Romanos 8:1-39

  • Ña̱ espíritu santo sáka̱kuña miíyó ta táxiña kutakuyó (1-11)

  • Espíritu ña̱ nda̱kiʼin ndáʼvi ndóʼó káʼa̱nña xa̱ʼa̱ndó (12-17)

  • Ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ ndeéní ndátuña ki̱vi̱ ña̱ na̱ʼa̱ra ña̱ ndakiʼin na̱ se̱ʼera ña̱ va̱ʼa (18-25)

  • “Mií ña̱ espíritu káʼa̱n-ndáʼvi xa̱ʼa̱yó” (26, 27)

  • Na̱ siʼnaka nda̱kaxin Ndióxi̱ (28-30)

  • Kúchiñuyó yáʼayó nu̱ú ndiʼi ña̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱kuʼvi̱-ini Ndióxi̱ xi̱nira miíyó (31-39)

8  Ña̱kán, na̱ inkáchi kítáʼan xíʼin ta̱ Cristo Jesús va̱ása káʼa̱n Ndióxi̱ xa̱ʼa̱na ña̱ kúúmiína ku̱a̱chi.  Saáchi ley ña̱ espíritu santo ta̱xiña kutakún ña̱ inkáchi kutáʼún xíʼin ta̱ Cristo Jesús. Ña̱ ley yóʼo sa̱kǎku yóʼó nu̱ú ley ña̱ ku̱a̱chi xíʼin ley ña̱ xáʼní na̱ yiví.  Ndióxi̱ ke̱ʼéra ña̱ kǒo kívi keʼé Ley, saáchi ña̱ Ley ta̱ Moisés kǒo ndee̱ña ña̱ sakǎkuña na̱ yiví, chi na̱yóʼo vitánína ta kúúmiína ku̱a̱chi. Ndióxi̱ chi̱ndaʼára se̱ʼera ta ndu̱ura táki̱ʼva íyo na̱ yiví na̱ kúúmií ku̱a̱chi ña̱ va̱ʼa sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ku̱a̱china. Ta ta̱xira castigo ndaʼa̱ ña̱ ku̱a̱chi ña̱ ndíka̱a̱ ku̱ñuyó,  ña̱ va̱ʼa saxínuyó ña̱ káʼa̱n Ley ta kǒo keʼéyó ña̱ kúni̱ ku̱ñuyó ta saá keʼéyó ña̱ kúni̱ ña̱ espíritu santo.  Chi na̱ kéʼé ña̱ kúni̱ ku̱ñuna ndákanixi̱nína xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ ku̱ñuna, soo na̱ kéʼé ña̱ kúni̱ espíritu santo, ndákanixi̱nína xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ kúú kuenta ña̱ espíritu santo.  Na̱ ndákanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ ku̱ñuna, na̱ kuviva kúúna, soo na̱ ndákanixi̱ní xa̱ʼa̱ ña̱ espíritu santo, ni̱ʼína ña̱ kutakuna ta va̱ʼaní kundoona;  ña̱ ndakanixi̱níyó xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ ku̱ñuyó xa̱a̱yó nduuyó contra Ndióxi̱, chi ku̱ñuyó kǒo ndíku̱nña ley Ndióxi̱. Mií ña̱ nda̱a̱ ku̱ñuyó kǒo kivi keʼéña ña̱ káʼa̱n ley.  Ña̱kán, na̱ kéʼé ña̱ kúni̱ ku̱ñuna kǒo kivi xa̱a̱na sakúsi̱ína-ini Ndióxi̱.  Soo tá espíritu Ndióxi̱ íyoña xíʼinndó, ndóʼó va̱ása keʼéndó ña̱ kúni̱ ku̱ñundó chi keʼéndó ña̱ kúni̱ espíritu santo. Soo tá iinna kǒo ndákanixi̱nína nda̱a̱ táki̱ʼva ndákanixi̱ní ta̱ Cristo, na̱ yiví yóʼo va̱ása kivi koona kuentara. 10  Ña̱kán, tá kítáʼan ta̱ Cristo xíʼinndó, ni ná kuvi ku̱ñundó ixaa ña̱ ku̱a̱chi, soo ña̱ espíritu kúú ña̱ taxi ña̱ kutakundó chi xa̱a̱ ndu̱undó na̱ yiví va̱ʼa. 11  Tá ña̱ espíritu Ndióxi̱ ña̱ xi̱niñúʼura ña̱ sa̱ndátakura ta̱ Jesús, íyoña xíʼinndó, Ndióxi̱ kuniñúʼuraña ña̱ taxira kutaku ku̱ñundó.* 12  Ña̱kán ñaniyó, ná kǒo taxiyó ña̱ kaʼndachíñu ku̱ñuyó nu̱úyó ta keʼéyó ña̱ kúni̱ miíña. 13  Tá ndóʼó kéʼéndó ña̱ kúni̱ ku̱ñundó, kuvivandó. Soo tá táxindó ña̱ ná chindeétáʼan ndee̱ ña̱ espíritu santo xíʼinndó ña̱ sandákoondó ña̱ va̱ása va̱ʼa, kutakuvandó. 14  Chi ndiʼi na̱ táxi ña̱ kuniʼi ña̱ espíritu santo Ndióxi̱ yichi̱ nu̱úna, na̱yóʼo kúú se̱ʼe Ndióxi̱. 15  Saáchi ndóʼó va̱ása níndakiʼinndó espíritu ña̱ koondó esclavo ta yi̱ʼvíkandó, chi nda̱kiʼinndó iin espíritu ña̱ nda̱kiʼin ndáʼvi ndóʼó ña̱ xa̱a̱ndó koondó se̱ʼe Ndióxi̱, ta ña̱ espíritu yóʼo kúú ña̱ chíndaʼá miíyó ka̱ʼa̱nyó: “Abba,* Yivá”. 16  Ta ña̱ espíritu Ndióxi̱ sáxi̱nu̱ña-iniyó ña̱ kúúyó se̱ʼe Ndióxi̱. 17  Ña̱kán, tá kúúyó se̱ʼe Ndióxi̱ ndakiʼinyó ña̱ kúni̱ra taxira ndaʼa̱yó. Ta táʼan ña̱ taxira ndaʼa̱ ta̱ Cristo kúú ña̱ taxira ndaʼa̱yó. Ta tá kándíxayó ña̱ xo̱ʼvi̱yó xíʼin ta̱ Cristo, saá kúú ña̱ inkáchi ndukáʼnuyó táki̱ʼva xa̱a̱ ndu̱káʼnura. 18  Ña̱kán, ndákanixi̱níi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ndóʼoyó vitin ña̱ ni loʼo va̱ása kitáʼanña xíʼin ña̱ va̱ʼaní ña̱ na̱ʼa̱ Ndióxi̱ nu̱úyó ña̱ ndakiʼinyó chí nu̱únínu. 19  Ndiʼi ña̱ i̱xava̱ʼa* Ndióxi̱ ndeéní ndátuña ki̱vi̱ ña̱ na̱ʼa̱ra ña̱ ndakiʼin na̱ se̱ʼera iin ña̱ va̱ʼa. 20  Saáchi ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ ndu̱uña iin ña̱ kǒo chiñu, soo su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ miíña kúúña, chi mií Ndióxi̱ kúú ta̱ sa̱ndákooña ña̱ kooña saá, soo ta̱xivara iin ña̱ ndátuña ndakiʼinña 21  ta ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ yóʼo sa̱ñáña ndaʼa̱ tu̱ndóʼo ta va̱ása ndiʼi-xa̱ʼa̱ña, ta xa̱a̱ña kooña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ se̱ʼe Ndióxi̱. 22  Kúnda̱a̱-iniyó ña̱ ndiʼi ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ ndeéní kúsuchí-iniña ta xóʼvi̱ña nda̱a̱ tiempo vitin. 23  Ta saátu miíyó na̱ xa̱a̱ nda̱kiʼin iin táʼví loʼo ña̱ espíritu santo, kúsuchí-iniyó nani ndátuyó ña̱ ndakiʼin ndáʼvi Ndióxi̱ miíyó ña̱ kooyó se̱ʼera, ta kiviva keʼéra ña̱yóʼo chi xa̱a̱ cha̱ʼvi* ta̱ Cristo xa̱ʼa̱yó. 24  Chi tá sa̱kǎku Ndióxi̱ miíyó nu̱ú ku̱a̱chi saá kúú ña̱ ki̱xáʼa ndátuyó ña̱yóʼo. Soo tá xa̱a̱ xínu ña̱ ndátuyó, va̱ása ndátukayóña, saáchi ¿á kundatuka iinna iin ña̱ xa̱a̱ ni̱xi̱nu? 25  Soo tá ndátuyó ña̱ kúma̱ní xi̱nu, ndákundeéyó ndátuyóña nani yáʼayó nu̱ú ku̱a̱ʼání tu̱ndóʼo. 26  Saátu ña̱ espíritu santo chíndeétáʼanña xíʼinyó tá kúvitá-iniyó. Saáchi kúnda̱a̱va-iniyó ña̱ xíniñúʼu ka̱ʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱ soo sava yichi̱ ni kǒo xíni̱yó ndáaña ndukúyó tá káʼa̱nyó xíʼinra, soo mií ña̱ espíritu káʼa̱n-ndáʼvi xa̱ʼa̱yó xíʼin Ndióxi̱ tá kúsuchí-iniyó ta va̱ása níʼi̱yó tu̱ʼun ka̱ʼa̱nyó. 27  Ndióxi̱ ta̱ xíni̱ ña̱ ndíka̱a̱ níma̱yó kúnda̱a̱va-inira ndáaña ndúkú ña̱ espíritu santo xa̱ʼa̱ na̱ nda̱kaxinra* chi ña̱yóʼo kítáʼanña xíʼin ña̱ kúni̱ Ndióxi̱. 28  Kúnda̱a̱-iniyó ña̱ mií Ndióxi̱ kúú ta̱ táxi ña̱ viíní ná kachíñu ndiʼi ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼara ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanña xíʼin na̱ kúʼvi̱-ini xíni miíra, na̱ nda̱kaxinra ña̱ va̱ʼa xi̱nu ña̱ kúni̱ miíra. 29  Ta nda̱a̱ tá ya̱chi̱ví xíni̱ra ndáana kúú na̱ ndaka̱xinra ta koona táki̱ʼva íyo se̱ʼera, tasaá se̱ʼera koo ta̱ nu̱ú, nu̱ú ndiʼika na̱ ñanira. 30  Ta saátu na̱ siʼnaka nda̱kaxinra, na̱yóʼo kúú na̱ ka̱nara; ta na̱ ka̱nara, na̱yóʼo kúútu na̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ ña̱ kúúna na̱ yiví nda̱kú-ini. Ta tándi̱ʼi, na̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ ña̱ kúúna na̱ yiví nda̱kú-ini, ndu̱káʼnuna i̱xaara. 31  Tá saá, ¿ndáaña kivi ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo? Tá Ndióxi̱ íyora xíʼinyó, ¿ndáana kivi kanitáʼan xíʼinyó? 32  Nda̱a̱ se̱ʼe miíra kǒo ní ixakáʼnu-inira xa̱ʼa̱ chi ta̱xirara ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱ ndiʼi miíyó, ña̱kán, ña̱ xa̱a̱ na̱kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ¿á va̱ása taxira inkaka ña̱ʼa ndaʼa̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-inira? 33  ¿Ndáana taxi ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱? Chi mií Ndióxi̱ kúú ta̱ káʼa̱n ña̱ kúúna na̱ nda̱kú-ini. 34  ¿Ndáana ndatiin ku̱a̱chi xíʼinna? Nda̱a̱ ni iinna, ta̱ Cristo Jesús kúú ta̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱na ta xa̱a̱ nda̱takura ta vitin xa̱a̱ íyora chí ndaʼa̱ kúaʼa Ndióxi̱ ta káʼa̱n-ndáʼvira xa̱ʼa̱yó. 35  ¿Ndáaña sakúxíká miíyó nu̱ú ña̱ kúʼvi̱-ini ta̱ Cristo xínira miíyó? ¿Á tu̱ndóʼo? ¿Á ña̱ ndíʼi̱-iniyó? ¿Á ña̱ kúndi̱va̱ʼana xíʼinyó? ¿Á so̱ko? ¿Á ña̱ ndáʼvi ndóʼoyó?* ¿Á ña̱ xa̱a̱ yatin kuviyó? ¿Á ña̱ kúni̱na kaʼnína miíyó? 36  Saá ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Xa̱ʼa̱ yóʼó, ndiʼi tiempo xáʼnína ndi̱ʼi̱. Nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ndikachi* tí kaʼnína saá íyondi̱ nu̱ú na̱ yiví”. 37  Soo tíxa̱ʼvi ta̱ ni̱kuʼvi̱-ini xi̱ni miíyó chi ta̱yóʼo kúú ta̱ chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ kuchiñuyó ya̱ʼayó nu̱ú ndiʼi ña̱yóʼo. 38  Saáchi ni loʼo va̱ása xíka-inii̱ ña̱ kúʼvi̱ní-ini Ndióxi̱ xínira miíyó. Ni tá ná kuviyó ni tá ná kutakuyó, nda̱a̱ ndáaka ña̱ʼa ná keʼé iin ángel á na̱ chíñu, ni ña̱ʼa ña̱ íyo vitin, ni ña̱ʼa ña̱ kúma̱ní kixi, ni ndee̱, 39  ni ña̱ʼa ña̱ íyo chí nu̱ú súkun, ni ña̱ʼa ña̱ íyo chí nu̱ú kúnu, ni nda̱a̱ ndáaka ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱, kǒo kivi sakúxíkáña miíyó nu̱ú ña̱ kúʼvi̱-ini Ndióxi̱ xínira miíyó, ta ña̱yóʼo kúú ña̱ ni̱na̱ʼa̱ ta̱ Cristo Jesús nu̱úyó.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ku̱ñu ña̱ xíʼi̱”.
Iin tu̱ʼun hebreo á arameo kúú ña̱yóʼo, ta na̱ va̱lí kúú na̱ xi̱xiniñúʼuña tá xi̱ka̱ʼa̱nna xíʼin yivána ta xíʼin ña̱yóʼo xi̱na̱ʼa̱na ña̱ va̱ʼaní kítáʼanna xíʼinra ta to̱ʼóní káʼa̱nna xíʼinra.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ yiví.
Koto glosario, rescate.
Á “na̱ santo”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ña̱ íyo cháláyó”.
Inka variante “levo”.