Romanos 7:1-25

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n ndáa ki̱ʼva ke̱ena ndaʼa̱ Ley (1-6)

  • Ña̱ Ley náʼa̱ña ña̱ kúúna na̱ yiví ku̱a̱chi (7-12)

  • Chíka̱a̱yó ndee̱ ña̱ kǒo ki̱ʼviyó ku̱a̱chi (13-25)

7  Vitin káʼi̱n xíʼin ndóʼó na̱ ñaniyó na̱ xa̱a̱ xíni̱ ley: ¿Á va̱ása xíni̱ndó tá táku kuití na̱ yiví kúú ña̱ xáʼndachíñu ña̱ Ley nu̱úna?  Tá kúú ña̱ ley káchiña, ñá ñaʼá va̱ása kivi sandákooñá yiíñá tá tákura; soo tá ná kuvira xa̱a̱ ni̱sa̱ñávañá nu̱ú leyra.  Ña̱kán tá ná tindaʼa̱ñá xíʼin inka ta̱a tá tákuka yiíñá, ki̱ʼviñá ku̱a̱chi.* Soo tá ná kuvi yiíñá, xa̱a̱ ni̱sa̱ñávañá nu̱ú leyra, ta va̱ása ki̱ʼviñá ku̱a̱chi tá ná tindaʼa̱ñá xíʼin inka ta̱a.  Ña̱kán ñani miíi̱, ndóʼó xi̱ndiku̱nndó ña̱ Ley, soo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Cristo, ta̱ nda̱taku, va̱ása ndíku̱nkandó ña̱ Ley, chi miíra nda̱kundiku̱nndó. Ta vitin va̱ʼa kachíñuyó nu̱ú Ndióxi̱.  Saáchi tá xi̱keʼéyó ña̱ xi̱kuni̱ miíyó, ña̱ Ley chi̱ndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ na̱kunda̱a̱-iniyó ña̱ kúúmiíyó ku̱a̱chi, ta xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi yóʼo kúú ña̱ kivi kuviyó.  Soo vitin xa̱a̱ ni̱sa̱ñáyó nu̱ú ña̱ Ley, saáchi táki̱ʼva ni̱xi̱yo na̱ ni̱xi̱ʼi̱ saá ni̱xi̱yoyó nu̱ú ña̱ xi̱ndika̱a̱yó ndaʼa̱. Ña̱kán va̱ása ndíku̱nkayó ña̱ káʼa̱n Ley ña̱ ni̱xi̱yo xi̱naʼá tá káchíñuyó nu̱ú Ndióxi̱, chi vitin espíritu santo kúú ña̱ níʼi yichi̱ nu̱úyó ña̱ káchíñuyó nu̱úra.  Tá saá, ¿ndáaña kachiyó? ¿Á va̱ása va̱ʼa ña̱ Ley?* Va̱ʼavaña, chi yi̱ʼi̱ va̱ása kunda̱a̱-inii̱ ndáaña kúú ku̱a̱chi tá kǒo ña̱ Ley níxi̱yo. Ni kǒo kunda̱a̱ví-inii̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa kutóoyó ña̱ kúúmií inkana tá va̱ása níka̱ʼa̱n ña̱ Ley: “Va̱ása va̱ʼa kutóún ña̱ʼa ña̱ kúúmií inkana”.  Soo ña̱ ley chi̱ndeétáʼanña xíʼi̱n, ña̱kán kúnda̱a̱-inii̱ ndáaña kúú ku̱a̱chi, yi̱ʼi̱ xi̱kutói̱ ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa ña̱ kúúmií inkana ta ña̱yóʼo iin ku̱a̱chi kúúña, chi tá kǒo ley níxi̱yo kǒo nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa kivi keʼé ku̱a̱chi.  Saáchi tákuvai̱ tá kúma̱níka taxi Ndióxi̱ ña̱ ley. Soo tá ki̱xaa̱ ña̱ ley, na̱kunda̱a̱-inii̱ ña̱ kúúmiíi̱ ku̱a̱chi ta ni̱xi̱ʼi̱vai̱. 10  Ta na̱kunda̱a̱-inii̱ ña̱ ley ña̱ xíniñúʼu chindeétáʼan xíʼi̱n ña̱ kutakui̱, ña̱ kaʼní yi̱ʼi̱va kúúña. 11  Saáchi ña̱ ley chi̱ndeétáʼanña xíʼi̱n ña̱ na̱kunda̱a̱-inii̱ ndáaña kúú ku̱a̱chi, ta ña̱ ku̱a̱chi yóʼo sa̱ndáʼviña yi̱ʼi̱ ta xa̱ʼníña yi̱ʼi̱. 12  Ley ta̱ Moisés ña̱ yi̱i̱ kúúña ta ndiʼi ña̱ káʼa̱nña ña̱ yi̱i̱ kúúña ta ña̱ va̱ʼa kúúña. 13  Tá saá, ¿á iin ña̱ va̱ʼa kúú ña̱ xa̱ʼní yi̱ʼi̱? Va̱ása. Ku̱a̱chi kúú ña̱ xa̱ʼní yi̱ʼi̱. Xi̱niñúʼuña iin ña̱ va̱ʼa ña̱ xa̱ʼníña yi̱ʼi̱ ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ña ndáaña kúú ku̱a̱chi. Ta ña̱ ley náʼa̱ña ña̱ ku̱a̱chi sáxo̱ʼvi̱níña na̱ yiví. 14  Kúnda̱a̱-iniyó ña̱ mií Ndióxi̱ kúú ta̱ ta̱xi Ley, soo yi̱ʼi̱ kúú ta̱ kúúmií ku̱a̱chi, ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ta̱ ni̱xi̱kóna ndaʼa̱ ku̱a̱chi saá íyoi̱. 15  Kǒo kúnda̱a̱-inii̱ nda̱chun kéʼíi̱ ña̱yóʼo; nu̱úka ña̱ keʼíi̱ ña̱ kúni̱i̱ keʼíi̱, ña̱ sáa̱-inii̱ xínii̱ kúú ña̱ kéʼíi̱. 16  Kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ va̱ʼa kúú ña̱ káʼa̱n Ley, soo ni saá kéʼévai̱ ña̱ kǒo kúni̱i̱ keʼíi̱. 17  Soo su̱víka yi̱ʼi̱ kúú ta̱ kéʼé ña̱yóʼo, chi ku̱a̱chi ña̱ ndíka̱a̱-inii̱ kúú ña̱ kéʼé saá. 18  Saáchi kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ kǒo mií ña̱ va̱ʼaví ndíka̱a̱-inii̱, chi ni kúni̱vai̱ keʼíi̱ ña̱ va̱ʼa, kǒo kúchiñui̱ keʼíi̱ña. 19  Saáchi va̱ása kéʼíi̱ ña̱ va̱ʼa ña̱ kúni̱i̱ keʼíi̱, chi ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ kǒo kúni̱i̱ keʼíi̱ kúú ña̱ kéʼíi̱. 20  Ña̱kán, tá kéʼíi̱ ña̱ va̱ása kútói̱ keʼíi̱ su̱víka yi̱ʼi̱ kúú ta̱ kéʼéña, chi ku̱a̱chi ña̱ ndíka̱a̱-inivai̱ kúú ña̱ kéʼéña. 21  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ ley yóʼo kúú ña̱ xáʼndachíñu nu̱úi̱: tá kúni̱i̱ keʼíi̱ ña̱ va̱ʼa, ña̱ va̱ása va̱ʼa kúú ña̱ ndíka̱a̱-inii̱. 22  Ta xíʼin ndiʼi níma̱i̱ kúú ña̱ ndixa kúni̱i̱ xínii̱ ley Ndióxi̱, 23  soo xítoi̱ ña̱ ndíka̱a̱-inii̱ kánitáʼanña xíʼin ña̱ ndákanixi̱níi̱, ta sándakavaña yi̱ʼi̱ ndaʼa̱ ku̱a̱chi. 24  Ndáʼvinívai̱. ¿Ndáana sakǎku yi̱ʼi̱ nu̱ú ku̱ñui̱ chi ña̱yóʼo kúú ña̱ kaʼní yi̱ʼi̱? 25  Táxii̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ chi xi̱niñúʼura tátayó Jesucristo ña̱ sa̱kǎkura yi̱ʼi̱. Saáchi xíʼin ña̱ ndákanixi̱níi̱ ndíku̱i̱n ña̱ káʼa̱n ley Ndióxi̱, soo ku̱a̱chi kúú ña̱ xáʼndachíñu nu̱ú ku̱ñui̱.

Nota

Koto glosario, adulterio.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “¿Á ku̱a̱chi kúú Ley?”.