Romanos 6:1-23

  • Xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kuchiyó xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo síín íyo ña̱ tákuyó vitin (1-11)

  • Va̱ása taxindó ña̱ kaʼndachíñu ku̱a̱chi nu̱úndó (12-14)

  • Ni xi̱ñuʼundó ndaʼa̱ ku̱a̱chi vitin káchíñundó nu̱ú Ndióxi̱ (15-23)

    • Ña̱ cháʼviyó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiyó kúú ña̱ xíʼi̱yó; Ndióxi̱ táxira ña̱ kutakuyó (23)

6  Tá saá, ¿ndáaña kivi ka̱ʼa̱nyó? ¿Á xíniñúʼu ki̱ʼvikayó ku̱a̱chi ña̱kán va̱ʼaka koo ini Ndióxi̱ xíʼinyó?  Va̱ásaví. Xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása xáʼndachíñuka ku̱a̱chi nu̱úyó,* ¿nda̱chun keʼékavíyó ña̱yóʼo?  ¿Á va̱ása xíni̱vandó ña̱ ndiʼi miíyó na̱ nda̱kuchi xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo Jesús, nda̱kuchiyó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra?  Xa̱ʼa̱ ña̱kán ni̱ndu̱xu̱nyó xíʼinra tá nda̱kuchiyó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra, ta nda̱a̱ táki̱ʼva nda̱taku ta̱ Cristo xíʼin ndee̱ yivára saátu miíyó síín ná koo ña̱ kutakuyó vitin.  Tá inkáchi ni̱xi̱ʼi̱yó xíʼinra, saátu inkáchi ndatakuyó táki̱ʼva nda̱takura.  Saáchi xa̱ʼa̱ ta̱kán kúú ña̱ sa̱ndákoo va̱ʼayó* ki̱ʼva ña̱ ni̱xi̱yoyó tá ya̱chi̱, ña̱kán va̱ása kuñuʼukayó ndaʼa̱ ku̱a̱chi ta va̱ása kaʼndachíñukaña nu̱úyó.  Saáchi na̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱ xa̱a̱ ndo̱ova ku̱a̱china.  Saátu tá xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱yó xíʼin ta̱ Cristo, saátu kándíxayó ña̱ kutakuyó xíʼinra.  Saáchi kúnda̱a̱-iniyó ña̱ xa̱a̱ nda̱taku ta̱ Cristo vitin ta va̱ása kuvikara; ta ña̱ xíʼi̱* na̱ yiví va̱ása xáʼndachíñukaña nu̱úra. 10  Saáchi tá ni̱xi̱ʼi̱ra, iinva yichi̱ ni̱xi̱ʼi̱ra ña̱ va̱ʼa sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ku̱a̱chi, soo vitin tákura ta kéʼéra ña̱ kúni̱ Ndióxi̱. 11  Ña̱kán nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ni̱xi̱ʼi̱ saá koondó ta va̱ása ki̱ʼvikandó ku̱a̱chi, ta kuniñúʼundó ña̱ tákundó ña̱ keʼéndó chiñu Ndióxi̱, chi ndíku̱nndó ta̱ Cristo Jesús. 12  Ña̱kán, va̱ása taxindó ña̱ kaʼndachíñu ku̱a̱chi nu̱úndó ta va̱ása keʼéndó ña̱ kúni̱ ku̱ñundó. 13  Ta ni va̱ása kuniñúʼundó ku̱ñundó ña̱ ki̱ʼvindó ku̱a̱chi ta keʼéndó ña̱ kini, va̱ʼaka ndataxindó miíndó ndaʼa̱ Ndióxi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ yiví na̱ xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta nda̱takuna. Ta ndataxindó miíndó ndaʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ keʼéndó ña̱ va̱ʼa. 14  Va̱ása xíniñúʼu kaʼndachíñu ku̱a̱chi nu̱úndó, saáchi va̱ása ñúʼundó ti̱xin ley, chi xa̱a̱ ndaʼa̱ Ndióxi̱ ñúʼundó ta náʼa̱ra ña̱ va̱ʼa-inira xíʼinndó. 15  Tá saá, ¿á ki̱ʼvikayó ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa-ini Ndióxi̱ xíʼinyó ta va̱ása ñúʼukayó ti̱xin ley? Va̱ása. 16  Xa̱a̱ kúnda̱a̱va-inindó, tá káchíñu ndáʼvindó nu̱ú iin na̱ yiví xíniñúʼu kandíxandó ndiʼi ña̱ káʼa̱nna xíʼinndó. Xa̱ʼa̱ ña̱kán, kuvivandó tá kíʼvindó ku̱a̱chi, chi nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ káchíñu nu̱úña saá íyondó. Soo tá káchíñundó nu̱ú Ndióxi̱ ta xíniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nra, xa̱a̱ndó koondó na̱ yiví va̱ʼa. 17  Soo tíxa̱ʼvi Ndióxi̱ chi ni xi̱ñuʼundó ndaʼa̱ ku̱a̱chi, vitin xíʼin ndiʼi níma̱ndó kándíxandó ña̱ sa̱náʼa̱na ndóʼó. 18  Tasaá kúú ña̱ ni̱xa̱a̱ndó ni̱sa̱ñándó ndaʼa̱ ku̱a̱chi, ta ni̱xa̱a̱ndó káchíñundó nu̱ú Ndióxi̱ ta kéʼéndó ña̱ va̱ʼa. 19  Xa̱ʼa̱ ña̱ kúúndó na̱ yiví ku̱a̱chi, xíniñúʼi̱ tu̱ʼun ña̱ kivi kunda̱a̱-inindó xíʼin. Nda̱a̱ táki̱ʼva nda̱taxindó miíndó ndaʼa̱ ña̱ yaku̱a̱ xíʼin ña̱ kini ña̱ ke̱ʼéndó ña̱ va̱ása va̱ʼa, vitin ndataxindó miíndó ndaʼa̱ ña̱ va̱ʼa ña̱ keʼéndó ña̱ yi̱i̱. 20  Saáchi tá xi̱ñuʼundó ndaʼa̱ ku̱a̱chi va̱ása níxikeʼévíndó ña̱ va̱ʼa. 21  ¿Ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ xi̱keʼéndó tiempo saá? Ndóʼó xi̱keʼéndó ña̱ʼa ña̱ kúkaʼan nu̱úndó xíʼin vitin, ta ña̱ xi̱keʼéndó kán ña̱ kivi kuvindó xíʼinva kúúña. 22  Soo vitin xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱sa̱ñándó ndaʼa̱ ku̱a̱chi ta ndu̱undó na̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ ta kéʼéndó ña̱ yi̱i̱, xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xa̱a̱ndó kutakundó ndiʼi tiempo. 23  Saáchi ña̱ cháʼviyó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi kúú ña̱ xíʼi̱yó, soo ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱yó kúú ña̱ kutakuyó ndiʼi tiempo xa̱ʼa̱ tátayó Cristo Jesús.

Nota

Á “Xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ni̱xi̱ʼi̱ saá íyoyó”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ka̱tikaayóña ndaʼa̱ yitu̱n”.
Á “ña̱ xáʼní”.