Romanos 5:1-21

  • Ki̱ndoo va̱ʼayó xíʼin Ndióxi̱ i̱xaa ta̱ Cristo (1-11)

  • Xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Adán xíʼi̱yó, xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Cristo kivi kutakuyó (12-21)

    • Ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi ñuyǐví yóʼo ta ndiʼi na̱ yiví xíʼi̱ (12)

    • “Xa̱ʼa̱ iin ña̱ va̱ʼa” (18)

5  Soo vitin xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxayó Ndióxi̱ ni̱xa̱a̱yó ndu̱uyó na̱ yiví na̱ nda̱kú-ini, ta va̱ʼaka kítáʼanyó xíʼinra xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé tátayó Jesucristo xa̱ʼa̱yó,  ta xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxayó ta̱ Jesús chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kivi kuyatinkayó nu̱ú Ndióxi̱ ta viíka kutáʼanyó xíʼinra. Ta kúsi̱í-iniyó saáchi ndátuyó ña̱ taxi Ndióxi̱ iin ña̱ ndáyáʼviní ndaʼa̱yó.  Ta ná kusi̱í-iniyó tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo, saáchi tá yáʼayó nu̱ú tu̱ndóʼo saá kúú ña̱ ndúndakúka-iniyó;  ta tá ndakú íyo iniyó saá kúú ña̱ kíndo̱o va̱ʼayó nu̱ú Ndióxi̱; ta xa̱ʼa̱ ña̱ kíndo̱o va̱ʼayó nu̱ú Ndióxi̱, ña̱yóʼo chíndeétáʼanña xíʼinyó ña̱ kundatuyó ña̱ koo chí nu̱únínu,  ta ña̱ ndátuyó koo chí nu̱únínu va̱ása sándakavaña-iniyó; saáchi Ndióxi̱ xíniñúʼura espíritu santora ña̱ táxira ndaʼa̱yó, ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ra ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó.  Tá kúúkayó na̱ yiví ku̱a̱chi, mií tiempo ña̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱, ta̱ Cristo ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱ na̱ yiví na̱ va̱ása kéʼé ña̱ va̱ʼa.  Sana nda̱a̱ ni iinna kǒo kandíxa kuvi xa̱ʼa̱ iin na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa, soo sana kandíxava iinna kuvina xa̱ʼa̱ iin na̱ va̱ʼaní-ini.  Ta siaʼa kúú ña̱ ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ kúʼvi̱-inira xínira miíyó: tá kúúkayó na̱ yiví ku̱a̱chi, ta̱ Cristo ni̱xi̱ʼi̱ra xa̱ʼa̱yó.  Ta vitin xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xa̱a̱yó ndu̱uyó na̱ yiví nda̱kú-ini xa̱ʼa̱ ni̱i̱ ta̱ Jesús, kándíxa va̱ʼakayó ña̱ ka̱kuyó tá ná taxi Ndióxi̱ castigo ndaʼa̱ na̱ yiví. 10  Ni ni̱xi̱yoyó contra Ndióxi̱, soo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ se̱ʼera xa̱ʼa̱yó ni̱xa̱a̱yó nda̱kutáʼan viíyó xíʼinra. Ña̱kán va̱ása xíka-iniyó ña̱ kiviva ka̱kuyó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jesús xa̱ʼa̱yó, chi vitin xa̱a̱ nda̱kutáʼan va̱ʼayó xíʼinra. 11  Ta kúsi̱í-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ ta̱ tátayó Jesucristo ña̱ kuvira xa̱ʼa̱yó, chi xa̱ʼa̱ ta̱yóʼo kúú ña̱ va̱ʼa nda̱kutáʼanyó xíʼin Ndióxi̱ vitin. 12  Ña̱kán, xa̱ʼa̱ iin ta̱a kúú ña̱ ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi ñuyǐví yóʼo ta xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi yóʼo kúú ña̱ xíʼi̱yó, tasaá kúú ña̱ ki̱xáʼa xíʼi̱ ndiʼi na̱ yiví, chi ndiʼina ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi... 13  Saáchi xa̱a̱ íyova ku̱a̱chi ñuyǐví yóʼo tá kúma̱níka koo Ley, ta kǒo kívi chika̱a̱na ku̱a̱chi ni iinna tá kǒo ley íyo. 14  Ndiʼina ki̱xáʼa xíʼi̱, nani tá tiempo ta̱ Adán iinsaá nda̱a̱ tiempo ta̱ Moisés, nda̱a̱ na̱ kǒo níki̱ʼvi ku̱a̱chi táʼan ña̱ ni̱ki̱ʼvi ta̱ Adán, ta nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ koo ta̱ kixi saá ni̱xi̱yo ta̱ Adán. 15  Ña̱ taxi Ndióxi̱ ndaʼa̱yó va̱ása kítáʼanña xíʼin ku̱a̱chi ña̱ ni̱ki̱ʼvi ta̱ Adán. Chi ku̱a̱ʼání na̱ yiví ni̱xi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi ña̱ ni̱ki̱ʼvi ta̱yóʼo. Soo va̱ʼaníva-ini Ndióxi̱ ta saátu tátayó Jesucristo, ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo taxira ku̱a̱ʼání bendición ndaʼa̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví. 16  Ta ña̱ taxi Ndióxi̱ ndaʼa̱yó xíʼin ku̱a̱chi ña̱ ni̱ki̱ʼvi ta̱ ta̱a yóʼo va̱ása inkáchi kítáʼanña: xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ ta̱a yóʼo, ndiʼina ndu̱una na̱ yiví ku̱a̱chi, soo ña̱ va̱ʼa ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱na kúú ña̱ ndákatara ku̱a̱china ni ku̱a̱ʼáníña ni̱ki̱ʼvina. 17  Ta xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi ña̱ ni̱ki̱ʼvi ta̱ ta̱a yóʼo, ña̱ xíʼi̱ na̱ yiví ki̱xáʼaña xáʼndachíñuña táki̱ʼva xáʼndachíñu iin rey. Soo ña̱ va̱ʼa-ini Ndióxi̱ ta saátu ña̱ táxira ndaʼa̱yó ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó nduuyó na̱ yiví nda̱kú-ini, káʼnuníkaña ta va̱ʼaníkaña. Ta na̱ ndákiʼin ña̱yóʼo kutakuna tíxa̱ʼvi ta̱ Jesucristo, ta kaʼndachíñuna ña̱ koona rey. 18  Nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱u, xa̱ʼa̱ iin ku̱a̱chi kuití, ndiʼi na̱ yiví ndu̱una na̱ yiví ku̱a̱chi, ta saátu xa̱ʼa̱ iin ña̱ va̱ʼa ña̱ ke̱ʼé iin ta̱a, ndiʼina xáa̱na ndúuna na̱ nda̱kú-ini nu̱ú Ndióxi̱ ta ndakiʼinna ña̱ kutakuna. 19  Saáchi nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xa̱a̱ ku̱a̱ʼánína ndu̱una na̱ yiví ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo níkandíxa iin ta̱a, saátu ku̱a̱ʼánína xa̱a̱na koona na̱ nda̱kú-ini xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxa iin kuití ta̱a. 20  Ta Ndióxi̱ ta̱xira Ley ña̱ va̱ʼa ná kunda̱a̱-ini na̱ yiví ña̱ ku̱a̱ʼání ku̱a̱chi kíʼvina, soo tá ni̱ki̱ʼvina ku̱a̱ʼání ku̱a̱chi saá kúú ña̱ ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼinna. 21  ¿Nda̱chun? Saáchi nda̱a̱ táki̱ʼva ki̱xáʼa ku̱a̱chi xáʼndachíñuña xíʼin ña̱ xíʼi̱yó, saátu ña̱ va̱ʼa-ini Ndióxi̱ xáʼndachíñuña ña̱ va̱ʼa ná xa̱a̱ na̱ yiví nduuna na̱ nda̱kú-ini nu̱ú Ndióxi̱. Ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ ndakiʼinna ña̱ kutakuna ndiʼi tiempo tíxa̱ʼvi tátayó Jesucristo.

Nota