Romanos 4:1-25

  • Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ ta̱ Abrahán ña̱ nda̱kúní ni̱xi̱yo inira xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxarara (1-12)

    • Ta̱ Abrahán ni̱xa̱a̱ra ku̱ura yivá ndiʼi na̱ kándíxa (11)

  • Ndióxi̱ ki̱ndoora iin ña̱ʼa xíʼin ta̱ Abrahán xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxanírara (13-25)

4  Ña̱kán, ¿ndáaña kivi ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kiʼin ta̱ Abrahán, ta̱ táʼanyó ta̱ ni̱xi̱yo xi̱naʼá?  Tá níka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ta̱ Abrahán ña̱ nda̱kú ni̱xi̱yo inira xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéra, kiviva ni̱nu kunira,* soo su̱ví ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ kúú ña̱yóʼo.  Saáchi ¿ndáaña káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱? “Ta̱ Abrahán ka̱ndíxara Jehová* ta ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ra ña̱ nda̱kúní ni̱xi̱yo inira”.  Tá iin ta̱a káchíñura ña̱ va̱ʼa kutakura, su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa-inina kúú ña̱ cháʼvinara chi xa̱ʼa̱ chiñu ña̱ kéʼévara kúú ña̱ cháʼvinara.  Soo nu̱ú Ndióxi̱ su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼé iin na̱ yiví kúú ña̱ xáa̱na ndúuna na̱ nda̱kú-ini chi xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxavanara kúúña. Chi mií Ndióxi̱ kúú ta̱ kivi ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ yiví ña̱ nda̱kú íyo inina ni kúúna na̱ yiví ku̱a̱chi.  Saátu káʼa̱n ta̱ David ña̱ kúsi̱íníka-ini iin na̱ yiví tá káʼa̱n Ndióxi̱ ña̱ nda̱kú íyo inina, ni va̱ása kítáʼan ña̱ kéʼéna xíʼin ña̱ káʼa̱n ley:  “Si̱íní íyo ini na̱ xa̱a̱ i̱xakáʼnu-ini Ndióxi̱ xa̱ʼa̱, ni ke̱ʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa, saátu na̱ xa̱a̱ i̱xakáʼnu-inira xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi;  si̱íní íyo ini iin ta̱a ta̱ kǒo ndákaʼánka Jehová* xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi”.  Tá saá ¿á nda̱saa na̱ ni̱ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱* kúsi̱í-ini, á saátu na̱ kǒo níta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱?* Saáchi káʼa̱nyó ña̱yóʼo: “Ta̱ Abrahán nda̱kú ni̱xi̱yo inira nu̱ú Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxarara”. 10  ¿Ama kúú ña̱ ni̱xa̱a̱ra nda̱kú ni̱xi̱yo inira nu̱ú Ndióxi̱? ¿Á tá xa̱a̱ ni̱ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱ra* á tá kúma̱níva? Tá kúma̱ní ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱ra* xi̱kuuña. 11  Ta nda̱kiʼinra iin seña, ña̱ ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱ra,* ta ña̱ seña yóʼo náʼa̱ña xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxara Ndióxi̱ ndu̱ura ta̱ nda̱kú-ini tá kúma̱níka ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱ra.* Ña̱yóʼo ku̱uña ña̱ va̱ʼa koora yivá ndiʼi na̱ kándíxa Ndióxi̱ ni kúma̱ní ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱na,* ña̱ va̱ʼa ná xa̱a̱na koona na̱ yiví nda̱kú-ini, 12  ta saátu ña̱ va̱ʼa koora yivá ndiʼi na̱ ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱,* ta su̱ví yivá kuití na̱yóʼo chi saátu xa̱a̱ra koora yivá na̱ ndíku̱n yichi̱ yiváyó ta̱ Abrahán ña̱ ka̱ndíxara Ndióxi̱ ni kúma̱ní ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱ra.* 13  Saáchi su̱ví iin ley kúú ña̱ níxiniñúʼu Ndióxi̱ ña̱ kindo̱ora xíʼin ta̱ Abrahán á xíʼin na̱ se̱ʼera ña̱ ndakiʼinra iníísaá ñuʼú ña̱ íyo ñuyǐví* yóʼo, saáchi xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxara Ndióxi̱ ta nda̱kú ni̱xi̱yo inira, ña̱kán kúú ña̱ ki̱ndoora ña̱yóʼo xíʼinra. 14  Saáchi tá iinlá na̱ ndíku̱n ley kúú na̱ ndakiʼin ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ taxira, ña̱ kándíxana va̱ása ndáyáʼviña ta ni ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ va̱ása xi̱nuña. 15  Mií ña̱ nda̱a̱, na̱ yáʼandosó Ley ndakiʼinna castigo Ndióxi̱, soo nu̱ú kǒo ley íyo, kǒo ña̱ʼa ya̱ʼandosóna nu̱ú. 16  Ndióxi̱ ki̱ndoora iin ña̱ʼa xíʼin ta̱ Abrahán xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxanírara ta xíʼin ña̱yóʼo ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼaní-inira. Ña̱kán ndiʼi na̱ se̱ʼe ta̱ Abrahán ndakiʼinna ña̱yóʼo, ta su̱ví kuití na̱ ndíku̱n Ley ndakiʼin ña̱yóʼo chi saátu na̱ kándíxa nda̱a̱ táki̱ʼva ka̱ndíxa ta̱ Abrahán, ta̱ kúú yivá ndiʼiyó. 17  (Nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼyi̱ña nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Nda̱kaxii̱n yóʼó ña̱ koún yivá ndiʼi na̱ ñuu”). Ta̱ Abrahán ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ ka̱ndíxara Ndióxi̱, chi ta̱kán kúú ta̱ táxi ña̱ kutaku na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta káʼa̱nra xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ kúma̱ní kuu nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ xa̱a̱ ni̱xi̱yo. 18  Ta̱ Abrahán va̱ása níndakanixi̱níra ña̱ koo se̱ʼera. Soo ka̱ndíxara ña̱ xa̱a̱ra koora yivá ndiʼi na̱ ñuu nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinra: “Ku̱a̱ʼání xa̱a̱ na̱ se̱ʼún koona”. 19  Ta kǒo nísandákoora ña̱ kandíxara Ndióxi̱, soo nda̱kanixi̱níra ña̱ kǒo kivika koo se̱ʼera (saáchi xa̱a̱ 100 ku̱i̱ya̱ra) saátu nda̱kanixi̱níra ña̱ kǒo kivika koo se̱ʼe ñá Sara saáchi xa̱a̱ chéeníñá. 20  Ta xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼinra taxira ndaʼa̱ra kǒo níxi̱ka-inira ña̱ kandíxarara, ta ndu̱ndakúka ña̱ ka̱ndíxarara ta nda̱sakáʼnukara Ndióxi̱ 21  ta ndinuʼu-inira ka̱ndíxara ña̱ kiviva saxínu Ndióxi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra. 22  Ña̱kán, xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxara “ni̱xa̱a̱ra ku̱ura iin ta̱ nda̱kú-ini”. 23  Soo tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱, “ni̱xa̱a̱ra ku̱ura iin ta̱ nda̱kú-ini” su̱ví iinlá xa̱ʼa̱ ta̱yóʼo kuití níka̱ʼyi̱ña, 24  chi saátu ni̱ka̱ʼyi̱ña xa̱ʼa̱ miíyó, ña̱ xa̱a̱yó kooyó na̱ yiví nda̱kú-ini xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxayó Ndióxi̱, ta̱ sa̱ndátaku ta̱ tátayó Jesús. 25  Ta ta̱yóʼo kúú ta̱ nda̱taxi Ndióxi̱ xa̱ʼa̱yó ña̱ va̱ʼa ndoo ku̱a̱chiyó ta nda̱takura ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó kooyó na̱ yiví nda̱kú-ini.

Nota

Á “kuta̱a-inira”.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Á “ñuyǐví xa̱á”.