Romanos 16:1-27

  • Ta̱ Pablo káʼa̱nra ña̱ viíní ná ndakiʼinna ñá Febe, iin ñá káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ (1, 2)

  • Chíndeéra na̱ ñuu Roma (3-16)

  • Káʼa̱nra xíʼinna ña̱ ná kundaana miína nu̱ú na̱ kúni̱ ndataʼví-ñaʼá (17-20)

  • Na̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Pablo chíndeéna na̱ ñuu Roma (21-24)

  • Nda̱tuvi xa̱ʼa̱ ña̱ yi̱i̱ ña̱ ni̱xi̱yo se̱ʼé xa̱ʼa̱ (25-27)

16  Káʼi̱n xíʼinndó ña̱ viíní ná ndakiʼinndó ñá Febe, ku̱ʼvayó ñá ndíka̱a̱ káchíñu* ti̱xin congregación ña̱ Cencreas,  viíní ndakiʼinndóñá chi iin ñá kándíxa ta̱ táta Jesús kúúñá ta chindeétáʼanndó xíʼinñá tá kúma̱ní ña̱ʼa nu̱úñá, chi ku̱a̱ʼánína chi̱ndeétáʼanñá xíʼin saátu chi̱ndeétáʼanñá xíʼin yi̱ʼi̱.  Ka̱ʼa̱nndó xíʼin ñá Prisca xíʼin ta̱ Áquila ña̱ chíndeéníi̱na,* ta na̱yóʼo na̱ káchíñu xíʼi̱n kúúna ña̱ kéʼéna chiñu nu̱ú ta̱ Cristo Jesús,  chi na̱yóʼo si̱lóʼo kuvina xa̱ʼíi̱. Miíi̱ xíʼin ndiʼika na̱ congregación na̱ va̱ása kúú judío táxiníndi̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱na.  Saátu chindeéndó na̱ congregación na̱ ndátaka veʼe na̱yóʼo. Chindeéndó ta̱ Epéneto ta̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱, ta̱yóʼo kúú ta̱ nu̱ú ni̱xa̱a̱ ka̱ndíxa ta̱ Cristo chí Asia.  Chindeéndó ñá María, chi ndeéní káchíñuñá xa̱ʼa̱ndó.  Chindeéndó ta̱ Andrónico xíʼin ta̱ Junias, na̱ táʼi̱n na̱ xi̱ñuʼu xíʼi̱n veʼeka̱a. Ndiʼi na̱ apóstol xíni̱na na̱yóʼo ta saátu xa̱a̱ ku̱a̱ʼáníka tiempo ndíku̱nna ta̱ Cristo nu̱úka yi̱ʼi̱.  Ka̱ʼa̱nndó xíʼin ta̱ Ampliato ña̱ chíndeíi̱ra,* chi saátu ta̱yóʼo iin ta̱ ndíku̱n ta̱ táta Jesús kúúra.  Chindeéndó ta̱ Urbano, ta̱ káchíñu xíʼinyó ña̱ kéʼéra chiñu nu̱ú ta̱ Cristo, saátu ta̱ Estaquis ta̱ kúʼvi̱ní-inii̱ xínii̱. 10  Chindeéndó ta̱ Apeles, ta̱ nda̱kúní íyo ini xíʼin ta̱ Cristo. Chindeéndó na̱ veʼe ta̱ Aristóbulo. 11  Chindeéndó ta̱ táʼi̱n ta̱ Herodión. Chindeéndó na̱ veʼe ta̱ Narciso na̱ ndíku̱n ta̱ táta Jesús. 12  Chindeéndó ñá Trifena xíʼin ñá Trifosa, ná ndeéní ndíʼi̱-ini xa̱ʼa̱ chiñu ta̱ táta Jesús. Chindeéndó ñá Pérsida ñá kúʼvi̱ní-iniyó xíniyó, chi ñáyóʼo ndeéní kéʼéñá chiñu nu̱ú ta̱ táta Jesús. 13  Chindeéndó ta̱ Rufo, ta̱ nda̱kaxin tátayó, saátu chindeéndó siʼíra, ñáyóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo siʼíi̱ saá íyoñá. 14  Chindeéndó ta̱ Asíncrito, ta̱ Flegonte, ta̱ Hermes, ta̱ Patrobas, ta̱ Hermas ta saátu na̱ ñaniyó na̱ ndóo xíʼinna. 15  Chindeéndó ta̱ Filólogo xíʼin ñá Julia, ta̱ Nereo xíʼin ñá ku̱ʼvara, ta̱ Olimpas xíʼin ndiʼika na̱ ñuu Israel* na̱ ndóo xíʼinna kán. 16  Viíní ndakiʼinndó inkana ta numindóna.* Ndiʼi na̱ congregación ta̱ Cristo chíndeéna ndóʼó. 17  Ñaniyó, káʼa̱n-ndáʼvii̱ xíʼinndó ña̱ kundaandó miíndó nu̱ú na̱ kúni̱ ndataʼví ndóʼó ta kúni̱na sandákavana ndóʼó ña̱ kǒo kundiku̱nndó ña̱ sa̱kuaʼandó. Kuxíkándó nu̱ú na̱yóʼo. 18  Chi na̱ ta̱a yóʼo su̱ví na̱ káchíñu nu̱ú ta̱ Cristo kúúna, chi kéʼéna ña̱ kúni̱ miívana. Na̱yóʼo viíkaví káʼa̱nna xíʼin na̱ yiví ña̱ sándaʼvinana. 19  Xa̱a̱ ndiʼivana kúnda̱a̱-ini ña̱ va̱ʼaní xíniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱, ta kúsi̱íní-inii̱ xa̱ʼa̱ndó. Kúni̱i̱ ña̱ ndíchi ná koondó ta keʼéndó ña̱ va̱ʼa, soo kǒo sakúaʼandó keʼéndó ña̱ va̱ása va̱ʼa. 20  Xa̱a̱ ku̱nu̱mí, Ndióxi̱ ta̱ táxi ña̱ vií kooyó taxira ndee̱ ndaʼa̱ndó ña̱ ku̱a̱ñi̱ndosóndó* ta̱ Ndi̱va̱ʼa. Ta̱ tátayó Jesús ná na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼa-inira xíʼinndó. 21  Ta̱ Timoteo, ta̱ chíndeétáʼan xíʼi̱n, chíndeéra ndóʼó. Saátu chíndeé ta̱ táʼi̱n ta̱ Lucio, ta̱ Jasón xíʼin ta̱ Sosípatro ndóʼó. 22  Yi̱ʼi̱ ta̱ Tercio, ta̱ ka̱ʼyí carta yóʼo, chíndeéi̱ ndóʼó* xa̱ʼa̱ ña̱ inkáchi kándíxayó táta Jesús. 23  Ta̱ Gayo, ta̱ táxi veʼe íyoi̱ ta táxitura veʼe nu̱ú ndákutáʼan na̱ congregación, chíndeéra ndóʼó. Ta̱ Erasto ta̱ kíʼin kuenta xíʼin xu̱ʼún ñuu, xíʼin ta̱ ñanira ta̱ Cuarto chíndeéna ndóʼó. 24  * 25  Ndióxi̱ kivi kuniñúʼura tu̱ʼun va̱ʼa* ña̱ nátúʼi̱n xíʼinndó ña̱ va̱ʼa ndasandakúra-inindó ta saátu kivi ndasandakúra-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ nátúʼi̱n xíʼinndó xa̱ʼa̱ ta̱ Jesucristo. Tu̱ʼun va̱ʼa yóʼo kítáʼanña xíʼin ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱,* ña̱ xa̱a̱ nda̱tuvi xa̱ʼa̱ i̱xaa Ndióxi̱. Ña̱yóʼo ku̱a̱ʼání tiempo ni̱xi̱yo se̱ʼé xa̱ʼa̱ña 26  soo vitin nda̱tuvi xa̱ʼa̱ña ta xa̱a̱ na̱kunda̱a̱-ini ndiʼi na̱ ñuu xa̱ʼa̱ña, ta ña̱ chi̱ndeétáʼan xíʼinna kúú profecía ña̱ va̱xi nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱. Ta ña̱yóʼo kítáʼanña xíʼin chiñu ña̱ xáʼnda Ndióxi̱ ta̱ íyo ndiʼi tiempo, ta ña̱ kúni̱ra kúúña ndiʼi na̱ ñuu ná kandíxanara ta ná kuniso̱ʼona ña̱ káʼa̱nra. 27  Ndióxi̱ ná ndukáʼnura xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Jesucristo. Iinlá Ndióxi̱ kúú ta̱ ndíchiní ndiʼi tiempo. Saá koo.

Nota

Chiñu ña̱ xi̱keʼé ñá Febe ti̱xin ña̱ congregación kúú ña̱ xi̱natúʼunñá xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa.
Inka variante “káʼa̱n to̱ʼíi̱ xíʼinna”, “káʼa̱n ndióxi̱i̱ xíʼinna”.
Inka variante “káʼa̱n to̱ʼíi̱ xíʼinra”, “káʼa̱n ndióxi̱i̱ xíʼinra”.
Á “na̱ santo”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “xíʼin beso ña̱ yi̱i̱”.
Inka variante “ku̱niʼnindó”.
Inka variante “káʼa̱n to̱ʼíi̱ xíʼinndó”, “káʼa̱n ndióxi̱i̱ xíʼinndó”.
Ña̱ versículo yóʼo va̱xiña nu̱ú sava Biblia, soo kǒoña va̱xi nu̱ú sava ña̱ manuscrito griego ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ xi̱naʼá.