Romanos 14:1-23

  • Va̱ása ndatiinndó ku̱a̱chi xíʼin táʼanndó (1-12)

  • “Ná kǒo keʼéyó nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ sandákava-ini na̱ ñaniyó” (13-18)

  • Chika̱a̱ndó ndee̱ ña̱ vií kutáʼanndó xíʼin inkana (19-23)

14  Viíní ndakiʼinndó na̱ kándíxa Ndióxi̱ soo xíkaka-inina xa̱ʼa̱ ndáaña kúú ña̱ kivi keʼéna tá ndáaña va̱ása kivi, kǒo ndatiinndó ku̱a̱chi xíʼin na̱ xa̱a̱ síín ndákanixi̱ní nu̱ú miíndó.  Sana iin ta̱a ta̱ kándíxa Ndióxi̱ va̱ása xíka-inira xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ xíxira ta sana inkara xa̱ʼa̱ ña̱ xíka-inira yiva kuití xíxira xíʼin ku̱i̱ʼi.  Soo ta̱ xíxi ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa ná kǒo kundasíra kunira ta̱ va̱ása xíxi ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa. Ta ta̱ kǒo xíxi ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa ná kǒo kundasíra kunira ta̱ xíxi ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa, chi Ndióxi̱ viíní nda̱kiʼinra ta̱yóʼo.  ¿Ndáana kúú yóʼó ña̱ ka̱ʼún xa̱ʼa̱ na̱ káchíñu nu̱ú inka na̱ yiví? Saáchi na̱ káchíñuna nu̱úva kúú na̱ xíni̱ tá va̱ʼa íyo ña̱ kéʼéna á va̱ása va̱ʼa íyoña. Saáchi mií Jehová* chindeétáʼan xíʼinna ña̱ va̱ʼa kana ña̱ kéʼéna.  Savana ndákanixi̱nína ña̱ íyo iin ki̱vi̱ ña̱ ndáyáʼvi va̱ʼaka nu̱ú inkaka ki̱vi̱ ta savatuna ndákanixi̱nína ña̱ inkáchi íyo ndiʼiva ki̱vi̱. Ta iin tá iinna ná kǒo kaka-inina tá ndákanixi̱nína ña̱ iin ña̱ va̱ʼava kúú ña̱ kándíxana.  Na̱ ndásakáʼnu iin ki̱vi̱, ndásakáʼnunaña xa̱ʼa̱ Jehová.* Ta saátu na̱ xíxi ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa kéʼénaña xa̱ʼa̱ Jehová* ta táxina tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Ta saátu na̱ va̱ása xíxi ndiʼi nu̱ú ña̱ʼa, xa̱ʼa̱ Jehová* kéʼétu na̱yóʼovaña ta táxina tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra.  Nda̱a̱ ni iinyó va̱ása tákuyó xa̱ʼa̱ mií kuitíyó ta nda̱a̱ ni iinyó va̱ása xíʼi̱yó xa̱ʼa̱ mií kuitíyó.  Saáchi tá tákuyó, tákuyó xa̱ʼa̱ Jehová,* ta tá ni̱xi̱ʼi̱yó, ni̱xi̱ʼi̱yó xa̱ʼa̱ Jehová.* Ña̱kán, ni tákuyó á ni ni̱xi̱ʼi̱yó kuenta Jehová* kúúyó.  Saáchi ta̱ Cristo ni̱xi̱ʼi̱ra ta nda̱takura xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: ña̱ va̱ʼa kaʼndachíñura nu̱ú na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta saátu nu̱ú na̱ táku. 10  Soo, ¿nda̱chun ndátiún ku̱a̱chi xíʼin ñaniún? ¿Á nda̱chun kúndasíún ñaniún? Ndiʼivayó kundita nu̱ú Ndióxi̱, ta mií ta̱kán kúú ta̱ ndatiin ku̱a̱chi xíʼin ndiʼiyó. 11  Nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Nda̱a̱ táki̱ʼva ndixa tákui̱, káchi Jehová,* ndiʼina kuxítí nu̱úi̱ ta ndiʼina ndakunina ña̱ yi̱ʼi̱ kúú Ndióxi̱”. 12  Ña̱kán Ndióxi̱ ndatiinra ku̱a̱chi xíʼin iin tá iinyó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nyó xíʼin ña̱ ke̱ʼéyó. 13  Ña̱kán ná sandákooyó ña̱ ndatiinyó ku̱a̱chi xíʼin táʼanyó. Nu̱úka ña̱yóʼo, ná kǒo keʼéyó nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ sandákava-ini na̱ ñaniyó. 14  Xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱i̱n ta̱ táta Jesús kándíxai̱ ta va̱ása xíka-inii̱ ña̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ xíxiyó su̱ví ña̱ yaku̱a̱ví kúúña. Soo tá iinna ndákanixi̱nína ña̱ yaku̱a̱ kúú ña̱ xíxina, saá xáa̱ña ndúuña ña̱ yaku̱a̱ nu̱úna. 15  Soo tá ndákava-ini iin na̱ ñaniún xa̱ʼa̱ ña̱ xíxiún, tá kéʼún ña̱yóʼo náʼún ña̱ va̱ása kúʼvi̱-iniún xíniúnna. Va̱ása sandákavaún-ini na̱ ñaniún xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xíxiún chi ta̱ Cristo kúú ta̱ ni̱xi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ na̱yóʼo. 16  Ña̱kán tá iin ña̱ va̱ʼava kúú ña̱ kéʼún túviún, soo xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼún ña̱yóʼo kíxáʼa inkana káʼa̱nna ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼún, va̱ʼaka kǒo keʼúnña. 17  Su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xíxi iin na̱ yiví á xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xíʼina kúú ña̱ kivi ki̱ʼvina ti̱xin Reino Ndióxi̱. Chi ña̱ ndáyáʼvika kúú ña̱ nda̱kú koo inina, vií kutáʼanna xíʼin inkana* ta kusi̱í-inina chi ña̱ espíritu santo kúú ña̱ chíndeétáʼan xíʼinna. 18  Chi na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱yóʼo ta káchíñuna nu̱ú ta̱ Cristo, kúsi̱í-ini Ndióxi̱ xínirana ta saátu na̱ yiví kúsi̱í-inina xíninana. 19  Ña̱kán ná chika̱a̱níyó ndee̱ ña̱ vií kutáʼanyó xíʼin inkana ta chika̱a̱yó ndee̱ xíʼin táʼanyó ña̱ ndasandakúyó-ini táʼanyó. 20  Su̱ví xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ún kuxu kuitíún iin ña̱ʼa sandíʼi-xa̱ʼún ña̱ xa̱a̱ ke̱ʼé Ndióxi̱.* Ña̱ nda̱a̱va kúúña ndiʼi ña̱ xíxiyó ña̱ va̱ʼava kúúña, soo va̱ása va̱ʼa kuxuyóña tá sándakavaña-ini inkana. 21  Va̱ʼaka kǒo kuxún ku̱ñu ni kǒo koʼún vino ni kǒo keʼún nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ sandákava-ini na̱ ñaniún. 22  Ña̱ ndákanixi̱níún xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo iin miíún xíni̱ xa̱ʼa̱ña xíʼin Ndióxi̱. Si̱í koún tá kéʼún ña̱yóʼo ta va̱ása ndakanixi̱níún ña̱ ndísoún ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ña chi kúnda̱a̱-iniún ña̱ kúúña ña̱ va̱ʼa. 23  Tá iin na̱ yiví xíka-inina xa̱ʼa̱ ña̱ xíxina, xa̱a̱ ndísona ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ña tá xíxinaña, saáchi su̱ví xíʼin ndinuʼu-inina xíxinaña. Ta ndiʼi ña̱ kéʼéna tá su̱ví xíʼin ndinuʼu-inina kéʼénaña xa̱a̱ ku̱a̱chi kúú ña̱yóʼo.

Nota

Ña̱yóʼo sana káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa kutáʼanna xíʼin Ndióxi̱.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, ña̱ sandákavayó-ini inkana.