Romanos 13:1-14

  • Xíniñúʼu kuniso̱ʼoyó ña̱ káʼa̱n na̱ chíñu (1-7)

    • Ña̱ chaʼviyó impuesto (6, 7)

  • Na̱ kúʼvi̱-ini xínitáʼan sáxi̱nuna ña̱ káʼa̱n Ley (8-10)

  • Ná keʼéyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kéʼé na̱ xíka káʼñu (11-14)

13  Xíniñúʼu kuniso̱ʼoyó ndiʼi ña̱ káʼa̱n na̱ chíñu na̱ xáʼndachíñu nu̱úyó, saáchi va̱ása koo na̱yóʼo tá su̱ví Ndióxi̱ kúú ta̱ nítaxi koona; na̱ chíñu na̱ íyo xa̱a̱ síín síín chiñu kúúmiína ta mií Ndióxi̱ ta̱xi ña̱ kooña saá.  Ña̱kán, na̱ kǒo xíín kandíxa ña̱ káʼa̱n na̱ chíñu, kǒo xíínna kandíxana ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱. Ta na̱ kǒo xíín keʼé ña̱ káʼa̱n na̱yóʼo, ndatiinna ku̱a̱chi xíʼinna.  Na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa, va̱ása yíʼvina nu̱ú na̱ xáʼndachíñu, soo na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa yíʼvivana nu̱ú na̱yóʼo. Yóʼó va̱ása xíniñúʼu yi̱ʼvíún nu̱ú na̱ chíñu. Tá kéʼún ña̱ va̱ʼa, ka̱ʼa̱n va̱ʼana xa̱ʼún,  saáchi Ndióxi̱ táxi íyo na̱yóʼo ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanna xíʼún. Soo tá kéʼún ña̱ va̱ása va̱ʼa, xíniñúʼu yi̱ʼvíún nu̱úna, chi Ndióxi̱ ta̱xira nda̱yí* ndaʼa̱na ña̱ taxina castigo ndaʼa̱ na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa.  Ña̱kán ndáyáʼviní kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nna, ta va̱ása keʼé kuitíndóña xa̱ʼa̱ ña̱ yíʼvindó ndakiʼinndó castigo, chi xíniñúʼu keʼéndóña xa̱ʼa̱ ña̱ viíní íyo ña̱ xínitúni̱ndó.  Ña̱kán cháʼvitu ndóʼóva xu̱ʼún ña̱ impuesto, saáchi na̱ chíñu yóʼo na̱ kéʼé chiñu nu̱ú Ndióxi̱ kúúna ta chíndeétáʼanna xíʼin na̱ yiví ndiʼi tiempo.  Taxindó ña̱ xíniñúʼu ndakiʼin ndiʼina: na̱ káʼa̱n xíʼinndó chaʼvindó xu̱ʼún ña̱ impuesto, chaʼvindóña ndaʼa̱na; na̱ káʼa̱n xíʼinndó ña̱ kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nna, kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nna; ta ixato̱ʼóndó na̱ káʼa̱n xíʼinndó ña̱ ixato̱ʼóndóna.  Va̱ása kuníkándó nu̱ú ni iinna, chi ña̱ xíniñúʼu keʼéndó kúú ña̱ kuʼvi̱-inindó kunitáʼanndó; saáchi na̱ kúʼvi̱-ini xíni inka na̱ yiví sáxi̱nuna ña̱ káʼa̱n ley.  Saáchi chiñu ña̱ xáʼnda Ndióxi̱ ña̱ káchi, “va̱ása ku̱su̱ún xíʼin na̱ kǒo nítindaʼa̱ xíʼún,* va̱ása kaʼníún, va̱ása ixakuíʼnáún, va̱ása va̱ʼa kutóún ña̱ʼa ña̱ kúúmií inkana” ta nda̱a̱ ndáaka chiñu xáʼnda Ndióxi̱ si̱ín iinlá ña̱yóʼo ndúuña: “Kuʼvi̱-iniún kuniún inka na̱ yiví nda̱a̱ táki̱ʼva kúʼvi̱-iniún xíniún miíún”. 10  Na̱ yiví na̱ kúʼvi̱-ini xíni inkana kǒo kéʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼin inkana. Ña̱kán na̱ kúʼvi̱-ini xínitáʼan sáxi̱nuna ña̱ káʼa̱n ley. 11  Saátu keʼéndó ña̱yóʼo saáchi kúnda̱a̱va-inindó xa̱ʼa̱ tiempo ña̱ ndóoyó vitin. Ta xa̱a̱ xíni̱vandó ña̱ xa̱a̱ hora ña̱ ndakáxi-inindó* kúúña, saáchi xa̱a̱ ku̱yatinníka ka̱kuyó vitin nu̱úka tá ki̱xáʼayó kándíxayó. 12  Xa̱a̱ ku̱yatin tu̱vi; xa̱a̱ ku̱yatin va̱xi ki̱vi̱. Ña̱kán kúú ña̱ ná kǒo keʼékayó ña̱ kéʼé na̱ xíka nu̱ú naá, va̱ʼaka ná kuniñúʼuyó ndiʼi ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱yó kanitáʼanyó ña̱ kúú kuenta ña̱ luz. 13  Viíní ná keʼéyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kéʼé na̱ xíka káʼñu;* ná kǒo keʼéyó vikó nu̱ú kininí kéʼéna ni ná va̱ása koʼoyó nda̱a̱ xi̱niyó, ni ná kǒo keʼéyó ku̱a̱chi kini ña̱ ku̱su̱nyó xíʼin inkana ni ku̱a̱chi kini ña̱ kéʼé na̱ kǒo kúkaʼan nu̱ú,* ni ná kǒo kanitáʼanyó ni ná va̱ása kukúini̱-iniyó* kuniyó inkana. 14  Nu̱úka ña̱ keʼéndó ña̱yóʼo, va̱ʼaka kundiku̱nndó yichi̱ ta̱ tátayó Jesucristo ta va̱ása ndakanixi̱níndó ndáa ki̱ʼva keʼéndó ña̱ kúni̱ ku̱ñundó.

Nota

Inka variante “ndee̱”.
Koto glosario, adulterio.
Á “ña̱ ndako̱ondó”.
Inka variante “ndiví”.
Tu̱ʼun griego asélgueia ña̱ va̱xi yóʼo plural kúúña. Koto glosario, ña̱ kéʼé na̱ kǒo kúkaʼan nu̱ú.
Inka variante “ni ná va̱ása u̱ní koo iniyó”, “ni ná kǒo kóo i̱ni̱-iniyó”.