Romanos 12:1-21

  • “Ndataxindó miíndó ta saátu ña̱ tákundó ndaʼa̱ Ndióxi̱” (1, 2)

  • Ni xa̱a̱ síín síín chiñu kúúmiína inkáchi kítáʼan ndiʼivana (3-8)

  • Ña̱ xíniñúʼu keʼé iin na̱ ndixa ndíku̱n ta̱ Cristo (9-21)

12  Ña̱kán ñaniyó, xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱ káʼa̱n-ndáʼvii̱ xíʼinndó ña̱ ná ndataxindó miíndó ta saátu ña̱ tákundó ndaʼa̱ Ndióxi̱, ta ná kooña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ña̱ yi̱i̱ ña̱ ndakiʼinra; chi saá kúú ña̱ kuniñúʼundó ndiʼi ña̱ ndákanixi̱níndó ña̱ ndasakáʼnundó Ndióxi̱.  Ta va̱ása taxindó ña̱ nasama ña̱ ñuyǐví yóʼo miíndó; va̱ʼaka taxindó ña̱ ná nasama Ndióxi̱ ña̱ ndákanixi̱níndó, tasaá kunda̱a̱-inindó ndáaña kúú ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ keʼéndó ta ndáaña kúú ña̱ va̱ʼa ta ndáaña kúú ña̱ kútóora.  Xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa-inira xíʼi̱n, káʼi̱n xíʼin iin tá iin ndóʼó ña̱ va̱ása ndakanixi̱níndó ña̱ ndáyáʼviníkandó nu̱ú inkana, ta va̱ʼaka xíʼin ndiʼi ña̱ kéʼéndó na̱ʼa̱ndó ña̱ va̱ʼaní íyo ña̱ ndákanixi̱níndó, chi mií Ndióxi̱ kúú ta̱ chi̱ndeétáʼan xíʼinndó ña̱ kandíxandóra.  Saáchi nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ku̱ñuyó kúúmiíña ku̱a̱ʼání ña̱ʼa, soo su̱ví inkáchi ña̱ kéʼé ndiʼiña,  saá íyo miíyó, ni ku̱a̱ʼání kúúyó inkáchi kítáʼan ndiʼivayó xíʼin ta̱ Cristo, ni xa̱a̱ síín síín íyoyó inkáchi kítáʼan ndiʼivayó.  Xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-ini Ndióxi̱, xa̱a̱ síín chiñu ta̱xira ndaʼa̱ iin iinyó keʼéyó. Tá nda̱kiʼinyó ndee̱ ña̱ ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kándíxayó saá ná koo ña̱ ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱;  tá ña̱ chindeétáʼanyó xíʼin inkana kúú chiñu ta̱xira ndaʼa̱yó, ná chika̱a̱níyó ndee̱ ña̱ keʼéyó ña̱yóʼo; tá iinna ta̱xira chiñu ndaʼa̱na ña̱ sanáʼa̱na, ná sanáʼa̱na;  na̱ chíka̱a̱ ndee̱ xíʼin inkana, ná keʼénaña; na̱ táxi ña̱ʼa ndaʼa̱ inkana, xíʼin ndiʼi-inina ná keʼénaña; na̱ níʼi yichi̱ nu̱ú inkana, ná kiʼinnína kuenta tá kéʼéna ña̱yóʼo; na̱ kúndáʼvi-ini xíni inkana, xíʼin ña̱ si̱í-ini ná keʼéna ña̱yóʼo.  Xíʼin ndinuʼu-inindó kuʼvi̱-inindó kunitáʼanndó. Kundasíndó kunindó ña̱ va̱ása va̱ʼa; xíniñúʼu kuʼvi̱-inindó kunindó* ña̱ va̱ʼa. 10  Ndeéní kuʼvi̱-inindó kunitáʼanndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéndó xíʼin na̱ veʼendó. Siʼnaka miíndó keʼé ña̱yóʼo ña̱ ixato̱ʼó táʼanndó. 11  Ndeéní kachíñundó, va̱ása koondó na̱ xúxán. Taxindó ña̱ ná taxi ña̱ espíritu santo ndee̱ ndaʼa̱ndó. Kachíñundó nu̱ú Jehová* xíʼin ndiʼi níma̱ndó. 12  Kusi̱í-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ ndakiʼinndó chí nu̱únínu. Ndakú koo inindó tá yáʼandó nu̱ú tu̱ndóʼo. Ka̱ʼa̱nníndó xíʼin Ndióxi̱. 13  Taxindó ña̱ʼa ndaʼa̱ na̱ ñuu Ndióxi̱* na̱ kúma̱níña ndaʼa̱. Ta ndiʼi yichi̱ va̱ʼa koo inindó. 14  Ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼa̱ na̱ íxandi̱va̱ʼa xíʼinndó ña̱ ná ndakiʼinna ña̱ va̱ʼa; ndukúndó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱na ta va̱ása chika̱a̱ndó chiʼña sa̱tána. 15  Kusi̱í-inindó xíʼin na̱ kúsi̱í-ini; kuakundó xíʼin na̱ xáku. 16  Kundi̱ʼi̱-inindó xa̱ʼa̱ inkana nda̱a̱ táki̱ʼva ndíʼi̱-inindó xa̱ʼa̱ miíndó. Va̱ása ndakaniníxi̱níndó xa̱ʼa̱ miíndó, va̱ʼaka vitá koo inindó. Kǒo ndakanixi̱níndó xa̱ʼa̱ miíndó ña̱ ndíchiníkandó nu̱ú inkana. 17  Tá inkana kéʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼinndó, va̱ása keʼéndó xíʼinna nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéna xíʼinndó. Keʼéndó ña̱ ndákanixi̱ní na̱ yiví ña̱ kúú ña̱ va̱ʼa. 18  Tá kívika, chika̱a̱níkandó ndee̱ ña̱ vií kutáʼanndó xíʼin ndiʼi na̱ yiví. 19  Ñaniyó, tá iinna kéʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼinndó, va̱ása keʼéndó xíʼinna nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéna xíʼinndó, va̱ʼaka sandákoondóna ndaʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ ndatiinra ku̱a̱chi xíʼinna. Chi tu̱ʼun Ndióxi̱ káchiña: “‘Miíi̱ kúú ta̱ ndatiin ku̱a̱chi xíʼinna xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna xíʼinndó; yi̱ʼi̱ kúú ta̱ taxi castigo ndaʼa̱na’, káchi Jehová”.* 20  Ña̱ va̱ʼaka keʼún kúú ña̱yóʼo: “Tá na̱ sáa̱-ini xíni yóʼó kúni̱na kuxuna, taxi ña̱ kuxuna; tá kúni̱na koʼona ti̱kui̱í, taxi ti̱kui̱í ná koʼona; chi tá ná keʼún ña̱yóʼo sana ndakanda̱-inina ta nduvitá níma̱na”. 21  Kǒo taxiún kuchiñu ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼún, va̱ʼaka ndakundeún keʼún ña̱ va̱ʼa tasaá kuchiñún nu̱ú ña̱ va̱ása va̱ʼa.

Nota

Á “kundiku̱n tuunndó”.
Á “na̱ santo”.