Romanos 11:1-36

  • Ndióxi̱ va̱ása nísandákoora ndiʼi na̱ ñuu Israel (1-16)

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ tú olivo (17-32)

  • Ku̱a̱ʼání ña̱ ndíchi kúúmií Ndióxi̱ (33-36)

11  Ña̱kán ndáka̱tu̱ʼíi̱n ndóʼó: ¿á va̱ása níxiinka Ndióxi̱ kunira na̱ ñuura? Su̱ví saá íyoña. Chi ta̱ ñuu Israel kúútu yi̱ʼi̱va, ta ki̱xii̱ ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Benjamín ta ta̱yóʼo ki̱xira ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Abrahán.  Xi̱kuni̱va Ndióxi̱ xi̱xinira na̱ ñuura, chi na̱yóʼo kúú na̱ siʼna nda̱kaxinra. ¿Á va̱ása xíni̱vandó ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ta̱ Elías tá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱keʼé na̱ ñuu Israel?  “Jehová,* xa̱ʼnína na̱ xi̱kuu profetaún ta sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱na altar nu̱ú xi̱xaʼmina ña̱ʼa nu̱ún; ta si̱ín iinlá yi̱ʼi̱ kíndo̱o ta vitin kúni̱na kaʼnína yi̱ʼi̱”.  Soo, ¿ndáaña nda̱kuiin Ndióxi̱ yuʼúra? “Kíndo̱okava 7,000 na̱ ta̱a na̱ kǒo níndasakáʼnu Baal”.  Saátu tiempo vitin, íyo iin tiʼvi na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-inira.  Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña ña̱ nda̱kaxinrana xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-inira, ta va̱ása níndaka̱xinrana xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna. Chi tá níndaka̱xin Ndióxi̱ na̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéna, su̱víka xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa-inira kooña.  Tá saá, ¿ndáaña kivi ka̱ʼa̱nyó? Na̱ ñuu Israel kǒo níkuchiñuna ndakiʼinna ña̱ ni̱xi̱kana na̱ndukúnína. Soo na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ nda̱kiʼinvanaña. Ta na̱ savaka kǒo níxiniso̱ʼona,  nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼyi̱ña nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Nda̱a̱ ki̱vi̱ vitin, Ndióxi̱ kúú ta̱ sa̱náa-inina ña̱ ni̱ki̱si̱na, ña̱kán va̱ása kotona ta ni va̱ása kuniso̱ʼona”.  Saátu ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ David: “Vikóna ná kooña iin ña̱ sándaʼvi miína, ná kooña iin ña̱ sási nu̱úna ta ná kooña iin castigo nu̱úna. 10  Ná kunaá nu̱úna ña̱kán va̱ása kivi kotona. Ta nda̱a̱ ná kutosona xa̱ʼa̱ ña̱ ve̱ení ña̱ ndísona”. 11  Ña̱kán ndáka̱tu̱ʼíi̱n ndóʼó: ¿á nda̱kava na̱ judío ta kǒo níkivika ndako̱ona? Va̱ása, soo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ki̱ʼvina ku̱a̱chi, na̱ va̱ása kúú judío kivi ka̱kuna, ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo sáa̱ na̱ judío. 12  Tá xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa níkeʼé na̱ judío kúú ña̱ ndákiʼin na̱ ñuyǐví ña̱ va̱ʼa, ta ku̱a̱ʼákaña ndákiʼinna nu̱úka na̱ judío, ndakanixi̱níndó nda̱saakaví ña̱ va̱ʼa koo tá ná ndakutáʼan ndiʼi na̱yóʼo. 13  Vitin káʼi̱n xíʼin ndóʼó na̱ va̱ása kúú judío. Apóstol nu̱ú na̱ ñuu kúi̱, chiñu yóʼo ndáyáʼviníña nu̱úi̱ 14  ta ña̱ ndátui̱ kúú ña̱ ná sa̱a̱ na̱ ñui̱ ta saá kivi sakǎkui̱ savana. 15  Ta xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱ndákoondaʼa̱ Ndióxi̱ na̱yóʼo, ña̱yóʼo chi̱ndeétáʼan xíʼin sava na̱ ñuyǐví ña̱ va̱ʼa kutáʼanna xíʼin Ndióxi̱. Soo tá ná ndakiʼin tukurana, koona nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta sa̱ndátakurana. 16  Tá iin ñáʼñu loʼo yuxa̱n ña̱ siʼna kíʼinna ña̱ táxina ndaʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ yi̱i̱ kúúña, saátu ndiʼi yuxa̱n ña̱ kíndo̱o ña̱ yi̱i̱ kúúña. Ta tá ti̱oʼo* yitu̱n ña̱ yi̱i̱ kúúña, saátu ndaʼa̱nú ña̱ yi̱i̱ kúúña. 17  Soo tá sava ndaʼa̱ tú yitu̱n yóʼo ki̱ndaanaña ta yóʼó tú olivo tú xi̱ndichi chí yuku̱* sa̱ndáti̱inndaana yóʼó xíʼin inka ndaʼa̱nú, ndákiʼintu yóʼóva ña̱ va̱ʼa íxaa ti̱oʼo tú olivo yóʼo, 18  soo va̱ása ndakanixi̱níún ña̱ va̱ʼaníka yóʼó nu̱ú inka ndaʼa̱ tú yitu̱n. Chi tá ndákanixi̱níún ña̱ va̱ʼaníka yóʼó, ndakaʼán chi su̱ví yóʼó táxi ña̱ táku ti̱oʼo yóʼo chi mií ña̱yóʼo kúú ña̱ táxi ña̱ tákún. 19  Tasaá ka̱ʼún: “Sava ndaʼa̱ tú yitu̱n yóʼo ki̱ndaanaña ña̱ va̱ʼa sandáti̱inndaana yi̱ʼi̱”. 20  Ña̱ nda̱a̱va, ki̱ndaanaña xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo níkandíxaña, soo yóʼó tíinndaún ndaʼa̱ tú yitu̱n xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxaún. Nu̱úka ña̱ ndakanixi̱níún ña̱ va̱ʼaníka yóʼó nu̱ú inkana, va̱ʼaka ndasakáʼnu* Ndióxi̱. 21  Saáchi tá Ndióxi̱ va̱ása ní ixakáʼnu-inira xa̱ʼa̱ ndaʼa̱nú ña̱ ka̱na xíʼinnú, saátu yóʼó va̱ása koo káʼnu-inira xa̱ʼún. 22  Ña̱kán, ndakanixi̱ní ña̱ va̱ʼaníva-ini Ndióxi̱ soo táxitura castigova. Chi saá ke̱ʼéra xíʼin ndaʼa̱nú ña̱ xa̱a̱ ni̱ko̱yo, soo va̱ʼaníva-inira xíʼún, ta tá ndiʼi yichi̱ kéʼún ña̱ káʼa̱nra xíʼún saá kúú ña̱ va̱ʼaníka koo inira xíʼún. Chi tá kǒo, ta̱ʼnda̱tu miívaún. 23  Ta saátu na̱ judío tá ná kixáʼa kandíxanara, ndati̱in tukuna, chi Ndióxi̱ kivi sandáti̱in xa̱á tukurana. 24  Saáchi tá yóʼó ni̱ta̱ʼnda̱ún ndaʼa̱ iin tú olivo tú níndichi chí yuku̱ ta sa̱ndáti̱inndaana yóʼó ndaʼa̱ iin tú olivo tú chi̱ʼi va̱ʼana, va̱ʼaníkava ndati̱in ndaʼa̱ mií tú olivo ña̱ ni̱ta̱ʼnda̱ chi ndaʼa̱ miínú kúúvaña. 25  Ñaniyó, kúni̱i̱ ña̱ ná kunda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱yo se̱ʼé i̱xaa Ndióxi̱,* ña̱kán va̱ása keʼéndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé iin na̱ ndákanixi̱ní ña̱ xíni̱nína. Ta ña̱ íyo se̱ʼé íxaa Ndióxi̱ kúú ña̱yóʼo: sava na̱ yiví na̱ ñuu Israel ndu̱téʼé* níma̱na, ta kuuka ña̱yóʼo nda̱a̱ ná xi̱nu ndiʼi na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ na̱ va̱ása kúú judío, 26  tasaá ka̱ku ndiʼi na̱ ñuu Israel. Nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Ta̱ sakǎku miína chí Sion kixira ta kindaara ndiʼi ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ kéʼé na̱ veʼe ta̱ Jacob. 27  Ta ña̱yóʼo kúú trato ña̱ kindo̱i̱ xíʼinna tá ná ndakatai̱ ku̱a̱china”. 28  Ña̱ nda̱a̱ kúúña, na̱ sáa̱-ini xíni tu̱ʼun va̱ʼa* kúú na̱kán ta ña̱yóʼo chíndeéña ndóʼó; soo na̱kán kúú na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱ ta kúʼvi̱ní-inira xínirana xa̱ʼa̱ na̱ táʼanna na̱ ni̱xi̱yo xi̱naʼá. 29  Ndióxi̱ va̱ása ndikó-inira xa̱ʼa̱ ña̱ xa̱a̱ ta̱xira ndaʼa̱na, ta ni va̱ása ndikó-inira ña̱ ka̱narana. 30  Ndóʼó ni̱xi̱yo iin tiempo ña̱ kǒo níxiniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱, soo vitin kúndáʼvi-inira xínira ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása níxiniso̱ʼo na̱ judío. 31  Ta vitin na̱kán kúú na̱ kǒo xíniso̱ʼo, ta ndóʼó kúú na̱ kúndáʼvi-ini Ndióxi̱ xínira, soo kivitu kundáʼvi-inira kunira na̱kán nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéra xíʼin ndóʼó. 32  Ndióxi̱ ta̱xira ña̱ ná koona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ ñúʼu veʼeka̱a xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo níxiniso̱ʼona, ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ra ña̱ kúndáʼvi-inira xínira ndiʼi na̱ yiví. 33  Ku̱a̱ʼání kúú bendición táxi Ndióxi̱, ku̱a̱ʼání ña̱ ndíchi kúúmiíra ta ndiʼi ña̱ʼa xíni̱ra xa̱ʼa̱, kǒo kivi ndakaniyó xa̱ʼa̱ ki̱ʼva ña̱ ndátiinra ku̱a̱chi ta kǒo kúchiñuyó kunda̱a̱ ndiʼi iniyó xa̱ʼa̱ ndiʼi yichi̱ra. 34  Saáchi, “¿ndáana xa̱a̱ ni̱xa̱a̱ na̱kunda̱a̱-ini ndáaña ndákanixi̱ní Jehová?* ¿Á ndáana kivi taxi consejo ndaʼa̱ra?”. 35  “¿Á ndáana siʼna ta̱xi iin ña̱ʼa ndaʼa̱ Ndióxi̱ ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo xíniñúʼu taxi miíra iin ña̱ʼa ndaʼa̱na?”. 36  Saáchi ndiʼi ña̱ʼa kuenta mií Ndióxi̱ kúúña, chi miíra kíʼin kuenta xíʼinña ta xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ miíra kúú ña̱ íyoña. Ta ndiʼi tiempo ná ndukáʼnura. Saá koo.

Nota

Inka variante “yoʼo̱”.
Inka variante “xi̱kí”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “yi̱ʼví”.
Koto glosario, ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱.
Inka variante “ndu̱táʼyá”, “ndu̱ndakú”.