Romanos 10:1-21

  • Ndáa ki̱ʼva keʼéyó ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ (1-15)

    • Ña̱ natúʼunna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ (10)

    • Na̱ káʼa̱n xíʼin Jehová kúú na̱ ka̱ku (13)

    • Liviní náʼa̱ xa̱ʼa̱ na̱ nátúʼun xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ (15)

  • Kǒo níxiinna kuniso̱ʼona tu̱ʼun Ndióxi̱ (16-21)

10  Ñaniyó, xíʼin ndiʼi níma̱i̱ káʼa̱n-ndáʼvii̱ xa̱ʼa̱na xíʼin Ndióxi̱ ña̱ ná sakǎkurana.  Chi káʼi̱n xa̱ʼa̱na ña̱ chíka̱a̱nína ndee̱ ña̱ ndásakáʼnuna Ndióxi̱, soo va̱ása kúnda̱a̱ va̱ʼa inina ndáaña kúú ña̱ kúni̱ra.  Xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása xíni̱na ndáaña kúú ña̱ va̱ʼa nu̱ú Ndióxi̱, ña̱kán kéʼéna ña̱ kúni̱ miína. Ta va̱ása níxindiku̱nna ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ndáaña kúú ña̱ va̱ʼa.  Chi tá ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Cristo, saá kúú ña̱ sa̱xínura ña̱ káʼa̱n Ley, ta vitin ndiʼi na̱ kándíxa ta̱yóʼo xa̱a̱na kuuna na̱ nda̱kú-ini.  Ta̱ Moisés ka̱ʼyíra xa̱ʼa̱ ndáaña kúú ña̱ nda̱kú nda̱a̱ táki̱ʼva káchi Ley: “Na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱yóʼo kutakuna xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼénaña”.  Soo, tu̱ʼun Ndióxi̱ kúú ña̱ káʼa̱n, xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxa iin na̱ yiví kúú ña̱ xa̱a̱na koona na̱ nda̱kú-ini, ta káchiña: “Va̱ása ndakanixi̱níún ña̱yóʼo ‘¿Ndáana ndaa chí ndiví?’, ña̱yóʼo kúni̱ kachiña, ¿ndáana ndaa chí ndiví ña̱ va̱ʼa sanúuna ta̱ Cristo?  Saátu ni va̱ása ka̱ʼún ‘¿Ndáana nuu chí ya̱vi̱ naá?’,* ña̱yóʼo kúni̱ kachiña, ña̱ va̱ʼa sandátakuna ta̱ Cristo”.  Chi, ¿ndáaña káchi tu̱ʼun Ndióxi̱? “Tu̱ʼun ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ yatin íyoña xíʼún, yuʼún ndíka̱a̱ña saátu yatin níma̱ún ndíka̱a̱ña”, ña̱yóʼo kúú “tu̱ʼun” ña̱ nátúʼunyó ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ na̱ yiví kandíxana.  Saáchi, tá xíʼin yuʼún káʼún xíʼin ndiʼina xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús ña̱ kúúra tátayó ta xíʼin níma̱ún náʼún ña̱ kándíxaún ña̱ mií Ndióxi̱ kúú ta̱ sa̱ndátaku ta̱yóʼo, ka̱kuvaún. 10  Saáchi ña̱ va̱ʼa nda̱kú koo ini iin na̱ yiví xíniñúʼu kandíxana xíʼin ndiʼi níma̱na, ta ña̱ va̱ʼa ka̱kuna xíniñúʼu kuniñúʼuna yuʼúna ña̱ natúʼunna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun yóʼo. 11  Saáchi nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱ káchiña: “Ni iin na̱ kándíxa miíra va̱ása ndakava-inina”. 12  Saáchi inkáchi íyo ndiʼivana ni kúúna na̱ judío á na̱ griego. Iin kúú táta ndiʼivana ta va̱ʼaní-inira xíʼin ndiʼi na̱ káʼa̱n xíʼinra ña̱ ná chindeétáʼanra xíʼinna. 13  Saáchi “ndiʼi na̱ xíniñúʼu ki̱vi̱ Jehová* ña̱ káʼa̱nna xíʼinra ña̱ ná chindeétáʼanra xíʼinna, ka̱kuna”. 14  Soo, ¿ndáa ki̱ʼva chindeétáʼanra xíʼinna tá kǒo kándíxanara? ¿Ta ndáa ki̱ʼva kandíxanara tá ta̱ʼán kuniso̱ʼona xa̱ʼa̱ra? ¿Ta ndáa ki̱ʼva kuniso̱ʼona xa̱ʼa̱ra tá kǒo na̱ nátúʼun xíʼinna? 15  ¿Ta ndáa ki̱ʼva natúʼunna xa̱ʼa̱ra tá kǒo na̱ níchindaʼá-ñaʼá? Nda̱a̱ táki̱ʼva xa̱a̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱: “Liviní náʼa̱ xa̱ʼa̱ na̱ nátúʼun tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ va̱ʼaníka”. 16  Soo su̱ví ndiʼina níxiniso̱ʼo tu̱ʼun va̱ʼa* yóʼo, chi ta̱ Isaías káchira: “Jehová,* ¿ndáana kándíxa ña̱ nátúʼunndi̱?”. 17  Ña̱kán iin na̱ yiví xáa̱na kándíxana tá xa̱a̱ xíniso̱ʼona tu̱ʼun Ndióxi̱. Ta xíniso̱ʼona tu̱ʼun yóʼo tá nátúʼun iinna xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo. 18  Soo yi̱ʼi̱ ndáka̱tu̱ʼíi̱n ndóʼó: ¿á kǒo níxiniso̱ʼona? Xi̱niso̱ʼovana, saáchi “iníísaá nu̱ú ñuʼú xi̱niso̱ʼona xa̱ʼa̱ na̱ nátúʼun, ta nda̱a̱ nu̱ú xíká va̱ʼa ni̱xa̱a̱ tu̱ʼunna”. 19  Soo yi̱ʼi̱ ndáka̱tu̱ʼíi̱n ndóʼó: ¿á kǒo níxi̱xini̱va na̱ ñuu Israel? Ta̱ Moisés káchira: “Kuniñúʼi̱ na̱ va̱ása kúú na̱ ñuu Israel ña̱ va̱ʼa ná koo ña̱ kúini̱-inina.* Sasái̱na tá ná kuniñúʼi̱ na̱ ñuu na̱ va̱ása ndákani vií xi̱ní”. 20  Soo ta̱ Isaías ndu̱ndakú-inira ta káchira: “Na̱ kǒo nínandukú yi̱ʼi̱ nda̱ni̱ʼína yi̱ʼi̱. Na̱ kǒo nínda̱ka̱tu̱ʼun xa̱ʼíi̱ ni̱xa̱a̱na na̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼíi̱”. 21  Soo xa̱ʼa̱ na̱ ñuu Israel káchira: “Iníí ki̱vi̱ ku̱yatii̱n nu̱ú iin ñuu ña̱ so̱ʼoní”.

Nota

Á “abismo”.
Inka variante “u̱ní-inina”, “i̱ni̱-inina”.