Romanos 1:1-32

  • Chíndeérana (1-7)

  • Ta̱ Pablo káʼa̱nra ña̱ kúni̱ra ku̱ʼu̱nra chí ñuu Roma (8-15)

  • “Na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa, kutakuna xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxanara” (16, 17)

  • Na̱ yiví va̱ása kívi ka̱ʼa̱nna ña̱ kǒo xíni̱na xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ (18-32)

    • Ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ náʼa̱ña ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra (20)

1  Carta yi̱ʼi̱ ta̱ Pablo kúú ña̱yóʼo, ta yi̱ʼi̱ kúú esclavo ta̱ Cristo Jesús. Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ ka̱nara ña̱ koi̱ apóstolra, ta nda̱kaxinra yi̱ʼi̱ ña̱ natúʼi̱n tu̱ʼun va̱ʼa* xa̱ʼa̱ Ndióxi̱,  ta Ndióxi̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa yóʼo nu̱ú tu̱ʼunra ña̱ ka̱ʼyí na̱ profeta  ta káʼa̱nña xa̱ʼa̱ se̱ʼera. Ta ta̱yóʼo ki̱xira ti̱xin na̱ veʼe ta̱ David,  ta náʼa̱ káxiña ña̱ kúúra se̱ʼe Ndióxi̱, saáchi Ndióxi̱ xi̱niñúʼura ndee̱ ña̱ espíritu santora ña̱ sa̱ndátakurara (ta̱ Jesucristo ta̱ kúú tátayó,  ta xa̱ʼa̱ ta̱kán Ndióxi̱ ni̱na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼa-inira xíʼinyó. Ta ta̱ Jesús nda̱kaxinra yi̱ʼi̱ ña̱ koi̱ apóstolra ña̱ va̱ʼa chindeétáʼi̱n xíʼin ndiʼi na̱ kǒo kúú judío ña̱ va̱ʼa kandíxana Ndióxi̱, ta saátu ña̱ kuniso̱ʼona ña̱ káʼa̱nra ta ixato̱ʼóna ki̱vi̱ra,  saátu ndóʼó ñúʼundó xíʼin na̱ kǒo kúú judío ta ka̱nana ndóʼó ña̱ kundiku̱nndó ta̱ Jesucristo).  Ña̱ carta yóʼo ku̱a̱ʼa̱nña nu̱ú na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* na̱ ndóo ñuu Roma na̱ kúʼvi̱ní-inira xínira: Va̱ʼaní ná koo ini yiváyó Ndióxi̱ xíʼinndó saátu tátayó Jesucristo ta va̱ʼaní ná kutáʼanndó xíʼinna.  Siʼnaka táxii̱ tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ ta̱ Jesucristo xa̱ʼa̱ ndiʼi ndóʼó, saáchi iníí káʼa̱nna xa̱ʼa̱ndó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní kándíxandó Ndióxi̱.  Yi̱ʼi̱ káchíñui̱ nu̱ú Ndióxi̱ xíʼin ndiʼi níma̱i̱ ta nátúʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ se̱ʼera, ta Ndióxi̱ kúnda̱a̱-inira ña̱ va̱ása sándakoi̱ ña̱ káʼi̱n xíʼinra xa̱ʼa̱ndó. 10  Káʼi̱n xíʼinra tá ña̱ kúni̱ miíra kúúña ta kivi xa̱i̱ nu̱úndó, xa̱a̱vai̱. 11  Saáchi, mií ña̱ ndixa kúú ña̱ kúni̱i̱ kunii̱ ndóʼó, ña̱ va̱ʼa chika̱i̱ ndee̱ xíʼinndó nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ Ndióxi̱, tasaá ndundakú ña̱ kándíxandóra, 12  á ña̱ inkáchi chika̱a̱ ndiʼiyó ndee̱ xíʼin táʼanyó ña̱ va̱ʼaka kandíxayó Ndióxi̱. 13  Ñaniyó,* kúni̱i̱ ná kunda̱a̱-inindó ña̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání yichi̱ kúni̱i̱ xa̱i̱ nu̱ú íyondó, ña̱ va̱ʼa natúʼi̱n xíʼin na̱ yiví ta saá xa̱a̱na koona discípulo tátayó, chi xa̱a̱ saá kúú ña̱ kéʼíi̱ inka ñuuva. Soo nda̱a̱ vitin ta̱ʼán kivi xa̱i̱ nu̱ú íyondó. 14  Nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ta̱ níká saá íyoi̱ nu̱ú ndiʼi na̱ yiví: nu̱ú na̱ griego, nu̱ú na̱ inka ñuu, nu̱ú na̱ ndíchi ta saátu nu̱ú na̱ kǒo níkaʼvi va̱ʼa. 15  Ña̱kán kúni̱níi̱ xa̱i̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa xíʼin ndóʼó na̱ ndóo ñuu Roma. 16  Kǒo kúkaʼan nu̱úi̱ ña̱ ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa. Chi ña̱yóʼo kúú ña̱ xíniñúʼu Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa sakǎkura na̱ kándíxañaʼá, siʼnaka na̱ judío ta saátu na̱ griego. 17  Ta xíʼin ña̱yóʼo náʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ nda̱kú-inira xíʼin na̱ kándíxañaʼá ta ña̱yóʼo ndásandakúkaña ña̱ kándíxanara, nda̱a̱ táki̱ʼva káchi tu̱ʼun Ndióxi̱: “Ta na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa, kutakuna xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxanara”. 18  Ndióxi̱ íyora chí ndiví ta náʼa̱ra ña̱ sáa̱ra xíʼin na̱ kǒo xíniso̱ʼo ña̱ káʼa̱nra ta saátu xíʼin na̱ kǒo kéʼé ña̱ nda̱kú. Tá kéʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa, sásina nu̱ú na̱ yiví ña̱ kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱a̱, 19  ni xa̱a̱ xíniñúʼu kuxini̱vana xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ saáchi xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ni̱na̱ʼa̱ra nu̱úna. 20  Ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra kǒo kívi kuniyóña soo kiviva kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ña tá ná sakúaʼayó ndáa ki̱ʼva i̱xava̱ʼara ñuyǐví. Kiviva kunda̱a̱-iniyó ndáa ki̱ʼva íyora, tá ná kotoyó ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼara. Chi ña̱yóʼo náʼa̱ña ña̱ va̱ása ndíʼi ndee̱ra ta náʼa̱ña ña̱ kúúra Ndióxi̱. Ta na̱ kǒo xíín ndakuni ña̱yóʼo kǒo kívi ka̱ʼa̱nna ña̱ va̱ása xíni̱na xa̱ʼa̱ña. 21  Ni xi̱xini̱va na̱ yiví yóʼo Ndióxi̱, soo kǒo níndasakáʼnunara ña̱ koora Ndióxi̱na ta kǒo nítaxina tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra. Ta ña̱ ke̱ʼéna kúú ña̱ ndu̱kíʼvi ña̱ ndákanixi̱nína ta níma̱na ndu̱téʼéña* ta náʼa̱na ña̱ kǒo kúnda̱a̱-inina. 22  Ni xi̱ka̱ʼa̱nvana ña̱ xi̱kuuna na̱ yiví ndíchi, soo na̱ kíʼviva xi̱kuuna 23  ta nu̱úka ña̱ ndasakáʼnuna Ndióxi̱ ta̱ kǒo kívi kuvi, na̱yóʼo nda̱sakáʼnuna na̱ʼná na̱ yiví, ta saátu nda̱sakáʼnuna na̱ʼná tí saa* xíʼin kití tí ku̱mí xa̱ʼa̱ ta saátu tí ñúu mií. 24  Ña̱kán, Ndióxi̱ ta̱xivara ña̱ ná keʼéna ndiʼi ña̱ yaku̱a̱ ña̱ ñúʼu níma̱na, ta na̱kán ña̱ kaʼan nu̱ú kúú ña̱ ke̱ʼéna. 25  Ta ña̱ nda̱a̱ ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ na̱samanaña ta nda̱sanaña ña̱ vatá,* ta nda̱sakáʼnuna ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ nu̱úka ña̱ ndasakáʼnuna miíra, chi ta̱yóʼo kúú ta̱ xíniñúʼu ndasakáʼnuna ndiʼi tiempo. Saá koo. 26  Ña̱kán, Ndióxi̱ sa̱ndákoondaʼa̱ra miína ña̱ keʼéna ña̱ kini ña̱ kaʼan nu̱ú, saáchi ná ñaʼá sa̱ndákooná ña̱ ku̱su̱nná xíʼin ta̱a ta ki̱xáʼaná kísi̱ná xíʼin ná ñaʼá táʼan miíná, ni kǒo ní ixava̱ʼa Ndióxi̱ miíná ña̱ keʼéná ña̱yóʼo. 27  Ta saátu na̱ ta̱a kǒo níkutóokana ku̱su̱nna xíʼin ná si̱ʼí, chi ña̱ ke̱ʼéna kúú ña̱ ku̱tóokana ku̱su̱nna xíʼin na̱ ta̱a táʼan miína ña̱ keʼéna ña̱ kini xíʼin táʼanna. Soo na̱yóʼo nda̱kiʼinna castigo xa̱ʼa̱ ña̱ kini ke̱ʼéna. 28  Xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo níndakanixi̱nína ña̱ ndáyáʼviní ndakunina Ndióxi̱, sa̱ndákoondaʼa̱rana ña̱ ná ndakanixi̱nína xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ kǒo ndáyáʼvi tasaá keʼéna ña̱ʼa ña̱ va̱ása va̱ʼa. 29  Ta xi̱keʼéna ndiʼi nu̱ú ña̱ va̱ása nda̱kú, ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta xi̱kutóona ku̱a̱ʼá ña̱ʼa ta xi̱keʼéna ña̱ kini; ta ku̱a̱ʼání ña̱ kúini̱-ini* xi̱kuumiína, saátu ña̱ xi̱xaʼnína, ña̱ xi̱kanitáʼanna, ña̱ xi̱sandáʼvi-táʼanna, ña̱ xi̱kuni̱na sandóʼona inkana; saátu xi̱ka̱ʼa̱nna ña̱ vatá 30  ta xi̱chika̱a̱na ku̱a̱chi síkí inkana; xi̱sa̱a̱-inina xi̱xinina Ndióxi̱; xi̱ndaʼyi̱na nu̱ú inkana, ni̱nuní xi̱kunina, ta xi̱kuta̱a-inina; ta xi̱ndakutáʼan tu̱ʼunna ña̱ keʼéna ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta va̱ása níxi̱xiniso̱ʼona ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n yivána, 31  ta kǒo níxi̱kunda̱a̱-inina, ta ni va̱ása nísaxínuna ña̱ xi̱kindo̱ona xa̱ʼa̱, ni kǒo níxikundáʼvi-inina kunina inkana ta ndi̱va̱ʼaní ni̱xi̱yo inina. 32  Ni kúnda̱a̱va-inina ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ ña̱ xíniñúʼu kuvi na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱yóʼo, ndákundeékavana kéʼénaña, ta su̱ví ña̱yóʼo kuití kúú ña̱ kéʼéna, chi tá xínina ña̱ kéʼé inkana ña̱yóʼo va̱ʼavaña nu̱úna.

Nota

Á “na̱ santo”.
Sava yichi̱ tá va̱xi tu̱ʼun “ñaniyó” nu̱ú Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱a xíʼin ñaʼá.
Inka variante “ndu̱táʼyáña”, “ndu̱ndakúña”.
Inka variante “saala”.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.
Inka variante “ña̱ u̱ní-ini”, “ña̱ i̱ni̱-ini”.