Ir al contenido

Ir al índice

Romanos

Capítulo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ña̱ káʼa̱nña xa̱ʼa

 • 1

  • Chíndeérana (1-7)

  • Ta̱ Pablo káʼa̱nra ña̱ kúni̱ra ku̱ʼu̱nra chí ñuu Roma (8-15)

  • “Na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa, kutakuna xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxanara” (16, 17)

  • Na̱ yiví va̱ása kívi ka̱ʼa̱nna ña̱ kǒo xíni̱na xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ (18-32)

   • Ña̱ʼa ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ náʼa̱ña ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmiíra (20)

 • 2

  • Ndióxi̱ ndátiinra ku̱a̱chi xíʼin na̱ judío ta saátu xíʼin na̱ griego (1-16)

   • Ndáa ki̱ʼva íyo ña̱ xínitúni̱yó (14, 15)

  • Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ judío ta saátu ña̱ Ley (17-24)

  • Ña̱ kéʼé na̱ ndixa kúú judío (25-29)

 • 3

  • “Ndióxi̱ ta̱ nda̱a̱ kúúva ta̱yóʼo” (1-8)

  • Ni kúúna judío á griego ñúʼuna ndaʼa̱ ku̱a̱chi (9-20)

  • Xa̱a̱na nduuna na̱ nda̱kú-ini xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxana Ndióxi̱ (21-31)

   • Nda̱a̱ ni iinna kǒo kívi kuumií ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmií Ndióxi̱ (23)

 • 4

  • Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ ta̱ Abrahán ña̱ nda̱kúní ni̱xi̱yo inira xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxarara (1-12)

   • Ta̱ Abrahán ni̱xa̱a̱ra ku̱ura yivá ndiʼi na̱ kándíxa (11)

  • Ndióxi̱ ki̱ndoora iin ña̱ʼa xíʼin ta̱ Abrahán xa̱ʼa̱ ña̱ ka̱ndíxanírara (13-25)

 • 5

  • Ki̱ndoo va̱ʼayó xíʼin Ndióxi̱ i̱xaa ta̱ Cristo (1-11)

  • Xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Adán xíʼi̱yó, xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ Cristo kivi kutakuyó (12-21)

   • Ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi ñuyǐví yóʼo ta ndiʼi na̱ yiví xíʼi̱ (12)

   • “Xa̱ʼa̱ iin ña̱ va̱ʼa” (18)

 • 6

  • Xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kuchiyó xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo síín íyo ña̱ tákuyó vitin (1-11)

  • Va̱ása taxindó ña̱ kaʼndachíñu ku̱a̱chi nu̱úndó (12-14)

  • Ni xi̱ñuʼundó ndaʼa̱ ku̱a̱chi vitin káchíñundó nu̱ú Ndióxi̱ (15-23)

   • Ña̱ cháʼviyó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiyó kúú ña̱ xíʼi̱yó; Ndióxi̱ táxira ña̱ kutakuyó (23)

 • 7

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n ndáa ki̱ʼva ke̱ena ndaʼa̱ Ley (1-6)

  • Ña̱ Ley náʼa̱ña ña̱ kúúna na̱ yiví ku̱a̱chi (7-12)

  • Chíka̱a̱yó ndee̱ ña̱ kǒo ki̱ʼviyó ku̱a̱chi (13-25)

 • 8

  • Ña̱ espíritu santo sáka̱kuña miíyó ta táxiña kutakuyó (1-11)

  • Espíritu ña̱ nda̱kiʼin ndáʼvi ndóʼó káʼa̱nña xa̱ʼa̱ndó (12-17)

  • Ña̱ i̱xava̱ʼa Ndióxi̱ ndeéní ndátuña ki̱vi̱ ña̱ na̱ʼa̱ra ña̱ ndakiʼin na̱ se̱ʼera ña̱ va̱ʼa (18-25)

  • “Mií ña̱ espíritu káʼa̱n-ndáʼvi xa̱ʼa̱yó” (26, 27)

  • Na̱ siʼnaka nda̱kaxin Ndióxi̱ (28-30)

  • Kúchiñuyó yáʼayó nu̱ú ndiʼi ña̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱kuʼvi̱-ini Ndióxi̱ xi̱nira miíyó (31-39)

 • 9

  • Ndeéní kúsuchí-ini ta̱ Pablo xa̱ʼa̱ na̱ ñuu Israel (1-5)

  • Na̱ ndixa kúú se̱ʼe ta̱ Abrahán (6-13)

  • Nda̱a̱ ni iinna kǒo kívi ka̱ʼa̱nndaa xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼé Ndióxi̱ (14-26)

   • Na̱ sásáa̱ miíra xíʼin na̱ kúndáʼvi-inira xínira (22, 23)

  • “Loʼova kúú na̱ ka̱ku” (27-29)

  • Na̱ ñuu Israel nda̱kavana i̱xaa “yu̱u̱ ña̱ ndákavana xíʼin” (30-33)

 • 10

  • Ndáa ki̱ʼva keʼéyó ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ (1-15)

   • Ña̱ natúʼunna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ (10)

   • Na̱ káʼa̱n xíʼin Jehová kúú na̱ ka̱ku (13)

   • Liviní náʼa̱ xa̱ʼa̱ na̱ nátúʼun xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ (15)

  • Kǒo níxiinna kuniso̱ʼona tu̱ʼun Ndióxi̱ (16-21)

 • 11

  • Ndióxi̱ va̱ása nísandákoora ndiʼi na̱ ñuu Israel (1-16)

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ tú olivo (17-32)

  • Ku̱a̱ʼání ña̱ ndíchi kúúmií Ndióxi̱ (33-36)

 • 12

  • “Ndataxindó miíndó ta saátu ña̱ tákundó ndaʼa̱ Ndióxi̱” (1, 2)

  • Ni xa̱a̱ síín síín chiñu kúúmiína inkáchi kítáʼan ndiʼivana (3-8)

  • Ña̱ xíniñúʼu keʼé iin na̱ ndixa ndíku̱n ta̱ Cristo (9-21)

 • 13

  • Xíniñúʼu kuniso̱ʼoyó ña̱ káʼa̱n na̱ chíñu (1-7)

   • Ña̱ chaʼviyó impuesto (6, 7)

  • Na̱ kúʼvi̱-ini xínitáʼan sáxi̱nuna ña̱ káʼa̱n Ley (8-10)

  • Ná keʼéyó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ kéʼé na̱ xíka káʼñu (11-14)

 • 14

  • Va̱ása ndatiinndó ku̱a̱chi xíʼin táʼanndó (1-12)

  • “Ná kǒo keʼéyó nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ sandákava-ini na̱ ñaniyó” (13-18)

  • Chika̱a̱ndó ndee̱ ña̱ vií kutáʼanndó xíʼin inkana (19-23)

 • 15

  • Viíní ndakiʼin-táʼanndó nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé ta̱ Cristo (1-13)

  • Ta̱ Pablo nátúʼunra xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ xíʼin na̱ inka ñuu (14-21)

  • Ñuu ña̱ kúni̱ ta̱ Pablo ku̱ʼu̱nra (22-33)

 • 16

  • Ta̱ Pablo káʼa̱nra ña̱ viíní ná ndakiʼinna ñá Febe, iin ñá káchíñu nu̱ú Ndióxi̱ (1, 2)

  • Chíndeéra na̱ ñuu Roma (3-16)

  • Káʼa̱nra xíʼinna ña̱ ná kundaana miína nu̱ú na̱ kúni̱ ndataʼví-ñaʼá (17-20)

  • Na̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Pablo chíndeéna na̱ ñuu Roma (21-24)

  • Nda̱tuvi xa̱ʼa̱ ña̱ yi̱i̱ ña̱ ni̱xi̱yo se̱ʼé xa̱ʼa̱ (25-27)