Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 7:1-29

 • ÑA̱ NI̱KA̱ʼA̱NNDOSÓ TA̱ JESÚS CHÍ YUKU̱ (1-27)

  • “Va̱ása ndatiinndó ku̱a̱chi” (1-6)

  • Ndakundeéndó ndukúndóña, nandukúndóña, ta kani ndaʼa̱ndó yéʼé (7-11)

  • Ña̱ chíndeétáʼan xíʼinyó ña̱ va̱ʼa kutáʼanyó xíʼin inkana (12)

  • Yéʼé táñu (13, 14)

  • “Xíʼin ña̱ kéʼéna ndakunindó na̱yóʼo” (15-23)

  • Veʼe ña̱ kúva̱ʼa sa̱tá yu̱u̱ xíʼin veʼe ña̱ kúva̱ʼa nu̱ú yu̱ti (24-27)

 • Ku̱a̱ʼánína ndákanda̱-ini xíʼin ña̱ sánáʼa̱ ta̱ Jesús (28, 29)

7  ”Va̱ása ndatiinndó ku̱a̱chi xíʼin inkana ña̱kán va̱ása ndatiin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼinndó.  Saáchi táki̱ʼva tíinndó ku̱a̱chi xíʼin inkana saá tiin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼinndó, ta nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéndó xíʼin inkana saá keʼéra xíʼinndó.  ¿Nda̱chun xítoún xe̱ʼe̱* loʼo ña̱ ndíka̱a̱ nduchúnu̱ú ñaniún, soo kǒo xítoún viga tú ndíka̱a̱ nduchúnu̱ú miíún?  ¿Nda̱chun káʼún xíʼin ñaniún ‘taxi ná tavái̱ xe̱ʼe̱ loʼo ña̱ ndíka̱a̱ nduchúnu̱ún’ soo nu̱ú miíún ndíka̱a̱ iin viga?  Ta̱ vatá* kúún. Siʼna taváún viga tú ndíka̱a̱ nduchúnu̱ú miíún ta saáví koto va̱ʼún ndáa ki̱ʼva taváún xe̱ʼe̱ loʼo ña̱ ndíka̱a̱ nduchúnu̱ú ñaniún.  ”Va̱ása taxindó ña̱ʼa ña̱ yi̱i̱ ndaʼa̱ ti̱na.* Ta va̱ása chindoondó perla nu̱ú kini̱, chi sana ku̱a̱ñi̱ríña* ta ndikórí ta satúkue̱ʼe̱rí ndóʼó.  ”Ndakundeéndó ndukúndó ña̱ va̱ʼa nu̱ú Ndióxi̱ ta taxiraña ndaʼa̱ndó, ndakundeéndó nandukúndóña ta ndani̱ʼívandóña, ndakundeéndó kani ndaʼa̱ndó yéʼé ta nu̱náña nu̱úndó.  Saáchi ndiʼi na̱ ndúkúña ndákiʼinvanaña, ta ndiʼi na̱ nándukúña ndáni̱ʼívanaña, ta ndiʼi na̱ káni ndaʼa̱ yéʼé nu̱návaña nu̱úna.  Tá se̱ʼendó ndúkú si̱táva̱ʼa nu̱úndó, ¿ndáa ndóʼó taxi iin yu̱u̱ ndaʼa̱na? 10  Ta, tá ná ndukúna iin ti̱a̱ká nu̱úndó, ¿á taxindó iin ko̱o̱ ndaʼa̱na? 11  Ña̱kán, ni kúúndó na̱ yiví ku̱a̱chi, xíni̱vandó taxindó ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱ se̱ʼendó, saátu yivándó ta̱ íyo chí ndiví taxivara ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱ na̱ ndúkúña nu̱úra. 12  ”Ña̱kán, keʼéndó xíʼin inkana ndiʼi ña̱ kúni̱ndó keʼéna xíʼinndó. Ña̱yóʼo kúú ña̱ sánáʼa̱ ña̱ Ley ta saátu na̱ profeta. 13  ”Ki̱ʼvindó chí yéʼé táñu. Saáchi yéʼé ndíka̱ xíʼin yichi̱ ndíka̱ nu̱ú xíʼi̱vana kúú ña̱yóʼo, ta ku̱a̱ʼání kúú na̱ kíʼvi yéʼé yóʼo, 14  ta yéʼé ña̱ táñu xíʼin yichi̱ ña̱ táñu ña̱yóʼo kúú ña̱ taxi kutakuna ta loʼo kúú na̱ ndáni̱ʼí ña̱yóʼo. 15  ”Kuenta koondó xíʼin na̱ profeta vatá, chi náʼa̱na táki̱ʼva íyo ndikachi* soo chí inina lobo ndi̱va̱ʼa kúúna. 16  Xíʼin ña̱ kéʼéna ndakunindó na̱yóʼo. Ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ va̱ása kivi ndakayayó uva ni higo ndaʼa̱ tú iñú. 17  Ta saátu iin tú yitu̱n va̱ʼa ku̱i̱ʼi va̱ʼa táxinú, soo iin yitu̱n táʼyi táxinú ku̱i̱ʼi ña̱ táʼyi. 18  Iin tú yitu̱n va̱ʼa kǒo kívi taxinú ku̱i̱ʼi táʼyi, ta iin yitu̱n táʼyi kǒo kívi taxinú ku̱i̱ʼi ña̱ va̱ʼa. 19  Ndiʼi yitu̱n tú kǒo táxi ku̱i̱ʼi ña̱ va̱ʼa, xáʼndananú ta chíka̱a̱nanú nu̱ú ñuʼu̱. 20  Ña̱kán xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼé na̱yóʼo ndakunindóna. 21  ”Su̱ví ndiʼi na̱ káʼa̱n xíʼi̱n ‘Táta, táta’ ki̱ʼvi ti̱xin Reino ña̱ íyo chí ndiví. Na̱ kéʼé ña̱ kúni̱ yivái̱ ta̱ íyo chí ndiví kúú na̱ ki̱ʼvi. 22  Ki̱vi̱ kán, ku̱a̱ʼána ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n ‘Táta, táta, ¿á su̱ví xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ miíún ni̱xi̱kandi̱ na̱túʼunndi̱ ta xíʼin ki̱vi̱ún ta̱vándi̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa ini na̱ yiví ta xíʼin ki̱vi̱ún ke̱ʼéndi̱ ku̱a̱ʼá milagro?’. 23  Soo yi̱ʼi̱, ka̱ʼi̱n xíʼinna: ‘Va̱ása xíni̱i̱ ndáana kúú ndóʼó. Kuxíkándó nu̱úi̱, ndóʼó na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa’. 24  ”Ña̱kán, ndiʼi na̱ xíniso̱ʼo ña̱ káʼi̱n ta kéʼénaña, koona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ta̱a ta̱ va̱ʼaní xi̱ní, ta̱ i̱xava̱ʼa veʼera sa̱tá yu̱u̱. 25  Ku̱un sa̱vi̱ ta xa̱ʼnu yu̱ta, ta ndeéní ka̱ni ta̱chí sa̱tá veʼe kán, soo va̱ása nínduvaña saáchi sa̱tá yu̱u̱ ka̱na xa̱ʼa̱ña. 26  Soo, ndiʼi na̱ xíniso̱ʼo ña̱ káʼi̱n ta va̱ása kéʼénaña koona táki̱ʼva íyo iin ta̱a ta̱ va̱ása va̱ʼa xi̱ní, ta̱ i̱xava̱ʼa veʼera nu̱ú yu̱ti. 27  Ku̱un sa̱vi̱ ta xa̱ʼnu yu̱ta, ta ndeéní ka̱ni ta̱chí ta ndeéní sa̱kánda̱ña veʼe kán ta ndu̱vaña, ta ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña”. 28  Tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ña̱yóʼo, nda̱kanda̱ní-ini* ndiʼi na̱ yiví kán xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní sánáʼa̱ra, 29  ta táki̱ʼva sánáʼa̱ iin na̱ xáʼndachíñu sánáʼa̱ra ta su̱ví táki̱ʼva sánáʼa̱ na̱ maestro na̱ sánáʼa̱ ley* nísanáʼa̱ra.

Nota

Inka variante “mi̱ʼí”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ yiví na̱ náʼa̱ ña̱ kúúna na̱ va̱ʼa soo su̱ví ña̱ ndixa kúúña.
Inka variante “ñina”.
Inka variante “ku̱niʼniríña”.
Inka variante “levo”.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n va̱ʼa ini”.
Á “na̱ escriba”.