Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 6:1-34

 • ÑA̱ NI̱KA̱ʼA̱NNDOSÓ TA̱ JESÚS CHÍ YUKU̱ (1-34)

  • Kǒo keʼéndó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ kindo̱o va̱ʼandó (1-4)

  • Ndáa ki̱ʼva ka̱ʼa̱nyó xíʼin Ndióxi̱ (5-15)

   • Ta̱ Jesús sánáʼa̱ra na̱ discípulo ndáa ki̱ʼva ka̱ʼa̱nna xíʼin Ndióxi̱ (9-13)

  • Tá kǒo xíxina (16-18)

  • Ña̱ ku̱i̱ká ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo xíʼin ña̱ íyo chí ndiví (19-24)

  • “Sandákoondó ña̱ kundi̱ʼi̱-inindó” (25-34)

   • “Siʼnaka Reino Ndióxi̱ kundi̱ʼi̱-inindó xa̱ʼa̱” (33)

6  ”Kuenta koondó ña̱ kǒo keʼéndó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ndó ña̱ ná kuni na̱ yiví ña̱ kéʼéndó. Chi tá kéʼéndó saá, kǒo ni iin bendición taxi yivándó ta̱ íyo chí ndiví ndaʼa̱ndó.  Tá táxiún ña̱ʼa ndaʼa̱ na̱ ndáʼvi, kǒo keʼún ña̱yóʼo nu̱ú ndiʼina* táki̱ʼva kéʼé na̱ yiví vatá* ti̱xin ña̱ sinagoga á chí yichi̱ ña̱ ná ka̱ʼa̱n va̱ʼana xa̱ʼa̱na. Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó xa̱a̱ ndákiʼinvana ña̱ kúni̱na.  Soo yóʼó tá táxiún ña̱ʼa ndaʼa̱ na̱ ndáʼvi, ná kǒo kunda̱a̱-ini ndaʼa̱ yítiún ña̱ kéʼé ndaʼa̱ kúaʼún;  tasaá ña̱ʼa ña̱ táxiún ndaʼa̱ na̱ ndáʼvi kǒo na̱ kunda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ña. Tasaá yiváún ta̱ xíto ña̱ʼa ña̱ íyo se̱ʼé chaʼviraña ndaʼún.  ”Tá káʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱ kǒo keʼéndó táki̱ʼva kéʼé na̱ vatá. Na̱yóʼo kútóonína kunditana ña̱ ka̱ʼa̱nna xíʼin Ndióxi̱ ti̱xin ña̱ sinagoga á ti̱tún calle ña̱ káʼnu ña̱ va̱ʼa ná kuni inkana miína. Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó xa̱a̱ ndákiʼinvana ña̱ kúni̱na.  Soo yóʼó tá ná ka̱ʼún xíʼin Ndióxi̱, ki̱ʼvi cuartoún, tándi̱ʼi nda̱kasiún yéʼún, ka̱ʼa̱n xíʼin yiváún ta̱ xíto ña̱ʼa ña̱ íyo se̱ʼé. Tasaá yiváún ta̱ xíto ña̱ʼa ña̱ íyo se̱ʼé chaʼviraña ndaʼún.  Tá ná ka̱ʼún xíʼin Ndióxi̱, kǒo ndikóún ka̱ʼún tu̱ʼun ña̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼún táki̱ʼva kéʼé na̱ ñuyǐví, chi ndákanixi̱nína ña̱ kuniso̱ʼora miína xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱a̱ʼání káʼa̱nna.  Kǒo keʼéndó táki̱ʼva kéʼé na̱kán. Chi yivándó Ndióxi̱ xa̱a̱ xíni̱vara ndáaña xíniñúʼundó tá kúma̱níka ka̱ʼa̱nndó xíʼinra.  ”Siaʼa xíniñúʼu ka̱ʼa̱nndó xíʼinra: ”‘Yivándi̱ ta̱ íyo chí ndiví, ná nduyi̱i̱ ki̱vi̱ún. 10  Ná kixaa̱ ki̱vi̱ ña̱ kaʼndachíñún. Ná koo ña̱ kúni̱ miíún, táki̱ʼva íyo chí ndiví, saá ná koo nu̱ú ñuʼú yóʼo. 11  Taxi ña̱ kuxundi̱* ki̱vi̱ vitin, 12  ta koo káʼnu-iniún xa̱ʼa̱ ku̱a̱chindi̱ táki̱ʼva íxakáʼnu-inindi̱ xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa xíʼinndi̱. 13  Ta kǒo taxiún ndakavandi̱ ndaʼa̱ ku̱a̱chi ta sakǎku ndi̱ʼi̱ ndaʼa̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa’. 14  ”Saáchi, tá íxakáʼnu-inindó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi inkana, saátu yivándó ta̱ íyo chí ndiví koo káʼnu-inira xa̱ʼa̱ ku̱a̱chindó. 15  Soo tá kǒo íxakáʼnu-inindó xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi inkana, yivándó ta̱ íyo chí ndiví va̱ása ixakáʼnu-inira xa̱ʼa̱ ku̱a̱chindó. 16  ”Tá kǒo xíxindó,* kǒo nasamandó nu̱úndó ña̱ na̱ʼa̱ndó ña̱ kúsuchí-inindó, táki̱ʼva kéʼé na̱ vatá, saáchi na̱yóʼo násamana nu̱úna ña̱ va̱ʼa ná kuni inkana nu̱úna ña̱ kǒo xíxina. Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó xa̱a̱ ndákiʼinvana ña̱ kúni̱na. 17  Soo yóʼó tá kǒo xíxiún iníí ki̱vi̱,* chika̱a̱ aceite tá xáʼa̱n támi xi̱níún ta ndakata nu̱ún 18  ña̱ ná kǒo kuni na̱ yiví ña̱ ta̱ʼán kuxukaún, chi iinlá yiváún ta̱ xíto ña̱ʼa ña̱ íyo se̱ʼé ná kunda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Tasaá yiváún ta̱ xíto ña̱ʼa ña̱ íyo se̱ʼé chaʼviraña ndaʼún. 19  ”Kǒo kundiku̱nndó sa̱tá ña̱ ku̱i̱ká ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo, nu̱ú íyo ti̱kixín tí kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱ña ta kivi ku̱xuña,* nu̱ú kíʼvi na̱ kui̱ʼná ta íxakúiʼnánaña. 20  Va̱ʼaka kundiku̱nndó sa̱tá ña̱ ku̱i̱ká ña̱ íyo chí ndiví, nu̱ú kǒo kíʼvi tí ti̱kixín ni va̱ása kúxuña,* ni va̱ása kíʼvi na̱ kui̱ʼná ña̱ ixakúiʼnánaña. 21  Saáchi nu̱ú íyo ña̱ʼa ña̱ ndíku̱ún sa̱tá, kán kundika̱a̱ níma̱ún. 22  ”Nduchúnu̱úyó kúú ñuʼu̱ ña̱ túun nu̱úyó. Tá nduchúnu̱ún xítoña nina ña̱ va̱ʼa, iníísaún ndaye̱ʼe̱. 23  Soo tá nduchúnu̱ún xítoña ña̱ va̱ása va̱ʼa, iníí miíún kundika̱a̱ nu̱ú ña̱ naá. Tá ñuʼu̱ yéʼe̱ ña̱ kúúmiíún ña̱ naáva kúúña, iníí miíún ndíka̱a̱ nu̱ú naá. 24  ”Kǒo ni iinna kivi kachíñu nu̱ú u̱vi̱na, saáchi sa̱a̱-inina kunina iinna ta kuʼvi̱-inina kunina inkana, á nda̱kú koo inina xíʼin iinna ta inkana kundasína kunina. Kǒo kivi kachíñundó nu̱ú Ndióxi̱ ta kachíñundó nu̱ú ña̱ ku̱i̱ká. 25  ”Ña̱kán káʼi̱n xíʼinndó: sandákoondó ña̱ kundi̱ʼi̱-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ kutakundó,* xa̱ʼa̱ ña̱ kuxundó, xa̱ʼa̱ ña̱ koʼondó, á xa̱ʼa̱ ña̱ kundixindó. Saáchi, ¿á kǒo ndáyáʼvika miíndó nu̱ú ña̱ kuxundó xíʼin ña̱ kundixindó? 26  Koto va̱ʼandó ndáa ki̱ʼva íyo tí saa* tí ndáchí chí ndiví chi kǒo chíʼirí ta ni kǒo sákeerí ni va̱ása táxiva̱ʼarí ña̱ kuxurí ti̱xin ya̱ka̱, soo yivándó ta̱ íyo chí ndiví sákuxurarí. ¿Á kǒo ndáyáʼvika ndóʼó nu̱ú tíkán? 27  ¿Ndáa ndóʼó, xa̱ʼa̱ ña̱ ndíʼi̱ní-inindó kivi kutakundó ku̱a̱ʼáka tiempo? 28  Ta ¿nda̱chun ndíʼi̱ní-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ kundixindó? Sákuaʼandó xíʼin yita ña̱ íyo yuku̱* ndáa ki̱ʼva xáʼnuña. Kǒo káchíñuña ta ni kǒo kúkuña;* 29  soo yi̱ʼi̱ káʼi̱n xíʼinndó ni ta̱ Salomón ta̱ kúikání ni̱xi̱yo kǒo níxindixira táki̱ʼva íyo ña̱yóʼo. 30  Tá liviní sákundixi Ndióxi̱ yita ña̱ íyo yuku̱, ta vitin íyoña ta taa̱n xa̱a̱ xáʼminaña,* ¿á kǒo taxira ña̱ kundixindó? ¿Nda̱chun va̱ása kándíxandóra? 31  Ña̱kán nda̱a̱ ni iin yichi̱ kǒo kundi̱ʼi̱ní-inindó ta ni va̱ása ka̱ʼa̱nndó: ‘¿Ndáaña kuxuyó?’, á ‘¿Ndáaña koʼoyó?’, á ‘¿Ndáaña kundixiyó?’. 32  Chi na̱ ñuyǐví* yóʼova kúú na̱ ndíʼi̱ní-ini xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Yivándó ta̱ íyo chí ndiví xíni̱vara ña̱ xíniñúʼundó ndiʼi ña̱yóʼo. 33  ”Ña̱kán, siʼnaka Reino Ndióxi̱ kundi̱ʼi̱-inindó xa̱ʼa̱ xíʼin chiñu ña̱ xáʼndara, tasaá miíra taxi ndiʼi ña̱yóʼo ndaʼa̱ndó. 34  Ña̱kán nda̱a̱ ni iin yichi̱ kǒo kundi̱ʼi̱ní-inindó xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ taa̱n, saáchi iin iin ki̱vi̱ xa̱a̱ kúúmiíña tu̱ndóʼo. Xa̱a̱ nani tu̱ndóʼo ña̱ kúúmiíndó iin iin ki̱vi̱va.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “kǒo tiviún trompeta”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ yiví na̱ náʼa̱ ña̱ kúúna na̱ va̱ʼa soo su̱ví ña̱ ndixa kúúña.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “si̱táva̱ʼa”.
Ña̱yóʼo kivi ka̱ʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása kuxuna ku̱a̱ʼá ki̱vi̱.
Savatu yichi̱ va̱ása níxi̱xixina ku̱a̱ʼá ki̱vi̱.
Inka variante “ku̱sunña”, “ku̱suña”.
Inka variante “kúsunña”, “kúsuña”.
Koto glosario, alma.
Inka variante “saala”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “kíkuña”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “chíka̱a̱naña horno”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ yiví na̱ kǒo ndásakáʼnu Ndióxi̱.