Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 28:1-20

  • Ta̱ Jesús nda̱takura (1-10)

  • Cháʼvina na̱ soldado ña̱ ná ka̱ʼa̱nna ña̱ vatá (11-15)

  • Kúáʼanndó ta sanáʼa̱ndó na̱ yiví (16-20)

28  Tá ni̱ya̱ʼa ki̱vi̱ sábado, tá xa̱a̱ ni̱tu̱vi inka ki̱vi̱,* ñá María Magdalena xíʼin inka ñá María ni̱xa̱ʼa̱nná xi̱toná nu̱ú ni̱ndu̱xu̱n ta̱ Jesús.  Ta ndeéní ni̱ta̱an saáchi ta̱ ángel Jehová* nu̱ura chí ndiví ta ku̱yatinra ya̱vi̱ nu̱ú ni̱ndu̱xu̱n ta̱ Jesús, sa̱kútaʼara yu̱u̱ ña̱ ndási yuʼúña ta xi̱kundúʼura sa̱táña.  Ta̱ ángel yóʼo, nda̱ye̱ʼe̱ra táki̱ʼva íyo taxa, ta ti̱ko̱to̱ra yaakavíña.  Ta ndeéní ni̱yi̱ʼví na̱ soldado ta nda̱a̱ ki̱xáʼa kísina ta ni̱xi̱ʼi̱ tóona.*  Ta̱ ángel yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinná: “Va̱ása yi̱ʼvíndó; kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ nándukúndó ta̱ Jesús ta̱ ka̱tikaana ndaʼa̱ yitu̱n.  Kǒokara ndíka̱a̱ yóʼo, saáchi xa̱a̱ nda̱takura nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱nra. Naʼandó ta kotondó nu̱ú xi̱ndika̱a̱ra.  Kama ku̱ʼu̱nndó ta ka̱ʼa̱nndó xíʼin na̱ discípulora ña̱yóʼo: ‘Xa̱a̱ nda̱takura, ta kotondó xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱nra chí Galilea; ta kán kunindóra’. Ña̱yóʼo kúú ña̱ va̱xii̱ ka̱ʼi̱n xíʼinndó”.  Tasaá, ni̱yi̱ʼvíníná soo ni̱kusi̱íní-ininá ta kama nda̱kiʼinná ku̱a̱ʼa̱nná ta xínuná ku̱a̱ʼa̱nná ña̱ natúʼunná xíʼin na̱ discípulora.  Chí yichi̱ kán nda̱kutáʼan ta̱ Jesús xíʼinná ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinná: “¿Á íyo va̱ʼandó?”. Tasaá ku̱yatinná nu̱úra ta xi̱kuxítíná nu̱úra ta nu̱miná xa̱ʼa̱ra. 10  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinná: “Va̱ása yi̱ʼvíndó. Kúáʼanndó ta natúʼunndó xíʼin na̱ ñanii̱ ná ku̱ʼu̱nna chí Galilea; ta kán kunina yi̱ʼi̱”. 11  Tá ku̱a̱ʼa̱n ná si̱ʼí yóʼo chí yichi̱, sava na̱ soldado ni̱xa̱ʼa̱nna chí ñuu ta na̱túʼunna xíʼin na̱ su̱tu̱ náʼnu xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ ku̱u. 12  Tasaá na̱ su̱tu̱ náʼnu nda̱takana xíʼin na̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱* ña̱ kindo̱ona ndáaña keʼéna, tándi̱ʼi ta̱xina ku̱a̱ʼá xu̱ʼún ña̱ plata ndaʼa̱ na̱ soldado 13  ta ka̱china xíʼinna: “Siaʼa ka̱ʼa̱nndó: ‘Na̱ discípulo ta̱ Jesús ki̱xina tá ñuú ta nda̱kiʼinnara ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna tá kísi̱ndi̱’. 14  Tá ná kunda̱a̱-ini ta̱ chíñu xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, miívandi̱ ka̱ʼa̱n xíʼinra. Ta ndóʼó kǒo kundi̱ʼi̱-inindó”. 15  Ta na̱yóʼo nda̱kiʼinvana xu̱ʼún ña̱ plata ta ke̱ʼéna táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinna. Saá íyo ña̱ nátúʼun na̱ judío nda̱a̱ vitin. 16  Ta na̱ 11 discípulo nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna chí Galilea, chí yuku̱* nu̱ú ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ndakutáʼanra xíʼinna. 17  Tá xi̱ninara xi̱kuxítína nu̱úra. Soo savana ni̱xi̱ka-inina á ndixa ta̱ Jesús kúúra. 18  Ta ku̱yatin ta̱ Jesús nu̱úna ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ndióxi̱ ta̱xi chiñu ndaʼíi̱ ña̱ kiʼi̱n kuenta xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ íyo chí ndiví xíʼin ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo. 19  Ña̱kán kúáʼanndó nu̱ú ndiʼi na̱ yiví ña̱ iníísaá ñuyǐví ta sanáʼa̱ndóna ña̱ ná kundiku̱nna yi̱ʼi̱. Ta sandákuchindóna xíʼin ki̱vi̱ yivái̱ xíʼin ki̱vi̱ se̱ʼera ta saátu xíʼin ki̱vi̱ espíritu santo. 20  Sanáʼa̱ndóna ná keʼéna ndiʼi ña̱ʼa ña̱ sa̱náʼi̱ ndóʼó. Ta ndakaʼánndó ña̱ íyoi̱ xíʼinndó ndiʼi ki̱vi̱ nda̱a̱ ná ndiʼi-xa̱ʼa̱* ñuyǐví”.*

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ki̱vi̱ nu̱ú ña̱ kíxáʼa xa̱ʼa̱ semana”, ta nu̱ú na̱ judío domingo xi̱kuuña.
Inka variante “ni̱xi̱ʼi̱ yi̱ʼína”.
Á “anciano”.
Inka variante “xi̱kí”.
Koto glosario, ndiʼi-xa̱ʼa̱ ñuyǐví.