Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 26:1-75

  • Na̱ su̱tu̱ kíndo̱ona ña̱ kaʼnína ta̱ Jesús (1-5)

  • Iin ñá ñaʼá sákaañá aceite xi̱ní ta̱ Jesús (6-13)

  • Ta̱ Jesús kéʼéra Pascua; ta̱ Judas ni̱xi̱kóra ta̱ Jesús (14-25)

  • Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra ndáa ki̱ʼva ndakaʼánna xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra (26-30)

  • Ta̱ Jesús káʼa̱nra ña̱ ka̱ʼa̱n ta̱ Pedro ña̱ va̱ása xíni̱rara (31-35)

  • Ta̱ Jesús káʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱ chí Getsemaní (36-46)

  • Ti̱inna ta̱ Jesús (47-56)

  • Na̱ Sanedrín ndátiinna ku̱a̱chi xíʼinra (57-68)

  • Ta̱ Pedro káʼa̱nra ña̱ va̱ása xíni̱ra ta̱ Jesús (69-75)

26  Tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús ndiʼi tu̱ʼun yóʼo, tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ discípulora:  “Táki̱ʼva xa̱a̱ xíni̱ndó, ti̱xin ña̱ u̱vi̱ ki̱vi̱ koo ña̱ Pascua ta ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a nda̱taxinara ndaʼa̱ na̱ sáa̱-ini xíniñaʼá ña̱ ná katikaanara ndaʼa̱ yitu̱n”.  Tasaá na̱ su̱tu̱ náʼnu xíʼin na̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱* nu̱ú na̱ ñuu nda̱takana chí yéʼé ta̱ su̱tu̱ káʼnu, ta̱ xi̱naní Caifás,  ta iin nda̱kutáʼan tu̱ʼunna ña̱ ka̱ʼa̱nna ña̱ vatá* xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús ña̱ va̱ʼa kaʼnínara.  Soo xi̱ka̱ʼa̱nna: “Va̱ása tiinyóra tá ná koo vikó, chi sana sa̱a̱ na̱ ñuu xíʼinyó”.  Tá íyo ta̱ Jesús chí ñuu Betania chí veʼe ta̱ Simón ta̱ xi̱kuumií lepra,  ku̱yatin iin ñá ñaʼá xíʼin ki̱si loʼo ña̱ yu̱u̱* ta chútúña xíʼin aceite tá xáʼa̱n támi tá yaʼviní. Tá níndúʼukara* xíxira, ñákán ki̱xáʼañá sákaañárá xi̱níra.  Tá xi̱ni na̱ discípulo ña̱yóʼo ni̱sa̱a̱na ta ni̱ka̱ʼa̱nna: “¿Nda̱chun sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱ñárá?  ¿Nda̱chun kǒo níxi̱kóyórá ta ku̱a̱ʼání xu̱ʼún kiʼinyó xa̱ʼa̱rá ta taxiyóña ndaʼa̱ na̱ ndáʼvi?”. 10  Ta̱ Jesús na̱kunda̱a̱-inira xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱nna ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “¿Nda̱chun káʼa̱nndó saá xa̱ʼa̱ ñá ñaʼá yóʼo? Iin ña̱ va̱ʼaníva kúú ña̱ ke̱ʼéñá xíʼi̱n. 11  Saáchi na̱ ndáʼvi ndiʼiva tiempo koona xíʼinndó, soo yi̱ʼi̱ su̱ví ndiʼiví tiempo koi̱ xíʼinndó. 12  Tá sa̱káa ñáyóʼo aceite tá xáʼa̱n támi yi̱ʼi̱, saá kúú ña̱ i̱xaviíñá yi̱ʼi̱ tá xa̱a̱ ná kuvii̱ ta sandúxu̱nna yi̱ʼi̱. 13  Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, iníísaá ñuyǐví, nda̱a̱ ndáaka nu̱ú ná natúʼunna tu̱ʼun va̱ʼa* xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱, ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ñáyóʼo tasaá kúú ña̱ ndakaʼánna xa̱ʼa̱ñá”. 14  Tasaá ta̱ xi̱naní Judas Iscariote, iin ta̱ xi̱kitáʼan xíʼinna ña̱ xi̱kuuna u̱xu̱ u̱vi̱, ni̱xa̱ʼa̱nra nu̱ú na̱ su̱tu̱ náʼnu 15  ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrana: “¿Ndáaña taxindó ndaʼíi̱ tá ná ndataxii̱ ta̱ Jesús ndaʼa̱ndó?”. Ki̱ndoona ña̱ taxina 30 xu̱ʼún ña̱ plata ndaʼa̱ra. 16  Ta nani ki̱vi̱ saá, ta̱ Judas ki̱xáʼara ndúkúra ndáa ki̱ʼva ndataxira ta̱ Jesús ndaʼa̱na. 17  Tá ki̱xaa̱ ki̱vi̱ nu̱ú, ña̱ Vikó ña̱ si̱táva̱ʼa ña̱ kǒo yuxa̱n iyá xíʼin, na̱ discípulo ki̱xina nu̱ú ta̱ Jesús ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunnara: “¿Ndáa míí kúni̱ún ndasaviíndi̱ ña̱ kuxún ña̱ koo vikó ña̱ Pascua?”. 18  Ta nda̱kuiinra yuʼúna: “Kúáʼanndó ñuu Jerusalén ta ndani̱ʼíndó iin ta̱a ta ka̱ʼa̱nndó xíʼinra: ‘Ta̱ Maestro káchira: “Xa̱a̱ ku̱yatin tiempo ña̱ kuvii̱. Keʼíi̱ ña̱ Pascua xíʼin na̱ discípuloi̱ veʼún”’”. 19  Ta na̱ discípulo ke̱ʼéna chiñu ña̱ xa̱ʼnda ta̱ Jesús nu̱úna ta i̱xavií ndiʼina ña̱ʼa ña̱ koo Pascua. 20  Tá ku̱ñuú, xi̱kundúʼura nu̱ú mesa xíʼin 12 saá na̱ discípulora. 21  Tá xíxina ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, iin ndóʼó ndataxindó yi̱ʼi̱ ndaʼa̱ na̱ sáa̱-ini xíni yi̱ʼi̱”. 22  Tá xi̱niso̱ʼo na̱ discípulo ña̱yóʼo, ku̱suchíní-inina, ta ndiʼina ni̱nda̱ka̱tu̱ʼun-ñaʼá: “Táta, ¿su̱ví yi̱ʼi̱ kúúra saá?”. 23  Ta nda̱kuiinra yuʼúna: “Ta̱ chíka̱a̱ si̱táva̱ʼa xíʼi̱n ini ko̱ʼo̱ kúú ta̱ ndataxi yi̱ʼi̱ ndaʼa̱ na̱ sáa̱-ini xíni yi̱ʼi̱. 24  Ña̱ nda̱a̱ kúúña ta̱ se̱ʼe ta̱a sandákoora ndóʼó, nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ra. Soo ndáʼviní ta̱ ndataxi ta̱ se̱ʼe ta̱a ndaʼa̱ na̱ sáa̱-ini xíniñaʼá. Va̱ʼaníka tá kǒo níkakura”. 25  Ta̱ Judas ta̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí xi̱kó miíra, ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “Maestro,* ¿á yi̱ʼi̱ kúúra?”. Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Xa̱a̱ miíún kúú ta̱ ni̱ka̱ʼa̱nva”. 26  Tá xíxikana ndóona, ta̱ Jesús ki̱ʼinra iin si̱táva̱ʼa ta tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱, ta̱ʼvíraña ta ta̱xiraña ndaʼa̱ na̱ discípulora ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Kiʼinndóña, kuxundóña. Ña̱yóʼo íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ku̱ñui̱”. 27  Ta ki̱ʼinra iin copa ta ta̱xira tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ ta ta̱xiraña ndaʼa̱ na̱kán ta ka̱chira: “Ndiʼi ndóʼó, koʼondórá 28  saáchi táyóʼo ndákiʼinrá nu̱ú ‘ni̱íi̱ ña̱ kíndo̱o Ndióxi̱ iin trato xíʼinndó’, ni̱íi̱ ña̱ ku̱i̱ta̱ ña̱ va̱ʼa ndakiʼin ndiʼi na̱ yiví ña̱ va̱ʼa ta saátu ña̱ va̱ʼa ndoo ku̱a̱china. 29  Soo káʼi̱n xíʼinndó ña̱ va̱ása koʼokai̱ tá vino yóʼo nda̱a̱ ná kixaa̱ ki̱vi̱ ña̱ koʼi̱ tá vino xa̱á xíʼinndó ti̱xin Reino yivái̱”. 30  Tándi̱ʼi xi̱tana yaa* nu̱ú Ndióxi̱, nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna chí yuku̱* ña̱ Olivo. 31  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinna: “Ñuú vitin, ndiʼi ndóʼó sandákoondó yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ndoʼi̱, saáchi xa̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱: ‘Satúkue̱ʼi̱ ta̱ pastor ta ndiʼi tí ndikachi* xa̱a̱ síín síín nu̱ú ku̱ʼu̱nrí’. 32  Soo tá ná ndatakui̱, siʼnaka yi̱ʼi̱ ku̱ʼu̱n nu̱úndó chí ñuu Galilea”. 33  Ta̱ Pedro nda̱kuiinra: “Ni ndiʼina ná sandákoona yóʼó xa̱ʼa̱ ña̱ ndoʼún, soo yi̱ʼi̱ va̱ása keʼíi̱ saá”. 34  Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼún, ñuú vitin tá kúma̱níka kana iin chele, u̱ni̱ yichi̱ ka̱ʼún ña̱ va̱ása xíni̱ún yi̱ʼi̱”. 35  Ta̱ Pedro ni̱ka̱ʼa̱nra: “Ni ná kuvii̱ xíʼún, nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása ka̱ʼi̱n ña̱ va̱ása xíni̱i̱ yóʼó”. Inkáchi ni̱ka̱ʼa̱n ndiʼi na̱ discípulo. 36  Tándi̱ʼi ni̱xa̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinna chí nu̱ú naní Getsemaní ta ni̱ka̱ʼa̱nra: “Yóʼo koondó ta ná ku̱ʼi̱n chí káa ka̱ʼi̱n xíʼin Ndióxi̱”. 37  Tasaá nda̱kiʼinra ta̱ Pedro xíʼin u̱vi̱ se̱ʼe ta̱ Zebedeo ku̱a̱ʼa̱n xíʼinra, ta ki̱xáʼa kúsuchíní-inira ta ndíʼi̱ní-inira. 38  Ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ndíʼi̱ní-inii̱ nda̱a̱ kúni̱ kuvii̱ túvii̱. Koondó yóʼo ta kunditondó xíʼi̱n”. 39  Tándi̱ʼi ku̱xíká loʼora nu̱úna, xi̱kuxítíra ta nda̱a̱ nu̱ú ñuʼú nda̱xinu̱ xi̱níra ta ki̱xáʼara káʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱: “Yivá miíi̱, tá ña̱ kívi kúúña, ná kǒo koʼi̱ copa yóʼo. Soo ná kǒo koo ña̱ kúni̱ yi̱ʼi̱ va̱ʼaka ná koo ña̱ kúni̱ miíún”. 40  Tándi̱ʼi ndi̱kóra nu̱ú ndóo na̱ discípulo ta na̱ kísi̱va kúúna. Ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra ta̱ Pedro: “¿Á ni iin hora loʼoví kǒo níkivi kunditondó? 41  Kundito va̱ʼa nu̱úndó ta ka̱ʼa̱nníndó xíʼin Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa ná kǒo ndakavandó ndaʼa̱ ku̱a̱chi. Ña̱ nda̱a̱ kúúña, na̱ yiví kúni̱vana keʼéna ña̱ va̱ʼa, soo vitánína”.* 42  Ta tuku ni̱xa̱ʼa̱nra ña̱ yichi̱ u̱vi̱ ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱: “Yivá miíi̱, tá kǒo kívi sakútaʼún copa yóʼo nu̱úi̱ ña̱ ná va̱ása koʼi̱ña, ná koo ña̱ kúni̱ miíún”. 43  Tá ndi̱kó tukura ki̱xaa̱ra, na̱ kísi̱ kúú tukuvana saáchi ndeéní ka̱ni ma̱ʼnána. 44  Ña̱ yichi̱ u̱ni̱ tuku sa̱ndákoorana ta ku̱a̱ʼa̱nra ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱. Ta tuku ni̱ka̱ʼa̱nra mií ña̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱nra. 45  Tasaá ndi̱kóra nu̱ú ndóo na̱ discípulo ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Su̱ví tiempo ña̱ ku̱su̱nndó ta ni ña̱ ndakindee̱ndó kúúña. Kotondó xa̱a̱ ki̱xaa̱ hora ña̱ ndataxina ta̱ se̱ʼe ta̱a ndaʼa̱ na̱ yiví ku̱a̱chi. 46  Ndako̱ondó ná ku̱ʼu̱nyó. Kotondó, xa̱a̱ ki̱xaa̱ ta̱ ndataxi yi̱ʼi̱ ndaʼa̱ na̱ sáa̱-ini xíni yi̱ʼi̱”. 47  Ta ndi̱ku̱n saá, tá káʼa̱nkara xíʼin na̱ discípulora, ki̱ta ta̱ Judas, iin ta̱ xi̱kitáʼan xíʼinna ña̱ xi̱kuuna u̱xu̱ u̱vi̱, ta ku̱a̱ʼání na̱ yiví ki̱xaa̱ xíʼinra ta níʼina espada xíʼin yitu̱n ta na̱ chi̱ndaʼá-ñaʼá kúú na̱ su̱tu̱ náʼnu xíʼin na̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱* nu̱ú na̱ ñuu. 48  Ta̱ Judas ta̱ ni̱xi̱kóñaʼá xa̱a̱ ya̱chi̱ka ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ta̱ chitói̱ nu̱ú, ta̱kán kúúra; tiinndóra”. 49  Ta ni̱xa̱ʼa̱n nda̱kúra nu̱ú ta̱ Jesús, ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra “Kúaʼún Maestro”* ta chi̱tóra nu̱úra. 50  Soo ta̱ Jesús ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “Migo, ¿ndáa xa̱ʼa̱ kúú ña̱ va̱xiún?”. Tasaá ku̱yatinna nu̱ú ta̱ Jesús ta ti̱innara. 51  Ta iin kama iin ta̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Jesús ta̱vára espadara ta xa̱ʼndara so̱ʼo ta̱ káchíñu nu̱ú ta̱ su̱tu̱ káʼnu. 52  Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Taxiva̱ʼa espadaún, chi ndiʼi na̱ xíniñúʼu espada kuvina xíʼin espada. 53  ¿Á kǒo kiviva ka̱ʼi̱n xíʼin yivái̱ ndi̱ku̱n tákáʼan ña̱ ná chindaʼára ku̱a̱ʼání* na̱ ángel kixina túviún? 54  Soo tá saá ná keʼíi̱, ¿nda̱saa kivi xi̱nu ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱ ña̱ saá xíniñúʼu kuu?”. 55  Ta ndi̱ku̱n saá ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ndiʼi na̱ yiví kán: “¿Á va̱xindó xíʼin espada xíʼin yitu̱n ña̱ tiinndó yi̱ʼi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ta̱ kui̱ʼná? Ki̱vi̱ tá ki̱vi̱ xi̱xa̱ʼi̱n templo ña̱ sa̱náʼi̱ ta kǒo ndóʼó nítiin yi̱ʼi̱. 56  Soo ndiʼi ña̱yóʼo ku̱uña ña̱ va̱ʼa ná xi̱nu ña̱ ka̱ʼyí na̱ profeta”. Tasaá ndiʼi na̱ discípulo sa̱ndákoonara ta xi̱nuna ku̱a̱ʼa̱nna. 57  Na̱ ti̱in ta̱ Jesús nda̱kiʼinnara ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna veʼe ta̱ su̱tu̱ káʼnu ta̱ naní Caifás, chi ta̱yóʼo xa̱a̱ nda̱takara xíʼin na̱ maestro na̱ sánáʼa̱ ley* xíʼin na̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱ nu̱ú na̱ ñuu. 58  Ta̱ Pedro xíká xi̱ndiku̱nra sa̱tára ku̱a̱ʼa̱nra nda̱a̱ ni̱xa̱a̱ra yéʼé ta̱ su̱tu̱ káʼnu, ta tándi̱ʼi ni̱ki̱ʼvira xi̱kundúʼura xíʼin na̱ káchíñu veʼe kán ña̱ va̱ʼa kunira ndáaña kuu. 59  Na̱ su̱tu̱ náʼnu xíʼin ndiʼi na̱ Sanedrín* xi̱ndukúna na̱ ka̱ʼa̱n ña̱ síkí* xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús ña̱ va̱ʼa kaʼnínara. 60  Soo kǒo ni iin ku̱a̱chira níndani̱ʼína, ni ku̱a̱ʼáníva kúú na̱ ni̱xa̱a̱ ña̱ ka̱ʼa̱nna ña̱ síkí xa̱ʼa̱ra. Nda̱a̱ saá ni̱xa̱a̱ u̱vi̱na 61  ta ni̱ka̱ʼa̱nna: “Ta̱ ta̱a yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nra: ‘Va̱ʼava sandúvai̱ templo Ndióxi̱ ta ti̱xin ña̱ u̱ni̱ ki̱vi̱ ixava̱ʼa tukui̱ña’”. 62  Tasaá ta̱ su̱tu̱ káʼnu nda̱kundichira ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “¿Á kǒo ni iin ña̱ʼa ka̱ʼún? ¿Á ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ káʼa̱n na̱yóʼo xa̱ʼún?”. 63  Soo ta̱ Jesús kǒo ni iin ña̱ʼa níndakuiinra. Ña̱kán ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ su̱tu̱ káʼnu xíʼinra: “Xíʼin ki̱vi̱ Ndióxi̱ ta̱ táku kúú ña̱ káʼi̱n xíʼún ña̱ ná ka̱ʼún xíʼinndi̱ á yóʼó kúú ta̱ Cristo, ta̱ se̱ʼe Ndióxi̱”. 64  Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Xa̱a̱ miíún kúú ta̱ ni̱ka̱ʼa̱nva. Soo yi̱ʼi̱ káʼi̱n xíʼinndó: chí nu̱únínu kunindó ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a ña̱ koora chí ndaʼa̱ kúaʼa Ndióxi̱ ta̱ íyoní ndee̱ ta kixira chí nu̱ú vi̱kó ña̱ íyo chí ndiví”. 65  Tasaá ta̱ su̱tu̱ káʼnu nda̱tára ti̱ko̱to̱ra ta ni̱ka̱ʼa̱nra: “Ta̱ ta̱a yóʼo va̱ása íxato̱ʼóra Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱nra saá. ¿Nda̱chun kuniñúʼukavíyó na̱ testigo? Kotondó, xa̱a̱ xi̱niso̱ʼondó ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra contra Ndióxi̱. 66  ¿Ndáaña káchindó?”. Ta nda̱kuiinna yuʼúra: “Xíniñúʼu kuvira”. 67  Tasaá ko̱ndaana tási̱ína* nu̱úra ta ka̱ninara. Ta inkana ka̱nina xa̱ʼnda̱ nu̱úra 68  ta xi̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Cristo, ka̱ʼa̱n xíʼinndi̱, ¿ndáana ka̱ni yóʼó?”. 69  Ta̱ Pedro chí yéʼé níndúʼura, ta iin ñá káchíñu kán ku̱yatinñá nu̱úra ta ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinra: “Saátu yóʼó ta̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Jesús ta̱ ñuu Galilea kúún”. 70  Soo ta̱yóʼo chi̱se̱ʼé tu̱ʼunra xa̱ʼa̱ra nu̱ú ndiʼina. Ta ka̱chira: “Va̱ása xíni̱i̱ ndáaña káʼún xa̱ʼa̱ xíʼi̱n”. 71  Tasaá tá ki̱tara chí yatin yéʼé, inka ñá loʼo xi̱niñára ta ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼin na̱ ndóo kán: “Ta̱ xi̱kitáʼan xíʼin ta̱ Jesús ta̱ ñuu Nazaret kúú ta̱yóʼo”. 72  Ta tuku ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Pedro ña̱ va̱ása xíni̱rara, ta káxiní ni̱ka̱ʼa̱nra: “Va̱ása xíni̱i̱ ta̱ ta̱a yóʼo”. 73  Tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo, na̱ ndíta yatin kán ku̱yatinna nu̱ú ta̱ Pedro ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Mií ña̱ nda̱a̱, ta̱ kítáʼan xíʼin na̱ káa kúútu yóʼóva, saáchi tá káʼa̱n na̱ ñuu Galilea saá káʼún”. 74  Tasaá ki̱xáʼara káʼa̱nra ña̱ ná kixi chiʼña sa̱tára tá su̱ví ña̱ nda̱a̱ kúú ña̱ káʼa̱nra ta ka̱chira: “Va̱ása xíni̱i̱ ta̱ ta̱a yóʼo”. Ta ndi̱ku̱n saá ka̱na iin chele. 75  Ta̱ Pedro nda̱kaʼánra xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinra: “Tá kúma̱níka kana iin chele, u̱ni̱ yichi̱ ka̱ʼún ña̱ va̱ása xíni̱ún yi̱ʼi̱”. Tasaá ki̱ta ta̱ Pedro ta xa̱kuníra xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní ku̱suchí-inira.

Nota

Á “anciano”.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.
Á “alabastro”.
Inka variante “íyokara”.
Á “Rabí”.
Á “salmo”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “levo”.
Ndóʼona ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ kúúna na̱ yiví ku̱a̱chi.
Á “anciano”.
Á “Rabí”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “u̱xu̱ u̱vi̱ legión”. Koto glosario, legión.
Á “na̱ escriba”.
Á “ña̱ vatá”.
Inka variante “tá yuʼúna”.