Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 25:1-46

  • ÑA̱ NÁʼA̱ ÑA̱ XA̱A̱ ÍYO TA̱ CRISTO (1-46)

    • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ 10 ná kúa̱an (1-13)

    • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ talento (14-30)

    • Ndikachi xíʼin ti̱xúʼu (31-46)

25  ”Tasaá Reino Ndióxi̱ ña̱ íyo chí ndiví kivi kooña táki̱ʼva íyo 10 ná si̱ʼí kúa̱an* ná níʼi ñuʼu̱ ta ke̱ená ku̱a̱ʼa̱nná ña̱ ndakutáʼanná xíʼin ta̱ tíndaʼa̱.  U̱ʼu̱n ná si̱ʼí yóʼo ná kíʼvi kúúná ta inka u̱ʼu̱nná ná ndíchi xi̱ní kúúná.  Ná si̱ʼí kíʼvi nda̱kiʼinná ñuʼu̱ ña̱ túun nu̱úná ku̱a̱ʼa̱nná soo va̱ása ku̱a̱ʼa̱n aceite xíʼinná,  ta ná si̱ʼí ndíchi xi̱ní nda̱kiʼinná ñuʼu̱ ña̱ túun nu̱úná ku̱a̱ʼa̱n xíʼinná ta níʼikaná aceite ku̱a̱ʼa̱nná.  Xa̱ʼa̱ ña̱ kúáchi̱ní ta̱ tíndaʼa̱, ña̱kán ki̱ʼin ma̱ʼná ndiʼi ná si̱ʼí yóʼo ta ni̱ki̱si̱ná.  Soo tá sava ñuú xi̱niso̱ʼoná ña̱ ka̱na iinna: ‘Xa̱a̱ ki̱xaa̱ ta̱ tíndaʼa̱. Keendó ndakiʼinndóra’.  Tasaá ndiʼi ná si̱ʼí kúa̱an nda̱kooná ta nda̱saviíná ñuʼu̱ ña̱ túun nu̱úná.  Ná si̱ʼí kíʼvi ni̱ka̱ʼa̱nná xíʼin ná ndíchi xi̱ní: ‘Taxi loʼondó aceite tá níʼindó ndaʼa̱ndi̱, saáchi xa̱a̱ kúni̱ nda̱ʼva̱ ñuʼu̱ndi̱’.  Ná ndíchi xi̱ní nda̱kuiinná yuʼúná ta ka̱chiná: ‘Sana va̱ása nanirá kuniñúʼuyó. Va̱ʼaka kúáʼanndó nu̱ú na̱ íxi̱kórá ta satándórá* kuniñúʼundó’. 10  Soo tá ku̱a̱ʼa̱nná satánárá, ki̱xaa̱ ta̱ tíndaʼa̱. Ná si̱ʼí kúa̱an ná xa̱a̱ íyo tu̱ʼva ndátuñaʼá ni̱ki̱ʼviná xíʼinra vikó tíndaʼa̱ ta nda̱si yéʼé. 11  Tándi̱ʼi ki̱xaa̱ inka ná si̱ʼí kúa̱an ta ka̱chiná: ‘Táta, táta, ndakuná loʼo yéʼé nu̱úndi̱’. 12  Soo nda̱kuiinra yuʼúná ta ka̱chira: ‘Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó ña̱ va̱ása xíni̱i̱ ndóʼó’. 13  ”Ña̱kán xíniñúʼu ndiʼi tiempo koo tu̱ʼvandó, saáchi va̱ása xíni̱ndó ki̱vi̱ xíʼin hora. 14  ”Reino Ndióxi̱ ña̱ íyo chí ndiví íyoña táki̱ʼva íyo iin ta̱a ta̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí ku̱ʼu̱n chí inka ñuu xíká, soo siʼna ka̱nara na̱ káchíñu nu̱úra ta sa̱ndákoora ndiʼi ña̱ kúúmiíra ndaʼa̱na ña̱ ná kundaanaña. 15  Ta̱ ta̱a yóʼo xi̱xini̱ra nda̱saa talento* kivi kundaa iin iin na̱yóʼo, ña̱kán ta̱xira u̱ʼu̱n talento ndaʼa̱ iinra, ta inkara ta̱xira u̱vi̱ña ndaʼa̱ ta inkara iinlávaña, ta nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra chí inka ñuu xíká. 16  Ta̱ nda̱kiʼin u̱ʼu̱n talento nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra ta ke̱ʼéra negocio xíʼinña ta nda̱kiʼinra inka u̱ʼu̱nña. 17  Saátu ta̱ nda̱kiʼin u̱vi̱ña, nda̱kiʼinra inka u̱vi̱ña. 18  Soo ta̱ nda̱kiʼin iinña, nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra ta ka̱anra iin ya̱vi̱ nu̱ú ñuʼú ta chi̱se̱ʼéra xu̱ʼún* ta̱ káchíñura nu̱ú. 19  ”Tá ni̱ya̱ʼa ku̱a̱ʼá tiempo ndi̱kó ta̱ káchíñuna nu̱ú ta ndu̱kúra kuenta nu̱úna. 20  Ta̱ nda̱kiʼin u̱ʼu̱n talento ki̱xaa̱ra nu̱úra ta níʼira inka u̱ʼu̱n talento ta ka̱chira: ‘Táta, u̱ʼu̱n talento kúú ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ ta koto nda̱kiʼi̱n inka u̱ʼu̱nña’. 21  Ta̱ káchíñura nu̱ú nda̱kuiinra yuʼúra ta ka̱chira: ‘Va̱ʼaní íyo ña̱ ke̱ʼún, ta̱a va̱ʼa kúún. Loʼova ña̱ʼa ta̱xii̱ ndaʼún ta va̱ʼaní xi̱ndaúnña, ta taxi ku̱a̱ʼákai̱ña ndaʼún. Naʼa ta kusi̱í-iniún xíʼi̱n’. 22  Tasaá ki̱xaa̱ ta̱ nda̱kiʼin u̱vi̱ talento ta ka̱chira: ‘Táta, u̱vi̱ talento kúú ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ ta koto nda̱kiʼi̱n inka u̱vi̱ña’. 23  Ta̱ káchíñura nu̱ú nda̱kuiinra yuʼúra ta ka̱chira: ‘Va̱ʼaní íyo ña̱ ke̱ʼún, ta̱a va̱ʼa kúún. Loʼova ña̱ʼa ta̱xii̱ ndaʼún ta va̱ʼaní xi̱ndaúnña, ta taxi ku̱a̱ʼákai̱ña ndaʼún. Naʼa ta kusi̱í-iniún xíʼi̱n’. 24  ”Tándi̱ʼi ki̱xaa̱ ta̱ nda̱kiʼin iin talento ta ka̱chira: ‘Táta, kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ kúún iin ta̱a ta̱ ndeéní-ini, ta sákeún nu̱ú va̱ása níchiʼún ta ndákayaún ña̱ʼa ña̱ va̱ása níkachíñún xa̱ʼa̱. 25  Ña̱kán ni̱yi̱ʼvíi̱ ta ni̱xa̱ʼi̱n chi̱se̱ʼíi̱ talento ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ ti̱xin ñuʼú. Koto yóʼo íyo ña̱ ta̱xiún ndaʼíi̱ ndakiʼinña’. 26  Ta̱ káchíñura nu̱ú nda̱kuiinra yuʼúra ta ka̱chira: ‘Ta̱ ndi̱va̱ʼa-ini, ta̱ xu̱xán. ¿Á xa̱a̱ kúnda̱a̱-iniún ña̱ sákei̱ nu̱ú va̱ása níchiʼi̱ ta ndákayai̱ ña̱ʼa ña̱ va̱ása níkachíñui̱ xa̱ʼa̱? 27  Tá saá, ¿nda̱chun va̱ása níxa̱ʼún chika̱ún xu̱ʼíi̱n ini banco? Tasaá tá ná kixai̱ ndakiʼi̱n xu̱ʼíi̱n xíʼin si̱kíña’. 28  ”Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra: ‘Kindaandó talento ña̱ níʼira ta taxindóña ndaʼa̱ ta̱ níʼi 10 talento. 29  Saáchi ndiʼi na̱ kúúmií ku̱a̱ʼá ña̱ʼa, ku̱a̱ʼákaña taxina ndaʼa̱na ta nduku̱a̱ʼáka ña̱ kuumiína; soo na̱ kǒo ku̱a̱ʼá ña̱ʼa kúúmií, nda̱a̱ ña̱ íyo nu̱úna kindaanaña ndaʼa̱na. 30  Ta̱a ta̱ kǒo xíni̱ kachíñu vií, chika̱a̱ndóra nu̱ú naá. Kán kúú nu̱ú kuakura ta nda̱a̱ ndakaxí nu̱ʼura’.* 31  ”Tá ná kixi ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a xíʼin ndiʼi ndee̱ra ta xíʼin ndiʼi na̱ ángel, tasaá kundúʼura* nu̱ú tayi̱ nu̱ú kaʼndachíñura. 32  Ndiʼi na̱ ñuu ndatakana nu̱úra, ta ndataʼvíra na̱ yiví táki̱ʼva kéʼé ta̱ pastor ña̱ ndátaʼvíra tí ndikachi* xíʼin tí ti̱xúʼu. 33  Ta chindoora tí ndikachi chí ndaʼa̱ kúaʼara, soo tí ti̱xúʼu chí ndaʼa̱ yítinra. 34  ”Tasaá ta̱ Rey ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ íyo chí ndaʼa̱ kúaʼara: ‘Naʼa ndóʼó, na̱ táxi yivái̱ ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱, ndakiʼinndó ña̱ va̱ʼa xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱ ña̱ i̱xava̱ʼara xa̱ʼa̱ndó nda̱a̱ tá ki̱xáʼa xa̱ʼa̱ ñuyǐví. 35  Saáchi xi̱kuni̱i̱ kuxui̱ ta ndóʼó ta̱xindó ña̱ xi̱xii̱. Xi̱kuni̱i̱ koʼi̱ ti̱kui̱í ta ndóʼó ta̱xindó ti̱kui̱í xi̱ʼii̱. Kǒo níxi̱xini̱ndó yi̱ʼi̱ ta va̱ʼa nda̱kiʼinndó yi̱ʼi̱ ni̱xi̱yoi̱ veʼendó. 36  Tá ni̱xi̱yo chálái̱* sa̱kúndixindó yi̱ʼi̱. Tá xi̱kuumiíi̱ kue̱ʼe̱ xi̱ndaandó yi̱ʼi̱. Tá xi̱ndika̱i̱ veʼeka̱a ki̱xindó xi̱tondó yi̱ʼi̱’. 37  Tasaá na̱ ke̱ʼé ña̱ va̱ʼa ndakuiinna yuʼúra ta kachina: ‘Táta, ¿ama xi̱nindi̱ ña̱ kúni̱ún kuxún ta ta̱xindi̱ ña̱ xi̱xiún, á ña̱ kúni̱ún koʼún ti̱kui̱í ta ta̱xindi̱rá xi̱ʼún? 38  ¿Ama kǒo níxi̱xini̱ndi̱ yóʼó ta nda̱kiʼindi̱ yóʼó ña̱ ni̱xi̱yoún veʼendi̱? ¿Ama xi̱nindi̱ ña̱ ni̱xi̱yo cháláún ta sa̱kúndixindi̱ yóʼó? 39  ¿Ama xi̱kuumiíún kue̱ʼe̱ á xi̱ndika̱ún veʼeka̱a ta ni̱xa̱ʼa̱nndi̱ xi̱tondi̱ yóʼó?’. 40  Tasaá ta̱ Rey ndakuiinra yuʼúna ta kachira: ‘Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, ndiʼi ña̱ ke̱ʼéndó xíʼin na̱ ñani válíi̱ xíʼin yi̱ʼi̱va ke̱ʼéndóña’. 41  ”Na̱ íyo chí ndaʼa̱ yítinra ka̱ʼa̱nra xíʼinna: ‘Kuxíkándó nu̱úi̱, ndóʼó na̱ xa̱a̱ nda̱tiin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼin. Kúáʼanndó nu̱ú xíxi̱ ñuʼu̱ ña̱ va̱ása ndáʼva̱ nu̱ú ku̱ʼu̱n ta̱ Ndi̱va̱ʼa xíʼin na̱ ángelra. 42  Saáchi xi̱kuni̱i̱ kuxui̱, soo ndóʼó va̱ása nítaxindó ña̱ kuxui̱. Ta xi̱kunii̱ koʼi̱ ti̱kui̱í ta va̱ása nítaxindórá koʼi̱. 43  Kǒo níxi̱xini̱ndó yi̱ʼi̱, soo va̱ása níndakiʼinndó yi̱ʼi̱ ña̱ koi̱ veʼendó. Ni̱xi̱yo chálái̱, soo va̱ása nísakundixindó yi̱ʼi̱. Xi̱kuumiíi̱ kue̱ʼe̱ ta xi̱ndika̱i̱ veʼeka̱a, soo va̱ása níxi̱ndaandó yi̱ʼi̱’. 44  Tasaá ndakuiinna yuʼúra ta kachina: ‘Táta, ¿ama xi̱nindi̱ ña̱ kúni̱ún kuxún, á ña̱ kúni̱ún koʼún ti̱kui̱í, á ña̱ kǒo níxi̱xini̱ndi̱ yóʼó, á ña̱ ni̱xi̱yo cháláún, á ña̱ xi̱kuumiíún kue̱ʼe̱, á ña̱ xi̱ndika̱ún veʼeka̱a ta kǒo níxi̱ndaandi̱ yóʼó?’. 45  Tasaá ndakuiinra yuʼúna ta kachira: ‘Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, ña̱ va̱ása níkeʼéndó xíʼin na̱ ñani válíi̱ xíʼin yi̱ʼi̱ va̱ása níkeʼéndóña’. 46  Na̱yóʼo ndiʼi-xa̱ʼa̱ va̱ʼana, soo na̱ va̱ʼa kutakuna ndiʼi tiempo”.

Nota

Tu̱ʼun griego káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ná ñaʼá ná ta̱ʼán ku̱su̱n xíʼin ta̱a.
Inka variante “kueenndórá”.
Iin talento griego xi̱kuuña ki̱ʼva 20.4 kilo. Koto glosario.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “plata”.
Keʼéra ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní sa̱a̱ra.
Inka variante “koora”.
Inka variante “levo”.
Á “loʼova ti̱ko̱to̱ xi̱ndixii̱”.