Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 14:1-36

  • Ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví, xáʼndana su̱kúnra (1-12)

  • Ta̱ Jesús sákuxura 5,000 na̱ ta̱a (13-21)

  • Ta̱ Jesús xíkara nu̱ú ti̱kui̱í (22-33)

  • Sándaʼara ku̱a̱ʼání na̱ yiví chí Genesaret (34-36)

14  Tá tiempo saá, ta̱ Herodes* ta̱ xáʼndachíñu chí Galilea, xi̱niso̱ʼora ña̱ káʼa̱nna xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús  ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ káchíñu nu̱úra: “Ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví kúúra, ta nda̱takura ña̱kán va̱ʼa kéʼéra milagro yóʼo”.  Ta̱ Herodes ti̱inra ta̱ Juan ta chi̱ka̱a̱rara veʼeka̱a xa̱ʼa̱ ñá Herodías, ñá síʼi ta̱ Filipo ñanira.  Saáchi ta̱ Juan xi̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Va̱ása va̱ʼa tindaʼún xíʼinñá”.  Ta̱ Herodes xi̱kuni̱ra kaʼníra ta̱ Juan, soo xi̱yi̱ʼvíra xi̱xinira na̱ ñuu, chi profeta xi̱kuu ta̱ Juan nu̱úna.  Soo tá ni̱xi̱yo cumpleaño ta̱ Herodes, ñá loʼo se̱ʼe ñá Herodías ti̱xáʼañá ta ku̱tóoní ta̱ Herodes ña̱ ti̱xáʼañá,  ña̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinñá ña̱ taxira ndaʼa̱ñá nda̱a̱ ndáaka ña̱ kúni̱ñá.  Soo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nní siʼíñá xíʼinñá, ña̱kán ni̱ka̱ʼa̱nñá: “Taxi xi̱ní ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví ini iin ko̱ʼo̱ ndaʼíi̱”.  Ta̱ rey ni̱kusuchí-inira, soo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinñá nu̱ú ndiʼi na̱ ni̱xa̱ʼa̱n vikó kán, xa̱ʼndara chiñu ña̱ ná taxinaña ndaʼa̱ñá. 10  Ta ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ ná kaʼndana su̱kún ta̱ Juan ini veʼeka̱a. 11  Tasaá ki̱xaa̱na xíʼin xi̱ní ta̱ Juan ini iin ko̱ʼo̱ ta ta̱xinaña ndaʼa̱ ñá loʼo yóʼo ta nda̱taxiñáña ndaʼa̱ siʼíñá. 12  Tándi̱ʼi, ki̱xi na̱ discípulo ta̱ Juan ta nda̱kiʼinnara ta sa̱ndúxu̱nnara. Tasaá ni̱xa̱ʼa̱nna na̱túʼunna xíʼin ta̱ Jesús. 13  Tá na̱kunda̱a̱-ini ta̱ Jesús xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, nda̱ara barco ta nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱n xíkára ña̱ va̱ʼa koo mitúʼunra. Soo tá na̱kunda̱a̱-ini na̱ yiví ña̱ ku̱a̱ʼa̱nra, ke̱ena ñuuna ta xíka xáʼána ku̱a̱ʼa̱nna sa̱tára. 14  Tá ni̱xa̱a̱ra chí inka xiyo, xi̱nira ña̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví ndátu kán, ku̱ndáʼviní-inira xi̱nirana ta sa̱ndáʼara na̱ ndeéndóʼo. 15  Soo tá xi̱ku̱aá, ku̱yatin na̱ discípulora nu̱úra ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Xíkání íyoyó ta xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n kúaa. Ka̱ʼa̱n xíʼinna ná ku̱ʼu̱nna ta satána* ña̱ kuxuna chí ñuu ña̱ íyo yatin”. 16  Soo ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Va̱ása xíniñúʼu ku̱ʼu̱nna, miíndó taxi ña̱ kuxuna”. 17  Na̱yóʼo nda̱kuiinna yuʼúra: “U̱ʼu̱n si̱táva̱ʼa kuití xíʼin u̱vi̱ ti̱a̱káva kúúmiíndi̱”. 18  “Naʼandó xíʼinña”, ka̱chira xíʼinna. 19  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ndiʼi na̱ yiví kán ña̱ ná kundoona nu̱ú ku̱ʼu̱. Ta ki̱ʼinra u̱ʼu̱n si̱táva̱ʼa xíʼin u̱vi̱ ti̱a̱ká, tasaá nda̱niʼira nu̱úra chí ndiví ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱. Tándi̱ʼi ta̱ʼvíra si̱táva̱ʼa ta ta̱xiraña ndaʼa̱ na̱ discípulora ta na̱yóʼo ta̱xinaña ndaʼa̱ ndiʼi na̱ yiví kán. 20  Ña̱kán ndiʼina xi̱xi ta chu̱tú-inina. Nda̱kayana ña̱ ni̱ndo̱o ta 12 canasta sa̱kútuna xíʼinña. 21  Ki̱ʼva 5,000 na̱ ta̱a kúú na̱ xi̱xi, soo va̱ása níkaʼvina ná si̱ʼí ni na̱ va̱lí. 22  Tándi̱ʼi, ndi̱ku̱n ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ discípulora ña̱ ná ndaana barco ta ya̱ʼana inka xiyo ta miíra ni̱ndo̱o káʼa̱nkara xíʼin na̱ yiví kán ña̱ ná ku̱ʼu̱nna. 23  Tá ku̱a̱ʼa̱n ndiʼi na̱ yiví kán, saá nda̱a mitúʼunra chí yuku̱* ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱. Ta kán ni̱xi̱yo mitúʼunra nda̱a̱ tá ku̱ñuú. 24  Ta tú barco xa̱a̱ xíkáva* ku̱a̱ʼa̱nnú, soo xíʼin ña̱ ndúxava ku̱a̱ʼa̱nnú saáchi ndeéní káni ta̱chí chí nu̱ú ku̱a̱ʼa̱nnú. 25  Soo tá xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n kúni̱ tu̱vi,* xíka xáʼa ta̱ Jesús ku̱a̱ʼa̱nra nu̱ú tá mar nu̱ú ñúʼuna. 26  Tá xi̱ni na̱ discípulo ña̱ va̱xira nu̱ú tá mar, ndeéní ni̱yi̱ʼvína ta ka̱china: “Yíʼnava kúúña”. Ta ni̱nda̱ʼyi̱ kóʼóna xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱yi̱ʼvína. 27  Soo ndi̱ku̱n ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinna: “Táxi̱n koondó. Yi̱ʼi̱va kúúra. Va̱ása yi̱ʼvíndó”. 28  Ta̱ Pedro nda̱kuiinra yuʼúra ta ka̱chira: “Táta, tá yóʼó kúúra, ka̱ʼa̱n xíʼi̱n ná xa̱a̱ xáʼíi̱ nu̱ú ti̱kui̱í nda̱a̱ nu̱ú níndichiún”. 29  Ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Naʼa”. Tasaá ta̱ Pedro nu̱ura barco ta ki̱xáʼa xíka xáʼára ku̱a̱ʼa̱nra nu̱ú ti̱kui̱í nda̱a̱ nu̱ú níndichi ta̱ Jesús. 30  Soo tá xi̱nira ña̱ ndeéní káni ta̱chí, ni̱yi̱ʼvíra. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱xáʼa ku̱a̱ʼa̱n sáʼvira ti̱xin ti̱kui̱í, ni̱nda̱ʼyi̱ kóʼóra ta ka̱chira: “Táta sakǎku yi̱ʼi̱”. 31  Ndi̱ku̱n ti̱in ta̱ Jesús ndaʼa̱ra ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “¿Nda̱chun loʼoní kúú ña̱ kándíxaún Ndióxi̱? Ta, ¿nda̱chun ni̱xi̱ka-iniún?”. 32  Tándi̱ʼi nda̱ana barco, sa̱yáava ta̱chí. 33  Tasaá na̱ ñúʼu ini barco kán xi̱kuxítína nu̱úra ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Ña̱ nda̱a̱va kúúña, yóʼó kúú se̱ʼe Ndióxi̱”. 34  Saá ni̱ya̱ʼana inka xiyo tá mar ta ni̱xa̱a̱na chí Genesaret. 35  Tá nda̱kuni na̱ yiví kán miíra, na̱túʼunna xa̱ʼa̱ra xíʼin na̱ íyo chí ñuu kán, ta ki̱xina nu̱úra xíʼin ndiʼi na̱ kúúmií kue̱ʼe̱. 36  Ta xi̱ka̱ʼa̱n-ndáʼvina xíʼinra ña̱ ná taxira tiinna yuʼú ti̱ko̱to̱ra, ta ndiʼi na̱ xi̱tiin yuʼú ti̱ko̱to̱ra xi̱ndaʼavana.

Nota

Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, ta̱ Herodes Antipas. Koto glosario.
Inka variante “kueenna”.
Inka variante “xi̱kí”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ku̱a̱ʼá estadio”. Iin estadio ki̱ʼva 185 metro kúúña.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “vigilia ku̱mí”. Hora ña̱ ni̱xi̱yo tá tiempo ta̱ Jesús ña̱yóʼo kíxáʼaña ki̱ʼva ka̱a u̱ni̱ xi̱ta̱a̱n iinsaá nda̱a̱ tá ku̱a̱ʼa̱n túvi.