Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 11:1-30

  • Ta̱ Jesús káʼa̱n va̱ʼara xa̱ʼa̱ ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví (1-15)

  • Ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ yiví na̱ va̱ása kándíxa (16-24)

  • Ndásakáʼnura yivára xa̱ʼa̱ ña̱ chíndeétáʼanra xíʼin na̱ vitá-ini (25-27)

  • Chiñu ña̱ táxi ta̱ Jesús va̱ása yo̱ʼvi̱ña (28-30)

11  Tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼin na̱ 12 discípulora xa̱ʼa̱ ña̱ keʼéna, nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra ndiʼi ñuu ña̱ íyo yatin kán ña̱ sanáʼa̱ra na̱ yiví ta natúʼunra xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ xíʼinna.  Soo ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví, tá ndíka̱a̱ra veʼeka̱a na̱kunda̱a̱-inira xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ kéʼé ta̱ Cristo, ta chi̱ndaʼára na̱ xi̱ndiku̱nñaʼá ña̱ ná ku̱ʼu̱nna nda̱ka̱tu̱ʼunnara,  tasaá ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunnara: “¿Á yóʼó kúú ta̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ kixi, á xíniñúʼu kundatukandi̱ inkara?”.  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúna: “Kúáʼanndó ta natúʼunndó xíʼin ta̱ Juan xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ xítondó xíʼin ña̱ xíniso̱ʼondó:  vitin na̱ kúáa xa̱a̱ xítona, na̱ kǒo kívi kaka xa̱a̱ xíkana, na̱ kúúmií lepra xa̱a̱ ndúva̱ʼana, na̱ sóʼó xa̱a̱ xíniso̱ʼona, na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ndátakuna ta na̱ yiví ndáʼvi nátúʼunna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa xíʼinna.  Si̱íní íyo ini na̱ kándíxa yi̱ʼi̱ ta va̱ása xíka-inina xa̱ʼíi̱”.  Tá nda̱kiʼin na̱ discípulo ta̱ Juan ku̱a̱ʼa̱nna, ta̱ Jesús ki̱xáʼara nátúʼunra xíʼin na̱ ndóo kán xa̱ʼa̱ ta̱ Juan. Káchira xíʼinna: “¿Ndáaña ke̱endó xítondó chí ñuʼú yi̱chí? ¿Á iin ndo̱o̱ tú ndúva mií xíʼin ta̱chí?  Tá saá, ¿ndáaña ke̱endó xítondó? ¿Á iin ta̱a ta̱ ndíxi ti̱ko̱to̱ yaʼvi? Na̱ ndíxi ti̱ko̱to̱ yaʼvi veʼe na̱ rey ndóona.  Soo, tá saá, ¿nda̱chun ke̱endó? ¿Á ke̱endó ña̱ kotondó iin profeta? Ndixava iin profeta kúúra, ta ndáyáʼvikara nu̱ú na̱ profeta. 10  Ta̱yóʼo kúú ta̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱: ‘Chindaʼíi̱ iin ta̱ kuniʼi tu̱ʼi̱n ta kunúura nu̱ún ku̱ʼu̱nra, ta ta̱yóʼo kúú ta̱ ndasavií yichi̱ún’. 11  Ña̱ ndixa káʼi̱n xíʼinndó, ta̱ʼán kaku iin na̱ káʼnuka nu̱ú ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví. Soo na̱ kúúmií iin chiñu loʼoka ti̱xin ña̱ Reino Ndióxi̱ ña̱ íyo chí ndiví na̱yóʼo kúú na̱ káʼnuka nu̱ú ta̱yóʼo. 12  Nani tá ki̱xáʼa ta̱ Juan ta̱ sándakuchi na̱ yiví sánáʼa̱ra, ndiʼi na̱ yiví chíka̱a̱nína ndee̱ ña̱ ki̱ʼvina ti̱xin Reino Ndióxi̱. Ta na̱ chíka̱a̱ ndee̱ kíʼvivana. 13  Saáchi nda̱a̱ tiempo ta̱ Juan, ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n na̱ profeta xíʼin ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ña̱ Ley ni̱ka̱ʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ kuu. 14  Ni kándíxandó á ni kǒo kándíxandó, ta̱ Juan kúú ‘ta̱ Elías ta̱ ni̱ka̱ʼa̱n na̱ profeta xa̱ʼa̱ ña̱ kixira’. 15  Na̱ va̱ʼa xíniso̱ʼo, vií va̱ʼa ná kuniso̱ʼona. 16  ”¿Ndáana chitáʼi̱n xíʼin na̱ yiví na̱ ndóo tiempo vitin? Na̱yóʼo íyona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ va̱lí na̱ ndóo nu̱ú ya̱ʼvi ta káʼa̱nna xíʼin na̱ sísikína xíʼin: 17  ‘Ti̱vindi̱ flauta nu̱úndó soo kǒo nítixáʼandó; xi̱tandi̱ yaa ña̱ suchí-ini, soo va̱ása nína̱ʼa̱ndó ña̱ kúsuchí-inindó’.* 18  Saáchi ta̱ Juan ni kǒo níxixira ta ni kǒo níxiʼira ta káchina xa̱ʼa̱ra: ‘Iin ta̱chí ndi̱va̱ʼa kúúmiíra’. 19  Ta ki̱xaa̱ ta̱ se̱ʼe ta̱a, ta ta̱yóʼo xíxira ta xíʼira, ta na̱ yiví káchina xa̱ʼa̱ra: ‘Xíxiní ta̱yóʼo ta xíʼiníra vino, ta kítáʼanra xíʼin na̱ ndákaya xu̱ʼún ña̱ impuesto ta saátu xíʼin na̱ yiví ku̱a̱chi’. Soo, ña̱ va̱ʼa ña̱ kéʼé iin na̱ yiví kúú ña̱ náʼa̱ ña̱ kúúna na̱ ndíchi”. 20  Tasaá ki̱xáʼara káʼa̱nra xa̱ʼa̱ ña̱ kundoʼo na̱ ñuu nu̱ú ke̱ʼéra ku̱a̱ʼá milagro saáchi kǒo níndikó-inina: 21  “Ndáʼviní ndóʼó na̱ ñuu Corazín. Ndáʼviní ndóʼó na̱ ñuu Betsaida. Saáchi tá milagro ña̱ ke̱ʼéna ñuundó níkeʼéna chí ñuu Tiro xíʼin ñuu Sidón ndáa tiempoví xa̱a̱ ndikó-ini na̱kán ta ndakundixina ti̱ko̱to̱ ndayí* ta kundoona nu̱ú ya̱a̱. 22  Káʼi̱n xíʼinndó ña̱ ki̱vi̱ ña̱ ndatiin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼin na̱ yiví ndeéka koo tu̱ndóʼo ña̱ kixi nu̱ú ndóʼó nu̱úka ña̱ kixi nu̱ú na̱ ñuu Tiro xíʼin na̱ ñuu Sidón. 23  Ta ndóʼó na̱ ñuu Capernaúm, ¿á kivi ku̱ʼu̱nndó chí ndiví? Va̱ása ku̱ʼu̱nndó, chi nda̱a̱ ti̱xin Ya̱vi̱* kúú ña̱ ku̱ʼu̱nndó. Saáchi tá níkeʼéna milagro táʼan ña̱ ke̱ʼéna ñuundó chí ñuu Sodoma, koova ñuu kán nda̱a̱ tiempo vitin. 24  Káʼi̱n xíʼinndó tá ná ndatiin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼin na̱ yiví ndeéka koo tu̱ndóʼo kixi nu̱ú ndóʼó nu̱úka ña̱ ki̱xi nu̱ú na̱ ñuu Sodoma”. 25  Ki̱vi̱ saá, ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra: “Ndásakáʼnui̱ yóʼó nu̱ú ndiʼina, yivá, ta̱ xáʼndachíñu chí ndiví xíʼin nu̱ú ñuʼú, saáchi va̱ása nítaxiún kunda̱a̱-ini na̱ ndíchi xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, chi sa̱náʼúnña nu̱ú na̱ vitá-ini na̱ íyo táki̱ʼva íyo na̱ va̱lí. 26  Saá i̱xaún yivá miíi̱, chi saá kúni̱ miíún ná kooña”. 27  Ta saátu ni̱ka̱ʼa̱nra: “Yivái̱ nda̱taxira ndiʼi ña̱ʼa ndaʼíi̱. Ni iinna kǒo xíni̱ yi̱ʼi̱ táki̱ʼva xíni̱ yivái̱ yi̱ʼi̱. Ta ni iinna kǒo xíni̱ yivái̱ táki̱ʼva xíni̱ yi̱ʼi̱ra, ta na̱ kivi kuití kuxini̱ñaʼá kúú na̱ nátúʼi̱n xíʼin xa̱ʼa̱ra. 28  Naʼandó nu̱úi̱ ndiʼi ndóʼó na̱ ndeéní káchíñu ta ve̱ení ndísondó, chi yi̱ʼi̱ taxi ndakindee̱ndó. 29  Kixindó kachíñundó xíʼi̱n ta sakúaʼandó nu̱úi̱, saáchi va̱ása ndeé-inii̱ chi vitáva-inii̱. Tá ná kixindó nu̱úi̱ ndakindee̱ndó. 30  Saáchi va̱ása yo̱ʼvi̱* kachíñundó xíʼi̱n ta chiñu ña̱ táxii̱ va̱ása ve̱eña”.

Nota

Á “va̱ása níkanindó kándíkandó xa̱ʼa̱ ña̱ kúsuchí-inindó”.
Inka variante “ti̱ko̱to̱ ndeé”.
Á “Hades”. Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta iin ña̱ náʼa̱ kuitíva kúúña. Koto glosario, ya̱vi̱ nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱.
Inka variante “xuxa”.