Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Mateo 10:1-42

  • Na̱ 12 apóstol (1-4)

  • Ndáa ki̱ʼva natúʼunyó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ (5-15)

  • Íxandi̱va̱ʼana xíʼin na̱ discípulo (16-25)

  • Ndióxi̱ yi̱ʼvíyó kuniyó, su̱ví na̱ yiví (26-31)

  • Xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱xi ta̱ Jesús taʼví-táʼan na̱ yiví (32-39)

  • Viíní ná ndakiʼinyó na̱ discípulo ta̱ Jesús (40-42)

10  Tasaá sa̱ndátakara na̱ 12 discípulo, ta ta̱xira ndee̱ ndaʼa̱na ña̱ va̱ʼa tavána na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa ta saátu ña̱ sandúva̱ʼana na̱ ndóʼo ndiʼi nu̱ú kue̱ʼe̱.  Ña̱yóʼo kúú ki̱vi̱ na̱ 12 apóstol: siʼna ta̱ Simón (ta̱ káʼa̱nna Pedro xíʼin), xíʼin ta̱ Andrés ñanira; ta̱ Santiago se̱ʼe ta̱ Zebedeo xíʼin ta̱ Juan ñanira;  ta̱ Felipe xíʼin ta̱ Bartolomé; ta̱ Tomás xíʼin ta̱ Mateo ta̱ xi̱ndakaya xu̱ʼún ña̱ impuesto; ta̱ Santiago se̱ʼe ta̱ Alfeo; ta̱ Tadeo;  ta̱ Simón ta̱ Cananita* ta saátu ta̱ Judas Iscariote (ta̱ ni̱xi̱kó ta̱ Jesús tá ni̱ya̱ʼa tiempo).  Ta̱ Jesús xa̱ʼndara chiñu nu̱ú na̱ 12 yóʼo ta ka̱chira xíʼinna: “Va̱ása ku̱ʼu̱nndó chí yichi̱ ña̱ ku̱a̱ʼa̱n chí inka ñuu ta ni va̱ása ki̱ʼvindó ni iin ñuu ña̱ íyo chí Samaria.  Va̱ʼaka tuku ta tuku ku̱ʼu̱nndó nandukúndó na̱ ñuu Israel, na̱ íyo táki̱ʼva íyo ndikachi* tí nda̱ñúʼu.  Kúáʼanndó ka̱ʼa̱nndosóndó ta kachindó: ‘Reino Ndióxi̱ ña̱ íyo chí ndiví xa̱a̱ ku̱yatinña’.  Sandáʼandó na̱ kúúmií kue̱ʼe̱, sandátakundó na̱ ni̱xi̱ʼi̱, sandúva̱ʼandó na̱ ndóʼo kue̱ʼe̱ lepra, tavándó na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa, va̱ása níchaʼvindó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ña̱kán va̱ása ndukúndó ña̱ʼa nu̱úna.  Va̱ása chika̱a̱ndó oro ni plata ni cobre ti̱xin ñii̱ tokóndó, 10  ni va̱ása ku̱ʼu̱n ña̱ kuxundó xíʼinndó, saáchi na̱ káchíñu ni̱ʼívana ña̱ kuxuna, ta ni va̱ása kuniʼindó inka ti̱ko̱to̱ ña̱ nasa̱mandó, ni inka ndu̱xa̱n ta ni inka bastón. 11  ”Tá ná xa̱a̱ndó iin ñuu loʼo á ñuu káʼnu, nandukúndó na̱ va̱ʼaní xíniso̱ʼo ta koondó xíʼinna nda̱a̱ ná kixaa̱ hora ña̱ ku̱ʼu̱nndó. 12  Tá ná ki̱ʼvindó ini iin veʼe, chindeéndó na̱ íyo kán.* 13  Tá ná ndakiʼinna ndóʼó, ni̱ʼína ña̱ va̱ʼa, soo tá va̱ása ndákiʼinna ndóʼó, ná ndikó ña̱ va̱ʼa yóʼo ndaʼa̱ndó. 14  Tá iin veʼe á iin ñuu va̱ása xíínna ndakiʼinna ndóʼó ta ni va̱ása xíínna kuniso̱ʼona tu̱ʼun ña̱ káʼa̱nndó, tá ná keendó ku̱ʼu̱nndó kisindó xa̱ʼa̱ndó ña̱ va̱ʼa ná ko̱yo yákáña.* 15  Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, tá ná ndatiin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼin na̱ yiví, ndeéka koo tu̱ndóʼo ña̱ kixi nu̱ú na̱ ñuu yóʼo nu̱úka ña̱ ki̱xi tá ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ na̱ ñuu Sodoma xíʼin Gomorra. 16  ”Chíndaʼíi̱ ndóʼó táki̱ʼva íyo tí ndikachi ña̱ ku̱ʼu̱nndó ma̱ʼñú tí lobo. Ña̱kán kuentaní koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo tí ko̱o̱, ta saátu vitání ná koo inindó táki̱ʼva íyo tí paloma. 17  Kuentaní koondó xíʼin na̱ yiví, saáchi ndataxina ndóʼó ndaʼa̱ na̱ chíñu ta kanina* ndóʼó ti̱xin ña̱ sinagoga. 18  Ta xa̱ʼa̱ yi̱ʼi̱ kúú ña̱ kuniʼina ndóʼó ku̱ʼu̱nna nu̱ú na̱ chíñu xíʼin na̱ rey. Tasaá kunda̱a̱-ini na̱kán xíʼin na̱ ñuyǐví xa̱ʼíi̱. 19  Soo tá ná ndataxina ndóʼó ndaʼa̱na, va̱ása kundi̱ʼi̱ní-inindó xa̱ʼa̱ tu̱ʼun ña̱ ka̱ʼa̱nndó á nda̱a̱ ki̱ʼva ka̱ʼa̱nndó, chi tá ná kixaa̱ tiempo kunda̱a̱va-inindó ndáaña ka̱ʼa̱nndó. 20  Saáchi su̱ví ndóʼó kuití kúú na̱ ka̱ʼa̱n: chi espíritu yivándó kúú ña̱ ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ndó. 21  Saátu na̱ íyo ñani ndataxina ñanina ná kaʼnínana, na̱ íyo se̱ʼe ndataxina se̱ʼena ná kaʼnínana, ta na̱ íyo yivá koona contra yivána ta ndataxinana ña̱ kaʼnínana. 22  Ndiʼi na̱ yiví sa̱a̱-inina kunina ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandó yi̱ʼi̱. Soo na̱ ná kundeé-ini* nda̱a̱ nu̱ú ndíʼi kúú na̱ ka̱ku. 23  Tá íxandi̱va̱ʼana xíʼinndó iin ñuu, kúáʼanndó chí inka ñuu; chi ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó ña̱ va̱ása sandíʼindó ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ndiʼi ñuu Israel ta kixaa̱va ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a. 24  ”Na̱ sákuaʼa va̱ása xíni̱kana nu̱ú na̱ sánáʼa̱-ñaʼá, ta ni na̱ káchíñu nu̱ú iinna va̱ása káʼnukana nu̱ú na̱ káchíñuna nu̱ú. 25  Ña̱ xa̱a̱ va̱ʼaní kúúña nu̱ú na̱ sákuaʼa ña̱ xa̱a̱na koona táki̱ʼva íyo na̱ sánáʼa̱-ñaʼá, ta saátu na̱ káchíñu nu̱ú iinna ña̱ xa̱a̱na koona táki̱ʼva íyo na̱ káchíñuna nu̱ú. Tá iin ta̱ xíʼin veʼe káʼa̱nna Belcebú* xíʼinra, saátu ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ na̱ veʼevara. 26  Ña̱kán va̱ása yi̱ʼvíndó nu̱úna, chi ndiʼi ña̱ kǒo xíni̱yó xa̱ʼa̱ ndatu̱vi xa̱ʼa̱ña, ta ndiʼi ña̱ íyo se̱ʼé kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ña. 27  Ña̱ káʼa̱n se̱ʼíi̱ xíʼinndó ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼa̱ña nu̱ú ndiʼina; ta ña̱ káʼa̱n ya̱íi̱ xíʼinndó, ndeé va̱ʼa ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼa̱ña chí xi̱ní veʼe. 28  Va̱ása yi̱ʼvíndó nu̱ú na̱ kivi kaʼní miíndó soo va̱ása kivi kasina nu̱úndó ña̱ kutakundó chí nu̱únínu, va̱ʼaka yi̱ʼvíndó nu̱ú ta̱ kivi sandíʼi-xa̱ʼa̱ ndóʼó nu̱ú ña̱ Gehena.* 29  ¿Á su̱ví iin xu̱ʼún ña̱ loʼoní ndáyáʼvi cháʼvina xa̱ʼa̱ u̱vi̱ saa* válí tá íxi̱kónarí? Soo ni saá kúnda̱a̱-ini yivándó ta̱ íyo chí ndiví xa̱ʼa̱rí tá ndákava iinrí nu̱ú ñuʼú. 30  Soo ndóʼó, nda̱a̱ yixí xi̱níndó kúnda̱a̱ va̱ʼa inira nda̱saa kúú ña̱ íyo. 31  Ña̱kán va̱ása yi̱ʼvíndó. Ndáyáʼviníkava ndóʼó nu̱ú ku̱a̱ʼá tí saa válí. 32  ”Tá iinna káʼa̱nna xa̱ʼíi̱ ña̱ kúúna discípuloi̱ nu̱ú na̱ yiví, saátu yi̱ʼi̱ ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱na nu̱ú yivái̱ ta̱ íyo chí ndiví ña̱ kúúna discípuloi̱. 33  Soo, tá iinna káʼa̱nna ña̱ va̱ása xíni̱na yi̱ʼi̱ nu̱ú na̱ yiví, saátu yi̱ʼi̱ ka̱ʼi̱n ña̱ va̱ása xíni̱i̱na nu̱ú yivái̱ ta̱ íyo chí ndiví. 34  Va̱ása ndakanixi̱níndó ña̱ ki̱xai̱ ña̱ va̱ʼa viíní kutáʼan ndiʼi na̱ yiví, chi ki̱xai̱ xíʼin iin espada ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ndiʼi na̱ yiví xa̱a̱ síín ndakanixi̱nína xa̱ʼíi̱. 35  Saáchi va̱xii̱ ña̱ ndataʼvíi̱ na̱ yiví. Iin ta̱ loʼo koora contra yivára, ta iin ñá loʼo kooñá contra siʼíñá, ta ñá íyo si̱so kooñá contra ñá si̱soñá. 36  Ña̱ nda̱a̱ kúúvaña na̱ koo contra xíʼin iin tá iinna, koona mií na̱ veʼevana. 37  Na̱ kúʼvi̱níka-ini xíni yivána á siʼína nu̱úka yi̱ʼi̱ va̱ása kivi xa̱a̱na koona discípuloi̱; ta na̱ kúʼvi̱níka-ini xíni se̱ʼe ta̱a xíʼin se̱ʼe síʼina nu̱úka yi̱ʼi̱ va̱ása kivi xa̱a̱na koona discípuloi̱. 38  Na̱ va̱ása xíín kundiku̱n yi̱ʼi̱ ta kundisona yitu̱n tú sáxo̱ʼvi̱* miína va̱ása kivi xa̱a̱na koona discípuloi̱. 39  Na̱ kúni̱ sakǎku mií ndiʼi-xa̱ʼa̱na, ta na̱ xíʼi̱ xa̱ʼíi̱ ndatakuvana. 40  ”Na̱ ndákiʼin ndóʼó, ndákiʼintuna yi̱ʼi̱va, ta na̱ ndákiʼin yi̱ʼi̱, ndákiʼintuna ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱va. 41  Ndióxi̱ táxira ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱ na̱ profeta xíʼin na̱ yiví va̱ʼa, na̱ ndákiʼin na̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ káchíñuna nu̱ú Ndióxi̱ ndakiʼintu na̱yóʼova ña̱ va̱ʼa. 42  Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó: ndáana ná taxi kuití iin vaso ti̱kui̱í vi̱xin ndaʼa̱ iin na̱ vitá-ini xa̱ʼa̱ ña̱ kúúna discípuloi̱, ndakiʼinvana ña̱ va̱ʼa”.

Nota

Á “ta̱ kéʼé chiñu xíʼin ndinuʼu-ini”.
Inka variante “levo”.
Inka variante “ka̱ʼa̱n to̱ʼóndó xíʼinna”, “ka̱ʼa̱n ndióxi̱ndó xíʼinna”.
Inka variante “ya̱a̱ña”.
Koto glosario, kani.
Á “na̱ ixandakú-ini”.
Á “Beelzebub”. Iin ki̱vi̱ ña̱ kúúmií ta̱ Ndi̱va̱ʼa, ta̱ xáʼndachíñu nu̱ú na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa.
Inka variante “saala”.