Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Marcos 4:1-41

 • ILUSTRACIÓN ÑA̱ KÁʼA̱N XA̱ʼA̱ REINO NDIÓXI̱ (1-34)

  • Ta̱ chíʼi (1-9)

  • Nda̱chun xi̱niñúʼu ta̱ Jesús ilustración tá sa̱náʼa̱ra (10-12)

  • Káʼa̱nra xa̱ʼa̱ ilustración ta̱ chíʼi (13-20)

  • Va̱ása távána lámpara ta ndákasina nu̱úña xíʼin iin canasta (21-23)

  • “Táki̱ʼva kéʼéndó xíʼin inkana saá keʼéna xíʼinndó” (24, 25)

  • Ta̱ chi̱ʼi ta ni̱ki̱si̱ra (26-29)

  • Ndikín ña̱ mostaza (30-32)

  • Xíniñúʼura ilustración (33, 34)

 • Ta̱ Jesús sáya̱a̱ra ta̱chí (35-41)

4  Ta tuku ki̱xáʼa ta̱ Jesús sánáʼa̱ra chí yuʼú tá mar. Xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví ni̱xa̱a̱ nu̱úra, nda̱ara ini iin barco, ta xi̱kundúʼura ininú ta ku̱xíká loʼora nu̱úna. Soo ndiʼina ni̱ndo̱ona chí yuʼú tá mar.  Ta ki̱xáʼara xíniñúʼura ilustración ña̱ sánáʼa̱rana ku̱a̱ʼání ña̱ʼa. Tá sánáʼa̱rana xi̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna:  “Kuniso̱ʼondó ña̱ káʼi̱n. Iin ta̱a ke̱era ku̱a̱ʼa̱nra chiʼira.  Tá chíʼira ku̱a̱ʼa̱nra, sava si̱ʼva̱ ni̱ko̱yoña yichi̱, ta ki̱xaa̱ tí saa* ta xa̱xíríña.  Savakaña ni̱ko̱yoña nu̱ú ñuʼú yu̱u̱ ta kamaníva ni̱ndu̱ta̱ña chi yáxinníva íyo ñuʼú.  Soo tá ka̱na ñu̱ʼu,* ni̱xi̱xi̱va tú planta, saáchi va̱ása kúnu ndíka̱a̱ xa̱ʼa̱nú ña̱kán ni̱yi̱chi̱vanú.  Savaña ni̱ko̱yoña tañu tú iñú, ta tú iñú yóʼo xa̱ʼnunú ta sa̱ndúxu̱nvanúña, ña̱kán kǒo ña̱ʼa nítaxiña.  Ta savaña ni̱ko̱yoña nu̱ú ñuʼú va̱ʼa ta ni̱ndu̱ta̱ña, ta xa̱ʼnuña ta ki̱xáʼaña táxiña ku̱a̱ʼáka si̱ʼva̱: savaña táxi 30, savaña 60 ta savatuña 100”.  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra: “Na̱ va̱ʼa xíniso̱ʼo, vií va̱ʼa ná kuniso̱ʼona”. 10  Tasaá tá ni̱ndo̱o miíra, na̱ u̱xu̱ u̱vi̱ apóstol xíʼin inka na̱ discípulo ki̱xáʼana ndáka̱tu̱ʼunnara xa̱ʼa̱ ña̱ ilustración. 11  Ta nda̱kuiinra yuʼúna ta ka̱chira: “Ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱* Reino Ndióxi̱, ndóʼó na̱ chíndeétáʼan Ndióxi̱ xíʼin kúú na̱ kúnda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ña; soo inkana xíʼin ilustración sánáʼi̱na 12  ña̱kán ni xítona soo kǒo kúnda̱a̱-inina xíʼin ña̱ xítona, ni xíniso̱ʼona soo kǒo kúnda̱a̱-inina xíʼin ña̱ xíniso̱ʼona ta ni kǒo kúnda̱a̱-inina ndáaña kúni̱ kachiña. Ta na̱kán nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása ndikóna nu̱ú Ndióxi̱ ta ni va̱ása koo káʼnu-inira xa̱ʼa̱na”. 13  Ta saátu ni̱ka̱ʼa̱nkara xíʼinna: “Tá kǒo kúnda̱a̱-inindó xíʼin ilustración yóʼo, ¿ndáaña keʼéndó ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inindó xíʼin ndiʼika ilustración? 14  ”Ta̱a ta̱ chíʼi, chi̱ʼira tu̱ʼun Ndióxi̱. 15  Ta íyotu si̱ʼva̱ ña̱ ni̱ko̱yo chí yuʼú yichi̱ nu̱ú chi̱ʼina tu̱ʼun Ndióxi̱. Na̱yóʼo kúú na̱ xíniso̱ʼo tu̱ʼun Ndióxi̱ soo ndi̱ku̱n va̱xi ta̱ Ndi̱va̱ʼa ta távára tu̱ʼun ña̱ chi̱ʼina níma̱na. 16  Si̱ʼva̱ ña̱ ni̱ndu̱ta̱ nu̱ú ñuʼú yu̱u̱, na̱yóʼo kúú na̱ xíniso̱ʼo tu̱ʼun Ndióxi̱ ta ndi̱ku̱n ndákiʼinnaña ta kúsi̱íkaví-inina xíʼinña. 17  Soo xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása kúnu ndíka̱a̱ña níma̱na loʼova tiempo xáʼnuña. Tá va̱xi iin tu̱ndóʼo nu̱úna á íxandi̱va̱ʼana xíʼinna xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱, ndi̱ku̱n sándakoovana ña̱ kándíxana Ndióxi̱. 18  Ta si̱ʼva̱ ña̱ ni̱ndu̱ta̱ tañu tú iñú, na̱yóʼo kúú na̱ xíniso̱ʼo tu̱ʼun Ndióxi̱ 19  soo xa̱ʼa̱ ña̱ ndíʼi̱ní-inina xa̱ʼa̱ ña̱ íyo ñuyǐví* yóʼo xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱i̱ká xíʼin ña̱ kútóonína kuumiína ku̱a̱ʼá ña̱ʼa ta sásiña nu̱úna, ña̱kán tu̱ʼun ña̱ chi̱ʼina níma̱na kǒo si̱ʼva̱ táxiña. 20  Ta ña̱ ni̱ndu̱ta̱ nu̱ú ñuʼú va̱ʼa, na̱yóʼo kúú na̱ xíniso̱ʼo tu̱ʼun Ndióxi̱ ta kúsi̱í-inina xíʼinña. Ta na̱yóʼo táxina si̱ʼva̱, savana yáʼaka 30 yichi̱ táxinaña, savana 60 ta savatuna 100”. 21  Ta saátu ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ni iinna kǒo távána iin lámpara ta ndákasina nu̱úña xíʼin iin canasta á chíka̱a̱naña ti̱xin tú xi̱to, ¿á su̱ví saá? ¿Á kǒo távánaña ta chí nu̱ú súkunva chínúunaña? 22  Saáchi kǒo ni iin ña̱ʼa ña̱ íyo se̱ʼé ña̱ kǒo ndatu̱vi xa̱ʼa̱ ta kǒo ni iin ña̱ʼa ña̱ íyo se̱ʼé ña̱ kǒo kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱. 23  Na̱ va̱ʼa xíniso̱ʼo, vií va̱ʼa ná kuniso̱ʼona”. 24  Tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó ña̱ xa̱a̱ xíniso̱ʼondó káʼi̱n. Táki̱ʼva kéʼéndó xíʼin inkana saá keʼéna xíʼinndó, ta nda̱a̱ kunúukava ña̱ ndakiʼinndó. 25  Saáchi na̱ kúúmií iin ña̱ʼa ku̱a̱ʼákaña taxina ndaʼa̱na; ta na̱ kǒo ni iinña nu̱ú nda̱a̱ ña̱ íyo nu̱úna kindaanaña ndaʼa̱na”. 26  Ta ni̱ka̱ʼa̱nkara xíʼinna: “Reino Ndióxi̱ ña̱ íyo chí ndiví íyoña táki̱ʼva íyo iin ta̱a ta̱ chi̱ʼi si̱ʼva̱ nu̱ú ñuʼúra. 27  Kísi̱ra ñuú ta ndáko̱ora tá xa̱a̱ ni̱tu̱vi. Soo ña̱ si̱ʼva̱ yóʼo ndúta̱ña ta xáʼnuña, ni kǒo kúnda̱a̱ va̱ʼa inira ndáa ki̱ʼva kúu ndiʼi ña̱yóʼo. 28  Ñuʼú yóʼo kúee kúee sákuaʼnuñaña: siʼna xáʼnuña, saá xáʼnu yo̱kóña ta tándi̱ʼi saá kána si̱ʼva̱ña. 29  Tá xa̱a̱ ni̱xi̱nu si̱ʼva̱ña, ku̱a̱ʼa̱nra kaʼndaraña saáchi xa̱a̱ ki̱xaa̱ tiempo ña̱ sákeena”. 30  Ta ni̱ka̱ʼa̱nkara: “¿Ndáaña kivi sakítáʼanyó xíʼin Reino Ndióxi̱, á ndáa ilustración kivi kuniñúʼuyó ña̱ va̱ʼa ndakaniyó xa̱ʼa̱ña? 31  Íyoña táki̱ʼva íyo iin ndikín ña̱ mostaza* tá chíʼinaña nu̱ú ñuʼú, ña̱yóʼo kúú ndikín mií ña̱ loʼo va̱ʼaka nu̱ú ndiʼika si̱ʼva̱ ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo, 32  soo tá xa̱a̱ chi̱ʼinaña, xáʼnuña ta ndúuña iin yitu̱n tú káʼnu nu̱ú ndiʼikanú. Ta náʼnukaví ndaʼa̱nú ña̱ kána, tasaá tí saa* va̱xirí koorí ndaʼa̱nú”. 33  Ku̱a̱ʼání táʼan ilustración yóʼo xi̱niñúʼura tá xi̱natúʼunra xa̱ʼa̱ tu̱ʼun Ndióxi̱ xíʼinna, ta xi̱kiʼinra kuenta xíʼin ña̱ kivi kunda̱a̱-inina xíʼin. 34  Nina ilustración xi̱xiniñúʼura tá xi̱natúʼunra xíʼinna, soo na̱ discípulora xi̱natúʼun síínra xíʼinna xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ kachiña. 35  Tá ki̱vi̱ kán, tá xa̱a̱ ku̱ñuú ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ discípulora: “Ná ya̱ʼayó chí inka xiyo tá mar”. 36  Tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼin na̱ yiví ña̱ ná ku̱ʼu̱nna, na̱ discípulora nda̱kiʼinnara ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna ini tú barco. Ta yatin xíʼinra ku̱a̱ʼa̱n inkaka tú barco. 37  Soo iin kama ndeéní ki̱xáʼa káni ta̱chí nu̱ú tá mar. Tá mar iin ndákundichirá ta kánirá tú barco ta si̱lóʼo ndakutúnú xíʼin ti̱kui̱í. 38  Soo ta̱ Jesús ndíka̱a̱ra kísi̱ra chí kaʼánú, ta chi̱ka̱a̱ra iin almohada xi̱níra. Ña̱kán sa̱ndákáxina-inira* ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Maestro, ¿á va̱ása ndíʼi̱-iniún xa̱ʼa̱ndi̱ ña̱ i̱yo kuvindi̱?”. 39  Tasaá nda̱koora ta ni̱nda̱ʼyi̱ra nu̱ú ta̱chí saátu nu̱ú tá mar ta ni̱ka̱ʼa̱nra: “Xa̱a̱ va̱ʼa, táxi̱n koún”. Ta sa̱yáa̱ ta̱chí ta ku̱táxi̱nva. 40  Tándi̱ʼi ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “¿Nda̱chun ndeéní yíʼvindó? ¿Á kǒo kándíxavandó Ndióxi̱?”. 41  Ta na̱kán ndeékaví yíʼvina ta káʼa̱n xíʼin táʼanna: “¿Ndáa ta̱a kúú ta̱yóʼo? Saáchi nda̱a̱ ta̱chí xíʼin mar kándíxa ña̱ káʼa̱nra”.

Nota

Inka variante “saala”.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Iin ndikín loʼo ña̱ íyo chí Palestina. Tá xáʼnuña ndúuña iin yitu̱n tú xáʼnu nda̱a̱ ku̱mí metro ta kána ndaʼa̱nú.
Inka variante “saala”.
Inka variante “sa̱ndótonara”.