Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Lucas 4:1-44

  • Ta̱ Ndi̱va̱ʼa xítondosóra ta̱ Jesús (1-13)

  • Ta̱ Jesús ki̱xáʼara nátúʼunra xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ chí Galilea (14, 15)

  • Kǒo xíínna kunina ta̱ Jesús chí Nazaret (16-30)

  • Ndíka̱a̱ra chí sinagoga ña̱ Capernaúm (31-37)

  • Sándaʼara ñá si̱so ta̱ Simón xíʼin inkakana (38-41)

  • Ndákutáʼanna xíʼin ta̱ Jesús chí nu̱ú kǒo na̱ yiví (42-44)

4  Ta̱ Jesús ke̱era chí yu̱ta Jordán, ta Ndióxi̱ ta̱xira espíritu santo ndaʼa̱ra ta espíritu yóʼo níʼiña yichi̱ nu̱úra ku̱a̱ʼa̱nra chí nu̱ú ñuʼú yi̱chí  ta ki̱ʼva 40 ki̱vi̱ ni̱xa̱ʼa̱nra, tasaá xi̱tondosó ta̱ Ndi̱va̱ʼa miíra. Ta ndiʼi ki̱vi̱ kán kǒo ni iin ña̱ʼa níxixira ta tándi̱ʼi ki̱xáʼara kúni̱ra kuxura.  Tasaá, ta̱ Ndi̱va̱ʼa ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Tá ndixa se̱ʼe Ndióxi̱ kúún, ka̱ʼa̱n xíʼin yu̱u̱ yóʼo ná nduuña si̱táva̱ʼa”.  Soo ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Tu̱ʼun Ndióxi̱ káʼa̱nña: ‘Su̱ví si̱táva̱ʼa kuití kúú ña̱ taxi kutaku na̱ yiví’”.  Tasaá ta̱ Ndi̱va̱ʼa nda̱kiʼinrara ku̱a̱ʼa̱n xíʼinra chí nu̱ú súkun va̱ʼa, ta iin kama ni̱na̱ʼa̱ra ndiʼi na̱ gobierno ñuyǐví nu̱úra.  Tasaá ta̱ Ndi̱va̱ʼa ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Taxii̱ ña̱ kaʼndachíñún nu̱ú ndiʼi na̱yóʼo ta saátu nu̱ú ndiʼi ña̱ kúúmiína, saáchi ndaʼa̱ yi̱ʼi̱ íyo ndiʼi ña̱yóʼo, ta yi̱ʼi̱ taxii̱ña ndaʼa̱ na̱ kúni̱ miíi̱.  Ña̱kán, tá iin yichi̱ kuití ná ndasakáʼnún yi̱ʼi̱, ndiʼi ña̱yóʼo taxii̱ña ndaʼún”.  Ta nda̱kuiin ta̱ Jesús yuʼúra, ta ni̱ka̱ʼa̱nra: “Tu̱ʼun Ndióxi̱ káʼa̱nña: ‘Jehová* Ndióxi̱ún ndasakáʼnún, mitúʼun ta̱yóʼo kachíñún nu̱ú’”.  Ta ta̱ Ndi̱va̱ʼa nda̱kiʼinra ta̱ Jesús ku̱a̱ʼa̱n xíʼinra chí ñuu Jerusalén, ta sa̱ndáarara nda̱a̱ nu̱ú súkunka xi̱ní templo ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Tá ndixa se̱ʼe Ndióxi̱ kúún, sakána miíún chí ni̱nu̱, 10  saáchi tu̱ʼun Ndióxi̱ káʼa̱nña: ‘Kaʼndara chiñu nu̱ú na̱ ángelra ña̱ kundaana yóʼó’, 11  ta ‘Nu̱ú ndaʼa̱na kunúún ña̱kán va̱ása kani ni iin yu̱u̱ xa̱ʼún’”. 12  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Tu̱ʼun Ndióxi̱ káʼa̱nña: ‘Va̱ása kotondosóún Jehová* Ndióxi̱ún’”. 13  Ña̱kán tá sa̱ndíʼi ta̱ Ndi̱va̱ʼa ña̱ xi̱tondosórara tasaá ku̱xíkára nu̱úra, ta xi̱ndatura ña̱ ndikó tukura inka yichi̱ ña̱ va̱ʼa kotondosórara. 14  Tasaá ta̱ Jesús xíʼin ndee̱ Ndióxi̱ ndi̱kóra chí Galilea. Ta iníí chí ñuu kán ki̱xáʼana nátúʼunna tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ra. 15  Ta saátu ki̱xáʼara sánáʼa̱rana chí sinagoga, ta ndiʼi na̱ yiví xi̱ka̱ʼa̱n va̱ʼana xa̱ʼa̱ra. 16  Tándi̱ʼi, saá ni̱xa̱ʼa̱nra chí Nazaret, nu̱ú xa̱ʼnura, nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱keʼéra ki̱vi̱ sábado, ni̱ki̱ʼvira ti̱xin ña̱ sinagoga ta nda̱kundichira ña̱ kaʼvira. 17  Tasaá sa̱yáʼana rollo ta̱ profeta Isaías ndaʼa̱ra. Ta nda̱kunáraña ta nda̱ni̱ʼíra iin táʼví nu̱ú ni̱ka̱ʼyi̱: 18  “Jehová* ta̱xira espíritura ndaʼíi̱, saáchi ta̱kán nda̱kaxin yi̱ʼi̱ ña̱ va̱ʼa natúʼi̱n tu̱ʼun va̱ʼa xíʼin na̱ ndáʼvi. Chi̱ndaʼára yi̱ʼi̱ ña̱ va̱ʼa natúʼi̱n xíʼin na̱ ndási ña̱ va̱ʼa sa̱ñána ta saátu ña̱ ndatu̱vi nu̱ú na̱ kúáa nu̱ú, ta saátu ña̱ va̱ʼa sa̱ñá na̱ ndóʼoní, 19  ta saátu ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼinna xa̱ʼa̱ tiempo ña̱ taxi tuku Jehová* ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱na”. 20  Tándi̱ʼi nda̱tuvíra rollo, ta nda̱taxiraña ndaʼa̱ iin ta̱ káchíñu ti̱xin ña̱ sinagoga ta xi̱kundúʼura.* Ta ndiʼi na̱ xi̱ñuʼu kán iin xíto káxi va̱ʼana nu̱úra. 21  Ta ki̱xáʼara káʼa̱nra xíʼinna: “Vitin xínu ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú tu̱ʼun Ndióxi̱ ña̱ sa̱kán xi̱niso̱ʼondó yóʼo”. 22  Ta ndiʼina ki̱xáʼana káʼa̱n va̱ʼana xa̱ʼa̱ra ta iin ku̱a̱ʼa̱n-inina xíʼin tu̱ʼun liviní ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nra. Ta xi̱kachina: “¿Á su̱ví se̱ʼe ta̱ José kúú ta̱yóʼo?”. 23  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Xa̱a̱ kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ ka̱ʼa̱nndó ña̱yóʼo xíʼi̱n: ‘Doctor, sandáʼa miíún’. Ta ka̱ʼa̱nndó: ‘Xi̱niso̱ʼondi̱ ña̱ ke̱ʼún ku̱a̱ʼá ña̱ʼa ñuu Capernaúm, saátu keʼúnña ñuu miíún yóʼo’”. 24  Ta ni̱ka̱ʼa̱nkara: “Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, ni iin na̱ profeta va̱ása va̱ʼa ndákiʼinnana ñuu miína. 25  Soo ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, tá tiempo ta̱ Elías ni̱xi̱yo ku̱a̱ʼání ná si̱ʼí ná ni̱xi̱ʼi̱ yií chí ñuu Israel, tá tiempo saá u̱ni̱ ku̱i̱ya̱ sava kǒo sa̱vi̱ níkuun ta ni̱xi̱yoní so̱ko ndiʼi ñuu kán. 26  Soo ta̱ Elías va̱ása níchindaʼánara ku̱ʼu̱nra ña̱ chindeétáʼanra xíʼin ná si̱ʼí kán, chi iin kuití ñá ni̱xi̱ʼi̱ yií ñá ñuu Sarepta ña̱ ndíka̱a̱ chí Sidón ni̱xa̱ʼa̱nra nu̱ú. 27  Ta saátu, ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ xi̱kuumií kue̱ʼe̱ lepra ni̱xi̱yo tá tiempo ta̱ profeta Eliseo. Soo ta̱kán va̱ása nísandáʼara ni iinna, iinlá ta̱ Naamán ta̱ ñuu Siria sa̱ndáʼara”. 28  Tasaá, ndiʼi na̱ xi̱niso̱ʼo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ti̱xin ña̱ sinagoga kán, ndeéní ni̱sa̱a̱na. 29  Ta nda̱kundichina, ta kamaní ta̱vánara ñuu kán ta nda̱kiʼinnara ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna chí xi̱ní yuku̱* nu̱ú súkun va̱ʼa nu̱ú ndíka̱a̱ ñuu kán ña̱ va̱ʼa sakánanara. 30  Soo ta̱kán ni̱ya̱ʼara ma̱ʼñúna ta nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra. 31  Tándi̱ʼi ni̱xa̱ʼa̱nra ñuu Capernaúm ña̱ ndíka̱a̱ chí Galilea. Ta ki̱vi̱ sábado xi̱sanáʼa̱ra na̱ yiví kán, 32  ta nda̱kanda̱ní-inina* xa̱ʼa̱ va̱ʼaní xi̱sanáʼa̱ra, saáchi xi̱ka̱ʼa̱nra táki̱ʼva káʼa̱n iin na̱ yiví na̱ íyoní ndee̱. 33  Ta ti̱xin ña̱ sinagoga xi̱ndika̱a̱ iin ta̱a ta̱ xi̱kuumií ta̱chí ndi̱va̱ʼa ta ña̱yóʼo ndeéní ka̱na kóʼóña: 34  “¿Ndáaña kúni̱ún keʼún xíʼinndi̱, Jesús ta̱ ñuu Nazaret? ¿Á va̱xiún sandíʼi-xa̱ʼún ndi̱ʼi̱? Kúnda̱a̱ káxiva inii̱ ndáa ta̱ kúún, ta̱ chi̱ndaʼá Ndióxi̱ kúún”. 35  Soo ta̱ Jesús ni̱nda̱ʼyi̱ra nu̱ú ña̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa ta ka̱chira xíʼinña: “Kasi yuʼún ta kita inira”. Tasaá ña̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa sa̱kánañara nu̱ú ñuʼú nu̱ú ndiʼi na̱ yiví kán ta ki̱taña inira ta kǒo ni iin ña̱ʼa níkeʼéña xíʼinra. 36  Tá xi̱nina ña̱yóʼo nda̱kanda̱ní-inina ta ki̱xáʼana káʼa̱n xíʼin táʼanna xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo: “¿Ndáa ña̱ʼa kúú ña̱yóʼo? Xíʼin ndee̱ ña̱ kúúmiíra xáʼndara chiñu nu̱ú na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa, ta na̱yóʼo kéena ti̱xin na̱ yiví”. 37  Tasaá chí ndiʼi ñuu kán na̱kunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ra. 38  Tándi̱ʼi ki̱ta ta̱ Jesús ti̱xin ña̱ sinagoga, saá ni̱ki̱ʼvira veʼe ta̱ Simón. Ta ñá si̱so ta̱ Simón ndeéníndóʼoñá kue̱ʼe̱ kaʼní ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra ña̱ ná sandáʼarañá. 39  Tasaá ni̱xa̱a̱ra ta xi̱kundichira nu̱ú kándúʼuñá, ta sa̱ndáʼarañá ta ku̱a̱ʼa̱nva kue̱ʼe̱ kaʼní yóʼo. Tasaá nda̱kooñá ta ki̱xáʼañá kéʼéñá ña̱ kuxuna. 40  Tá xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n kíʼvi ñu̱ʼu,* ndiʼi na̱ ni̱xi̱yo iin táʼan na̱ xi̱kuumií nda̱a̱ ndáaka kue̱ʼe̱ ni̱xa̱ʼa̱nna xíʼinna nu̱úra. Ta chi̱núu ndaʼa̱ra sa̱tá iin iin na̱kán ta sa̱ndáʼavarana. 41  Iin ka̱na kóʼó na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa tá ke̱ena ini ku̱a̱ʼání na̱ yiví ta ka̱china: “Yóʼó kúú se̱ʼe Ndióxi̱”. Soo ni̱sa̱a̱ra xíʼinna ta kǒo nítaxira ka̱ʼa̱nna, saáchi na̱kán xi̱kunda̱a̱-inina ña̱ kúúra ta̱ Cristo. 42  Tá ni̱tu̱vi, ki̱tara ku̱a̱ʼa̱nra chí nu̱ú kǒo na̱ yiví ndóo. Soo na̱ yiví ki̱xáʼana nándukúnara ta ki̱xaa̱na nda̱a̱ nu̱ú ndíka̱a̱ra, ta ni̱ka̱ʼa̱n-ndáʼvina xíʼinra ña̱ ná kindo̱ora xíʼinna. 43  Soo ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Saátu xíniñúʼu natúʼi̱n tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱ chí inka ñuu, saáchi xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo chi̱ndaʼá Ndióxi̱ yi̱ʼi̱”. 44  Tasaá na̱túʼunkara xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa chí sinagoga ña̱ Judea.

Nota

Inka variante “xi̱koora”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-inina”.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.