Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Lucas 21:1-38

 • Ñá ndáʼvi ñá ni̱xi̱ʼi̱ yií táxiñá u̱vi̱ xu̱ʼún válí (1-4)

 • ÑA̱ KOO KUNIYÓ (5-36)

  • Guerra, ña̱ ta̱an, so̱ko xíʼin kue̱ʼe̱ (10, 11)

  • Kasi na̱ soldado iníí sa̱tá ñuu Jerusalén (20)

  • Nda̱a̱ ná xi̱nu tiempo ña̱ ta̱xina ndaʼa̱ na̱ inka ñuu (24)

  • Tá ná kixi ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a (27)

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ tú higo (29-33)

  • “Kundito va̱ʼa nu̱úndó” (34-36)

 • Ta̱ Jesús sánáʼa̱ra ini templo (37, 38)

21  Tasaá tá nda̱niʼira nu̱úra xi̱nira na̱ ku̱i̱ká na̱ chíka̱a̱ xu̱ʼún ini caja nu̱ú táanna xu̱ʼún.  Ta xi̱nira iin ñaʼá ñá ndáʼvi ñá ni̱xi̱ʼi̱ yií ta chi̱ka̱a̱ñá u̱vi̱ xu̱ʼún válí ña̱ loʼoní ya̱ʼvi,*  ta ni̱ka̱ʼa̱nra: “Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, ku̱a̱ʼáka ña̱ chi̱ka̱a̱ ñaʼá ñá ndáʼvi ñá ni̱xi̱ʼi̱ yií yóʼo nu̱ú ndiʼika na̱ káa.  Saáchi ndiʼika na̱ káa táxina ña̱ ndóo ndaʼa̱na; soo ñáyóʼo ni ndáʼviníñá ta̱xiñá ndiʼi ña̱ xi̱kuumiíñá”.  Tándi̱ʼi, sava na̱ discípulo ki̱xáʼana nátúʼunna xa̱ʼa̱ templo ña̱ livikaví yu̱u̱ ña̱ na̱kuva̱ʼaña ta saátu ña̱ʼa ña̱ ta̱xina ndaʼa̱ Ndióxi̱,  ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Kixaa̱ ki̱vi̱ ña̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱ ndiʼi yu̱u̱ ña̱ xítondó yóʼo, ta kuachi ndiʼiña”.  Tasaá ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunnara: “Maestro ¿ama koo ña̱ʼa yóʼo, ta ndáa señal na̱ʼa̱ nu̱úndi̱ ña̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí koo ndiʼi ña̱yóʼo?”.  Ta nda̱kuiinra yuʼúna: “Kuentaní koondó. Va̱ása taxindó ña̱ sandáʼvina ndóʼó, saáchi ku̱a̱ʼánína kixi ta kuniñúʼuna ki̱víi̱ ta ka̱ʼa̱nna: ‘Yi̱ʼi̱ kúú ta̱ Cristo’, á ‘Xa̱a̱ ku̱yatin kixaa̱ tiempo’. Va̱ása kundiku̱nndó sa̱tána.  Saátu tá ná kuniso̱ʼondó ña̱ ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ guerra xíʼin inkaka tu̱ndóʼo, va̱ása yi̱ʼvíndó. Saáchi siʼnaka ña̱yóʼo xíniñúʼu kuu, soo va̱ása ndi̱ku̱n kixaa̱ tiempo ña̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱ ñuyǐví* yóʼo”. 10  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Kanitáʼan iin ñuu xíʼin inka ñuu, ta iin país xíʼin inka país. 11  Ta ndeéní ta̱an, kooña ñuu yóʼo ta kooña ñuu káa, koo so̱ko ta kooní kue̱ʼe̱ ña̱ xíkun. Ta kunina ña̱ʼa ña̱ ndeéní yi̱ʼvína xíʼin, ta saátu ku̱a̱ʼání ña̱ʼa kuu chí ndiví. 12  ”Soo, tá kúma̱níka kuu ndiʼi ña̱ʼa yóʼo, tiinna ndóʼó ta ixandi̱va̱ʼana xíʼinndó. Ndataxina ndóʼó ndaʼa̱na ti̱xin ña̱ sinagoga ta chika̱a̱na ndóʼó veʼeka̱a. Ta xa̱ʼa̱ yi̱ʼi̱ kúú ña̱ kuniʼina ndóʼó ku̱ʼu̱nna nu̱ú na̱ chíñu xíʼin na̱ rey. 13  Tasaá kúú ña̱ kivi natúʼunndó xíʼin inkana xa̱ʼíi̱. 14  Ña̱kán, iin chika̱a̱-inindó ña̱ kǒo sakúaʼa kúeendó ndáaña ka̱ʼa̱nndó ña̱ va̱ʼa ndakiʼinndó tu̱ʼunndó 15  saáchi yi̱ʼi̱ taxi tu̱ʼun ña̱ ka̱ʼa̱nndó ta taxii̱ ña̱ ndíchi ndaʼa̱ndó ta ndiʼi na̱ sáa̱-ini xíni ndóʼó kǒo ni̱ʼína ndáaña ndakuiinna. 16  Ta saátu nda̱a̱ na̱ yivándó, ñanindó, na̱ táʼanndó xíʼin na̱ migondó ndataxina ndóʼó ndaʼa̱ inkana. Ta sava ndóʼó kaʼnína. 17  Ndiʼi na̱ yiví sa̱a̱-inina kunina ndóʼó xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxandó yi̱ʼi̱. 18  Ta ni saá, nda̱a̱ ni iin yixí xi̱níndó kǒo ndañúʼu. 19  Tá ná kundeé-inindó* saá kúú ña̱ ka̱kundó. 20  ”Tá ná kunindó ñuu Jerusalén ña̱ kasi na̱ soldado iníí sa̱táña, kunda̱a̱-inindó ña̱ xa̱a̱ ku̱yatin ndiʼi-xa̱ʼa̱ña. 21  Tasaá, na̱ ndóo chí Judea ná kununa ku̱ʼu̱nna chí yuku̱; ta na̱ ndóo chí ma̱ʼñú ñuu Jerusalén, ná keena ku̱ʼu̱nna, ta na̱ ñúʼu chí yuku̱* ná kǒo ki̱ʼvina ñuu Jerusalén. 22  Saáchi ki̱vi̱ yóʼo kúú ña̱ ndatiin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼin na̱ yiví, ña̱ va̱ʼa ná xi̱nu ndiʼi ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱. 23  Ndáʼviní ná si̱ʼí ná ñúʼu se̱ʼe á ná sáchichín se̱ʼe ki̱vi̱ saá. Saáchi kooní tu̱ndóʼo ta ndi̱ʼi̱ní-inina nu̱ú ñuʼú yóʼo ta Ndióxi̱ taxira castigo ndaʼa̱ na̱ ñuu yóʼo. 24  Ta kaʼnínana xíʼin espada ta ndakiʼinnana ku̱ʼu̱n xíʼinna inka ñuu; ta ñuu Jerusalén ku̱a̱ñi̱ndosó* inka ñuuña* nda̱a̱ ná xi̱nu tiempo ña̱ ta̱xina ndaʼa̱ na̱ inka ñuu.* 25  ”Ta saátu kooní señal nu̱ú ñu̱ʼu,* nu̱ú yo̱o̱, nu̱ú ki̱mi, ta nu̱ú ñuʼú yóʼo ndeéní kundi̱ʼi̱-ini na̱ yiví, ta ni kǒo kunda̱a̱-inina ndáaña keʼéna tá ná kuniso̱ʼona ña̱ ndeéní ni̱ʼi tá mar xíʼin ña̱ ndakanda̱ nu̱úra. 26  Ta na̱ yiví nda̱a̱ kuvi tóona* xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní yi̱ʼvína xíʼin xa̱ʼa̱ ña̱ kundi̱ʼi̱ní-inina xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kixi nu̱ú ñuʼú yóʼo, saáchi ña̱ʼa ña̱ íyo chí ndiví ndeéní kanda̱ña. 27  Tasaá kunina ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a ña̱ va̱xira chí nu̱ú vi̱kó ña̱ íyo chí ndiví xíʼin ndiʼi ndee̱ra. 28  Tá ná kixáʼa kuu ndiʼi ña̱ʼa yóʼo, ndakunditandó ta ndaniʼindó xi̱níndó, saáchi xa̱a̱ ku̱yatin ka̱kundó”. 29  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra iin ilustración xíʼinna: “Ndakanixi̱níndó xa̱ʼa̱ yitu̱n tú higo xíʼin xa̱ʼa̱ inkaka yitu̱n. 30  Tá xítondó ña̱ xa̱a̱ kána yu̱ku̱ ndaʼa̱nú, xa̱a̱ xíni̱vandó ña̱ xa̱a̱ yatin va̱xi tiempo sáví. 31  Saátu ndóʼó tá ná kunindó ña̱ xa̱a̱ kúu ndiʼi ña̱ʼa yóʼo, kunda̱a̱-inindó ña̱ xa̱a̱ yatin kixaa̱ Reino Ndióxi̱. 32  Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, na̱ yiví na̱ ndóo tiempo vitin ni va̱ása kuvina nda̱a̱ ná koo ndiʼi ña̱yóʼo. 33  Ñuʼú xíʼin ndiví ndiʼi-xa̱ʼa̱ña,* soo tu̱ʼun ña̱ káʼi̱n va̱ása ndiʼi-xa̱ʼa̱ña. 34  ”Soo kiʼinníndó kuenta xíʼin miíndó ña̱kán níma̱ndó ná kǒo kundi̱ʼi̱-iniña xa̱ʼa̱ ña̱ kuxundó, xa̱ʼa̱ ña̱ koʼoníndó ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ kundi̱ʼi̱ní-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼundó tasaá va̱ása viíka ndakanixi̱níndó, chi ki̱vi̱ kán kamaní kixaa̱ña nu̱úndó 35  nda̱a̱ táki̱ʼva ndóʼo iin kití tí tíinna. Saáchi kixaa̱ña sa̱tá ndiʼi na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú yóʼo. 36  Ña̱kán, xíniñúʼu kundito va̱ʼa nu̱úndó ta ndiʼi tiempo ka̱ʼa̱n-ndáʼvindó xíʼin Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼa ná ka̱kundó nu̱ú ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼu kuu, tasaá va̱ʼa kunditandó nu̱ú ta̱ se̱ʼe ta̱a”. 37  Tá káʼñu* xi̱sanáʼa̱ra ini templo, soo tá ñuú xi̱kitara ta xi̱xa̱ʼa̱nra xi̱kindo̱ora chí yuku̱ ña̱ naní yuku̱ ña̱ Olivo. 38  Ta tá xi̱ta̱a̱n inka ki̱vi̱, ndiʼi na̱ ñuu xi̱xa̱ʼa̱nna templo ña̱ kuniso̱ʼonara.

Nota

Koto glosario, leptón.
Á “ixandakú-inindó”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “ku̱niʼni”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ yiví na̱ va̱ása kúú judío.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ yiví na̱ va̱ása kúú judío.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Inka variante “kivi yi̱ʼína”.
Koto nota ña̱ va̱xi nu̱ú Marcos 13:31.
Inka variante “ndiví”.