Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Lucas 2:1-52

  • Káku ta̱ Jesús (1-7)

  • Sava na̱ ndáa ndikachi xínina sava na̱ ángel (8-20)

  • Ña̱ táʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱na xíʼin ña̱ ndúyi̱i̱na (21-24)

  • Ta̱ Simeón xínira ta̱ Cristo (25-35)

  • Ñá Ana káʼa̱nñá xa̱ʼa̱ ta̱ loʼo (36-38)

  • Ta̱ José xíʼin ñá María ndíkóna chí Nazaret (39, 40)

  • Ta̱ Jesús ndíka̱a̱ra ini templo tá kúúmiíra 12 ku̱i̱ya̱ (41-52)

2  Ta tiempo saá, ta̱ César Augusto xa̱ʼndara chiñu nu̱ú ndiʼi na̱ ñuu ña̱ xíniñúʼu ka̱ʼyi̱ ki̱vi̱ ndiʼina.  (Ña̱yóʼo kúú censo ña̱ nu̱ú ña̱ ke̱ʼéna tá xáʼndachíñu ta̱ Quirinio chí Siria).  Ta ndiʼina ndi̱kóna chí ñuuna nu̱ú ka̱kuna ña̱ va̱ʼa kaʼyína ki̱vi̱na.  Ta saátu ke̱ʼé ta̱ José. Xa̱ʼa̱ ña̱ kúúra na̱ veʼe ta̱ David, ke̱era chí ñuu Nazaret ña̱ ndíka̱a̱ chí Galilea ta ni̱xa̱ʼa̱nra chí ñuu ta̱ David ña̱ naní Belén ña̱ ndíka̱a̱ chí Judea.  Ta ni̱xa̱ʼa̱nra ka̱ʼyíra ki̱vi̱ra xíʼin ñá María ñá xa̱a̱ ti̱ndaʼa̱ xíʼinra, nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra, ta xa̱a̱ ku̱nu̱mí kaku se̱ʼeñá.  Tá ndóokana kán, ni̱xi̱nu ki̱vi̱ ña̱ kaku se̱ʼeñá.  Ta ka̱ku ta̱ loʼo se̱ʼeñá ta̱ nu̱ú. Ta nda̱sukúndaañára xíʼin iin ti̱ko̱to̱ ña̱ íyo táki̱ʼva íyo venda ta chi̱ndúʼúñára* nu̱ú xíxáʼan tí kití, saáchi kǒo níni̱ʼíkana veʼe nu̱ú koona.  Ta míí kán ndóo na̱ pastor tá ñuú chí yuku̱* ña̱ ndáana ndikachi* sa̱na̱na.  Ta iin kama ki̱ta iin ángel Jehová* nu̱úna ta ñuʼu̱ ña̱ kúúmií Jehová* iin nda̱ye̱ʼe̱ña nu̱úna ta ndeéní ni̱yi̱ʼvína. 10  Soo ta̱ ángel ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Va̱ása yi̱ʼvíndó, saáchi va̱xii̱ ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa xíʼinndó ta ña̱yóʼo sakúsi̱íníña-ini ndiʼi na̱ ñuu. 11  Saáchi vitin chí ñuu ta̱ David ka̱ku iin ta̱ sakǎku ndóʼó, ta̱yóʼo kúú ta̱ Cristo, tátandó. 12  Ta ña̱yóʼo kúú ña̱ kunindó: ndani̱ʼíndó iin ta̱ loʼo ta nda̱sukúndaanara xíʼin iin ti̱ko̱to̱ ña̱ íyo táki̱ʼva íyo venda ta kándúʼura nu̱ú xíxáʼan kití”. 13  Ta iin kama ki̱ta ku̱a̱ʼáka na̱ ángel ta nda̱kutáʼanna xíʼin ta̱ ángel yóʼo ta ki̱xáʼana ndásakáʼnuna Ndióxi̱ ta káchina: 14  “Ná ndukáʼnu Ndióxi̱ ta̱ íyo chí ndiví, ta na̱ yiví na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú ta kéʼéna ña̱ kúni̱ra ná taxira ña̱ táxi̱n koo inina”. 15  Tá nda̱kiʼin na̱ ángel ku̱a̱ʼa̱nna chí ndiví, na̱ pastor yóʼo ki̱xáʼana káʼa̱n xíʼin táʼanna: “Xíniñúʼu ku̱ʼu̱nyó ñuu Belén ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱u kán ta kuniyó ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Jehová* xíʼinyó”. 16  Tasaá kamaní nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna ta nda̱ni̱ʼína ñá María xíʼin ta̱ José ta saátu nda̱ni̱ʼína ta̱ loʼo kándúʼura nu̱ú xíxáʼan tí kití. 17  Tá xi̱nina ña̱yóʼo, na̱túʼunna xíʼinna xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinna xa̱ʼa̱ ta̱ loʼo yóʼo. 18  Ta ndiʼi na̱ xi̱niso̱ʼo xa̱ʼa̱ ña̱ na̱túʼun na̱ pastor yóʼo nda̱kanda̱ní-inina* xíʼinña. 19  Ta ñá María ki̱xáʼa chíka̱a̱ ndiʼiñá ña̱yóʼo níma̱ñá ta ndákaniníxi̱níñá xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ kachiña. 20  Tasaá ndi̱kó na̱ pastor nu̱ú ndóo ndikachi sa̱na̱na, ta ndásakáʼnuna Ndióxi̱ ku̱a̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ xi̱nina xíʼin ña̱ xi̱niso̱ʼona, chi ku̱uña nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna. 21  Tá ni̱ya̱ʼa u̱na̱ ki̱vi̱, ki̱xaa̱ ki̱vi̱ ña̱ kaʼndana nu̱ú yi̱i̱* ta̱ loʼo, ta chi̱núuna ki̱vi̱ra ña̱ kunaníra Jesús, chi saá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ ángel kunaní ta̱ loʼo yóʼo tá kúma̱níka ke̱era ti̱xin ñá María. 22  Ta saátu tá ni̱xi̱nu ki̱vi̱ ña̱ xíniñúʼu nduyi̱i̱na, nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa̱n Ley ta̱ Moisés, níʼina ta̱ loʼo ku̱a̱ʼa̱nna ñuu Jerusalén ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱nara nu̱ú Jehová,* 23  nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱ka̱ʼyi̱ña nu̱ú Ley Jehová:* “Ndiʼi se̱ʼena ta̱ nu̱ú xíniñúʼu koora kuenta Jehová”.* 24  Ta ta̱xina ña̱ʼa ndaʼa̱ Jehová* nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa̱n Leyra: “U̱vi̱ paloma náʼnu á u̱vi̱ paloma válí”. 25  Ta chí ñuu Jerusalén ni̱xi̱yo iin ta̱a ta̱ xi̱naní Simeón, iin ta̱ kǒo ku̱a̱chi, ta̱ xi̱kandíxaní Ndióxi̱, ta̱ xi̱ndatu ña̱ kixaa̱ ki̱vi̱ ña̱ sandíko Ndióxi̱ ini na̱ ñuu Israel, ta ni̱xi̱yo espíritu santo Ndióxi̱ xíʼinra. 26  Ndióxi̱ xi̱niñúʼura espíritu santo ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra ña̱ va̱ása kuvira nda̱a̱ ná kunira ta̱ Cristo, ta̱ nda̱kaxin Jehová.* 27  Ta ña̱ espíritu santo níʼiña yichi̱ nu̱úra ña̱ ni̱ki̱ʼvira nda̱a̱ ini templo. Tá ni̱ki̱ʼvi na̱ yivá ta̱ Jesús xíʼinra ini templo ke̱ʼéna xíʼinra nda̱a̱ táki̱ʼva íyo costumbre ña̱ káʼa̱n Ley, 28  ta ta̱ Simeón nda̱kiʼinra ta̱ loʼo yóʼo ta nu̱mirara, nda̱sakáʼnura Ndióxi̱ ta ni̱ka̱ʼa̱nra: 29  “Táta ta̱ káʼnuní, xa̱a̱ xi̱nii̱ ta̱ loʼo táki̱ʼva ni̱ka̱ʼún, xa̱a̱ va̱ʼava kuvii̱ vitin 30  saáchi xa̱a̱ xi̱nii̱ ta̱ kuniñúʼún ña̱ va̱ʼa sakǎkún na̱ yiví 31  ta̱ chi̱ndaʼún ña̱ va̱ʼa ná kuni ndiʼi na̱ ñuura. 32  Ta̱yóʼo kúú iin ñuʼu̱ ta tavára ña̱ ndási nu̱ú na̱ ñuyǐví ta sandáye̱ʼe̱ra iin ñuʼu̱ sa̱tá na̱ ñuún Israel”. 33  Yivá ta̱ loʼo yóʼo xíʼin siʼíra nda̱kanda̱ní-inina* xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Simeón xa̱ʼa̱ra. 34  Ta̱ Simeón chi̱ka̱a̱ra bendición miína ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ñá María, siʼí ta̱ loʼo yóʼo: “Kuniso̱ʼo ña̱yóʼo, xa̱ʼa̱ ta̱ loʼo yóʼo sava na̱ ñuu Israel ko̱yona ta savana ndako̱ona,* ta ku̱a̱ʼánína ka̱ʼa̱nna ña̱ va̱ása va̱ʼa xa̱ʼa̱ra ni ná na̱ʼa̱ Ndióxi̱ nu̱úna ña̱ íyora xíʼinra 35  ta va̱xira ña̱ va̱ʼa ndatu̱vi xa̱ʼa̱ ña̱ ñúʼu níma̱ ku̱a̱ʼánína; ta yóʼó iin espada káni̱ ki̱ʼvi níma̱ún”.* 36  Ta kán ni̱xi̱yotu iin ñá xi̱kuu profeta ñá xi̱naní Ana ñá se̱ʼe ta̱ Fanuel, ñá ki̱xi ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Aser. Ñáyóʼo iin ñá xa̱a̱ chéení xi̱kuuñá, tá ti̱ndaʼa̱ñá u̱xa̱ kuití ku̱i̱ya̱ ni̱xi̱yoñá xíʼin yiíñá 37  ta ki̱ndoo kúa̱anñá ta vitin xa̱a̱ 84 ku̱i̱ya̱ñá. Ta nina xi̱xindika̱a̱ñá templo, ta ñuú xíʼin káʼñu* xi̱ndasakáʼnuñá Ndióxi̱ ta ni va̱ása níxi̱xixiñá ta ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinra. 38  Ta ndi̱ku̱n saá ku̱yatinñá nu̱úna ta ki̱xáʼañá táxiñá tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ Ndióxi̱ ta ki̱xáʼañá káʼa̱nñá xa̱ʼa̱ ta̱ loʼo yóʼo nu̱ú ndiʼi na̱ ndátu ña̱ sakǎku Ndióxi̱ na̱ ñuu Jerusalén. 39  Tasaá, tándi̱ʼi ke̱ʼéna ndiʼi ña̱ káʼa̱n Ley Jehová,* ndi̱kóna ñuuna ña̱ Nazaret ña̱ kíndo̱o chí Galilea. 40  Ta̱ loʼo yóʼo xáʼnukara, ta ndúndakúkara ta ndúndíchikara. Ta ndiʼi yichi̱ ni̱xi̱yo Ndióxi̱ xíʼinra. 41  Ndiʼi ku̱i̱ya̱, yivára xíʼin siʼíra xi̱kuumiína costumbre ña̱ xi̱xa̱ʼa̱nna vikó ña̱ Pascua chí ñuu Jerusalén. 42  Tá xi̱kuumiíra 12 ku̱i̱ya̱, ni̱xa̱ʼa̱nna ñuu Jerusalén nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱keʼéna ndiʼi yichi̱ tá xi̱xiyo vikó kán. 43  Tándi̱ʼi ni̱xi̱yo vikó kán, na̱yóʼo nda̱kiʼinna ku̱a̱ʼa̱nna chí veʼena, soo ta̱ loʼo Jesús ni̱ndo̱ora chí ñuu Jerusalén, ta na̱ yivára kǒo níkiʼinna kuenta ña̱ ni̱ndo̱ora. 44  Na̱yóʼo nda̱kanixi̱nína ña̱ ku̱a̱ʼa̱nvara xíʼin na̱ ku̱a̱ʼa̱n xíʼinna, ta xa̱a̱ iníí ki̱vi̱ kúú ña̱ ku̱a̱ʼa̱nna yichi̱. Tasaá ki̱xáʼana nándukúnara ma̱ʼñú na̱ táʼanna xíʼin ma̱ʼñú na̱ xíni̱na. 45  Soo xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo níndani̱ʼínara, ndi̱kóna chí ñuu Jerusalén ta iníí ni̱xi̱kana na̱ndukúnara. 46  Tá ni̱ya̱ʼa u̱ni̱ ki̱vi̱, saá nda̱ni̱ʼínara ña̱ ndíka̱a̱ra ini templo ta níndúʼura ma̱ʼñú na̱ maestro. Xíniso̱ʼora ña̱ káʼa̱nna ta ndáka̱tu̱ʼunkavírana. 47  Ta ndiʼi na̱ xi̱xiniso̱ʼo ña̱ káʼa̱nra xi̱ndakanda̱kaví-inina xa̱ʼa̱ ña̱ xíni̱níra xíʼin ña̱ va̱ʼaní ndákuiinra. 48  Tá xi̱ni na̱ yivárara nda̱kanda̱ní-inina, ta siʼíra ni̱ka̱ʼa̱nñá xíʼinra: “Ta̱ loʼo, ¿nda̱chun ke̱ʼún saá xíʼinndi̱? Yiváún xíʼin yi̱ʼi̱ ndeékaví ni̱ndi̱ʼi̱-inindi̱ ña̱ ni̱xi̱kandi̱ na̱ndukúndi̱ yóʼó”. 49  Soo ta̱yóʼo nda̱kuiinra yuʼúna: “¿Nda̱chun ni̱xi̱kandó na̱ndukúndó yi̱ʼi̱? ¿Á kǒo kúnda̱a̱-inindó ña̱ xíniñúʼu kundika̱i̱ veʼe yivái̱?”. 50  Ta ni saá, va̱ása níkunda̱a̱-inina xíʼin ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna. 51  Tasaá ndi̱kóra xíʼinna chí ñuu Nazaret, ta xi̱keʼévara ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra. Ta siʼíra ki̱xáʼa chíka̱a̱ ndiʼiñá tu̱ʼun yóʼo níma̱ñá. 52  Ta̱ Jesús xáʼnukara ta ndúndíchikara ku̱a̱ʼa̱nra ta kúsi̱íkaví-ini Ndióxi̱ xíʼinra ta saátu na̱ yivíva.

Nota

Inka variante “chi̱kandúʼúñára”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “levo”.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-inina”.
Koto glosario, circuncisión.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-inina”.
Inka variante “ndaku̱i̱tana”.
Koto glosario, alma.
Inka variante “ndiví ñuú”.