Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Lucas 16:1-31

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ta̱ mayordomo ta̱ va̱ása nda̱kú-ini (1-13)

    • “Na̱ yiví na̱ nda̱kú-ini xíʼin loʼo ña̱ʼa saátu nda̱kú-inina xíʼin ku̱a̱ʼákaña” (10)

  • Ña̱ Ley xíʼin Reino Ndióxi̱ (14-18)

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ta̱ ku̱i̱ká xíʼin ta̱ Lázaro (19-31)

16  Tándi̱ʼi, ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ discípulo: “Iin ta̱a ta̱ ku̱i̱ká ni̱xi̱yo iin ta̱ mayordomo ta̱ xi̱kiʼin kuenta xíʼin veʼera. Ta chi̱ka̱a̱na ku̱a̱chi sa̱tá ta̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱ndíʼi ndiʼira xu̱ʼún ta̱ xi̱kachíñura nu̱ú.  Tasaá ka̱na ta̱ ta̱a kán ta̱ káchíñu nu̱úra ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: ‘Ña̱ káʼa̱nna xa̱ʼún su̱ví ña̱ va̱ʼa kúúña nu̱úi̱. Kúáʼan ta kaʼyíún ndáa ki̱ʼva xi̱niñúʼún xu̱ʼíi̱n, saáchi kǒo taxikai̱ ña̱ kiʼún kuenta xíʼin veʼi̱’.  Tasaá ta̱ mayordomo kán nda̱kanixi̱níra: ‘¿Ndáaña keʼíi̱ tá ná kindaa ta̱ káchíñui̱ nu̱ú chiñu ndaʼíi̱ ña̱ kǒo kiʼinkai̱ kuenta xíʼin veʼera? Chi kǒoka ndeéi̱ ña̱ kachíñui̱ chí yuku̱,* ta kúkaʼanní nu̱úi̱ ña̱ kakai̱ ndukúi̱ ña̱ʼa nu̱ú inkana.  Xa̱a̱ xíni̱vai̱ ndáaña keʼíi̱ tá ná kindaara chiñu ndaʼíi̱ ña̱ kundai̱ veʼera, ña̱ va̱ʼa ná ndakiʼin na̱ yiví yi̱ʼi̱ veʼena’.  Ta ka̱nara iin tá iin na̱ xi̱níká* nu̱ú ta̱ xi̱kachíñura nu̱ú, ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra ta̱ nu̱ú: ‘¿Nda̱saa níkáún nu̱ú ta̱ káchíñui̱ nu̱ú?’.  Ta nda̱kuiinra yuʼúra: ‘Níkái̱ 100 medida* ña̱ aceite oliva nu̱úra’. Ta ta̱ mayordomo ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: ‘Yóʼo íyo tutu ña̱ chi̱ka̱ún firmaún xíʼi̱n, kama koún ta kaʼyí 50 nu̱úña’.  Tándi̱ʼi ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra inka ta̱ xi̱níká: ‘Ta yóʼó, ¿nda̱saa níkáún?’. Ta̱yóʼo nda̱kuiinra yuʼúra: ‘Níkái̱ 100 bolsa* ña̱ trigo’. Ta ta̱ mayordomo ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: ‘Yóʼo íyo tutu ña̱ chi̱ka̱ún firmaún xíʼi̱n. Kaʼyí 80 nu̱úña’.  Ta ta̱ ku̱i̱ká kán nda̱kanda̱ní-inira* xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼé ta̱ mayordomo, saáchi ni su̱ví iin ta̱a va̱ʼa kúúra, ndíchiní ni̱xi̱yora. Saáchi na̱ yiví na̱ ndóo tiempo vitin ndíchika na̱yóʼo nu̱ú na̱ xíka nu̱ú íyo luz xíʼin ña̱ kéʼéna xíʼin inkana.  ”Saátu káʼi̱n xíʼinndó: ña̱ va̱ʼa ndukúndó migondó kuniñúʼundó ña̱ ku̱i̱ká ña̱ kúúmiíndó ñuyǐví yóʼo,* ña̱kán tá ná ndiʼi-xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, va̱ʼa ndakiʼinna ndóʼó nu̱ú koondó ndiʼi tiempo. 10  Na̱ yiví na̱ nda̱kú-ini xíʼin loʼo ña̱ʼa saátu nda̱kú-inina xíʼin ku̱a̱ʼákaña, ta na̱ yiví na̱ va̱ása nda̱kú-ini xíʼin loʼo ña̱ʼa saátu va̱ása nda̱kú-inina xíʼin ku̱a̱ʼákaña. 11  Ña̱kán tá va̱ása vií xíniñúʼundó ña̱ ku̱i̱ká ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ íyo ñuyǐví yóʼo, ¿ndáana taxi ña̱ ndixa ndáyáʼvi ndaʼa̱ndó ña̱ kundaandóña? 12  Tá va̱ása vií xíniñúʼundó ña̱ʼa ña̱ kúú kuenta inkana, ¿ndáana taxi ña̱ ndixa ndáyáʼvi ndaʼa̱ndó? 13  Kǒo ni iinna kivi kachíñu nu̱ú u̱vi̱na, saáchi sa̱a̱-inina kunina iinna ta kuʼvi̱-inina kunina inkana, á nda̱kú koo inina xíʼin iinna ta inkana kundasína kunina. Kǒo kivi kachíñundó nu̱ú Ndióxi̱ ta kachíñundó nu̱ú ña̱ ku̱i̱ká”. 14  Ta na̱ fariseo na̱ xi̱kutóoní xu̱ʼún, xi̱niso̱ʼona ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ta ki̱xáʼana kúsi̱kindaanara. 15  Ta ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ndiʼi ña̱ kéʼéndó, kéʼéndóña chi kúni̱ndó ña̱ ná ndakanixi̱nína ña̱ kúúndó na̱ yiví va̱ʼa, soo Ndióxi̱ xíni̱ra ña̱ ñúʼu níma̱ndó. Saáchi ña̱ ndáyáʼviní nu̱ú na̱ yiví, nu̱ú Ndióxi̱ iin ña̱ʼa kini kúú ña̱yóʼo. 16  ”Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ña̱ ley xíʼin ña̱ ka̱ʼyí na̱ profeta nda̱a̱ tiempo ta̱ Juan ki̱xaa̱ña. Ta nani saá, ki̱xáʼana káʼa̱nna tu̱ʼun va̱ʼa xa̱ʼa̱ Reino Ndióxi̱, ta ndiʼi na̱ yiví chíka̱a̱nína ndee̱ ña̱ va̱ʼa ki̱ʼvina. 17  Mií ña̱ nda̱a̱ sana kivi ndiʼi-xa̱ʼa̱ ndiví xíʼin ñuʼú, soo ni iin letra loʼo á ni iin táʼví loʼo ña̱ Ley kǒo ndiʼi-xa̱ʼa̱ña chi ña̱ xi̱nu kúú ndiʼiva ña̱yóʼo. 18  ”Ndiʼi ta̱ sándakoo ñá síʼi, ta tíndaʼa̱ra xíʼin inka ñaʼá kíʼvira ku̱a̱chi,* ta nda̱a̱ ndáaka ta̱ tíndaʼa̱ xíʼin iin ñaʼá ñá sa̱ndákoo yií kíʼvira ku̱a̱chi.* 19  ”Ni̱xi̱yo iin ta̱a ta̱ ku̱i̱ká ta xi̱ndixira ti̱ko̱to̱ ña̱ ndíʼi* xíʼin ti̱ko̱to̱ ña̱ lino, ta xi̱keʼéra ndiʼi ña̱ xi̱kutóora. 20  Ta chí yéʼéra xi̱chindúʼúna iin ta̱a ta̱ ndáʼvi* ta̱ xi̱naní Lázaro ta xi̱kuumiíra kue̱ʼe̱ táʼyi* 21  ta xi̱kuni̱ra kuxura ña̱ xi̱koyo nu̱ú mesa ta̱ ku̱i̱ká kán. Ta nda̱a̱ xi̱kixi tí ti̱na* ta xi̱tiʼvindaarí nu̱ú kue̱ʼe̱ táʼyi ña̱ xi̱ndoʼora. 22  Tá ni̱ya̱ʼa loʼo tiempo ta̱ ndáʼvi kán ni̱xi̱ʼi̱vara ta na̱ ángel nda̱kiʼinnara ku̱a̱ʼa̱nra koora chí sii̱n ta̱ Abrahán. ”Ta saátu ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ ku̱i̱ká kán ta sa̱ndúxu̱nnara. 23  Tá ndíka̱a̱ra Ya̱vi̱* nu̱ú ni̱ndu̱xu̱nra, nu̱ú ndóʼoníra, nda̱niʼira nu̱úra ta nda̱a̱ xíká xi̱nira ta̱ Lázaro chí sii̱n ta̱ Abrahán. 24  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra: ‘Yivá Abrahán, kundáʼvi-iniún kuniún yi̱ʼi̱ ta chindaʼá ta̱ Lázaro ña̱ va̱ʼa ná chika̱a̱ra nu̱ú ndaʼa̱ra* ini ti̱kui̱í tasaá sandíkora yái̱,* saáchi xóʼvi̱níi̱* xíʼin ñuʼu̱ xíxi̱’. 25  Ta ta̱ Abrahán nda̱kuiinra yuʼúra: ‘Se̱ʼe miíi̱, ndakaʼán chi ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa xi̱kuumiíún tá xi̱takún soo ta̱ Lázaro ndo̱ʼoní-inira. Soo ta̱yóʼo sándi̱kona-inira vitin, ta vitin miíún kúú ta̱ ndíʼi̱ní-ini. 26  Ta xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱yóʼo, na̱kuva̱ʼa iin ya̱vi̱ naá ña̱ ndátaʼví miíyó, ña̱kán na̱ ndóo chóʼo na̱ kúni̱ ya̱ʼa chí nu̱ú ndóo ndóʼó kǒo kivi ya̱ʼana, ta ni na̱ ndóo chí nu̱ú ndóo ndóʼó kǒo kivi ya̱ʼana chí nu̱ú ndóo ndi̱ʼi̱’. 27  Tasaá ta̱ ku̱i̱ká kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: ‘Yivá, tá saá ndúkúi̱ ña̱ ma̱ní nu̱ún ña̱ ná chindaʼúnra ku̱ʼu̱nra veʼe yivái̱, 28  saáchi íyo u̱ʼu̱n ñanii̱. Ná natúʼun ndiʼira xa̱ʼa̱ña xíʼinna ña̱ va̱ʼa ná kǒo ki̱ʼvina nu̱ú ndóʼo-inina yóʼo’. 29  Ta nda̱kuiin ta̱ Abrahán yuʼúra: ‘Na̱kán kúúmiívana ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Moisés xíʼin na̱ profeta, ná kuniso̱ʼona ña̱yóʼo’. 30  Tasaá ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra: ‘Yivá Abrahán, va̱ása kuniso̱ʼona na̱kán, soo tá ná ku̱ʼu̱n iin na̱ xa̱a̱ nda̱taku nu̱úna ndikóva-inina saá’. 31  Soo ta̱ Abrahán nda̱kuiinra yuʼúra: ‘Tá kǒo xíniso̱ʼona ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Moisés xíʼin na̱ profeta, ni va̱ása xa̱a̱ inina tá ná ku̱ʼu̱n iin na̱ nda̱taku nu̱úna’”.

Nota

Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “xi̱ndiká”, “xi̱niʼi iká”.
Á “bato”. Iin bato kúúña ki̱ʼva 22 litro.
Á “medida ña̱ coro”. Iin iin bolsa ve̱eña kúyatin 170 kilo.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-inira”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ña̱ ku̱i̱ká ña̱ va̱ása va̱ʼa”.
Koto glosario, adulterio.
Koto glosario, adulterio.
Á “morado”.
Ta̱yóʼo xi̱kuura iin ta̱a ta̱ xi̱ndukú xu̱ʼún xíʼin inkaka ña̱ʼa nu̱ú inkana.
Á “úlcera”.
Inka variante “ñina”.
Á “Hades”. Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta iin ña̱ náʼa̱ kuitíva kúúña. Koto glosario, ya̱vi̱ nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱.
Inka variante “nduku ndaʼa̱ra”, “luku ndaʼa̱ra”.
Inka variante “láíi̱”.
Inka variante “ndóʼoní-inii̱”.