Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Lucas 15:1-32

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ndikachi tí nda̱ñúʼu (1-7)

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ xu̱ʼún ña̱ nda̱ñúʼu (8-10)

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ta̱ loʼo ta̱ nda̱ñúʼu (11-32)

15  Ndiʼi na̱ xi̱ndakaya xu̱ʼún ña̱ impuesto xíʼin ndiʼika na̱ yiví ku̱a̱chi na̱ íyo kán nda̱kutáʼanna nu̱úra ña̱ kuniso̱ʼona ña̱ káʼa̱nra.  Ta nda̱a̱ na̱ fariseo xíʼin na̱ maestro na̱ sánáʼa̱ ley* xi̱ka̱ʼa̱nna: “Ta̱ ta̱a yóʼo nda̱a̱ na̱ yiví ku̱a̱chi ndákiʼinra xíxi xíʼinra”.  Tasaá ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ ña̱ ilustración yóʼo xíʼinna:  “¿Ndáa ndóʼó tá kúúmiíndó 100 ndikachi* ta ná ndañúʼu iin tíyóʼo, á su̱ví sandákoondó tí 99 yóʼo chí yuku̱* ta ku̱ʼu̱nndó nandukúndó tí nda̱ñúʼu nda̱a̱ ná ndani̱ʼíndórí?  Tá ná ndani̱ʼíndórí ta chinúundórí so̱ko̱ndó ta kusi̱íní-inindó.  Tá ná kixaa̱ndó chí veʼendó ta kanandó na̱ migondó xíʼin na̱ ndóo yatin xíʼinndó ta ka̱ʼa̱nndó xíʼinna: ‘Kusi̱í-inindó xíʼi̱n, chi nda̱ni̱ʼíi̱ tí ndikachi sa̱na̱i̱ tí nda̱ñúʼu’.  Káʼi̱n xíʼinndó ña̱ saátu kúsi̱íní-inina chí ndiví xa̱ʼa̱ iin na̱ ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi ta ndíkó-inina nu̱úka na̱ 99 na̱ va̱ása xíniñúʼu ndikó-ini.  ”¿Á ndáa ñaʼá tá kúúmiíñá 10 xu̱ʼún ña̱ dracma* ta sándañúʼuñá iinña, á kǒo nátuunñá iin lámpara ta ndátiʼvíñá veʼeñá ta kúeení nándukúñáña nda̱a̱ ná ndani̱ʼíñáña?  Tá ndáni̱ʼíñáña, kánañá ná migañá xíʼin ná ndóo yatin xíʼinñá ta káʼa̱nñá xíʼinná: ‘Kusi̱í-inindó xíʼi̱n, chi nda̱ni̱ʼíi̱ xu̱ʼíi̱n ña̱ dracma* ña̱ nda̱ñúʼu’. 10  Káʼi̱n xíʼinndó ña̱ saátu kúsi̱íní-ini na̱ ángel Ndióxi̱ tá iin na̱ ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi ndíkó-inina”. 11  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra: “Iin ta̱a ni̱xi̱yo u̱vi̱ se̱ʼera. 12  Ta ta̱ loʼoka ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin yivára: ‘Yivá, taxi herencia ndaʼíi̱ ña̱ xíniñúʼu ndakiʼi̱n’. Tasaá nda̱taʼvíraña xíʼin u̱vi̱ saá se̱ʼera. 13  Tá ni̱ya̱ʼa loʼo ki̱vi̱, ta̱ loʼoka nda̱kiʼinra ndiʼi ña̱ʼara ta ku̱a̱ʼa̱nra inka ñuu ña̱ kíndo̱o xíká, ta kán sa̱ndíʼi ndiʼira herencia ña̱ nda̱kiʼinra chi ku̱a̱ʼání ña̱ kini ke̱ʼéra. 14  Tá xa̱a̱ sa̱ndíʼira ndiʼi xu̱ʼúnra, ki̱xáʼa nda̱kava so̱ko ña̱ país kán, ta ki̱xáʼara xíʼi̱ra so̱ko. 15  Ta nda̱a̱ ki̱xáʼara káchíñura nu̱ú iin ta̱a ta̱ ñuu kán, ta chi̱ndaʼárara ña̱ ku̱ʼu̱nra chí yuku̱ ña̱ kundaara kini̱. 16  Ta ki̱xáʼara xíʼi̱ra so̱ko ta xi̱kuni̱ra kuxura ña̱ xi̱xaxi tí kini̱, ta kǒo ni iin ña̱ʼa níxi̱taxina ndaʼa̱ra. 17  ”Tá xa̱a̱ ki̱xáʼa ndákani vií xi̱níra ta ni̱ka̱ʼa̱nra: ‘Ku̱a̱ʼání kúú na̱ káchíñu nu̱ú yivái̱ ta ndiʼina íyo ña̱ xíxina ta nda̱a̱ kíndo̱oña nu̱úna, ta yóʼo nínduʼíi̱ xíʼi̱i̱ so̱ko. 18  Ndikói̱ veʼe yivái̱. Ta ña̱yóʼo ka̱ʼi̱n xíʼinra: “Yivá, ni̱ki̱ʼvii̱ ku̱a̱chi nu̱ú Ndióxi̱* saátu nu̱ú miíún. 19  Va̱ása xíniñúʼuka koi̱ se̱ʼún. Ná koi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ káchíñu nu̱ún”’. 20  Tasaá nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra ta ndi̱kóra veʼe yivára. Tá xíkáka va̱xira xi̱ni yivárara ta ndeéní ku̱ndáʼvi-inira xi̱nirara. Ta xínura ni̱xa̱ʼa̱nra nda̱a̱ nu̱ú va̱xi ta̱ loʼo kán ta nu̱mirara ta chi̱tóra nu̱úra. 21  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ loʼo kán xíʼinra: ‘Yivá, ni̱ki̱ʼvii̱ ku̱a̱chi nu̱ú Ndióxi̱* saátu nu̱ú miíún. Va̱ása xíniñúʼuka koi̱ se̱ʼún’. 22  Soo yivára xa̱ʼndara chiñu nu̱ú na̱ káchíñu nu̱úra: ‘Kama koondó, tavándó iin ti̱ko̱to̱ káni̱, mií ña̱ va̱ʼaka, ta sakúndixindóra. Chika̱a̱ndó iin seʼe̱* ndaʼa̱ra ta chika̱a̱ndó ndu̱xa̱n xa̱ʼa̱ra. 23  Saátu kúáʼanndó xa̱ʼa̱ iin tí si̱ndi̱ki̱ tí xa̱a̱ ndi̱ʼí va̱ʼa* ta kaʼníndórí ná kuxuyó ta ná kusi̱í-iniyó xa̱ʼa̱ ña̱ ndi̱kóra, 24  saáchi ta̱ loʼo se̱ʼi̱ yóʼo ni̱xi̱yora táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ ni̱xi̱ʼi̱ soo nda̱takura, ta̱ nda̱ñúʼu kúúra soo nda̱ni̱ʼíyóra’. Ta ki̱xáʼana xíxina. 25  ”Se̱ʼera ta̱ chée chí yuku̱ ndíka̱a̱ra. Tá ndi̱kóra ta ku̱yatinra chí veʼe, xi̱niso̱ʼora ña̱ xíta yaa ta tíxáʼana. 26  Ña̱kán ka̱nara iin ta̱ káchíñu kán ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara ndáaña kúu. 27  Ta ta̱kán nda̱kuiinra yuʼúra: ‘Ñaniún ndi̱kó, ta yiváún xa̱ʼníra si̱ndi̱ki̱ tí xa̱a̱ ndi̱ʼí va̱ʼa saáchi nda̱kiʼinra se̱ʼera ta kǒo ña̱ níndoʼora’. 28  Soo ta̱yóʼo ni̱sa̱a̱níra ta kǒo níxiinra ki̱ʼvira. Tasaá ki̱ta yivára ta ni̱ka̱ʼa̱n-ndáʼvira xíʼinra ña̱ ná ki̱ʼvira. 29  Ta nda̱kuiinra yuʼú yivára: ‘Xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ káchíñui̱ nu̱ún nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin na̱ esclavo ta ndiʼi yichi̱ xíniso̱ʼi̱ ña̱ káʼún; soo yóʼó nda̱a̱ ni iin yichi̱ kǒo nítaxiún iin ti̱xúʼu ña̱ kuxui̱ xíʼin na̱ migoi̱. 30  Soo tá ki̱xaa̱ ta̱ loʼo se̱ʼún ta̱ ni̱xa̱ʼa̱n sa̱ndíʼi xu̱ʼún xíʼin ná ñaʼá ná kísi̱ xíʼin ku̱a̱ʼá ta̱a, xa̱ʼnívaún iin si̱ndi̱ki̱ tí xa̱a̱ ndi̱ʼí va̱ʼa xa̱ʼa̱ra’. 31  Tasaá ka̱chi yivára xíʼinra: ‘Se̱ʼe miíi̱, ndiʼi tiempo íyoún xíʼi̱n, ta ndiʼi ña̱ kúúmiíi̱ kuentaún kúúña. 32  Soo xíniñúʼu keʼéyó iin vikó xa̱ʼa̱ra ta kusi̱í-iniyó, chi ni̱xi̱yora táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ ni̱xi̱ʼi̱ soo nda̱takura. Ta̱ nda̱ñúʼu kúúra soo nda̱ni̱ʼíyóra’”.

Nota

Á “na̱ escriba”.
Inka variante “levo”.
Inka variante “xi̱kí”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ndiví”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ndiví”.
Á “anillo”, “xeʼé”.
Á “tí va̱ʼaka náʼa̱”.