Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Lucas 13:1-35

  • Ña̱ ndikó-iniyó á ña̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱yó (1-5)

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ tú higo tú kǒo ku̱i̱ʼi táxi (6-9)

  • Ki̱vi̱ sábado sándaʼara iin ñaʼá ñá ku̱toso (10-17)

  • Ilustración ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ndikín ña̱ mostaza xíʼin ña̱ sáxi̱ya̱ yuxa̱n (18-21)

  • Ná chika̱a̱yó ndee̱ ña̱ ki̱ʼviyó chí yéʼé táñu (22-30)

  • Ta̱ Herodes, “ta̱ íyo táki̱ʼva íyo tí yu̱kuii” (31-33)

  • Ta̱ Jesús kúsuchí-inira xa̱ʼa̱ ñuu Jerusalén (34, 35)

13  Tasaá, sava na̱ xi̱ñuʼu kán na̱túʼunna xíʼin ta̱ Jesús xa̱ʼa̱ na̱ ñuu Galilea chi ta̱ Pilato xa̱ʼnírana chí ini ña̱ templo.  Tá xi̱niso̱ʼora ña̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “¿Á ndákanixi̱níndó ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ sava na̱ ñuu Galilea kán xa̱ʼa̱ ña̱ ku̱a̱ʼáníka ku̱a̱china ni̱xi̱yo nu̱ú ndiʼika na̱ ñuu Galilea?  Yi̱ʼi̱ káʼi̱n xíʼinndó ña̱ su̱ví saá íyoña. Soo tá ná kǒo ndikó-inindó, saátu miíndó ndiʼi-xa̱ʼa̱ndó.  Na̱ 18 ni̱xi̱ʼi̱ tá nda̱kava torre ña̱ Siloam sa̱tána, ¿á ndákanixi̱níndó ña̱ ku̱a̱ʼáníka ku̱a̱chi xi̱kuumií na̱yóʼo nu̱úka na̱ yiví na̱ ñuu Jerusalén?  Yi̱ʼi̱ káʼi̱n xíʼinndó ña̱ su̱ví saá íyoña. Soo tá ná kǒo ndikó-inindó, saátu ndiʼi miíndó ndiʼi-xa̱ʼa̱ndó táki̱ʼva ndo̱ʼo na̱kán”.  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra ilustración yóʼo xíʼinna: “Iin ta̱a ni̱xi̱yo iin tú higora nu̱ú íyo tú uvara ta ni̱xa̱ʼa̱nra na̱ndukúra ku̱i̱ʼi ndaʼa̱nú soo kǒo ni iin ña̱ʼa níndani̱ʼíra.  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ ndáa nu̱ú íyo tú uva kán: ‘Xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n u̱ni̱ ku̱i̱ya̱ va̱xii̱ nándukúi̱ ku̱i̱ʼi ndaʼa̱ tú higo yóʼo, soo kǒo ni iin ña̱ʼa ndáni̱ʼíi̱. Kaʼndanú, ¿nda̱chun kundika̱a̱ miínú nu̱ú ñuʼú yóʼo?’.  Ta ta̱kán nda̱kuiinra yuʼúra: ‘Táta, taxi ná kundichinú iin ku̱i̱ya̱ka, chi kai̱n ñuʼú nu̱ú ndíka̱a̱nú ta chika̱i̱ ta̱tán xa̱ʼa̱nú.  Tá chí nu̱ú loʼoka ná taxinú ku̱i̱ʼi va̱ʼaníva, soo tá kǒo ku̱i̱ʼi táxinú, va̱ʼa kaʼndavaúnnú’”. 10  Iin ki̱vi̱ sábado, ndíka̱a̱ra sánáʼa̱ra chí ini iin ña̱ sinagoga. 11  Ta kán ndíka̱a̱ iin ñaʼá ñá xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱n 18 ku̱i̱ya̱ kúúmií ta̱chí ndi̱va̱ʼa ña̱ ta̱xi kue̱ʼe̱ ndaʼa̱ñá. Ta ndeéní ku̱tosoñá ta ni kǒo kívi ndunda̱kúñá. 12  Tá xi̱ni ta̱ Jesús ñáyóʼo, ka̱narañá ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinñá: “Xa̱a̱ ku̱a̱ʼa̱nva kue̱ʼe̱ ña̱ kúúmiíún”. 13  Tasaá chi̱núu ndaʼa̱ra sa̱táñá ta ndi̱ku̱n ndu̱nda̱kúñá ta ki̱xáʼañá ndásakáʼnuñá Ndióxi̱. 14  Tá xi̱ni ta̱ presidente ña̱ sinagoga ña̱ ku̱u yóʼo, ndeéní ni̱sa̱a̱ra saáchi ta̱ Jesús sa̱ndáʼara ñáyóʼo ki̱vi̱ sábado, ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ yiví kán: “Íyo i̱ñu̱ ki̱vi̱ ña̱ káchíñuna; ki̱vi̱ kán kixindó ña̱ ndaʼandó, su̱ví ki̱vi̱ sábado kixindó”. 15  Ta ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Ndóʼó na̱ vatá,* ¿á kǒo ndaxínndó tí si̱ndi̱ki̱ á tí burro sa̱na̱ndó ña̱ ki̱vi̱ sábado ta ku̱ʼu̱nndó xíʼinrí koʼorí ti̱kui̱í? 16  Ta ñá ñaʼá yóʼo ñá ki̱xi ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Abrahán kúúñá ta ta̱ Ndi̱va̱ʼa 18 ku̱i̱ya̱ sa̱ndóʼora-iniñá, ¿á kǒo kívi ndaʼañá xíʼin kue̱ʼe̱ ña̱ xi̱kuumiíñá ki̱vi̱ sábado?”. 17  Tá ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo, na̱ sáa̱-ini xíniñaʼá ki̱xáʼana kúkaʼan nu̱úna; ta ndiʼi na̱ yiví kán ni̱kusi̱í-inina xíʼin ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ xi̱keʼéra. 18  Ta ni̱ka̱ʼa̱nkara: “¿Ndáaña kítáʼan xíʼin Reino Ndióxi̱, ta ndáaña kivi sakítáʼi̱n xíʼinña? 19  Íyoña táki̱ʼva íyo iin ndikín ña̱ mostaza* ña̱ chi̱ʼi iin ta̱a nu̱ú ñuʼúra. Ta ndikín yóʼo xa̱ʼnuña ta ndu̱uña iin yitu̱n tú káʼnu, ta tí saa* i̱xava̱ʼarí chi̱ʼyo̱rí ndaʼa̱nú”. 20  Ta tuku ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “¿Ndáaña kivi sakítáʼi̱n xíʼin ña̱ Reino Ndióxi̱? 21  Íyoña táki̱ʼva íyo ña̱ sáxi̱ya̱ yuxa̱n* ña̱ chi̱ka̱a̱ iin ñá ñaʼá xíʼin u̱ni̱ medida ña̱ harina. Tándi̱ʼi, ña̱yóʼo sa̱xíya̱ña ndiʼi yuxa̱n”. 22  Tá ku̱a̱ʼa̱nna chí ñuu Jerusalén, ta̱ Jesús ni̱xa̱ʼa̱nra ñuu tá ñuu ña̱ sanáʼa̱ra na̱ yiví. 23  Tasaá iin ta̱a ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “Táta, ¿á loʼo kúú na̱ ka̱ku?”. Ta ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: 24  “Chika̱a̱níndó ndee̱ ña̱ ki̱ʼvindó chí yéʼé ña̱ táñu, saáchi káʼi̱n xíʼinndó ña̱ ku̱a̱ʼánína kuni̱na ki̱ʼvina soo kǒo kuchiñuna. 25  Tá ná ndako̱o ta̱ xíʼin veʼe kán ta ndakasira yéʼé xíʼin llave, ta ndóʼó kindo̱ondó chí sa̱tá, ta kani ndaʼa̱ndó yéʼé ta ka̱ʼa̱nndó: ‘Táta kuná nu̱úndi̱’. Soo ta̱kán ndakuiinra yuʼúndó: ‘Va̱ása xíni̱i̱ ndáana kúúndó’. 26  Tasaá kixáʼandó ka̱ʼa̱nndó: ‘Xi̱niún tá xi̱xindi̱ ta xi̱ʼindi̱, ta chí callendi̱ ña̱ náʼnu sa̱náʼún’. 27  Soo ta̱kán ka̱ʼa̱nra xíʼinndó: ‘Va̱ása xíni̱i̱ ndáana kúúndó. Kuxíkándó nu̱úi̱ ndiʼi ndóʼó na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa’. 28  Tá ná kunindó ta̱ Abrahán, ta̱ Isaac, ta̱ Jacob, xíʼin ndiʼi na̱ profeta ña̱ íyona chí Reino Ndióxi̱ soo tavána ndóʼó chí sa̱tá, kán kúú nu̱ú kuakundó ta nda̱a̱ ndakaxí nu̱ʼundó.* 29  Ta saátu kixi na̱ yiví chí nu̱ú kána ñu̱ʼu* xíʼin chí nu̱ú kíʼviña ta saátu chí norte xíʼin chí sur ta koona nu̱ú mesa ña̱ Reino Ndióxi̱. 30  Kuniso̱ʼondó ña̱yóʼo: íyo sava na̱ íyo chí sa̱tá kindo̱ona chí nu̱ú ta na̱ íyo chí nu̱ú kindo̱ona chí sa̱tá”. 31  Ta ndi̱ku̱n saá, ki̱xi sava na̱ fariseo ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Kúáʼan, saáchi ta̱ Herodes kúni̱ra kaʼníra yóʼó”. 32  Ta ta̱kán nda̱kuiinra yuʼúna: “Kúáʼanndó ta ka̱ʼa̱nndó xíʼin ta̱ íyo táki̱ʼva íyo tí yu̱kuii* tí máñaní: ‘Vitin xíʼin taa̱n tavái̱ na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa ta sandáʼi̱ na̱ yiví, ta nda̱a̱ ki̱vi̱ u̱ni̱ sandíʼi̱’. 33  Soo xíniñúʼu keʼékai̱ chiñui̱ vitin xíʼin taa̱n saátu inkaka ki̱vi̱, saáchi iin profeta kǒo kívi kuvira inka ñuu chi iinlá ñuu Jerusalén kivi kuvira. 34  Jerusalén, Jerusalén, ña̱ xáʼní na̱ profeta ta kúunña yu̱u̱ na̱ chíndaʼána ku̱a̱ʼa̱n nu̱úña..., ku̱a̱ʼákaví yichi̱ xi̱kuni̱i̱ sandátakai̱ ndiʼi na̱ se̱ʼún nda̱a̱ táki̱ʼva íxaa nduxú tá sándatakarí se̱ʼe válírí ti̱xin ndi̱xi̱nrí. Soo ndóʼó kǒo níxiinndó kandíxandó. 35  Ña̱kán, Ndióxi̱ sandákoondaʼa̱ra veʼendó ta saátu sandákoondaʼa̱ra miíndó. Káʼi̱n xíʼinndó va̱ása kunikandó yi̱ʼi̱ nda̱a̱ ná ka̱ʼa̱nna: ‘Jehová* ná taxi ña̱ va̱ʼa ndaʼa̱ ta̱ va̱xi xíʼin ki̱vi̱ra’”.

Nota

Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ yiví na̱ náʼa̱ ña̱ kúúna na̱ va̱ʼa soo su̱ví ña̱ ndixa kúúña.
Iin ndikín loʼo ña̱ íyo chí Palestina. Tá xáʼnuña ndúuña iin yitu̱n tú xáʼnu nda̱a̱ ku̱mí metro ta kána ndaʼa̱nú.
Inka variante “saala”.
Á “levadura”.
Keʼéna ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ ndeéní sa̱a̱na.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Inka variante “xi̱kuii”, “ña̱kuiin”, “ño̱kuii”.