Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan 5:1-47

  • Ta̱ Jesús sándaʼara iin ta̱ ndeéndóʼo chí Betzata (1-18)

  • Ta̱ Jesús ndákiʼinra ndee̱ íxaa yivára (19-24)

  • Na̱ ni̱xi̱ʼi̱ kuniso̱ʼona tu̱ʼun ta̱ Jesús (25-30)

  • Ña̱ káʼa̱nna xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús (31-47)

5  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo na̱ judío ke̱ʼéna iin vikó, ta ta̱ Jesús nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra chí ñuu Jerusalén.  Ta chí ñuu Jerusalén chí yatin nu̱ú naní Yéʼé tí ndikachi,* kán ni̱xi̱yo iin tanque nu̱ú xi̱ñuʼu ti̱kui̱í ta Betzata xi̱naníña tu̱ʼun hebreo, ta ni̱xi̱yo ku̱a̱ʼá columna* sa̱tá ña̱ tanque yóʼo.  Ta kán xi̱ndoo ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ xi̱kuumií kue̱ʼe̱, na̱ kúáa nu̱ú, na̱ lenko xíʼin na̱ ni̱yi̱chi̱ ndaʼa̱ á xa̱ʼa̱.  *  Ta kán ni̱xi̱yo iin ta̱a, ta xa̱a̱ 38 ku̱i̱ya̱ kúúmiíra kue̱ʼe̱.  Tá xi̱nira ña̱ kándúʼu* ta̱ ta̱a kán, ta xa̱a̱ kúnda̱a̱-inira ña̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼání ku̱i̱ya̱ ndeéndóʼora, ta ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “¿Á kúni̱ún nduva̱ʼún?”.  Ta̱ ndeéndóʼo kán nda̱kuiinra yuʼúra: “Táta, kǒo miíví na̱ chika̱a̱ yi̱ʼi̱ ini ti̱kui̱í tá kánda̱ nu̱úrá. Tá xa̱a̱ ku̱a̱ʼi̱n ki̱ʼvii̱ inirá, xa̱a̱ siʼnakava inkana kama núu ña̱ kíʼvina nu̱úi̱”.  Ta̱ Jesús ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Ndakundichi, ndakiʼin xi̱toún ta kúáʼan”.  Ta̱ ta̱a kán ndi̱ku̱n kama ndu̱va̱ʼara ta nda̱kiʼinra xi̱tora ta ki̱xáʼara xíkara. Ta ki̱vi̱ kán sábado xi̱kuuña. 10  Ña̱kán na̱ judío ki̱xáʼana káʼa̱nna xíʼin ta̱ ndu̱va̱ʼa kán: “Sábado kúúña vitin. Va̱ása va̱ʼa kundisoún xi̱toún”. 11  Soo ta̱kán nda̱kuiinra yuʼúna: “Ta̱ sa̱ndáʼa yi̱ʼi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n ‘Ndakiʼin xi̱toún ta kúáʼan’”. 12  Ta na̱kán ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunnara: “¿Ndáa ta̱a kúú ta̱ ni̱ka̱ʼa̱n xíʼún ‘Ndakiʼin xi̱toún ta kúáʼan’?”. 13  Soo ta̱ ta̱a kán va̱ása níkunda̱a̱-inira ndáa ta̱ kúú ta̱ sa̱ndáʼa-ñaʼá, saáchi ta̱ Jesús ni̱ki̱ʼvira ku̱a̱ʼa̱nra nu̱ú ndíta ku̱a̱ʼání na̱ yiví kán. 14  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, ta̱ Jesús nda̱ni̱ʼírara ini templo ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Xa̱a̱ ndu̱va̱ʼún vitin, va̱ása ki̱ʼvikaún ku̱a̱chi ña̱ va̱ʼa ná kǒo ndoʼún inka ña̱ ndeéka”. 15  Ta̱ ta̱a kán nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin na̱ judío xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús ña̱ sa̱ndáʼarara. 16  Ña̱kán ki̱xáʼa na̱ judío ndíku̱nna sa̱tá ta̱ Jesús ña̱ kundi̱va̱ʼana xíʼinra saáchi xi̱keʼéra ña̱yóʼo ki̱vi̱ sábado. 17  Soo ta̱kán nda̱kuiinra yuʼúna: “Yivái̱ nda̱a̱ vitin káchíñukara, ta saátu yi̱ʼi̱ ndákundeékavai̱ káchíñui̱”. 18  Ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, na̱ judío ki̱xáʼana ndúkúkana ndáa ki̱ʼva kaʼnínara, saáchi xi̱ndakanixi̱nína ña̱ va̱ása íxato̱ʼóra ki̱vi̱ sábado ta xi̱kuni̱ra ña̱ ná ndakanixi̱nína ña̱ inkáchi íyora xíʼin Ndióxi̱ chi ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ yivára kúú Ndióxi̱. 19  Ña̱kán ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinna: “Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, ta̱ kúú se̱ʼe Ndióxi̱ kǒo kívi keʼé miíra ni iin ña̱ʼa ña̱ kúni̱ra, chi kéʼéra ña̱ xíni kuitíra kéʼé yivára. Saáchi kéʼéra ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kéʼé yivára. 20  Chi Ndióxi̱ kúʼvi̱-inira xínira se̱ʼera ta sánáʼa̱rara ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kéʼéra, ta sanáʼa̱rara chiñu ña̱ náʼnuka nu̱ú ña̱yóʼo ña̱kán va̱ʼa kunindóña ta ndakanda̱-inindó xíʼinña. 21  Saáchi nda̱a̱ táki̱ʼva íxaa Ndióxi̱ ña̱ sándatakura na̱ ni̱xi̱ʼi̱, saátu se̱ʼera sándatakura na̱ kúni̱ miíra. 22  Saáchi Ndióxi̱ va̱ása ndátiinra ku̱a̱chi xíʼin ni iinna, chi sa̱ndákoora chiñu yóʼo ndaʼa̱ se̱ʼera ña̱ ndatiinra ku̱a̱chi, 23  ña̱kán va̱ʼa ixato̱ʼónara nda̱a̱ táki̱ʼva íxato̱ʼóna yivára. Na̱ kǒo íxato̱ʼó-ñaʼá, kǒo íxato̱ʼóna yivára chi ta̱kán kúú ta̱ chi̱ndaʼá-ñaʼá. 24  Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, na̱ xíniso̱ʼo tu̱ʼun ña̱ káʼi̱n ta kándíxana ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱ kutakuna ndiʼi tiempo ta va̱ása ndatiinna ku̱a̱chi xíʼinna, chi xa̱a̱na koona táki̱ʼva íyo na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta nda̱takuna. 25  ”Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, xa̱a̱ va̱xi tiempo, ta vitin kúú ña̱ xa̱a̱ ki̱xaa̱ña, na̱ ni̱xi̱ʼi̱ kuniso̱ʼona tu̱ʼun se̱ʼe Ndióxi̱, ta na̱ ka̱ndíxa kúú na̱ kutaku. 26  Saáchi Ndióxi̱ íyo ndee̱ra ña̱ taxira kutaku inkana, saátu ta̱xira ndee̱ ndaʼa̱ se̱ʼera ña̱ taxira kutaku inkana. 27  Ta ta̱xira chiñu ndaʼa̱ra ña̱ ndatiinra ku̱a̱chi, saáchi ta̱yóʼo kúú se̱ʼe ta̱a. 28  Va̱ása ndakanda̱-inindó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, saáchi va̱xi hora ta ndiʼi na̱ ni̱xi̱ʼi̱ na̱ ñúʼu ti̱xin ya̱vi̱ kuniso̱ʼona tu̱ʼunra 29  ta keena: na̱ ke̱ʼé ña̱ va̱ʼa ndatakuna ta koona ndiʼi tiempo, ta na̱ ke̱ʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa ndatakuna ta ndatiinna ku̱a̱chi xíʼinna. 30  Kǒo kívi keʼíi̱ ni iin ña̱ʼa ña̱ kúni̱ miíi̱. Ndátii̱n ku̱a̱chi xíʼin na̱ yiví nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ káʼa̱n yivái̱ xíʼi̱n. Ta nda̱kúní ndátii̱n ku̱a̱chi, saáchi va̱ása kéʼíi̱ ña̱ kúni̱ miíi̱, chi kéʼíi̱ ña̱ kúni̱ ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱. 31  ”Tá ná natúʼi̱n xíʼin na̱ yiví xa̱ʼa̱ mií kuitíi̱, va̱ása kandíxana ña̱ ka̱ʼi̱n. 32  Soo íyo inka ta̱ nátúʼun xíʼin na̱ yiví xa̱ʼíi̱, ta kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ nda̱a̱va kúú ña̱ káʼa̱n ta̱kán xa̱ʼíi̱. 33  Ndóʼó chi̱ndaʼándó na̱ yiví ña̱ ni̱xa̱ʼa̱nna nu̱ú ta̱ Juan, ta ña̱ na̱túʼun ta̱kán xa̱ʼíi̱ ña̱ nda̱a̱va kúúña. 34  Va̱ása xíniñúʼi̱ ni iin ta̱a ña̱ natúʼunra xíʼin inka na̱ yiví xa̱ʼíi̱, soo káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó ña̱ va̱ʼa ná ka̱kundó. 35  Ta̱ Juan táki̱ʼva íyo iin lámpara ña̱ va̱ʼaní túun ta yéʼe̱níña saá ni̱xi̱yora, ta ndóʼó xi̱kuni̱vandó kusi̱í-inindó xíʼin ñuʼu̱ra soo loʼova tiempo ni̱kusi̱í-inindó xíʼinña. 36  Soo íyo iin ña̱ ndáyáʼvika kúúmií yi̱ʼi̱ nu̱úka ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Juan, saáchi chiñu ña̱ chi̱ndaʼá yivái̱ yi̱ʼi̱ keʼíi̱, chiñu ña̱ kéʼíi̱ yóʼo náʼa̱ña ña̱ mií yivái̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱. 37  Ta yivái̱ ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱, ta̱yóʼo kúú ta̱ káʼa̱n xa̱ʼíi̱. Ndóʼó nda̱a̱ ni iin yichi̱ ta̱ʼán kuniso̱ʼondó tu̱ʼunra ta ni ta̱ʼán kunindó ndáa ki̱ʼva káara, 38  ta tu̱ʼunra va̱ása íyoña níma̱ndó chi kǒo kándíxandó ta̱ chi̱ndaʼára. 39  ”Ndóʼó viíní káʼvindó tu̱ʼun Ndióxi̱ saáchi ndákanixi̱níndó ña̱ saá kúú ña̱ ni̱ʼíndó ña̱ kutakundo ndiʼi tiempo; ta ña̱yóʼo kúútu ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ yi̱ʼi̱va. 40  Ta ni saá, kǒo xíínndó kixindó nu̱úi̱ ña̱ va̱ʼa kutakundó. 41  Va̱ása kúni̱i̱ ña̱ ndasakáʼnu na̱ yiví yi̱ʼi̱. 42  Soo kúnda̱a̱ va̱ʼa inii̱ ña̱ va̱ása kúʼvi̱-inindó xínindó Ndióxi̱. 43  Yivái̱ kúú ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱ va̱xii̱ ta ndóʼó kǒo xíínndó ndakiʼinndó yi̱ʼi̱. Soo tá inkana ná kixi xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ miína, va̱ʼaníva ndakiʼinndó na̱kán. 44  Ndóʼó kǒo kívi kandíxandó yi̱ʼi̱, saáchi kútóoníndó ndasakáʼnu na̱ yiví ndóʼó ta kǒo kúni̱ndó sakúsi̱índó-ini Ndióxi̱ ña̱ kindo̱o-inira xíʼin ña̱ kéʼéndó. 45  Va̱ása ndakanixi̱níndó ña̱ ndataxii̱ ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ndó nu̱ú yivái̱. Chi ta̱ ndátaxi ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ndó kúú ta̱ Moisés, ta̱ kándíxandó. 46  Mií ña̱ nda̱a̱, tá ná kandíxandó ta̱ Moisés, kandíxatundó yi̱ʼi̱va, saáchi ta̱kán kúú ta̱ ka̱ʼyí xa̱ʼíi̱. 47  Soo tá kǒo kándíxandó ña̱ ka̱ʼyí ta̱kán, ¿ndáaña keʼéndó ña̱ va̱ʼa kandíxandó ña̱ káʼi̱n?”.

Nota

Inka variante “levo”.
Ña̱ columna yóʼo ni̱xi̱yo xi̱níña ña̱ ni̱xi̱yo ku̱nda̱tí á ku̱nda̱ʼvi̱ nu̱ú va̱ʼa kaka na̱ yiví.
Ña̱ versículo yóʼo va̱xiña nu̱ú sava Biblia, soo kǒoña va̱xi nu̱ú sava ña̱ manuscrito griego ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ xi̱naʼá.
Inka variante “nándúʼu síi̱n”.