Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan 3:1-36

  • Ta̱ Jesús xíʼin ta̱ Nicodemo (1-21)

    • Káku xa̱ána (3-8)

    • Ndióxi̱ ni̱kuʼvi̱ní-inira xi̱nira na̱ ñuyǐví (16)

  • Ndáa ña̱yóʼo kuití ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Juan xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús (22-30)

  • “Ta̱ va̱xi chí ni̱nu” (31-36)

3  Ni̱xi̱yo iin ta̱ fariseo ta̱ xi̱naní Nicodemo, iin ta̱ xi̱xaʼndachíñu nu̱ú na̱ judío.  Ta ni̱xa̱ʼa̱nra xi̱tora ta̱ Jesús tá ñuú ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Maestro,* xíni̱ndi̱ ña̱ mií Ndióxi̱ kúú ta̱ chi̱ndaʼá yóʼó, saáchi ni iin ta̱a kǒo kivi keʼé milagro táʼan ña̱ kéʼún tá kǒo Ndióxi̱ íyo xíʼinra”.  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼún, tá kǒo káku xa̱á tuku iinna, kǒo kivi ki̱ʼvina ti̱xin Reino Ndióxi̱”.  Ta̱ Nicodemo ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “¿Ndáa ki̱ʼva kivi kaku tuku iinna tá xa̱a̱ chéena? Kǒo kivi ki̱ʼvina ti̱xin siʼína ta tuku kakuna ¿á su̱ví saá?”.  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼún, tá kǒo káku iinna xíʼin ti̱kui̱í ta saátu xíʼin espíritu santo, kǒo kivi ki̱ʼvina ti̱xin Reino Ndióxi̱.  Na̱ káku ti̱xin iin na̱ yiví, iin na̱ yiví kúú na̱yóʼo, ta na̱ káku xíʼin espíritu santo, se̱ʼe Ndióxi̱ kúú na̱yóʼo.  Kǒo ndakanda̱-iniún ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼún ña̱yóʼo ‘Ndóʼó xíniñúʼu kaku xa̱á tukundó’.  Ta̱chí kániña nu̱ú kúni̱ miíña ta nda̱a̱ kivi kuniso̱ʼúnña ta kǒo kúnda̱a̱-iniún ndáa míí va̱xiña ta ndáa míí ku̱a̱ʼa̱nña. Ki̱ʼva saá ndóʼo ndiʼi na̱ káku xíʼin espíritu santo”.  Tasaá ta̱ Nicodemo ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “¿Ndáa ki̱ʼva kuu ndiʼi ña̱ʼa yóʼo?”. 10  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Maestro na̱ ñuu Israel kúún, ¿nda̱chun kǒo xíni̱ún xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo? 11  Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼún, káʼa̱nndi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xíni̱ndi̱ ta káʼa̱nndi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ xítondi̱, ta ndóʼó va̱ása kándíxandó ña̱ káʼa̱nndi̱ xíʼinndó. 12  Káʼi̱n xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo soo kǒo kándíxandóña, tá ná ka̱ʼi̱n xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱ íyo chí ndiví ¿ndáaña keʼéndó ña̱ va̱ʼa kandíxandó ña̱yóʼo? 13  Ni iin ta̱a ta̱ʼán ku̱ʼu̱n chí ndiví. Soo ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a, ta̱kán kúú ta̱ ki̱xi chí ndiví. 14  Nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé ta̱ Moisés ña̱ chi̱núura ko̱o̱ nu̱ú iin yitu̱n chí nu̱ú ñuʼú yi̱chí, ki̱ʼva saá keʼé na̱ yiví xíʼin ta̱ kúú se̱ʼe ta̱a 15  ta ndiʼi na̱ kándíxa miíra va̱ʼa kutakuna ndiʼi tiempo. 16  ”Saáchi Ndióxi̱ ni̱kuʼvi̱ní-inira xi̱nira na̱ ñuyǐví ta nda̱taxira se̱ʼera ta̱ mitúʼun xa̱ʼa̱na, ña̱ va̱ʼa ndiʼi na̱ kándíxa miíra kǒo ndiʼi-xa̱ʼa̱na chi kutakuna ndiʼi tiempo. 17  Saáchi Ndióxi̱ kǒo níchindaʼára se̱ʼera ña̱ kixira tiinra ku̱a̱chi xíʼin na̱ ñuyǐví, chi ki̱xira ña̱ sakǎkura na̱ ñuyǐví yóʼo. 18  Na̱ kándíxa miíra va̱ása ndatiinna ku̱a̱chi xíʼinna. Ta na̱ kǒo kándíxa miíra xa̱a̱ nda̱tiinna ku̱a̱chi xíʼinna, saáchi kǒo náʼa̱na ña̱ kándíxana ta̱ se̱ʼe mitúʼun Ndióxi̱. 19  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ ndatiinna ku̱a̱chi xíʼinna: xa̱a̱ ki̱xi ña̱ luz ñuyǐví yóʼo ta kǒo níxiinna kunina ña̱yóʼo chi xi̱kuni̱kana ña̱ naáva, saáchi ña̱ʼa ña̱ xi̱keʼéna ña̱ kiniva xi̱kuuña. 20  Saáchi na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa kúndasína xínina ña̱ luz ta ni va̱ása ku̱a̱ʼa̱nna nu̱ú ña̱ luz, ña̱ va̱ʼa ná kǒo ndana̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna. 21  Soo na̱ kéʼé ña̱ va̱ʼa ku̱a̱ʼa̱nna nu̱ú ña̱ luz, ña̱ va̱ʼa ná ndana̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna ña̱ kítáʼanña xíʼin ña̱ kúni̱ Ndióxi̱”. 22  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, ta̱ Jesús xíʼin na̱ discípulora ni̱xa̱a̱na chí ñuu ña̱ kíndo̱o chí Judea ta kán ni̱xi̱yora xíʼinna ta sa̱ndákuchira na̱ yiví kán. 23  Ta saátu ta̱ Juan xi̱sandákuchira na̱ yiví chí Enón yatin chí Salim saáchi ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í ni̱xi̱yo kán, ta xi̱kixi na̱ yiví ta xi̱sandákuchirana; 24  saáchi ta̱ Juan ta̱ʼán chika̱a̱nara veʼeka̱a. 25  Tasaá na̱ discípulo ta̱ Juan ni̱ka̱ʼa̱n kúáchina* xíʼin iin ta̱ judío xa̱ʼa̱ ña̱ ndáyáʼvi limpio koona táki̱ʼva káʼa̱n ña̱ Ley. 26  Tándi̱ʼi ni̱xa̱ʼa̱nna ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin ta̱ Juan: “Maestro,* ta̱a ta̱ ni̱xa̱ʼa̱n nu̱ún chí inka xiyo yuʼú yu̱ta Jordán, ta̱ na̱túʼún xa̱ʼa̱, sándákuchira na̱ yiví ta ndiʼina ku̱a̱ʼa̱n nu̱úra”. 27  Ta̱ Juan nda̱kuiinra yuʼúna: “Nda̱a̱ ni iinna kǒo kivi ndakiʼin ni iin ña̱ʼa tá su̱ví Ndióxi̱ nítaxiña ndaʼa̱na. 28  Ndóʼó kúú testigo ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n ‘Su̱ví yi̱ʼi̱ kúú ta̱ Cristo, chi siʼnaka yi̱ʼi̱ chi̱ndaʼá Ndióxi̱ nu̱ú ta̱yóʼo’. 29  Ta̱ tíndaʼa̱ xíʼin ñá novia kúú ta̱ novio. Soo migo ta̱ tíndaʼa̱ yóʼo tá íyo yatinra xíʼinra ta xíniso̱ʼora ña̱ káʼa̱nra kúsi̱íní-inira. Ña̱kán ndeéní kúsi̱í-inii̱ vitin. 30  Ta̱yóʼo xíniñúʼu nduku̱a̱ʼáka chiñu ña̱ keʼéra, soo yi̱ʼi̱ kixáʼa ndiʼiva chiñu ña̱ kéʼíi̱”. 31  Ta̱ va̱xi chí ni̱nu kúú ta̱ káʼnuka nu̱ú ndiʼina. Ta na̱ íyo nu̱ú ñuʼú káʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú. Ta ta̱ va̱xi chí ndiví kúú ta̱ káʼnuka nu̱ú ndiʼina. 32  Ta káʼa̱nra xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱nira xíʼin ña̱ xi̱niso̱ʼora. Soo kǒo ni iinna kándíxa ña̱ káʼa̱nra. 33  Ta na̱ kándíxa tu̱ʼun ña̱ káʼa̱nra náʼa̱na ña̱ kándíxana ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱ ña̱ nda̱a̱. 34  Saáchi ta̱ chi̱ndaʼá Ndióxi̱ káʼa̱nra tu̱ʼun Ndióxi̱, chi Ndióxi̱ ku̱a̱ʼání espíritu santo táxira xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼaní-inira. 35  Ta̱ kúú yivá kúʼvi̱-inira xínira se̱ʼera ta nda̱taxira ndiʼi ña̱ʼa ndaʼa̱ra. 36  Na̱ kándíxa se̱ʼe Ndióxi̱ kutakuna ndiʼi tiempo, soo na̱ kǒo xíín kuniso̱ʼo ña̱ káʼa̱nra va̱ása kutakuna, chi xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna sa̱a̱ Ndióxi̱ xíʼinna.

Nota

Á “Rabí”.
Inka variante “ni̱ka̱ʼa̱n válína”.
Á “Rabí”.