Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan 16:1-33

  • Sana nda̱a̱ kuni̱na kaʼnína na̱ discípulo ta̱ Jesús (1-4a)

  • Ña̱ keʼé ña̱ espíritu santo (4b-16)

  • Na̱ discípulo xo̱ʼvi̱vana soo tándi̱ʼi kusi̱í-inina (17-24)

  • “Yi̱ʼi̱ xa̱a̱ ku̱chiñuvai̱ xíʼin ñuyǐví yóʼo” (25-33)

16  ”Káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó ña̱ va̱ʼa ná kǒo sandákoondó ña̱ kandíxandó yi̱ʼi̱.  Tavána ndóʼó ti̱xin ña̱ sinagoga. Kixaa̱ tiempo* ta ndiʼi na̱ kaʼní ndóʼó ndakanixi̱nína ña̱ kéʼéna chiñu nu̱ú Ndióxi̱.  Soo keʼéna ndiʼi ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ kúma̱níka kuxini̱na yivái̱ ta saátu yi̱ʼi̱.  Káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó ña̱kán tá xa̱a̱ ná kixaa̱ tiempo ña̱ kuuña, ndakaʼánndó ña̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼi̱nña xíʼinndó. ”Va̱ása níka̱ʼi̱nña xíʼinndó tá xa̱ʼa̱, chi íyokavai̱ xíʼinndó.  Soo vitin ku̱a̱ʼi̱n nu̱ú ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱, ta nda̱a̱ ni iinndó kǒo ndáka̱tu̱ʼun yi̱ʼi̱ ‘¿Ndáa míí ku̱ʼún?’.  Soo na̱ kúsuchíní-iniva kúúndó xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó.  Soo ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó: ña̱ va̱ʼa miívandó kúú ña̱ ku̱ʼi̱n. Saáchi tá ná kǒo ku̱ʼi̱n, espíritu santo ña̱ chindeétáʼan xíʼinndó va̱ása kixiña nu̱úndó; soo tá ná ku̱ʼi̱n chindaʼíi̱ña kixiña nu̱úndó.  Tá ná kixaa̱ña na̱ʼa̱ káxiña ku̱a̱chi na̱ ñuyǐví. Ta na̱ʼa̱ña nu̱úna ña̱ kéʼíi̱ ña̱ nda̱kú, ta saátu na̱ʼa̱ña nu̱ú na̱ ñuyǐví ndáana kúú na̱ tíin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼin.  Na̱ʼa̱ káxiña ku̱a̱chi na̱ ñuyǐví, saáchi na̱yóʼo va̱ása kándíxana yi̱ʼi̱; 10  ta na̱ʼa̱ña nu̱ú na̱ ñuyǐví ña̱ kéʼíi̱ ña̱ nda̱kú saáchi ku̱a̱ʼi̱n nu̱ú yivái̱. Tasaá va̱ása kunikandó yi̱ʼi̱. 11  Ta saátu na̱ʼa̱ káxiña ndáana kúú na̱ tíin Ndióxi̱ ku̱a̱chi xíʼin saáchi xa̱a̱ nda̱tiinra ku̱a̱chi xíʼin ta̱ xáʼndachíñu ñuyǐví yóʼo. 12  ”Íyo ku̱a̱ʼáka ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼinndó, soo vitin kǒo kunda̱a̱-inindó xíʼinña. 13  Soo tá ná kixaa̱ espíritu santo ña̱ kúúmií ña̱ nda̱a̱, kuniʼiña yichi̱ nu̱úndó ña̱ kunda̱a̱ va̱ʼa inindó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ nda̱a̱, saáchi va̱ása ka̱ʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ miíña, chi ka̱ʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ xíniso̱ʼoña ta ka̱ʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kixi. 14  Tá ná chindaʼá Ndióxi̱ espíritu santora, saá kúú ña̱ ndukáʼnui̱. Saáchi ña̱yóʼo ndakiʼinña ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼinña ta natúʼunña xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 15  Ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xíni̱ yivái̱, ni̱ka̱ʼa̱nraña xíʼi̱n. Ña̱kán ni̱ka̱ʼi̱n ña̱ ndakiʼin espíritu santo ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼinña ta natúʼunña xíʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 16  Si̱lóʼo kúma̱ní ta va̱ása kunikandó yi̱ʼi̱, soo saátu si̱lóʼo kúma̱ní ta kunivandó yi̱ʼi̱”. 17  Tasaá ki̱xáʼa sava na̱ discípulora káʼa̱n xíʼin táʼanna: “¿Ndáaña kúni̱ra ka̱ʼa̱nra xíʼinyó tá káchira ‘Si̱lóʼo kúma̱ní ta va̱ása kunikandó yi̱ʼi̱, soo saátu si̱lóʼo kúma̱ní ta kunivandó yi̱ʼi̱’, ta saátu tá káchira ‘Saáchi ku̱a̱ʼi̱n nu̱ú yivái̱’?”. 18  Xi̱kachina: “¿Ndáaña kúni̱ra ka̱ʼa̱nra tá káchira ‘Si̱lóʼo kúma̱ní’? Va̱ása xíni̱yó ndáaña káʼa̱nra xa̱ʼa̱”. 19  Ta̱ Jesús na̱kunda̱a̱-inira ña̱ xi̱kuni̱na nda̱ka̱tu̱ʼunnara, ta ka̱chira xíʼinna: “¿Á ndáka̱tu̱ʼun táʼanndó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo saáchi ni̱ka̱ʼi̱n: ‘Si̱lóʼo kúma̱ní ta va̱ása kunikandó yi̱ʼi̱, soo saátu si̱lóʼo kúma̱ní ta kunivandó yi̱ʼi̱’? 20  Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó ña̱ kuakundó ta kusuchí-inindó, soo na̱ ñuyǐví yóʼo kusi̱í-inina; ndóʼó xo̱ʼvi̱vandó soo tándi̱ʼi na̱ kusi̱í-iniva koondó. 21  Tá kíxaa̱ hora ña̱ kaku se̱ʼe iin ñá ñaʼá, xóʼvi̱níñá. Soo tá xa̱a̱ ka̱kuña kǒo ndákaʼánkavíñá xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xo̱ʼvi̱ñá saáchi ndeéní kúsi̱í-iniñá ña̱ ka̱ku ña̱ loʼo se̱ʼeñá. 22  Ta saá kúú ña̱ kundoʼotu ndóʼóva. Vitin kúsuchíkaví-inindó; soo ndikóvai̱ kunii̱ ndóʼó ta kusi̱íkaví-inindó ta nda̱a̱ ni iinna kǒo kindaa ña̱ kusi̱í-inindó ndaʼa̱ndó. 23  Ta ki̱vi̱ saá ni kǒo nda̱ka̱tu̱ʼunndó yi̱ʼi̱ ni iin ña̱ʼa. Ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, nda̱a̱ ndáaka ña̱ ná ndukúndó nu̱ú yivái̱ xa̱ʼa̱ ki̱víi̱, taxivaraña ndaʼa̱ndó. 24  Nda̱a̱ vitin ni iin ña̱ʼa ta̱ʼán ndukúndó xa̱ʼa̱ ki̱víi̱. Ndukúndóña ta ndakiʼinvandóña, ña̱ va̱ʼa kusi̱íní-inindó. 25  ”Xi̱niñúʼi̱ ilustración ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó. Soo chí nu̱únínu va̱ása kuniñúʼukai̱ ilustración ña̱ ka̱ʼi̱n xíʼinndó, chi ka̱ʼa̱n káxivai̱ xíʼinndó ndáa ki̱ʼva íyo yivái̱. 26  Ta ki̱vi̱ saá ndukúndó ña̱ kúni̱ndó nu̱ú yivái̱ xa̱ʼa̱ ki̱víi̱. Soo su̱ví xíʼin ña̱yóʼo kúni̱ kachii̱ ña̱ yi̱ʼi̱ kúú ta̱ ndukú ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ndó. 27  Saáchi yivái̱ kúʼvi̱níva-inira xínira ndóʼó, saáchi ndóʼó ni̱kuʼvi̱ní-inindó xi̱nindó yi̱ʼi̱ ta ka̱ndíxandó ña̱ chi̱ndaʼá yivái̱ yi̱ʼi̱. 28  Ki̱xii̱ ñuyǐví yóʼo saáchi yivái̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱. Ta vitin sandákoi̱ ñuyǐví yóʼo ta ku̱ʼi̱n nu̱ú yivái̱”. 29  Na̱ discípulora ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼinra: “Vitin kúú ña̱ káxi káʼún, ta kǒo ilustración xíniñúʼún. 30  Vitin kúú ña̱ kúnda̱a̱-inindi̱ ña̱ xíni̱ún ndiʼi ña̱ʼa ta va̱ása xíniñúʼu nda̱ka̱tu̱ʼunna yóʼó. Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ kándíxandi̱ ña̱ chi̱ndaʼá Ndióxi̱ yóʼó”. 31  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúna: “¿Á kándíxandó vitin? 32  Kuniso̱ʼondó ña̱yóʼo, va̱xi tiempo, ta vitin kúú ña̱ xa̱a̱ ki̱xaa̱ña, ta xa̱a̱ síín síín ku̱ʼu̱nndó. Ta iin iinndó ku̱ʼu̱nndó veʼendó ta iinlá miíi̱ sandákoondó. Soo va̱ása íyo mitúʼi̱n, chi yivái̱ íyora xíʼi̱n. 33  Káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó ña̱ va̱ʼa ni̱ʼíndó ña̱ táxi̱n koo inindó xa̱ʼa̱ yi̱ʼi̱. Koova tu̱ndóʼo nu̱úndó ñuyǐví yóʼo. Soo ndakú koo inindó, chi yi̱ʼi̱ xa̱a̱ ku̱chiñuvai̱ xíʼin ñuyǐví yóʼo”.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “hora”.