Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan 14:1-31

  • Iinlá ta̱ Jesús kúú ta̱ kivi chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ va̱ʼa kuyatinyó nu̱ú yivára (1-14)

    • “Yi̱ʼi̱ kúú yichi̱, yi̱ʼi̱ kúú ña̱ nda̱a̱ ta kúúmiíi̱ ña̱ táku” (6)

  • Ta̱ Jesús káʼa̱nra ña̱ ndakiʼinna espíritu santo (15-31)

    • “Káʼnukava yivái̱ nu̱ú yi̱ʼi̱” (28)

14  “Kǒo kundi̱ʼi̱-inindó. Kandíxandó Ndióxi̱ ta kandíxatundó yi̱ʼi̱va.  Veʼe yivái̱ íyo ku̱a̱ʼáva nu̱ú kundoondó. Tá su̱ví saá íyoña, ¿á ka̱ʼi̱n xíʼinndó ña̱ ku̱ʼi̱n ndasaviíi̱ nu̱ú koondó?  Tá xa̱a̱ ná ku̱ʼi̱n ta ndasaviíi̱ nu̱ú koondó, ndikói̱ ta ndakiʼi̱n ndóʼó ña̱ ku̱ʼu̱nndó xíʼi̱n veʼi̱, ña̱ koondó yatin xíʼi̱n, ña̱kán nu̱ú íyo yi̱ʼi̱ kán kootu ndóʼóva.  Ta xa̱a̱ xíni̱vandó yichi̱ ña̱ va̱ʼa xa̱a̱ndó chí nu̱ú ku̱ʼi̱n”.  Ta̱ Tomás ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Táta, va̱ása xíni̱ndi̱ ndáa míí ku̱ʼún. ¿Ndáaña keʼéndi̱ ña̱ va̱ʼa kunda̱a̱-inindi̱ ndáa yichi̱ kúúña?”.  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Yi̱ʼi̱ kúú yichi̱, yi̱ʼi̱ kúú ña̱ nda̱a̱ ta kúúmiíi̱ ña̱ táku. Nda̱a̱ ni iinna kǒo kivi xa̱a̱ nu̱ú yivái̱ tá su̱ví xa̱ʼa̱ yi̱ʼi̱ kúúña.  Tá xíni̱ndó yi̱ʼi̱, kuxini̱tundó yivái̱. Ta vitin xa̱a̱ kúnda̱a̱-inindó xa̱ʼa̱ra ta xa̱a̱ xi̱nindóra”.  Ta̱ Felipe ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinra: “Táta, na̱ʼa̱ yiváún nu̱úndi̱, tasaá va̱ʼa kunindi̱”.  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Felipe, xa̱a̱ ku̱a̱ʼání tiempo íyoi̱ xíʼinndó yóʼo, ta ¿á ni saá kǒo xíni̱ún yi̱ʼi̱? Na̱ xa̱a̱ xi̱ni yi̱ʼi̱ xa̱a̱ xi̱nituna yivái̱. ¿Nda̱chun kúú ña̱ káʼún ‘Na̱ʼa̱ yiváún nu̱úndi̱’? 10  ¿Á kǒo kándíxaún ña̱ kítáʼi̱n xíʼin yivái̱ ta yivái̱ kítáʼanra xíʼi̱n? Ña̱ káʼi̱n xíʼinndó su̱ví ña̱ ndákanixi̱ní miíi̱ kúúña, chi yivái̱ ta̱ kítáʼan xíʼi̱n kúú ta̱ xíniñúʼu yi̱ʼi̱ ña̱ kéʼéra chiñura. 11  Kandíxandó yi̱ʼi̱ tá káʼi̱n xíʼinndó ña̱ kítáʼi̱n xíʼin yivái̱ ta yivái̱ kítáʼanra xíʼi̱n. Tá kǒo kándíxandó ña̱ káʼi̱n, kandíxandó yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ chiñu ña̱ kéʼíi̱. 12  Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, na̱ kándíxa yi̱ʼi̱ keʼétuna chiñu ña̱ kéʼé yi̱ʼi̱. Ta na̱kán náʼnukava koo chiñu ña̱ keʼéna, saáchi yi̱ʼi̱ xa̱a̱ ku̱a̱ʼi̱n chí nu̱ú yivái̱. 13  Ta nda̱a̱ ndáaka ña̱ ná ndukúndó xa̱ʼa̱ ki̱víi̱, keʼévai̱ña ña̱kán va̱ʼa ndasakáʼnundó Ndióxi̱. 14  Tá ná ndukúndó iin ña̱ʼa xa̱ʼa̱ ki̱víi̱, keʼévai̱ña. 15  ”Tá kúʼvi̱-inindó xínindó yi̱ʼi̱, kuniso̱ʼovandó chiñu ña̱ xáʼndai̱. 16  Ta yi̱ʼi̱ ka̱ʼa̱n-ndáʼvii̱ xíʼin yivái̱ ta ta̱kán taxira iin ña̱ chindeétáʼan xíʼinndó ta kooña xíʼinndó ndiʼi tiempo: 17  ña̱ espíritu santo ña̱ kúúmií ña̱ nda̱a̱, ta na̱ ñuyǐví yóʼo kǒo kívi ndakiʼinnaña chi va̱ása xítonaña ta ni va̱ása xíni̱naña. Ta ndóʼó xíni̱vandóña chi íyoña xíʼinndó ta kíndo̱oña xíʼinndó. 18  Va̱ása sandákoondaʼíi̱ ndóʼó. Ndikóvai̱ nu̱úndó. 19  Ndáa si̱lóʼova tiempo, ta na̱ ñuyǐví yóʼo va̱ása kunikana yi̱ʼi̱ soo ndóʼó kunivandó yi̱ʼi̱, saáchi yi̱ʼi̱ tákui̱ ta ndóʼó kutakuvandó. 20  Ta ki̱vi̱ saá kunda̱a̱-inindó ña̱ kítáʼi̱n xíʼin yivái̱, ta ndóʼó kítáʼanndó xíʼi̱n ta yi̱ʼi̱ kítáʼi̱n xíʼin ndóʼó. 21  Na̱ kándíxa chiñu ña̱ xáʼndai̱ ta kéʼénaña na̱kán kúú na̱ kúʼvi̱-ini xíni yi̱ʼi̱. Ta na̱ kúʼvi̱-ini xíni yi̱ʼi̱, yivái̱ kuʼvi̱-inira kunirana, ta saátu yi̱ʼi̱ kuʼvi̱-inii̱ kunii̱na ta káxi va̱ʼa na̱ʼi̱ miíi̱ nu̱úna. 22  Ta̱ Judas* (su̱ví ta̱ Judas Iscariote) ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunrara: “Táta, ¿nda̱chun iinlá nu̱ú ndi̱ʼi̱ kúni̱ún káxi va̱ʼa na̱ʼu̱n miíún ta va̱ása keʼún saá xíʼin na̱ ñuyǐví?”. 23  Ta̱ Jesús nda̱kuiinra yuʼúra: “Tá iinna kúʼvi̱-inina xínina yi̱ʼi̱, kuniso̱ʼona tu̱ʼun ña̱ káʼi̱n. Ta yivái̱ kuʼvi̱-inira kunirana, ta u̱vi̱ saándi̱ kixindi̱ nu̱úna ta koondi̱ xíʼinna. 24  Na̱ va̱ása kúʼvi̱-ini xíni yi̱ʼi̱ va̱ása xíniso̱ʼona tu̱ʼi̱n. Tu̱ʼun ña̱ xíniso̱ʼondó su̱ví tu̱ʼun miíi̱ kúúña, chi tu̱ʼun yivái̱ ta̱ chi̱ndaʼá yi̱ʼi̱va kúúña. 25  ”Ña̱ íyoi̱ xíʼinndó vitin kúú ña̱ káʼa̱nkai̱ ña̱yóʼo xíʼinndó. 26  Soo ña̱ chindeétáʼan xíʼinndó kúú ña̱ espíritu santo ña̱ chindaʼá yivái̱ xa̱ʼa̱ ki̱víi̱, ña̱yóʼo sanáʼa̱ña ndóʼó ndiʼi ña̱ʼa ta sandákaʼánña ndóʼó ndiʼi ña̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinndó. 27  Taxikai̱ ña̱ táxi̱n koo inindó nda̱a̱ táki̱ʼva íyondó xíʼi̱n vitin. Va̱ása táxii̱ña ndaʼa̱ndó táki̱ʼva kéʼé na̱ ñuyǐví yóʼo. Va̱ása kundi̱ʼi̱ní-inindó ta va̱ása yi̱ʼvíndó. 28  Xa̱a̱ xi̱niso̱ʼondó ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinndó: ‘Xa̱a̱ ku̱ʼi̱n soo ndikóvai̱ nu̱úndó’. Tá kúʼvi̱-inindó xínindó yi̱ʼi̱, kusi̱í-inindó ña̱ ku̱ʼi̱n nu̱ú yivái̱, saáchi káʼnukava yivái̱ nu̱ú yi̱ʼi̱. 29  Xa̱a̱ káʼi̱n ña̱yóʼo xíʼinndó tá kúma̱níka kuuña, ña̱kán va̱ʼa kandíxandó tá ná kunindó kuu ña̱yóʼo. 30  Va̱ása ku̱a̱ʼáka ka̱ʼi̱n xíʼinndó, saáchi xa̱a̱ va̱xi ta̱ xáʼndachíñu ñuyǐví yóʼo, soo ta̱kán kǒo kuchiñura xíʼi̱n. 31  Soo ña̱ va̱ʼa ná kunda̱a̱-ini na̱ ñuyǐví ña̱ kúʼvi̱-inii̱ xínii̱ yivái̱, kéʼíi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo chiñu ña̱ xa̱ʼndara nu̱úi̱. Ndakunditandó, ná ku̱ʼu̱nyó.

Nota

Nanítura Tadeo.