Ña̱ ka̱ʼyí ta̱ Juan 10:1-42

 • Ta̱ pastor xíʼin ndikachi sa̱na̱ra (1-21)

  • Ta̱ Jesús kúú iin pastor ta̱ va̱ʼaní (11-15)

  • “Íyo inkaka ndikachi sa̱na̱i̱” (16)

 • Na̱ judío íxandi̱va̱ʼana xíʼin ta̱ Jesús tá íyo Vikó ña̱ Dedicación (22-39)

  • Ku̱a̱ʼání na̱ judío va̱ása xíínna kandíxana ta̱ Jesús (24-26)

  • “Tí kúú ndikachi sa̱na̱i̱ xíniso̱ʼovarí ña̱ káʼi̱n” (27)

  • Miíra xíʼin yivára va̱ʼaní kítáʼanna (30, 38)

 • Ku̱a̱ʼání na̱ ndóo chí inka táʼví yuʼú tá yu̱ta Jordán kándíxanara (40-42)

10  “Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, na̱ va̱ása kíʼvi chí yéʼé ña̱ corra nu̱ú ñúʼu tí ndikachi,* ta kíʼvina chí inka táʼví, iin na̱ kui̱ʼná kúúna.  Soo ta̱ kíʼvi chí yéʼé corra kúú ta̱ pastor tí ndikachi yóʼo.  Ta nu̱ú ta̱yóʼo kúú ña̱ xúná ta̱ ndáa yéʼé corra tíyóʼo, tí ndikachi yóʼo xíniso̱ʼorí ña̱ káʼa̱n ta̱yóʼo. Ta̱ pastor yóʼo káʼa̱nra ki̱vi̱rí ña̱ kánararí ta ndíku̱nrí ku̱a̱ʼa̱nrí sa̱tára.  Ta tá ndíʼi távára ndiʼi ndikachi sa̱na̱ra, siʼnaka miíra ku̱a̱ʼa̱n nu̱úrí. Ta tíyóʼo ndíku̱nríra ku̱a̱ʼa̱nrí chi xíni̱rí tu̱ʼunra.  Nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása ku̱ʼu̱nrí sa̱tá na̱ kǒo xíni̱rí, chi kunurí nu̱úna xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo ndakunirí tu̱ʼunna”.  Ta̱ Jesús xi̱niñúʼura ña̱ ilustración yóʼo ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna soo na̱kán kǒo níkunda̱a̱-inina xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna.  Ña̱kán tuku ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinna: “Mií ña̱ nda̱a̱ káʼi̱n xíʼinndó, yi̱ʼi̱ kúú yéʼé nu̱ú yáʼa tí ndikachi.  Yi̱ʼi̱ kúú mií ta̱ ndixa kúú pastor nu̱ú ndiʼi na̱ káʼa̱n ña̱ kúúna pastor na̱ ndixa soo iin na̱ kui̱ʼná kúúna, ta tí ndikachi yóʼo kǒo xíniso̱ʼorí ña̱ káʼa̱nna.  Yi̱ʼi̱ kúú yéʼé; na̱ va̱xi nu̱úi̱ ka̱kuna; kivi ki̱ʼvina ta saátu kivi keena ña̱ nandukúna ña̱ kuxuna. 10  Na̱ kui̱ʼná va̱xi kuitína ña̱ ixakúiʼnána, kaʼnína xíʼin ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱na. Yi̱ʼi̱ va̱xii̱ ña̱ va̱ʼa kutaku tí ndikachi ndiʼi tiempo. 11  Yi̱ʼi̱ kúú pastor ta̱ va̱ʼaní, ta iin pastor ta̱ va̱ʼaní nda̱a̱ ndataxira miíra* ña̱ kuvira xa̱ʼa̱ ndikachi sa̱na̱ra. 12  Ta̱ káchíñu ña̱ ndáara tí ndikachi xa̱ʼa̱ ña̱ su̱ví xi̱toʼorí kúúra, tá xítora va̱xi tí lobo, sándakoora tí ndikachi ta xínura ku̱a̱ʼa̱nra. Tasaá tí lobo yóʼo tíinrí tí ndikachi ta xa̱a̱ síín síín nu̱ú ku̱a̱ʼa̱n ndiʼirí. 13  Ta̱ káchíñu ña̱ ndáara tí ndikachi xínura saáchi xa̱ʼa̱ xu̱ʼún kuitíva káchíñura ta va̱ása ndíʼi̱-inira xa̱ʼa̱ tí ndikachi. 14  Yi̱ʼi̱ kúú pastor ta̱ va̱ʼaní. Xíni̱ va̱ʼi̱ ndikachi sa̱na̱i̱ ta saátu miírí xíni̱rí yi̱ʼi̱, 15  nda̱a̱ táki̱ʼva xíni̱ yivái̱ yi̱ʼi̱ ta saátu yi̱ʼi̱ xíni̱i̱ yivái̱; ta yi̱ʼi̱ ndataxii̱ miíi̱ ña̱ kuvii̱ xa̱ʼa̱ tí ndikachi. 16  ”Íyo inkaka ndikachi sa̱na̱i̱, ta kǒorí ñúʼu ti̱xin ña̱ corra yóʼo; ku̱ʼu̱ntui̱ ndakiʼi̱n tíyóʼova, ta tíyóʼo kuniso̱ʼorí ña̱ káʼi̱n. Ta iin ndakutáʼan ndiʼirí ta iinlá nduu pastor tíyóʼo. 17  Ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ kúʼvi̱-ini yivái̱ xínira yi̱ʼi̱: saáchi yi̱ʼi̱ ndataxii̱ ña̱ tákui̱ xa̱ʼa̱ inkana ta saá tuku ndakiʼi̱nña. 18  Kǒo nda̱a̱ ni iin na̱ yiví kíndaaña ndaʼíi̱, chi ña̱ kúni̱ miíi̱ kúú ña̱ ndátaxii̱ña. Íyo nda̱yí* ndaʼíi̱ ña̱ ndataxii̱ña ta saátu íyo nda̱yí ndaʼíi̱ ña̱ ndakiʼin xa̱á tukui̱ña. Ña̱yóʼo kúú ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n yivái̱ xíʼi̱n”. 19  Xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo, tuku kǒo níkitáʼanka ña̱ káʼa̱n na̱ judío xa̱ʼa̱ra. 20  Ku̱a̱ʼání na̱kán xi̱kachina: “Ta̱chí ndi̱va̱ʼa kúúmiíra, ta̱ sána kúúra. ¿Nda̱chun xíniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nra?”. 21  Inkana xi̱ka̱ʼa̱n: “Tu̱ʼun ña̱ káʼa̱nra su̱ví ña̱ káʼa̱n iin na̱ kúúmií ta̱chí ndi̱va̱ʼa kúúña. Kǒo kivi kuná iin ta̱chí ndi̱va̱ʼa nduchúnu̱ú iin na̱ kúáa nu̱ú”. 22  Ta tiempo saá na̱ judío xi̱keʼéna Vikó ki̱vi̱ ña̱ nda̱taxina ña̱ templo ndaʼa̱ Ndióxi̱* chí ñuu Jerusalén. Ta tiempo vi̱xin xi̱kuuña, 23  ta ini templo kán xíka ta̱ Jesús chí nu̱ú naní Yichi̱ ta̱ Salomón.* 24  Tasaá na̱ judío xi̱kunditana nu̱úra ta ki̱xáʼana káʼa̱nna xíʼinra: “¿Nda̱chun kǒo xíún ka̱ʼún xíʼinndi̱ ndáa ta̱a kúún? Tá ndixa ta̱ Cristo kúún ka̱ʼa̱n mií ña̱ nda̱a̱ xíʼinndi̱”. 25  Ta nda̱kuiin ta̱ Jesús yuʼúna: “Xa̱a̱ ni̱ka̱ʼi̱n xíʼinndó soo ndóʼó kǒo kándíxandó. Ña̱ʼa ña̱ kéʼíi̱ xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ yivái̱ náʼa̱ña ndáa ta̱a kúi̱. 26  Soo ndóʼó kǒo kándíxandó saáchi su̱ví ndikachi sa̱na̱i̱ kúúndó. 27  Tí kúú ndikachi sa̱na̱i̱ xíniso̱ʼovarí ña̱ káʼi̱n; ta yi̱ʼi̱ xíni̱i̱rí ta tíkán ndíku̱nrí yi̱ʼi̱. 28  Yi̱ʼi̱ taxii̱ kutakurí ndiʼi tiempo; ta nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása ndiʼi-xa̱ʼa̱rí, ta kǒo nda̱a̱ ni iin na̱ kindaarí ndaʼíi̱. 29  Ndáyáʼviníka ña̱ ta̱xi yivái̱ ndaʼíi̱ nu̱ú ndiʼika ña̱ʼa, ta nda̱a̱ ni iinna kǒo kivi kindaa tí ndikachi ndaʼa̱ yivái̱. 30  Yi̱ʼi̱ xíʼin yivái̱ iin kúúndi̱”.* 31  Ta tuku ki̱ʼin na̱ judío yu̱u̱ ña̱ kaninara. 32  Tasaá ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jesús xíʼinna: “Ku̱a̱ʼání ña̱ʼa va̱ʼa ni̱na̱ʼi̱ nu̱úndó ña̱ ke̱ʼíi̱ xíʼin ndee̱ yivái̱. Ta, ¿ndáa xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ kúni̱ndó kuunndó yu̱u̱ yi̱ʼi̱?”. 33  Ta nda̱kuiin na̱ judío yuʼúra: “Va̱ása kúni̱ndi̱ kuunndi̱ yu̱u̱ yóʼó xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ni iin ña̱ va̱ʼa ke̱ʼún; chi xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása íxato̱ʼún Ndióxi̱ kúúña, chi iin ta̱ava kúún ta káʼún ña̱ kúún iin ndióxi̱”. 34  Ta nda̱kuiin ta̱ Jesús yuʼúna: “¿Á kǒo níka̱ʼyi̱ nu̱ú Ley ña̱ kúúmiíndó ‘Yi̱ʼi̱ ni̱ka̱ʼi̱n: “ndióxi̱ kúú ndóʼó”’? 35  Ta kúnda̱a̱-iniyó ña̱ kǒo kivi nasa̱ma ña̱ káʼa̱n tu̱ʼun Ndióxi̱. Tá mií Ndióxi̱ nda̱a̱ na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa na̱ chi̱ndaʼára tu̱ʼunra ku̱a̱ʼa̱n nu̱ú káʼa̱nra ña̱ kúúna ndióxi̱, 36  ¿nda̱chun káʼa̱nndó xíʼi̱n ña̱ va̱ása íxato̱ʼíi̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ káʼi̱n ña̱ kúi̱ se̱ʼe Ndióxi̱, ta miíra nda̱sayi̱i̱ yi̱ʼi̱ ta chi̱ndaʼára yi̱ʼi̱ va̱xii̱ ñuyǐví yóʼo? 37  Tá kǒo kéʼíi̱ ña̱ kúni̱ yivái̱, va̱ása kandíxandó yi̱ʼi̱. 38  Soo tá kéʼíi̱ ña̱ kúni̱ra, ni kǒo kandíxavandó yi̱ʼi̱, kandíxandó xa̱ʼa̱ ña̱ xítondó ña̱ kéʼíi̱. Saá kúú ña̱ kunda̱a̱-inindó ña̱ ndiʼi tiempo kítáʼan yivái̱ xíʼi̱n ta saátu miíi̱ kítáʼi̱n xíʼin yivái̱”. 39  Ta tuku xi̱kuni̱na tiinnara soo kǒo níkivi tiinnara chi ku̱a̱ʼa̱nra nu̱úna. 40  Ta tuku nda̱kiʼinra ku̱a̱ʼa̱nra chí inka táʼví yuʼú tá yu̱ta Jordán, nu̱ú xi̱sandákuchi ta̱ Juan na̱ yiví tá xa̱ʼa̱, ta kán ki̱ndoora. 41  Ta ku̱a̱ʼání na̱ yiví ni̱xa̱ʼa̱n xi̱toñaʼá ta ni̱ka̱ʼa̱nna: “Kǒo nda̱a̱ ni iin milagro níkeʼé ta̱ Juan, soo ndiʼi ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ ta̱ ta̱a yóʼo ña̱ nda̱a̱ kúúña”. 42  Ta kán ku̱a̱ʼánína ki̱xáʼana kándíxana ta̱ Jesús.

Nota

Inka variante “levo”.
Á “ña̱ tákura”. Koto glosario, alma.
Inka variante “ndee̱”.
Á “Vikó ña̱ Dedicación”.
Koto nota ña̱ va̱xi nu̱ú Juan 5:2.
Á “iin kítáʼanndi̱”.