Hebreos 7:1-28

  • Kǒo nda̱a̱ ni iin na̱ níxi̱yo nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ Melquisedec ña̱ xi̱kuura rey ta saátu su̱tu̱ (1-10)

  • Ta̱ Cristo kúúra iin su̱tu̱ ta̱ káʼnuníka (11-28)

    • Ta̱ Cristo íyo tu̱ʼvara ña̱ sakǎkura na̱ yiví (25)

7  Saáchi ta̱ Melquisedec ta̱ xi̱kuu rey ñuu Salem ta xi̱kuura su̱tu̱ Ndióxi̱ ta̱ káʼnu, ki̱tara ña̱ ku̱ʼu̱nra ndakutáʼanra xíʼin ta̱ Abrahán tá ndi̱kó ta̱yóʼo ña̱ ni̱xa̱ʼa̱nra xa̱ʼníra na̱ rey; ta̱yóʼo ta̱xira bendición ndaʼa̱ ta̱ Abrahán,  ta̱ Abrahán ta̱xira iin táʼví loʼo* ndiʼi ña̱ʼa ña̱ nda̱kiʼinra ndaʼa̱ ta̱ Melquisedec. Ki̱vi̱ra kúni̱ kachiña “rey ta̱ nda̱kúní kéʼé”; ta kúútura rey ña̱ ñuu Salem, ña̱yóʼo kúni̱ kachiña “rey ta̱ táxi ku̱a̱ʼání ña̱ va̱ʼa”.  Xa̱ʼa̱ ña̱ kǒo yivára ni kǒo siʼíra ni kǒo ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ táʼanra na̱ ni̱xi̱yo xi̱naʼá, ni kǒo ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ama kúú ña̱ ka̱kura ta saátu ama kúú ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ra, soo xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱yo ta̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo se̱ʼe Ndióxi̱, ndákundeéra kúúra su̱tu̱ ndiʼi tiempo.  Kiʼin va̱ʼandó kuenta ña̱ iin ta̱ ndáyáʼviní xi̱kuu ta̱yóʼo, ña̱kán ta̱ Abrahán ta̱ táʼanyó ta̱ ni̱xi̱yo xi̱naʼá ki̱ʼinra iin táʼví loʼo* mií ña̱ ndáyáʼvika ña̱ nda̱kiʼinra ta ta̱xiraña ndaʼa̱ ta̱yóʼo.  Ña̱ nda̱a̱ kúúvaña nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱ka̱ʼa̱n Ley, na̱ se̱ʼe ta̱ Leví na̱ nda̱kaxinna ña̱ koona su̱tu̱, kúúmiína nda̱yí* ña̱ ndukúna iin táʼví loʼo* ña̱ʼa nu̱ú na̱ ñuu, na̱ kúú ñani miína ni kúúna se̱ʼe ta̱ Abrahán.  Soo ta̱ ta̱a yóʼo ni su̱ví ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Leví níkixira, ta̱ Abrahán ta̱xivara iin táʼví loʼo* ña̱ xi̱kuumiíra ndaʼa̱ra, ta ta̱yóʼo ta̱xira bendición ndaʼa̱ ta̱ ki̱ndoo Ndióxi̱ taxira ña̱ʼa ndaʼa̱.  Ta̱ káʼnu kúú ta̱ táxi bendición ndaʼa̱ ta̱ loʼo ta ni iinna kǒo kivi ka̱ʼa̱n ña̱ su̱ví saá íyoña.  Soo na̱ nu̱ú na̱ ni̱ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ na̱ ndákiʼin iin táʼví loʼo* ña̱ʼa, na̱ yiví na̱ kivi kuviva kúúna, ta ta̱ inka ta̱ káʼa̱nyó xa̱ʼa̱ yóʼo, tu̱ʼun Ndióxi̱ káʼa̱nña xa̱ʼa̱ra ña̱ tákuvara.  Ta kivi ka̱ʼa̱nyó xa̱ʼa̱ ta̱ Leví ta̱ ndákiʼin iin táʼví loʼo* ña̱ʼa, ña̱ xa̱a̱ cha̱ʼvi ta̱ Abrahán xa̱ʼa̱ra, 10  saáchi ta̱ Leví ta̱ʼán kakuvíra tá ki̱ta ta̱ Melquisedec ni̱xa̱ʼa̱nra nda̱kutáʼanra xíʼin ta̱ Abrahán. 11  Tá níkuchiñu na̱ se̱ʼe ta̱ Leví kindaana ku̱a̱chi na̱ yiví xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kuuna su̱tu̱ (chi ña̱yóʼo kúú ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n Ley ña̱ nda̱kiʼin na̱ ñuu) ¿nda̱chunví xi̱niñúʼu kixi inka su̱tu̱ ta̱ ka̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ kúúra su̱tu̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ Melquisedec ta su̱ví nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ Aarón? 12  Saáchi xa̱ʼa̱ ña̱ xa̱a̱ nása̱ma na̱ kuu su̱tu̱ saátu xíniñúʼu nasa̱ma ña̱ Ley. 13  Saáchi ta̱ ta̱a ta̱ káʼa̱nyó xa̱ʼa̱ yóʼo inkava ti̱xin veʼe ki̱xira,* ta nda̱a̱ ni iin na̱ táʼan ta̱yóʼo va̱ása níkachíñuna nu̱ú altar Ndióxi̱. 14  Saáchi kúnda̱a̱ káxi iniyó ta̱ kúú tátayó ki̱xira ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Judá ta ta̱ Moisés va̱ása níka̱ʼa̱nra xa̱ʼa̱ na̱yóʼo ña̱ koona su̱tu̱. 15  Ta káxiníka ni̱xi̱yo ña̱yóʼo tá ki̱xaa̱ inka ta̱ su̱tu̱ ta̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ Melquisedec, 16  ta̱yóʼo va̱ása níxa̱a̱ra kuura su̱tu̱ xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱xira ti̱xin veʼe na̱ xi̱ka̱ʼa̱n Ley xa̱ʼa̱ ña̱ xíniñúʼu koona su̱tu̱, saáchi ni̱xa̱a̱ra ku̱ura su̱tu̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kúúmiíra ndee̱ ña̱ táxi ña̱ kutakura ta va̱ása ndiʼi-xa̱ʼa̱ra. 17  Saáchi ña̱yóʼo kúú ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ xa̱ʼa̱ ta̱kán: “Yóʼó kúún su̱tu̱ ndiʼi tiempo nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo ta̱ Melquisedec”. 18  Xa̱ʼa̱ ña̱kán Ley ña̱ ni̱xi̱yo xi̱naʼá xa̱a̱ ni̱xi̱nuña i̱xaa Ndióxi̱ chi kǒoka ndee̱ña ta ni kǒoka chiñuña. 19  Saáchi ña̱ Ley kǒo níkivi kindaaña ku̱a̱chi ña̱ xi̱kuumií na̱ yiví, soo Ndióxi̱ kúú ta̱ táxi iin ña̱ va̱ʼaníka ndakiʼinyó chí nu̱únínu, ta ña̱yóʼo kúú ña̱ chíndeétáʼan xíʼinyó ña̱ kuyatinyó nu̱ú Ndióxi̱. 20  Ta saátu íyova iin na̱ chi̱naʼá xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo 21  (saáchi íyo sava na̱ ta̱a na̱ ni̱xa̱a̱ ku̱u su̱tu̱ soo kǒo na̱ níchinaʼá xa̱ʼa̱na, soo ta̱ ta̱a yóʼo ni̱xa̱a̱ra ku̱ura su̱tu̱ xa̱ʼa̱ ña̱ chi̱naʼá ta̱ ni̱ka̱ʼa̱n ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ra “Jehová* chi̱naʼára ta va̱ása nasamara ña̱ káʼa̱nra:* ‘Yóʼó kúún su̱tu̱ ndiʼi tiempo’”), 22  ta̱ Jesús ni̱xa̱a̱ra ku̱ura ta̱ náʼa̱ ña̱ ndixava xi̱nu iin trato ña̱ va̱ʼaníka. 23  Va̱ása níkivi ku̱a̱ʼá tiempo koona su̱tu̱ saáchi ni̱xi̱ʼi̱vana, ña̱kán xi̱niñúʼu koo ku̱a̱ʼáníka na̱ ndakiʼin chiñu yóʼo ña̱ koona su̱tu̱. 24  Soo ta̱kán ndiʼi tiempo tákura ta kǒo na̱ ndakiʼin chiñu nu̱úra ña̱ koona su̱tu̱. 25  Ta̱yóʼo xa̱a̱ íyo tu̱ʼvavara, xa̱ʼa̱ ña̱kán kivi sakǎkura ndiʼi na̱ xíniñúʼu ki̱vi̱ra ña̱ ka̱ʼa̱nna xíʼin Ndióxi̱, ta kivi sakǎkurana chi ndiʼi tiempo tákura ta kivi ka̱ʼa̱nra xíʼin Ndióxi̱ ña̱ ná chindeétáʼanra xíʼinna. 26  Saáchi xíniñúʼuyó iin su̱tu̱ káʼnu ta̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ta̱yóʼo: iin ta̱ nda̱kú-ini, ta̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií, ta̱ kǒo ña̱ yaku̱a̱ kúúmií, ta̱ íyo xíká nu̱ú na̱ kúúmií ku̱a̱chi, ta̱ súkunka íyo nu̱ú ndiví.* 27  Ta̱yóʼo va̱ása íyora nda̱a̱ táki̱ʼva íyo inkaka na̱ su̱tu̱ náʼnu, saáchi va̱ása xíniñúʼu so̱kóra ña̱ʼa ndaʼa̱ Ndióxi̱ ndiʼi ki̱vi̱ xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi miíra ta saátu xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi na̱ ñuu, saáchi xa̱a̱ iin yichi̱ nda̱taxira miíra ndaʼa̱ Ndióxi̱ ta va̱ása ndikókara keʼéra ña̱yóʼo. 28  Saáchi na̱ xáa̱ kúú su̱tu̱ káʼnu nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa̱n Ley, na̱ ku̱a̱chiva kúúna, soo tándi̱ʼi ta̱xi Ndióxi̱ Ley kán chi̱naʼára xa̱ʼa̱ se̱ʼera ña̱ ndaka̱xinrara ña̱ koora su̱tu̱ káʼnu, ta̱yóʼo ni̱xa̱a̱ra ku̱ura iin ta̱ sáxi̱nu ndiʼi ña̱ kúni̱ Ndióxi̱, kǒo ña̱ kúma̱ní nu̱úra ta ndiʼi tiempo íyora saá.

Nota

Koto glosario, diezmo.
Koto glosario, diezmo.
Á “derecho”.
Koto glosario, diezmo.
Koto glosario, diezmo.
Koto glosario, diezmo.
Koto glosario, diezmo.
Á “ta̱ inka tribu xi̱kuura”.
Á “va̱ása ndikó-inira”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ chíñu na̱ íyo ñuyǐví yóʼo.