Hebreos 12:1-29

  • Ta̱ Jesús chíndeéra miíyó ña̱ va̱ʼaníka kandíxayó Ndióxi̱ (1-3)

    • Na̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin vi̱kó ña̱ káʼnuní (1)

  • “Kǒo kundasíún kuniún consejo ña̱ táxi Jehová” (4-11)

  • Ná ndakundeéyó ndasanda̱kúyó yichi̱ nu̱ú ku̱ʼu̱nyó (12-17)

  • Ná kuyatinyó nu̱ú Jerusalén ña̱ íyo chí ndiví (18-29)

12  Xa̱ʼa̱ ña̱ íyo ku̱a̱ʼání na̱ yiví na̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin vi̱kó káʼnuní ña̱ sáʼvi miíyó, ta na̱yóʼo káʼa̱nna xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xi̱nina ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱niso̱ʼona, ná sakútaʼayó ndiʼi ña̱ʼa ña̱ ve̱ení ndísoyó ta saátu ku̱a̱chi ña̱ kamaní sándakava miíyó, ta ná ixandakúní-iniyó* kunuyó carrera ña̱ xa̱a̱ xínuyó ku̱a̱ʼa̱nyó,  nani xíto káxiyó nu̱ú ta̱ Jesús, ta̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanra xíʼinyó ña̱ va̱ʼaníka koo ña̱ kándíxayó Ndióxi̱. Chi ta̱yóʼo xi̱kunda̱a̱-inira ña̱ si̱íní koora chí nu̱únínu, xa̱ʼa̱ ña̱kán ku̱ndeé-inira xi̱tikaara ndaʼa̱ iin yitu̱n tú sa̱xóʼvi̱* miíra, ta kǒo níndi̱ʼi̱-inira xa̱ʼa̱ ña̱ kukaʼan nu̱úra ta vitin íyora chí ndaʼa̱ kúaʼa Ndióxi̱.  Ña̱kán, ña̱ va̱ʼa kǒo kunaándó ta kǒo ndakava-inindó, ndakaniníxi̱níndó xa̱ʼa̱ ta̱ ku̱ndeé-ini* xíʼin ndiʼi ña̱ xi̱ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼa na̱ yiví ku̱a̱chi xíʼinra, ta na̱yóʼo na̱ xi̱saxóʼvi̱ miíva xi̱kuuna.  Ndóʼó kánitáʼankavandó xíʼin ku̱a̱chi yóʼo, soo ta̱ʼán ya̱ʼandó nu̱ú iin tu̱ndóʼo ña̱ xa̱a̱ yatin kuvindó xíʼin.  Ta na̱ndósó va̱ʼa inindó xa̱ʼa̱ consejo ña̱ nda̱kiʼinndó xa̱ʼa̱ ña̱ íyondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo se̱ʼe Ndióxi̱, ta ña̱yóʼo káchiña: “Se̱ʼe miíi̱, kǒo kundasíún kuniún consejo* ña̱ táxi Jehová* ndaʼún, ta ni kǒo ndakava-iniún tá káʼa̱nra xíʼún xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼún,  saáchi Jehová* táxira consejo* ndaʼa̱ na̱ kúʼvi̱-inira xínira. Ta táxira castigo ndaʼa̱ ndiʼi na̱ ndákiʼinra ña̱ xa̱a̱na koona se̱ʼera”.  Xa̱ʼa̱ ña̱ sánáʼa̱ra ndóʼó xíniñúʼu kundeé-inindó. Ndióxi̱ kéʼéra xíʼinndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéra xíʼin se̱ʼe miíra. ¿Á íyo iin na̱ yiví na̱ íyo se̱ʼe ta kǒo táxina consejo* ndaʼa̱ na̱yóʼo?  Soo tá kǒo nítaxira consejo* ndaʼa̱ndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéra xíʼin ndiʼiyó, su̱ví ndixa se̱ʼevíra kúúndó chi se̱ʼe inkavana kúúndó.  Chi na̱ yiváyó xi̱taxina consejo* ndaʼa̱yó, ta miíyó xi̱ ixato̱ʼóyóna. Tá saá íyoña, ¿á va̱ása xíniñúʼu kandíxaníkayó ña̱ káʼa̱n yiváyó xíʼinyó chi ta̱kán kúú ta̱ níʼi yichi̱ nu̱úyó xíʼin ndee̱ra? 10  Chi na̱ yiváyó loʼova tiempo xi̱taxina consejo* ndaʼa̱yó, ta xi̱keʼénaña nda̱a̱ táki̱ʼva va̱ʼa túvi miína. Soo Ndióxi̱ táxira consejo ndaʼa̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa miíyó, ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó kooyó na̱ yi̱i̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo miíra. 11  Ña̱ nda̱a̱va kúúña, tá táxina iin castigo* ndaʼa̱yó xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼéyó va̱ása kúsi̱íví-iniyó chi na̱ kúsuchí-iniva kúúyó, chi ña̱yóʼo sáxo̱ʼvi̱ña miíyó. Soo va̱ʼaní chíndeétáʼanña xíʼin na̱ kándíxa ndakiʼinña ta tándi̱ʼi va̱ʼaní xa̱a̱na koona ta kǒo nda̱a̱ ni iin ña̱ sandíʼi̱-inina. 12  Xa̱ʼa̱ ña̱kán ndasandakúndó ndaʼa̱ ña̱ xa̱a̱ ku̱vitá, ta saátu koʼndo* ña̱ xa̱a̱ ku̱vitá, 13  ta ndakundeéndó ndasanda̱kúndó yichi̱ nu̱ú ku̱ʼu̱nndó, ña̱kán táʼví ña̱ tu̱kue̱ʼe̱* ná kǒo kitaña nu̱ú ndíka̱a̱ña, va̱ʼaka ná ndaʼaña. 14  Viíní kutáʼanndó xíʼin ndiʼina, ta viíní koo ki̱ʼva ña̱ kutakundó chi tá ná kǒo keʼéndó ña̱yóʼo va̱ása kunindó tátayó. 15  Koo tu̱ʼvaníndó ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼinndó tasaá va̱ása xa̱a̱ndó koondó nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ti̱oʼo* ña̱ va̱ása va̱ʼa, chi ña̱yóʼo sákakuña ku̱a̱ʼání tu̱ndóʼo ta ku̱a̱ʼánína sándiʼi-xa̱ʼa̱ña; 16  kiʼinníndó kuenta ña̱ kǒo ki̱ʼvindó ku̱a̱chi kini,* ni ña̱ xa̱a̱ndó kundasíndó ña̱ʼa ña̱ yi̱i̱ ña̱ kúú kuenta Ndióxi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé ta̱ Esaú, xa̱ʼa̱ iin kuití ña̱ xi̱xira sa̱ndákoora derecho ña̱ koora ta̱ se̱ʼe nu̱ú. 17  Chi ndóʼó kúnda̱a̱-inindó, tá xi̱kuni̱ra ndakiʼinra bendición va̱ása níndakiʼinkaraña. Ni xa̱kura nu̱ú yivára ña̱ xi̱kuni̱ra saxínu̱ra-inira ña̱ ndakiʼinra bendición va̱ása níkivika ndakiʼinraña. 18  Saáchi ndóʼó va̱ása níkuyatinndó nu̱ú iin ña̱ʼa ña̱ kivi tiinndó ña̱ ndeéní xíxi̱, ni nu̱ú vi̱kó ña̱ tu̱únní, ni nu̱ú naání, ni nu̱ú ndeéní káni ta̱chí, 19  ni ña̱ kuniso̱ʼondó ña̱ tívina iin trompeta, ni ña̱ ka̱ʼa̱nna xíʼinndó chí ndiví. Tá xi̱niso̱ʼo na̱ ñuu kán tu̱ʼun yóʼo ki̱xáʼana ni̱ka̱ʼa̱n-ndáʼvina xíʼin ta̱ Moisés ña̱ ná kǒo kuniso̱ʼokanaña. 20  Saáchi kǒo níkundeé-inina xíʼin chiñu ña̱ xa̱ʼndara tá ni̱ka̱ʼa̱nra: “Tá ni̱ki̱ʼvi iin kití nu̱ú íyo yuku̱* yóʼo, xíniñúʼu kaninarí xíʼin yu̱u̱ nda̱a̱ ná kuvirí”. 21  Ta ndiʼi ña̱ ku̱u kán, ndeéní i̱yo ni̱xi̱yoña ta nda̱a̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Moisés: “Kísiníña yi̱ʼi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ yíʼvii̱”. 22  Soo ndóʼó ku̱yatinndó nu̱ú iin yuku̱ Sion ta saátu nu̱ú ñuu ña̱ kúú kuenta mií Ndióxi̱ ta̱ táku, ña̱yóʼo kúú ña̱ Jerusalén ña̱ íyo chí ndiví, ta saátu nu̱ú ku̱a̱ʼání na̱ ángel 23  na̱ nda̱taka, ta saátu nu̱ú nda̱taka ndiʼi na̱ se̱ʼe Ndióxi̱ na̱ nu̱ú na̱ ni̱ka̱ʼyi̱ ki̱vi̱ chí ndiví, ta saátu nu̱ú Ndióxi̱ ta̱ ndátiin ku̱a̱chi xíʼin ndiʼina, ta saátu nu̱ú na̱ nda̱kúní íyo ini ta kéʼéna ndiʼi ña̱ kúni̱ ndee̱ Ndióxi̱, ta xa̱a̱ ndo̱o ku̱a̱china, 24  ta saátu nu̱ú ta̱ Jesús ta̱ chíndeétáʼan ña̱ koo iin trato xa̱á, ta ku̱yatintundó nu̱ú ni̱i̱ ña̱ ni̱ko̱so̱ yávára, ta ña̱yóʼo va̱ʼaníkaña nu̱ú ni̱i̱ ta̱ Abel. 25  Kiʼin va̱ʼandó kuenta ña̱ va̱ʼaní kuniso̱ʼondó ta̱ káʼa̱n xíʼinndó. Tiempo xi̱naʼá na̱ yiví na̱ xi̱ndoo nu̱ú ñuʼú yóʼo kǒo níxiinna kuniso̱ʼona ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱* xíʼinna, ta xa̱ʼa̱ ña̱kán nda̱kiʼinna castigo, kachikaví miíyó ku̱a̱ʼáníka koo castigo ndakiʼinyó tá ná kǒo kuniso̱ʼoyó ta̱ káʼa̱n xíʼinyó nda̱a̱ chí ndiví. 26  Saáchi tiempo saá xíʼin tu̱ʼun kuitíra sa̱kánda̱ra ñuʼú soo vitin káʼa̱nra ña̱yóʼo: “Tuku sakánda̱i̱ ñuʼú yóʼo, soo su̱ví ña̱yóʼo kuití chi nda̱a̱ ndiví sakánda̱i̱”. 27  Soo tá káchiña “tuku” ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ña̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ kánda̱, ta ña̱yóʼo kúú ña̱ʼa ña̱ kǒo ní ixava̱ʼa Ndióxi̱, soo ña̱ʼa ña̱ va̱ása kánda̱ va̱ása ndiʼi-xa̱ʼa̱ña. 28  Ña̱kán xa̱ʼa̱ ña̱ ndakiʼinyó iin Reino ña̱ kǒo kívi kanda̱, ná ndakundeéyó taxiyó ña̱ na̱ʼa̱ Ndióxi̱ ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼinyó, chi ña̱yóʼo kúú ña̱ chindeétáʼan xíʼinyó ña̱ ndasakáʼnuyóra nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ miíra, ta yi̱ʼvíníyó kuniyó Ndióxi̱* ta ixato̱ʼóníyóra. 29  Saáchi Ndióxi̱yó, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ñuʼu̱ ña̱ sándiʼi-xa̱ʼa̱ saá íyora.

Nota

Á “kundeé-iniyó”.
Koto glosario, Agente Principal.
Koto glosario, yitu̱n tú sáxo̱ʼvi̱.
Á “i̱xandakú-ini”.
Koto glosario, disciplina.
Koto glosario, disciplina.
Koto glosario, disciplina.
Koto glosario, disciplina.
Koto glosario, disciplina.
Koto glosario, disciplina.
Koto glosario, disciplina.
Inka variante “ko̱ʼndo̱ xa̱ʼá”.
Inka variante “nda̱kue̱ʼe̱”.
Inka variante “yoʼo̱”.
Inka variante “xi̱kí”.
Ña̱yóʼo sana káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱ xi̱ka̱ʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ káʼa̱n Ndióxi̱.
Koto glosario, ña̱ yi̱ʼvíyó kuniyó Ndióxi̱.