Ir al contenido

Ir al índice

Génesis

Capítulo

Ña̱ káʼa̱nña xa̱ʼa

 • 1

  • “Ndióxi̱ i̱xava̱ʼara ndiví xíʼin ñuʼú” (1, 2)

  • I̱ñu̱ ki̱vi̱ ndu̱vií nu̱ú ñuʼú (3-31)

   • Ki̱vi̱ 1: ku̱vaʼa ña̱ yéʼe̱; káʼñu xíʼin ñuú (3-5)

   • Ki̱vi̱ 2: nda̱taʼví ti̱kui̱í (6-8)

   • Ki̱vi̱ 3: nda̱tuvi ñuʼú yi̱chí ta xa̱ʼnu ku̱ʼu̱ nu̱úña (9-13)

   • Ki̱vi̱ 4: ku̱vaʼa ñu̱ʼu, yo̱o̱ xíʼin ki̱mi (14-19)

   • Ki̱vi̱ 5: ku̱vaʼa kití tí ñúʼu ini ti̱kui̱í xíʼin tí ndáchí (20-23)

   • Ki̱vi̱ 6: ku̱vaʼa kití tí íyo nu̱ú ñuʼú ta saátu na̱ yiví (24-31)

 • 2

  • Ki̱vi̱ u̱xa̱ nda̱kindee̱ Ndióxi̱ (1-3)

  • Jehová Ndióxi̱ kúú ta̱ i̱xava̱ʼa ndiví xíʼin ñuʼú (4)

  • Chí jardín ña̱ Edén ni̱xi̱yo ta̱ ta̱a xíʼin ñá ñaʼá (5-25)

   • “Ndióxi̱ xi̱niñúʼura ñuʼú ña̱ i̱xava̱ʼara ta̱ ta̱a” (7)

   • Va̱ása xíniñúʼu kaxína ku̱i̱ʼi ña̱ íyo nda̱ʼa iin yitu̱n (15-17)

   • Ndióxi̱ i̱xava̱ʼara ñá ñaʼá (18-25)

 • 3

  • Na̱ yiví ni̱ki̱ʼvina ku̱a̱chi (1-13)

   • Ta̱ siʼna ni̱ka̱ʼa̱n ña̱ vatá (4, 5)

  • Jehová ni̱ka̱ʼa̱nra ndáaña kundoʼo na̱ i̱xaso̱ʼo (14-24)

   • Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ na̱ se̱ʼe ñá ñaʼá (15)

   • Ndióxi̱ ta̱várana ti̱xin jardín ña̱ Edén (23, 24)

 • 4

  • Ta̱ Caín xíʼin ta̱ Abel (1-16)

  • Na̱ se̱ʼe ta̱ Caín (17-24)

  • Ta̱ Set xíʼin se̱ʼera ta̱ Enós (25, 26)

 • 5

  • Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ se̱ʼe ta̱ Adán nda̱a̱ na̱ se̱ʼe ta̱ Noé (1-32)

   • Ni̱xi̱yo se̱ʼeta̱a ta̱ Adán xíʼin se̱ʼe-síʼira (4)

   • Ta̱ Enoc ke̱ʼéra ña̱ kúni̱ Ndióxi̱ (21-24)

 • 6

  • Na̱ ángel ti̱ndaʼa̱na xíʼin ná ñaʼá (1-3)

  • Ka̱ku na̱ nefilim (4)

  • Ku̱suchí-ini Jehová xa̱ʼa̱ ña̱ kininí xi̱keʼé na̱ yiví (5-8)

  • Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Noé ña̱ keʼéra iin arca (9-16)

  • Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ kuun sa̱vi̱ (17-22)

 • 7

  • Ni̱ki̱ʼvina ini arca (1-10)

  • Ndeéní ku̱un sa̱vi̱ (11-24)

 • 8

  • Nu̱u ti̱kui̱í tá nda̱kutú nu̱ú ñuʼú (1-14)

   • Ta̱ Noé ta̱vára iin paloma (8-12)

  • Ke̱e ndiʼina ini arca (15-19)

  • Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ñuʼú yóʼo (20-22)

 • 9

  • Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin na̱ yiví (1-7)

   • Ley ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ni̱i̱ (4-6)

  • Ndióxi̱ xi̱niñúʼura arcoíris ña̱ ke̱ʼéra iin trato (8-17)

  • Ña̱ kuu xíʼin na̱ se̱ʼe ta̱ Noé (18-29)

 • 10

  • Na̱ ñuu na̱ ka̱na ti̱xin na̱ se̱ʼe ta̱ Noé (1-32)

   • Na̱ se̱ʼe ta̱ Jafet (2-5)

   • Na̱ se̱ʼe ta̱ Cam (6-20)

    • Ta̱ Nemrod ni̱xi̱yora contra Jehová (8-12)

   • Na̱ se̱ʼe ta̱ Sem (21-31)

 • 11

  • Veʼe ña̱ súkunní i̱xava̱ʼana chí Babel (1-4)

  • Jehová sa̱kára tu̱ʼun ña̱ xi̱kaʼa̱nna (5-9)

  • Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ na̱ se̱ʼe ta̱ Sem nda̱a̱ na̱ se̱ʼe ta̱ Abrán (10-32)

   • Na̱ veʼe ta̱ Taré (27)

   • Ta̱ Abrán sa̱ndákoora ñuu Ur (31)

 • 12

  • Ta̱ Abrán ke̱era chí Harán ta ku̱a̱ʼa̱nra chí Canaán (1-9)

   • Ña̱ ki̱ndoo Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrán (7)

  • Ta̱ Abrán xíʼin ñá Sarái ku̱a̱ʼa̱nna chí Egipto (10-20)

 • 13

  • Ta̱ Abrán ndi̱kóra chí Canaán (1-4)

  • Ta̱ Abrán xíʼin ta̱ Lot ta̱ʼví-táʼanna (5-13)

  • Tuku káʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrán xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoora xíʼinra (14-18)

 • 14

  • Ta̱ Abrán chíndeétáʼanra xíʼin ta̱ Lot (1-16)

  • Ta̱ Melquisedec táxira bendición ndaʼa̱ ta̱ Abrán (17-24)

 • 15

  • Trato ña̱ ke̱ʼé Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrán (1-21)

   • Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱ xo̱ʼvi̱na 400 ku̱i̱ya̱ (13)

   • Tuku káʼa̱n Ndióxi̱ xíʼin ta̱ Abrán xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoora xíʼinra (18-21)

 • 16

  • Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ñá Agar xíʼin ta̱ Ismael (1-16)

 • 17

  • Na̱ se̱ʼe ta̱ Abrahán ku̱a̱ʼání ñuu xa̱a̱na nduuna (1-8)

   • Ta̱ Abrán nda̱kunaníra Abrahán (5)

  • Trato ña̱ ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱na (9-14)

  • Ñá Sarái nda̱kunaníñá Sara (15-17)

  • Koo iin se̱ʼe ta̱ Abrahán ta̱ kunaní Isaac (18-27)

 • 18

  • U̱ni̱ na̱ ángel ni̱xa̱ʼa̱nna nu̱ú ta̱ Abrahán (1-8)

  • Ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin ñá Sara ña̱ koo se̱ʼeñá ta ni̱xa̱ku̱ñá (9-15)

  • Ta̱ Abrahán ni̱ka̱ʼa̱n-ndáʼvira xa̱ʼa̱ na̱ ñuu Sodoma (16-33)

 • 19

  • U̱vi̱ na̱ ángel ni̱xa̱ʼa̱nna nu̱ú ta̱ Lot (1-11)

  • Ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin ta̱ Lot xíʼin na̱ veʼera ña̱ ná sandákoona ñuu kán (12-22)

  • Ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ Sodoma xíʼin Gomorra (23-29)

   • Ñá síʼi ta̱ Lot ndu̱uñá ñi̱i̱ (26)

  • Ta̱ Lot xíʼin ná se̱ʼera (30-38)

   • Nu̱ú ka̱na xa̱ʼa̱ ñuu Moab xíʼin ñuu Ammón (37, 38)

 • 20

  • Ki̱ndaana ñá Sara ndaʼa̱ ta̱ Abimélec (1-18)

 • 21

  • Ka̱ku ta̱ Isaac (1-7)

  • Ta̱ Ismael xi̱kusi̱kindaara ta̱ Isaac (8, 9)

  • Ni̱ta̱xín ñá Agar xíʼin ta̱ Ismael (10-21)

  • Trato ña̱ ke̱ʼé ta̱ Abrahán xíʼin ta̱ Abimélec (22-34)

 • 22

  • Ndióxi̱ ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ta̱ Abrahán ña̱ ná so̱kóra ta̱ Isaac (1-19)

   • Ndiʼina ndakiʼin bendición xa̱ʼa̱ na̱ se̱ʼe ta̱ Abrahán (15-18)

  • Na̱ veʼe ñá Rebeca (20-24)

 • 23

  • Ni̱xi̱ʼi̱ ñá Sara ta sa̱ndúxu̱nnañá (1-20)

 • 24

  • Ndu̱kúna ñá tindaʼa̱ xíʼin ta̱ Isaac (1-58)

  • Ñá Rebeca ku̱a̱ʼa̱nñá ndakutáʼanñá xíʼin ta̱ Isaac (59-67)

 • 25

  • Ta̱ Abrahán tuku tíndaʼa̱ra (1-6)

  • Ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Abrahán (7-11)

  • Na̱ se̱ʼe ta̱ Ismael (12-18)

  • Ka̱ku ta̱ Jacob xíʼin ta̱ Esaú (19-26)

  • Ta̱ Esaú ni̱xi̱íkora derecho ña̱ kúúmiíra ña̱ kúúra ta̱ nu̱ú (27-34)

 • 26

  • Ta̱ Isaac xíʼin ñá Rebeca ni̱xa̱ʼa̱nna xi̱ndoona chí Guerar (1-11)

   • Ndióxi̱ káʼa̱ntura xíʼin ta̱ Isaac xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ndoora xíʼin yivára (3-5)

  • Ni̱na̱ána xa̱ʼa̱ pozo (12-25)

  • Trato ña̱ ke̱ʼé ta̱ Isaac xíʼin ta̱ Abimélec (26-33)

  • Ta̱ Esaú ti̱ndaʼa̱ra xíʼin u̱vi̱ ná hitita (34, 35)

 • 27

  • Ta̱ Isaac táxira bendición ndaʼa̱ ta̱ Jacob (1-29)

  • Ta̱ Esaú kúni̱ra ndakiʼinra bendición soo va̱ása ndándikó-inira (30-40)

  • Ta̱ Esaú sáa̱-inira xínira ta̱ Jacob (41-46)

 • 28

  • Ta̱ Isaac chi̱ndaʼára ta̱ Jacob chí Padán-Aram (1-9)

  • Ta̱ Jacob ni̱xa̱níra chí Betel (10-22)

   • Ndióxi̱ káʼa̱ntura xíʼin ta̱ Jacob xa̱ʼa̱ ña̱ xa̱a̱ ki̱ndoora xíʼin ta̱ Abrahán (13-15)

 • 29

  • Ta̱ Jacob nda̱kutáʼanra xíʼin ñá Raquel (1-14)

  • Ta̱ Jacob ku̱tóoníra ñá Raquel (15-20)

  • Ta̱ Jacob ti̱ndaʼa̱ra xíʼin ñá Lea ta saátu xíʼin ñá Raquel (21-29)

  • Ka̱ku ku̱mí se̱ʼera xíʼin ñá Lea: ta̱ Rubén, ta̱ Simeón, ta̱ Leví xíʼin ta̱ Judá (30-35)

 • 30

  • Ñá Bilhá sa̱kákuñá ta̱ Dan xíʼin ta̱ Neftalí (1-8)

  • Ñá Zilpá sa̱kákuñá ta̱ Gad xíʼin ta̱ Aser (9-13)

  • Ñá Lea sa̱kákuñá ta̱ Isacar xíʼin ta̱ Zabulón (14-21)

  • Ñá Raquel sa̱kákuñá ta̱ José (22-24)

  • Ku̱a̱ʼání ndu̱u ndikachi sa̱na̱ ta̱ Jacob (25-43)

 • 31

  • Ta̱ Jacob ku̱a̱ʼa̱n-se̱ʼéra chí Canaán (1-18)

  • Ta̱ Labán nda̱ni̱ʼí-táʼanra xíʼin ta̱ Jacob (19-35)

  • Trato ña̱ ki̱ndoo ta̱ Jacob xíʼin ta̱ Labán (36-55)

 • 32

  • Na̱ ángel nda̱ni̱ʼí-táʼanna xíʼin ta̱ Jacob (1, 2)

  • Ta̱ Jacob ni̱xi̱yo tu̱ʼvara ña̱ ndakutáʼanra xíʼin ta̱ Esaú (3-23)

  • Ta̱ Jacob ka̱nitáʼanra xíʼin iin ángel (24-32)

   • Ta̱ Jacob nda̱kunaníra Israel (28)

 • 33

  • Ta̱ Jacob nda̱kutáʼanra xíʼin ta̱ Esaú (1-16)

  • Ta̱ Jacob ku̱a̱ʼa̱nra chí Siquem (17-20)

 • 34

  • Ta̱ Siquem ti̱in tuúnra ñá Dina ta ni̱ki̱si̱ra xíʼinñá (1-12)

  • Na̱ se̱ʼe ta̱ Jacob sa̱ndáʼvina ta̱ Siquem xíʼin yivára (13-31)

 • 35

  • Ta̱ Jacob sa̱ndíʼi-xa̱ʼa̱ra ndióxi̱ na̱ inka ñuu (1-4)

  • Ta̱ Jacob nda̱ndikóra chí Betel (5-15)

  • Ka̱ku ta̱ Benjamín ta ni̱xi̱ʼi̱ ñá Raquel (16-20)

  • Na̱ 12 se̱ʼe ta̱ Israel (21-26)

  • Ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Isaac (27-29)

 • 36

  • Na̱ se̱ʼe ta̱ Esaú (1-30)

  • Na̱ rey xíʼin na̱ xi̱niʼi yichi̱ nu̱ú na̱ ñuu Edom (31-43)

 • 37

  • Ña̱ ni̱xa̱ní ta̱ José (1-11)

  • Na̱ ñani ta̱ José sáa̱-inina xíninara (12-24)

  • Ni̱xi̱íkona ta̱ José ña̱ kachíñundáʼvira (25-36)

 • 38

  • Ta̱ Judá xíʼin ñá Tamar (1-30)

 • 39

  • Ta̱ José káchíñura nu̱ú ta̱ Potifar (1-6)

  • Kǒo níxiinra ku̱su̱nra xíʼin ñá síʼi ta̱ Potifar (7-20)

  • Chi̱kaa̱na ta̱ José veʼeka̱a (21-23)

 • 40

  • Ta̱ José káʼa̱nra ndáaña kúni̱ kachi ña̱ ni̱xa̱nína (1-19)

   • “Iinlá Ndióxi̱ kúú ta̱ kivi ka̱ʼa̱n xíʼinndó ndáaña kúni̱ kachi ña̱ ni̱xa̱níndó” (8)

  • Ta̱ faraón ni̱xi̱nura ku̱i̱ya̱ra (20-23)

 • 41

  • Ta̱ José káʼa̱nra ndáaña kúni̱ kachi ña̱ ni̱xa̱ní ta̱ faraón (1-36)

  • Ta̱ faraón táxira iin chiñu káʼnu ndaʼa̱ ta̱ José (37-46a)

  • Ta̱ José kíʼinra kuenta xíʼin ña̱ kuxuna (46b-57)

 • 42

  • Na̱ ñani ta̱ José ni̱xa̱a̱na chí Egipto (1-4)

  • Ta̱ José xítondosóra na̱ ñanira (5-25)

  • Na̱ ñanira ndi̱kóna nu̱ú íyo ta̱ Jacob (26-38)

 • 43

  • Ndi̱kó na̱ ñanira chí Egipto xíʼin ta̱ Benjamín (1-14)

  • Tuku ndákutáʼan ta̱ José xíʼin na̱ ñanira (15-23)

  • Ta̱ José xíxira xíʼin na̱ ñanira (24-34)

 • 44

  • Nda̱ni̱ʼína copa ta̱ José ini coxta ta̱ Benjamín (1-17)

  • Ta̱ Judá kúni̱ra kindo̱ora nu̱ú ñanira ta̱ Benjamín (18-34)

 • 45

  • Ta̱ José káʼa̱nra ndáa ta̱ kúúra xíʼin na̱ ñanira (1-15)

  • Na̱ ñani ta̱ José ku̱a̱ʼa̱nna xa̱ʼa̱ ta̱ Jacob (16-28)

 • 46

  • Ta̱ Jacob xíʼin na̱ veʼera ku̱a̱ʼa̱nna kundoona chí Egipto (1-7)

  • Na̱ ku̱a̱ʼa̱n kundoo chí Egipto (8-27)

  • Ta̱ José nda̱kutáʼanra xíʼin ta̱ Jacob chí Gosén (28-34)

 • 47

  • Ta̱ Jacob xi̱nitáʼanra xíʼin ta̱ faraón (1-12)

  • Va̱ʼaní kéʼé ta̱ José chiñura (13-26)

  • Ta̱ Israel ni̱xa̱a̱ra xi̱koora chí Gosén (27-31)

 • 48

  • Ta̱ Jacob táxira bendición ndaʼa̱ u̱vi̱ saá na̱ se̱ʼe ta̱ José (1-12)

  • Ku̱a̱ʼáka bendición nda̱kiʼin ta̱ Efraín (13-22)

 • 49

  • Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ Jacob kuu tá xa̱a̱ ku̱nu̱mí kuvira (1-28)

   • Ta̱ Siló kixira ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Judá (10)

  • Ta̱ Jacob ni̱ka̱ʼa̱nra ndáa ki̱ʼva kúni̱ra ndu̱xu̱nra (29-32)

  • Ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Jacob (33)

 • 50

  • Ta̱ José sa̱ndúxu̱nra ta̱ Jacob chí Canaán (1-14)

  • Ta̱ José káʼa̱nra xíʼin na̱ ñanira ña̱ i̱xakáʼnu-inira xa̱ʼa̱na (15-21)

  • Tiempo ña̱ xi̱taku ta̱ José nda̱a̱ tá ni̱xi̱ʼi̱ra (22-26)

   • Ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ José keʼéna xíʼin lekera (25)