Filipenses 3:1-21

  • Va̱ása xíniñúʼu kundaa-iniyó kuniyó miíyó (1-11)

    • Nda̱a̱ ni iin ña̱ʼa va̱ása ndáyáʼviña xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱nyó ta̱ Cristo (7-9)

  • Xíniñúʼu chika̱a̱yó ndee̱ ña̱ va̱ʼa xa̱a̱yó nda̱a̱ nu̱ú ndíʼi (12-21)

    • “Chí ndiví kundooyó” (20)

3  Xa̱ʼa̱ ña̱kán ñani* miíi̱, ndiʼi tiempo kusi̱í-inindó xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱nndó tátayó, ni ña̱ xa̱a̱ ka̱ʼyíi̱ nu̱úndó kúú ña̱ káʼyí tukui̱ nu̱úndó, su̱ví ku̱a̱chiví kúú ña̱yóʼo nu̱úi̱, chi xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ʼa miívandó kúú ña̱ kéʼíi̱ ña̱yóʼo.  Kuentaní koondó xíʼin na̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ti̱na;* kuentaní koondó xíʼin na̱ íxandi̱va̱ʼa xíʼin inkana; kuentaní koondó xíʼin na̱ káʼa̱n ña̱ xíniñúʼu ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱ na̱ yiví.*  Chi miíyó kúú na̱ ndixa ni̱ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱i̱,* ta ndásakáʼnuyó Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ níʼi espíritu santo yichi̱ nu̱úyó ta kándíxayó ta̱ Cristo Jesús, ta va̱ása kándíxayó ña̱ kándíxa na̱ yiví,  soo tá íyo iin na̱ kivi ka̱ʼa̱n ña̱ va̱ʼaní íyo ña̱ kéʼéna, yi̱ʼi̱ kúú ta̱ kivi ka̱ʼa̱n ña̱ va̱ʼaníka íyo ña̱ kéʼíi̱. Tá íyo iin na̱ ndákanixi̱ní ña̱ va̱ʼaní íyo ña̱ kéʼéna, kiviva ka̱ʼi̱n ña̱ va̱ʼaníka íyo ña̱ kéʼé yi̱ʼi̱:  tá ni̱ya̱ʼa u̱na̱ ki̱vi̱ ña̱ ka̱kui̱, ni̱ta̱ʼnda̱ nu̱ú yi̱íi̱,* ta̱ ñuu Israel kúi̱ ta ki̱xii̱ ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Benjamín, ta̱ hebreo kúi̱ chi na̱ hebreo kúú yivái̱, ta xi̱kui̱ fariseo chi xi̱ndiku̱i̱n ndiʼi ña̱ káʼa̱n ley;  yi̱ʼi̱ kúú mií ta̱ xi̱kandíxaníka ña̱yóʼo, ta xa̱ʼa̱ ña̱kán i̱xandi̱va̱ʼi̱ xíʼin na̱ congregación Ndióxi̱, ta ndiʼi ña̱ káʼa̱n ley nda̱a̱ ni iin ña̱yóʼo va̱ása níya̱ʼandosói̱ña.  Soo ña̱ʼa ña̱ xi̱ndayáʼviníka nu̱úi̱, va̱ása ndáyáʼvikaña nu̱úi̱* vitin xa̱ʼa̱ ña̱ ndíku̱i̱n ta̱ Cristo.  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo, ndiʼika ña̱ʼa va̱ása ndáyáʼviña nu̱úi̱ tá chítáʼi̱nña xíʼin ña̱ sa̱kuaʼi̱ xa̱ʼa̱ ta̱ Cristo Jesús ta̱ kúú tátai̱. Xa̱ʼa̱ ta̱yóʼo kúú ña̱ sa̱ndákoi̱ ndiʼi ña̱ʼa ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo mi̱ʼí* saá íyoña nu̱úi̱, sa̱ndákoi̱ ndiʼi ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa kutáʼi̱n xíʼin ta̱ Cristo  ta saátu ña̱ kunda̱a̱-ini inkana ña̱ kítáʼi̱n xíʼinra, soo va̱ása káʼi̱n ña̱ kúi̱ ta̱ nda̱kú-ini xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxai̱ ña̱ káʼa̱n Ley chi xa̱ʼa̱ ña̱ kándíxai̱ ta̱ Cristo kúú ña̱ kúi̱ ta̱ nda̱kú-ini, chi nu̱ú Ndióxi̱, na̱ yiví na̱ kándíxa ta̱ Cristo kúú na̱ nda̱kú-ini. 10  Chi ña̱ kúni̱i̱ kúú ña̱ kunda̱a̱ va̱ʼa inii̱ xa̱ʼa̱ra, ta saátu xa̱ʼa̱ ndee̱ ña̱ sa̱ndátakuñaʼá, ta xo̱ʼvi̱i̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xo̱ʼvi̱ra ta saátu kuvii̱ nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱ʼi̱ra, 11  ña̱kán, tá ña̱ kivi kúúña, xa̱i̱ ndatakui̱ xíʼin na̱ siʼnaka ndataku. 12  Ta̱ʼán ndakiʼinvíi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra taxira ndaʼíi̱, ta ni ta̱ʼán sandíʼivíi̱ ña̱ ki̱xáʼíi̱ kéʼíi̱. Soo xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kaxin ta̱ Cristo Jesús yi̱ʼi̱, chíka̱a̱níi̱ ndee̱ ña̱ va̱ʼa ndakiʼi̱n ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nra taxira ndaʼíi̱. 13  Ñaniyó, ni ta̱ʼán ndakiʼinvíi̱ ña̱yóʼo túvii̱, soo íyo iin ña̱ kúnda̱a̱ káxi inii̱ xa̱ʼa̱, nándósói̱ xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ xi̱keʼíi̱ ta chíka̱a̱níi̱ ndee̱ ña̱ ndakiʼi̱n ña̱ va̱xi chí nu̱únínu, 14  chíka̱i̱ ndee̱ ña̱ va̱ʼa xa̱i̱ ndakiʼi̱n ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n Ndióxi̱ taxira ndaʼíi̱, chi xi̱niñúʼura ta̱ Cristo Jesús ña̱ ka̱nara yi̱ʼi̱ ña̱ ku̱ʼi̱n chí ndiví. 15  Miíyó na̱ xu̱xa-ini xíʼin tu̱ʼun Ndióxi̱, siaʼa kúú ña̱ xíniñúʼu ndakanixi̱níyó, soo tá íyo iinndó síín íyo ña̱ ndákanixi̱níndó, mií Ndióxi̱ na̱ʼa̱ nu̱úndó ndáa ki̱ʼva xíniñúʼu koo ña̱ ndakanixi̱níndó. 16  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, ni nda̱a̱ ndáaka ki̱ʼva kúú ña̱ xu̱xa-iniyó xíʼin tu̱ʼun Ndióxi̱, ná ndakundeéyó viíní kakayó ti̱xin yichi̱ yóʼo. 17  Ñaniyó, inkáchi ndakutáʼanndó ta keʼéndó nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé yi̱ʼi̱ ta kotondó ndáa ki̱ʼva kéʼé na̱ ndíku̱n yichi̱ ña̱ sa̱ndákoondi̱ nu̱úna. 18  Chi íyo ku̱a̱ʼání na̱ xi̱ka̱ʼi̱n xa̱ʼa̱ tá ya̱chi̱, soo vitin ndáa xákui̱ káʼi̱n xa̱ʼa̱na, chi nu̱ú na̱kán va̱ása ndáyáʼvika ña̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta̱ Cristo ndaʼa̱ yitu̱n tú sa̱xóʼvi̱* miíra. 19  Na̱kán na̱ ndiʼi-xa̱ʼa̱va kúúna; ta kéʼéna ña̱ kúni̱ miína, ta ña̱yóʼo nda̱sanaña ndióxi̱na, ta ni̱nuní kúnina* xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼu kukaʼan nu̱úna xíʼin, ta ndákanixi̱nína xa̱ʼa̱ ña̱ʼa ña̱ íyo nu̱ú ñuʼú. 20  Soo miíyó chí ndiví kundooyó ta ndátuníyó iin ta̱ sakǎku miíyó ta̱ ki̱xi chí ndiví, tátayó Jesucristo, 21  ta ndee̱ ña̱ kúúmiíra ña̱ xáʼndachíñura nu̱ú ndiʼi ña̱ʼa, ña̱yóʼo kúú ña̱ kuniñúʼura ña̱ va̱ʼa ndasara ku̱ñuyó ña̱ ni loʼo va̱ása ndáyáʼvi ña̱ xa̱a̱ña kooña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ku̱ñu miíra.

Nota

Sava yichi̱ tá va̱xi tu̱ʼun “ñani” nu̱ú Biblia káʼa̱nña xa̱ʼa̱ ta̱a xíʼin ñaʼá.
Inka variante “ñina”.
Á “na̱ xáʼnda ku̱ñu inkana”.
Koto glosario, circuncisión.
Koto glosario, circuncisión.
Á sana “miíi̱ nda̱kaxin sandákooña”.
Inka variante “kuayi”, “ta̱ka̱”.
Koto glosario, yitu̱n tú sáxo̱ʼvi̱.
Á “kúta̱a-inina”.