Efesios 6:1-24

  • Consejo ña̱ ku̱a̱ʼa̱n nu̱ú na̱ va̱lí xíʼin na̱ yivána (1-4)

  • Consejo ña̱ ku̱a̱ʼa̱n nu̱ú na̱ esclavo xíʼin na̱ káchíñuna nu̱ú (5-9)

  • “Ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱ndó ña̱ va̱ʼa kanitáʼanndó” (10-20)

  • Ni̱nda̱yírana (21-24)

6  Na̱ va̱lí, kuniso̱ʼondó* ña̱ káʼa̱n na̱ yivándó xíʼinndó nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ tátayó, chi va̱ʼaní ña̱yóʼo nu̱ú Ndióxi̱.  “Ixato̱ʼó yiváún xíʼin siʼún”. Ña̱yóʼo kúú ña̱ nu̱ú xíniñúʼu keʼún ña̱ va̱ʼa ndakiʼún bendición yóʼo:  “Ña̱ va̱ʼa kana ndiʼi ña̱ kéʼún ta ku̱a̱ʼání tiempo koún nu̱ú ñuʼú yóʼo”.  Ndóʼó na̱ íyo se̱ʼe,* kǒo sasáa̱ndó se̱ʼendó, sakúaʼnundóna ta taxindó yichi̱ nu̱úna nda̱a̱ táki̱ʼva kúni̱ mií Jehová.*  Ndóʼó na̱ esclavo, kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n na̱ káchíñundó nu̱ú, ixato̱ʼóníndóna ta xíʼin ndiʼi níma̱ndó kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱nna, nda̱a̱ táki̱ʼva keʼéndó tá mií ta̱ Cristo ná ka̱ʼa̱n xíʼinndó.  Va̱ása keʼéndó ña̱yóʼo xa̱ʼa̱ ña̱ xíto kuitína ndóʼó, xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ndó kindo̱o va̱ʼandó nu̱ú na̱ yiví, keʼéndóña nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé na̱ káchíñu nu̱ú ta̱ Cristo, ña̱ xíʼin ndiʼi níma̱na kéʼéna ña̱ kúni̱ Ndióxi̱.  Tá káchíñundó, xíʼin ndinuʼu-inindó kachíñundó, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo na̱ káchíñu nu̱ú Jehová* ta su̱ví nu̱ú na̱ yiví,  saáchi ndóʼó kúnda̱a̱-inindó ña̱ mií Jehová* ndacháʼvi iin iin na̱ yiví xa̱ʼa̱ nda̱a̱ ndáaka ña̱ va̱ʼa kéʼéna, ni kúúna esclavo á va̱ása kúúna esclavo.  Ndóʼó na̱ íyo na̱ káchíñu nu̱ú viíní keʼéndó xíʼinna, kǒo sayíʼvindóna, chi kúnda̱a̱-inindó ña̱ miíndó xíʼin na̱kán iin kúú ta̱ káchíñundó nu̱ú ta chí ndiví íyora ta ta̱kán va̱ʼa ndiʼi na̱ yiví nu̱úra. 10  Ta saátu mií Ndióxi̱ ná kuniñúʼura ndee̱ra ña̱ ndasandakúra-inindó. 11  Kuniñúʼundó ndiʼi ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱ndó ña̱ va̱ʼa kanitáʼanndó, saá kuchiñundó ya̱ʼandó nu̱ú ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xíniñúʼu ta̱ Ndi̱va̱ʼa ña̱ kúni̱ra sandáʼvira ndóʼó; 12  saáchi su̱ví xíʼin na̱ yiví kúú ña̱ kánitáʼanyó, chi xíʼin na̱ xáʼndachíñu nu̱ú ña̱ ñuyǐví naá kúú ña̱ kánitáʼanyó, ta na̱yóʼo kúú na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa na̱ ndóo chí ndiví. 13  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, kuniñúʼundó ndiʼi ña̱ táxi Ndióxi̱ ndaʼa̱ndó ña̱ va̱ʼa kanitáʼanndó, tasaá tá ná kixaa̱ tiempo yo̱ʼvi̱ kuchiñuvandó ya̱ʼandó nu̱úña, ta xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼéndó ndiʼi ña̱ xi̱niñúʼu keʼéndó, kuchiñuvandó ndakú koo inindó. 14  Xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa kútu̱ní* kuitandó, katúnndó tokóndó xíʼin ña̱ nda̱a̱ ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin cinturón, ta saátu kuniñúʼundó ña̱ nda̱kú ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ña̱ ndákasi kándíkana, 15  ta ndataánndó ndu̱xa̱n xa̱ʼa̱ndó ta koo tu̱ʼvandó ña̱ natúʼunndó xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa* xíʼin na̱ yiví ña̱ va̱ʼa xa̱a̱na kutáʼanna xíʼin Ndióxi̱. 16  Ta saátu kandíxaníndó Ndióxi̱, chi ña̱ kandíxayóra nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin escudo káʼnuní saá íyoña, ta xíʼin ña̱yóʼo kuchiñundó ndaʼvandó ndiʼi ña̱ chíndaʼá ta̱ Ndi̱va̱ʼa va̱xi nu̱úndó ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo flecha tú xíxi̱. 17  Ta saátu, kandíxandó ña̱ sakǎku Ndióxi̱ ndóʼó chi ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin casco saá íyoña, ta kuniñúʼundó espada ña̱ táxi espíritu santo, ta ña̱ espada yóʼo kúú tu̱ʼun Ndióxi̱. 18  Ta saátu kuniñúʼundó espíritu santo ña̱ ndiʼi tiempo ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱ ta xa̱a̱ síín síín ná koo oración ña̱ keʼéndó nu̱úra ta nda̱a̱ kuakundáʼvindó nu̱úra. Ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kundito va̱ʼa nu̱úndó ta ndiʼi tiempo ka̱ʼa̱n-ndáʼvindó xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ na̱ nda̱kaxinra.* 19  Ka̱ʼa̱nndó xíʼin Ndióxi̱ xa̱ʼíi̱, ña̱ va̱ʼa ná chindeétáʼanra xíʼi̱n ña̱ va̱ása yi̱ʼvíi̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ tu̱ʼun va̱ʼa, ta ña̱yóʼo kúú ña̱ yi̱i̱ ña̱ íyo se̱ʼé xa̱ʼa̱,* 20  Ndióxi̱ chi̱ndaʼára yi̱ʼi̱ ña̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ra, ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo núʼni ndaʼíi̱ xíʼin cadena, ka̱ʼa̱nndó xa̱ʼíi̱ xíʼin Ndióxi̱ ña̱ va̱ása yi̱ʼvíi̱ natúʼi̱n xa̱ʼa̱ra nda̱a̱ táki̱ʼva xíniñúʼu keʼíi̱. 21  Ña̱ va̱ʼa ná kunda̱a̱-inindó xa̱ʼíi̱ ndáa ki̱ʼva íyoi̱, ta̱ Tíquico, iin ñaniyó ta̱ kúʼvi̱ní-iniyó xíniyó ta̱ nda̱kúní íyo ini xíʼin tátayó Jesús, ta̱yóʼo natúʼunra xíʼinndó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱yóʼo. 22  Ta xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo kúú ña̱ chíndaʼíi̱ra ku̱xa̱a̱ra nu̱úndó: ña̱ va̱ʼa ná kunda̱a̱-inindó ndáa ki̱ʼva íyondi̱ ta saátu ña̱ sandíkora-inindó. 23  Viíní kutáʼan ndiʼindó xíʼin Ndióxi̱ ta kuʼvi̱-inindó kunindóra ta kandíxaníndóra, chi mií Ndióxi̱ ta̱ kúú yiváyó kúú ta̱ táxi ña̱yóʼo ta saátu tátayó Jesucristo. 24  Mií Ndióxi̱ ná na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼin ndiʼi na̱ ndixaní kúʼvi̱-ini xíni tátayó Jesucristo.

Nota

Á “kandíxandó”.
Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ ta̱a na̱ íyo se̱ʼe.
Inka variante “tuunní”.
Á “na̱ santo”.