Apocalipsis 8:1-13

  • Xúnána sello ña̱ u̱xa̱ (1-6)

  • Tívina ku̱mí trompeta (7-12)

  • Káʼa̱nna xa̱ʼa̱ u̱ni̱ tu̱ndóʼo (13)

8  Tá xu̱ná tí ndikachi* sello ña̱ u̱xa̱, ki̱ʼva sava hora ku̱táxi̱n chí ndiví.  Ta xi̱nii̱ u̱xa̱ na̱ ángel na̱ ndíta nu̱ú Ndióxi̱ ta na̱yóʼo nda̱kiʼinna u̱xa̱ trompeta.  Ta ki̱xaa̱ inka ángel ta níʼira iin ña̱ʼa* ña̱ oro ña̱ xíniñúʼuna ña̱ chíʼmána, xi̱kundichira yatin nu̱ú íyo altar. Ta ta̱xina ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ndaʼa̱ra ña̱ va̱ʼa chiʼmára, ta chiʼmára ña̱yóʼo nu̱ú altar ña̱ oro ña̱ níndichi chí nu̱ú trono ta kutáʼan oración ña̱ káʼa̱n na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* xíʼin ña̱yóʼo.  Ta yi̱ʼma̱ ña̱ kána nu̱ú ña̱ chíʼmá ta̱ ángel ku̱a̱ndaaña ku̱a̱ʼa̱nña nu̱ú Ndióxi̱ ta kítáʼanña xíʼin oración ña̱ kéʼé na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱.*  Ta ndi̱ku̱n ki̱ʼin ta̱ ángel ña̱ʼa* ña̱ xíniñúʼura ña̱ chíʼmára ta sa̱kútúraña xíʼin ñuʼu̱ ña̱ íyo nu̱ú altar ta sa̱kánaraña nu̱ú ñuʼú. Ta ndeéní ni̱ni̱ʼi nda̱a̱ táki̱ʼva níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱ ta ki̱xáʼa táku̱ ña̱ káʼa̱nna, ta ki̱xáʼa káni taxa ta ni̱ta̱an.  Ta u̱xa̱ saá na̱ ángel na̱ níʼi u̱xa̱ trompeta xa̱a̱ íyo tu̱ʼvana ña̱ tivina túyóʼo.  Ta̱ nu̱ú ti̱vira trompetara. Ta ki̱xáʼa íyo ñíí* xíʼin ñuʼu̱ ña̱ nda̱saka̱ xíʼin ni̱i̱ ta ña̱yóʼo sa̱kánanaña nu̱ú ñuʼú. Ta iin táʼví* ñuʼú ni̱xi̱xi̱; ta ki̱ʼva saátu yitu̱n ni̱xi̱xi̱ ta ni̱xi̱xi̱tu ndiʼi yu̱ku̱ kúii̱.  Ta̱ ángel ta̱ u̱vi̱ ti̱vira trompetara. Tasaá iin ña̱ káa nda̱a̱ táki̱ʼva káa iin yuku̱* káʼnu ña̱ xíxi̱ saá káa ña̱ sa̱kánana nu̱ú tá mar. Ta iin táʼví* tá mar ndu̱ura ni̱i̱;  ta iin koʼndo* kití tí ñúʼu ini mar ni̱xi̱ʼi̱rí ta iin táʼví* ndiʼi barco tú íyo nu̱ú mar ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱nú. 10  Ta̱ ángel ta̱ u̱ni̱ ti̱vira trompetara. Ta chí ndiví ke̱e iin ki̱mi tí yéʼe̱ nda̱a̱ táki̱ʼva yéʼe̱ iin lámpara. Ta nda̱kavarí sa̱tá iin táʼví* yu̱ta ta saátu nu̱ú kána ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í. 11  Ta tí ki̱mi yóʼo nanírí O̱va̱.* Ta iin táʼví* ti̱kui̱í ndu̱u o̱va̱rá. Ta ku̱a̱ʼání na̱ yiví ni̱xi̱ʼi̱ i̱xaa ti̱kui̱í yóʼo saáchi ndu̱u o̱va̱rá. 12  Ta̱ ángel ta̱ ku̱mí ti̱vira trompetara. Iin táʼví* ñu̱ʼu* ku̱naá nu̱úña, saátu ndo̱ʼo iin táʼví* yo̱o̱ ta saátu iin táʼví ndiʼi tí ki̱mi tí íyo. Ta iin táʼví* ndiʼi tíyóʼo kunaá nu̱úrí ta iin táʼví* ki̱vi̱ kǒo luz koo, ta saátu kundoʼo ñuú. 13  Xi̱nii̱ ta xi̱niso̱ʼi̱ iin tí águila tí ndáchí ma̱ʼñú ndiví ta ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nrí: “Kusuchíní-ini na̱ yiví na̱ ndóo nu̱ú ñuʼú tá xa̱a̱ ná tivi u̱ni̱ saá na̱ ángel na̱ kúma̱ní tivi trompetana, chi na̱yóʼo xa̱a̱ ku̱nu̱mí tivinanú”.

Nota

Inka variante “levo”.
Á “braserillo”.
Á “na̱ santo”.
Á “na̱ santo”.
Á “braserillo”.
Inka variante “íʼin”, “ñíʼi”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ táʼví ná ndata̱ʼví ñuʼú iin táʼvíña ni̱xi̱xi̱).
Inka variante “xi̱kí”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ táʼví ná ndata̱ʼví tá mar iin táʼvírá ndu̱u ni̱i̱).
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ koʼndo ná ndata̱ʼví kití iin koʼndo tíyóʼo ni̱xi̱ʼi̱).
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ táʼví ná ndata̱ʼví yu̱ta nu̱ú iin táʼví táyóʼo nda̱kava ki̱mi).
Á “Ajenjo”. Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, iin planta tú kúúmií veneno ta o̱va̱nú.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ táʼví ná ndata̱ʼví ti̱kui̱í iin táʼví táyóʼo ndu̱u o̱va̱rá).
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ táʼví ná ndata̱ʼví ñu̱ʼu iin táʼví ña̱yóʼo ku̱naá nu̱ú).
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ táʼví ná ndata̱ʼví yo̱o̱ iin táʼví tíyóʼo ku̱naá nu̱ú).
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/3”. (Tá u̱ni̱ táʼví ná ndata̱ʼví ki̱vi̱ iin táʼví ña̱yóʼo kǒo luz koo).