Apocalipsis 7:1-17

  • Ku̱mí na̱ ángel sásina nu̱ú ku̱mí saá ta̱chí ña̱ va̱ʼa kǒo ndiʼi-xa̱ʼa̱ ni iin ña̱ʼa (1-3)

  • Na̱ 144,000 nda̱kiʼinna sello (4-8)

  • Ku̱a̱ʼání na̱ yiví ndíxina ti̱ko̱to̱ yaa ña̱ náni̱ (9-17)

7  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, xi̱nii̱ ku̱mí na̱ ángel na̱ ndíta ku̱mí saá ti̱tu̱n ñuʼú yóʼo. Ta sásina nu̱ú ta̱chí ña̱ va̱xi ku̱mí saá ti̱tu̱n ñuʼú, sásina nu̱ú ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa ná kǒo kaniña ni nu̱ú ñuʼú ni nu̱ú tá mar ni nu̱ú nda̱a̱ ni iin yitu̱n.  Ta xi̱nii̱ inka ángel ta̱ ku̱a̱ndaa chí nu̱ú kána ñu̱ʼu* ta níʼira sello ña̱ ta̱xi Ndióxi̱ ta̱ táku ndaʼa̱ra, ta ndeéní ka̱nara ku̱mí saá na̱ ángel na̱ nda̱kiʼin nda̱yí* ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱na ñuʼú xíʼin tá mar.  Ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Kǒo sandíʼi-xa̱ʼa̱ndó ñuʼú ni tá mar ni yitu̱n, nda̱a̱ ná chika̱a̱ndi̱ sello te̱ʼé* ndiʼi na̱ káchíñu nu̱ú Ndióxi̱yó”.  Ta xi̱niso̱ʼi̱ nda̱saa kúú na̱ ndakiʼin sello: 144,000 kúú na̱ nda̱kiʼinña ta ki̱xina ti̱xin ndiʼi na̱ tribu na̱ se̱ʼe ta̱ Israel.  Ti̱xin na̱ tribu ta̱ Judá, 12,000 xi̱kuu na̱ nda̱kiʼin sello; ti̱xin na̱ tribu ta̱ Rubén, 12,000; ti̱xin na̱ tribu ta̱ Gad, 12,000;  ti̱xin na̱ tribu ta̱ Aser, 12,000; ti̱xin na̱ tribu ta̱ Neftalí, 12,000; ti̱xin na̱ tribu ta̱ Manasés, 12,000;  ti̱xin na̱ tribu ta̱ Simeón, 12,000; ti̱xin na̱ tribu ta̱ Leví, 12,000; ti̱xin na̱ tribu ta̱ Isacar, 12,000;  ti̱xin na̱ tribu ta̱ Zabulón, 12,000; ti̱xin na̱ tribu ta̱ José, 12,000; ti̱xin na̱ tribu ta̱ Benjamín, 12,000 xi̱kuu na̱ nda̱kiʼin sello.  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, xi̱nii̱ ku̱a̱ʼání na̱ yiví ta nda̱a̱ ni iin na̱ yiví va̱ása kúchiñu kaʼvi na̱yóʼo. Ta na̱yóʼo ki̱xina ti̱xin ndiʼi ñuu náʼnu xíʼin ñuu válí, káʼa̱nna ndiʼi nu̱ú tu̱ʼun ta ki̱xina ti̱xin ndiʼi tribu ta ndítana nu̱ú trono ta saátu nu̱ú tí ndikachi.* Ta ndíxina ti̱ko̱to̱ yaa ña̱ náni̱ ta níʼina ndaʼa̱ tú ñu̱u̱. 10  Ta ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo: “Ta̱ sa̱kǎku miíyó kúú Ndióxi̱yó ta̱ íyo nu̱ú trono ta saátu tí ndikachi”. 11  Ta ndiʼi na̱ ángel ni̱ka̱va̱nduuna sa̱tá trono ta saátu sa̱tá na̱ anciano* ta saátu sa̱tá ku̱mí saá na̱ querubín;* ta xi̱kuxítína nu̱ú trono ta nda̱sakáʼnuna Ndióxi̱. 12  Ta ka̱china: “Saá koo. Ndióxi̱yó kúúmiíra ña̱ ndíchi, ndee̱, ta ndakúníra ta xíniñúʼu ndukáʼnura, ta ndiʼina xíniñúʼu ixato̱ʼó-ñaʼá ta taxina tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra ndiʼi tiempo. Saá koo”. 13  Ta saá iin ta̱ anciano ni̱nda̱ka̱tu̱ʼunra yi̱ʼi̱: “¿Ndáana kúú na̱ ndíxi ti̱ko̱to̱ náni̱ ña̱ yaa ta ndáa míí ke̱ena?”. 14  Ta ndi̱ku̱n kama nda̱kuii̱n yuʼúra ta ka̱chii̱: “Táta, miíún kúú ta̱ xíni̱va xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo”. Ta ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Na̱yóʼo kúú na̱ ni̱ka̱ku nu̱ú tu̱ndóʼo káʼnu ta nda̱katana ti̱ko̱to̱ náni̱na ta nda̱sayaanaña xíʼin ni̱i̱ tí ndikachi. 15  Xa̱ʼa̱ ña̱kán ndítana nu̱ú trono Ndióxi̱, ta ndásakáʼnunara ini templora ñuú xíʼin káʼñu.* Ta ta̱ íyo nu̱ú trono kundaarana.* 16  Va̱ása kooka so̱ko ta ni va̱ása yi̱chi̱ka-inina ña̱ koʼona ti̱kui̱í; ta ni ñu̱ʼu xíʼin kaʼní va̱ása saxóʼvi̱kaña na̱yóʼo. 17  Saáchi tí ndikachi tí íyo ma̱ʼñú trono kundaarína ta kuniʼirí yichi̱ nu̱úna ña̱ ku̱ʼu̱nna nu̱ú kána ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í tá táxi ña̱ kutakuna. Ta Ndióxi̱ ndaya̱kúnra ti̱kui̱í nu̱úna”.

Nota

Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Inka variante “ndee̱”.
Inka variante “ta̱ʼya̱”, “ti̱e̱ʼé”.
Inka variante “levo”.
Á “na̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱”.
Na̱ querubín kúú na̱ ángel na̱ kúúmií iin chiñu káʼnu.
Inka variante “ndiví ñuú”.
Á “sakáa̱ra veʼera sa̱tána”.