Apocalipsis 6:1-17

 • Tí ndikachi xúnárí i̱ñu̱ sello (1-17)

  • Ta̱ yósó kuáyi̱ yaa ku̱chiñura ka̱nitáʼanra (1, 2)

  • Ta̱ yósó kuáyi̱ tí color kúáʼa ñuʼu̱ sákakura ku̱a̱chi (3, 4)

  • Ta̱ yósó kuáyi̱ tí ndáá sákakura so̱ko (5, 6)

  • Ta̱ yósó kuáyi̱ tí ndáʼviní náʼa̱ color naníra Ña̱ xáʼní (7, 8)

  • Ti̱xin altar xi̱nii̱ na̱ xa̱ʼnína (9-11)

  • Ndeéní ni̱ta̱an (12-17)

6  Ta xi̱nii̱ tá xu̱ná tí ndikachi* sello ña̱ nu̱ú, ta iin ta̱ querubín* ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nra nda̱a̱ táki̱ʼva ndeéní níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱ ta ka̱chira: “Kúáʼan”.*  Ta xi̱nii̱ iin kuáyi̱ yaa, ta ta̱ yósó tíyóʼo* níʼira iin kuxu̱n.* Ndióxi̱ ta̱xira iin corona ña̱ kunúu xi̱níra, ta ki̱tara ku̱a̱ʼa̱nra ña̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ra na̱ sáa̱-ini xíniñaʼá.  Tá xu̱ná tí ndikachi sello ña̱ u̱vi̱, xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ querubín ta̱ u̱vi̱ ta ka̱chira: “Kúáʼan”.  Ta ki̱ta inka kuáyi̱ tí kúáʼa ñuʼu̱, ta ta̱ yósó tíyóʼo nda̱kiʼinra chiñu ña̱ sakákura ku̱a̱chi nu̱ú ñuʼú ña̱ va̱ʼa kaʼní-táʼan na̱ íyo nu̱úña, ta nda̱kiʼinra iin espada ña̱ káʼnuní.  Tá xu̱ná tí ndikachi sello ña̱ u̱ni̱, xi̱niso̱ʼi̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ querubín ta̱ u̱ni̱ ta ka̱chira: “Kúáʼan”. Ta xi̱nii̱ iin kuáyi̱ tí ndáá, ta ta̱ yósó tíyóʼo níʼira iin balanza.  Ta ma̱ʼñú ku̱mí saá na̱ querubín xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n iinna, ta ka̱china: “Iin litro trigo ya̱ʼviña iin denario,* ta u̱ni̱ litro cebada ya̱ʼviña iin denario, kǒo kusíkíún aceite tá oliva ni vino”.  Tá xu̱ná tí ndikachi sello ña̱ ku̱mí, xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ querubín ta̱ ku̱mí ta ka̱chira: “Kúáʼan”.  Ta xi̱nii̱ iin kuáyi̱ tí ndáʼviní náʼa̱ color, ta ta̱ yósó tíyóʼo naníra Ña̱ xáʼní, ta Ya̱vi̱* nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱ yatinní ndíku̱nñara. Ta nda̱kiʼinna nda̱yí* ña̱ kaʼnína na̱ yiví na̱ ndóo nu̱ú iin táʼví loʼo* ñuʼú yóʼo xíʼin iin espada ña̱ káni̱ní, xíʼin so̱ko xíʼin kue̱ʼe̱ ña̱ ndeéní, ta saátu xíʼin kití tí kue̱ʼe̱ní tí íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo.  Tá xu̱ná tí ndikachi sello ña̱ u̱ʼu̱n, ti̱xin altar xi̱nii̱ ni̱i̱* na̱ xa̱ʼnína xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱kú ni̱xi̱yo inina xíʼin tu̱ʼun Ndióxi̱, ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ na̱túʼunna xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. 10  Ta na̱yóʼo ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nna: “Táta káʼnu, yóʼó kúú ta̱ yi̱i̱ ta yóʼó kúú ta̱ nda̱a̱, ¿nda̱saaka tiempo kúma̱ní ta saá ndatiún ku̱a̱chi xíʼin na̱ íyo nu̱ú ñuʼú ta taxiún castigo ndaʼa̱ na̱ xa̱ʼní ndi̱ʼi̱?”. 11  Ta mií tátayó ta̱xira iin ti̱ko̱to̱ yaa ña̱ káni̱ní ndaʼa̱ na̱yóʼo ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼinna: “Ndakindee̱ka loʼondó nda̱a̱ ná xi̱nu na̱ ñanindó na̱ kutáʼan kachíñu xíʼinndó, chi na̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kaʼnítuna kúú na̱yóʼova nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼéna xíʼinndó”. 12  Ta xi̱nii̱ tá xu̱ná tí ndikachi sello ña̱ i̱ñu̱, ta ndeéní ni̱ta̱an, ta ku̱naá nu̱ú ñu̱ʼu* ta ndu̱uña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ti̱ko̱to̱ ña̱ ndáá,* ta iníísaá tí yo̱o̱ ndu̱kúáʼarí nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ni̱i̱, 13  ta tí ki̱mi tí íyo chí ndiví ni̱ko̱yorí nu̱ú ñuʼú, nda̱a̱ táki̱ʼva kóyo tí higo tí kúii̱ tá ndeéní káni ta̱chí. 14  Ta ndiví nda̱tivíña nda̱a̱ táki̱ʼva ndátivína iin rollo ta nda̱ñúʼuña, ta ndiʼi yuku̱* xíʼin ndiʼi isla tu̱ʼunnaña nu̱ú xi̱nditaña. 15  Tasaá na̱ xáʼndachíñu nu̱ú ñuʼú, na̱ kúúmií iin chiñu káʼnu, na̱ ndísochíñu xíʼin na̱ soldado, na̱ ku̱i̱ká, na̱ kúúmií ndee̱, na̱ esclavo xíʼin na̱ yiví na̱ íyo libre chi̱se̱ʼéna miína ini kavá, ta saátu ma̱ʼñú yu̱u̱ ña̱ íyo chí yuku̱. 16  Tuku ta tuku xi̱ka̱ʼa̱nna xíʼin yuku̱, ta saátu xíʼin yu̱u̱ ta káchina: “Ko̱yondó sa̱tándi̱ ta chise̱ʼéndó ndi̱ʼi̱ nu̱ú ta̱ íyo nu̱ú trono, ta saátu nu̱ú tí ndikachi tí sáa̱ní, 17  saáchi xa̱a̱ ki̱xaa̱ ki̱vi̱ káʼnu ña̱ sáa̱ní na̱yóʼo, ta ¿ndáana kivi ka̱ku?”.

Nota

Inka variante “levo”.
Na̱ querubín kúú na̱ ángel na̱ kúúmií iin chiñu káʼnu.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “Naʼa”.
Inka variante “ta̱ nánóo sa̱ta̱rí”.
Á “arco”.
Xu̱ʼún ña̱ plata ña̱ xi̱xiniñúʼu na̱ ñuu Roma ta iin ki̱vi̱ xi̱xiniñúʼu kachíñuna ña̱ va̱ʼa kiʼinna ña̱yóʼo. Koto glosario.
Á “Hades”. Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta iin ña̱ náʼa̱ kuitíva kúúña. Koto glosario, ya̱vi̱ nu̱ú ñúʼu na̱ ni̱xi̱ʼi̱.
Inka variante “ndee̱”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “1/4”. (Ti̱xin ku̱mí na̱ yiví iinna xíʼi̱).
Koto glosario, alma.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Ti̱ko̱to̱ ndáá ña̱ káʼa̱nña xa̱ʼa̱ yóʼo xi̱keʼénaña xíʼin yixí tí ti̱xúʼu.
Inka variante “xi̱kí”.