Apocalipsis 5:1-14

  • Iin rollo ña̱ kúúmií u̱xa̱ sello (1-5)

  • Tí ndikachi kíʼinrí rollo (6-8)

  • Tí ndikachi kúú tí xíniñúʼu kuná sello (9-14)

5  Ta chí ndaʼa̱ kúaʼa ta̱ íyo nu̱ú trono xi̱nii̱ iin rollo ta u̱vi̱ táʼví* saá ña̱yóʼo ni̱ka̱ʼyi̱. Ta kútu̱ní* ndásiña xíʼin u̱xa̱ sello.  Ta xi̱nii̱ iin ángel ta̱ kúúmiíní ndee̱ ta ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nra: “¿Ndáana kúú na̱ xíniñúʼu ndakuná rollo ta sandíʼi-xa̱ʼa̱na sello ña̱ kúúmiíña?”.  Soo ni chí ndiví, ni nu̱ú ñuʼú, ni ti̱xin ñuʼú kǒo ni iinna níkivi kuná rollo yóʼo ta kunina ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱úña.  Ndeéní ki̱xáʼa xákui̱ saáchi kǒo níndani̱ʼína nda̱a̱ ni iin na̱ kivi kuná rollo ta kunina ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱úña.  Soo iin ta̱ anciano* ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Va̱ása kuakukaún. Ta̱ kúú ndikaʼa* ta̱ ki̱xi ti̱xin na̱ veʼe ta̱ Judá ta kúúra na̱ veʼe ta̱ David, ku̱chiñuva ta̱kán. Ta ta̱kán kúú ta̱ kivi ndakuná rollo ta saátu u̱xa̱ saá sello ña̱ kúúmiíña”.  Ta ma̱ʼñú trono xíʼin ma̱ʼñú ku̱mí na̱ querubín* ta saátu na̱ anciano, xi̱nii̱ níndichi iin ndikachi* ta náʼa̱ ña̱ ni̱so̱kónarí. Kúúmiírí u̱xa̱ ndiki̱ xíʼin u̱xa̱ nduchúnu̱ú. (Ña̱ nduchúnu̱ú yóʼo kúni̱ kachiña, u̱xa̱ espíritu Ndióxi̱ ña̱ chi̱ndaʼára ku̱a̱ʼa̱n nu̱ú iníísaá ñuʼú).  Tí ndikachi kamaní ku̱yatinrí ta ki̱ʼinrí rollo ña̱ ndíka̱a̱ ndaʼa̱ kúaʼa ta̱ íyo nu̱ú trono.  Tá ki̱ʼinrí rollo, ku̱mí saá na̱ querubín xíʼin 24 na̱ anciano xi̱kuxítína nu̱ú tí ndikachi. Ta iin tá iin na̱yóʼo níʼina arpa xíʼin ko̱ʼo̱ ña̱ oro nu̱ú ñúʼu ña̱ chíʼmána. (Ña̱ chíʼmána yóʼo kúni̱ kachiña, oración ña̱ kéʼé na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱).*  Ta xítana iin yaa xa̱á ña̱ káchi: “Yóʼó xíniñúʼu ndakiʼin rollo ta kunáún sello ña̱ kúúmiíña, saáchi ni̱so̱kóún miíún ta xíʼin ni̱ún nda̱satáún* na̱ yiví ña̱ koona kuenta Ndióxi̱ ni nda̱a̱ ndáaka tribu kúúna, nda̱a̱ ndáaka tu̱ʼun káʼa̱nna ni kúúna na̱ ñuu válí á kúúna na̱ ñuu náʼnu. 10  Xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼún, xa̱a̱na koona na̱ kaʼndachíñu ta koona su̱tu̱ ña̱ kachíñuna nu̱ú Ndióxi̱yó. Ta kaʼndachíñuna nu̱ú ñuʼú”. 11  Tasaá xi̱nii̱, ta xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ku̱a̱ʼání na̱ ángel na̱ ni̱ka̱va̱nduu sa̱tá trono ta saátu na̱ querubín xíʼin na̱ anciano. Ku̱a̱ʼání millón* kúú na̱yóʼo. 12  Ta ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo: “Tí ndikachi tí ni̱xi̱ʼi̱ xíniñúʼu ndakiʼinrí chiñu, ña̱ ku̱i̱ká, ña̱ ndíchi, ndee̱, ña̱ to̱ʼó, ña̱ ndukáʼnurí ta xíniñúʼu ndakiʼinturí bendición”. 13  Ta ndiʼi na̱ íyo chí ndiví, na̱ íyo nu̱ú ñuʼú, na̱ ñúʼu ti̱xin ñuʼú xíʼin ti̱xin tá mar xíʼin ndiʼika na̱ íyo nu̱úña xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo: “Ta̱ íyo nu̱ú trono xíʼin tí ndikachi xíniñúʼu ndakiʼinna bendición, ña̱ to̱ʼó, ña̱ ndukáʼnuna ta kúúmiína ndee̱ ndiʼi tiempo”. 14  Ta ku̱mí saá na̱ querubín xi̱ka̱ʼa̱nna: “Saá koo”. Ta na̱ anciano xi̱kuxítína ta nda̱sakáʼnuna Ndióxi̱.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “chí iniña ta saátu chí sa̱táña”.
Inka variante “tuun va̱ʼa”.
Á “ta̱ xi̱ku̱a̱ʼa̱”.
Á “león”.
Na̱ querubín kúú na̱ ángel na̱ kúúmií iin chiñu káʼnu.
Inka variante “levo”.
Á “na̱ santo”.
Inka variante “xe̱ún”.
Á “Ciento ña̱ millón”.