Apocalipsis 4:1-11

  • Xi̱nira nu̱ú íyo Jehová chí ndiví (1-11)

    • Jehová íyora nu̱ú tronora (2)

    • Na̱ 24 anciano ndóona nu̱ú tronona (4)

    • Ku̱mí na̱ querubín (6)

4  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo xi̱nii̱ chí ndiví iin yéʼé ña̱ núná, ta na̱ nu̱ú na̱ xi̱niso̱ʼi̱ ni̱ka̱ʼa̱n ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼi̱n, nda̱a̱ táki̱ʼva ndeéní táku̱ tá tívina iin trompeta. Ta ka̱china: “Chóʼo ndaún, chi na̱ʼi̱ nu̱ún ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ kuu”.  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, ndi̱ku̱n saá nda̱kiʼi̱n espíritu santo ta xi̱nii̱ iin trono chí ndiví ta xi̱nii̱ iin ta̱ íyo nu̱ú tú trono yóʼo.  Ta ta̱ íyo yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ yu̱u̱ livi ña̱ naní jaspe xíʼin sardio* saá náʼa̱ra, ta iníísaá nu̱ú níndúʼura xi̱ndika̱a̱ iin arcoíris, tí náʼa̱ nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ yu̱u̱ livi ña̱ naní esmeralda.  Ta sa̱tá tú trono xi̱nunduu* 24 trono ta nu̱ú túyóʼo ndóo 24 na̱ anciano. Na̱yóʼo ndíxina ti̱ko̱to̱ yaa ta kánuu iin corona ña̱ oro xi̱nína.  Ta nu̱ú trono kán xi̱kee taxa, xi̱taku̱ ña̱ xi̱ka̱ʼa̱nna ta ndeéní xi̱niʼi nda̱a̱ táki̱ʼva níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱; ta íyo u̱xa̱ lámpara ña̱ kúúmií ñuʼu̱ ña̱ túun nu̱ú trono kán. Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña u̱xa̱ espíritu Ndióxi̱.  Ta nu̱ú trono kán íyo iin ña̱ náʼa̱ nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ mar tá vidrio, ta yéʼe̱níña ta káxiní túviña. Ma̱ʼñú trono* kán xíʼin sa̱tá trono kán xi̱nunduu ku̱mí na̱ querubín,* ta chí nu̱úna xíʼin chí sa̱tána iin chútúña xíʼin nduchúnu̱ú.  Ta̱ querubín ta̱ nu̱ú náʼa̱ra nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ iin ndikaʼa,* ta̱ querubín ta̱ u̱vi̱ náʼa̱ra nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ iin si̱ndi̱ki̱, ta̱ querubín ta̱ u̱ni̱ nu̱úra íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo nu̱ú na̱ yiví, ta ta̱ querubín ta̱ ku̱mí náʼa̱ra nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ iin tí águila tí ndáchí.  Ta iin tá iin na̱ querubín yóʼo íyo i̱ñu̱ ndi̱xi̱nna, ta chí iniña xíʼin chí sa̱táña chútúña xíʼin nduchúnu̱ú. Ta ndiʼi tiempo, káʼñu xíʼin ñuú* káchina: “Jehová* Ndióxi̱, ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱, ni̱xi̱yora xi̱naʼáví ta íyora vitin ta va̱xitura, iin ta̱ yi̱i̱ní* kúú ta̱yóʼo”.  Tá ndásakáʼnu na̱ querubín ta̱ íyo nu̱ú trono, ta̱ táku ndiʼi tiempo, íxato̱ʼónara ta táxina tíxa̱ʼvi ndaʼa̱ra, 10  na̱ 24 anciano* xíkuxítína nu̱ú ta̱ íyo nu̱ú trono ta tákura ndiʼi tiempo ta ndásakáʼnunara. Chíndoona coronana nu̱ú tronora ta káchina: 11  “Jehová* Ndióxi̱ miíndi̱, yóʼó kúú ta̱ xíniñúʼu ndukáʼnu, yóʼó kúú ta̱ xíniñúʼu ixato̱ʼóna, yóʼó kúú ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱, saáchi miíún kúú ta̱ i̱xava̱ʼa ndiʼi ña̱ʼa, ta xa̱ʼa̱ ña̱ kúni̱ miíún na̱kuva̱ʼaña ta ki̱xáʼaña íyoña”.

Nota

Á “iin yu̱u̱ ña̱ liviní ña̱ color kúáʼa”.
Á “Iníí sa̱tá tú trono ndíta”.
Á “Chí ma̱ʼñú yatin sii̱n trono”.
Na̱ querubín kúú na̱ ángel na̱ kúúmií iin chiñu káʼnu.
Á “león”.
Inka variante “ndiví ñuú”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ta̱ yi̱i̱, ta̱ yi̱i̱, ta̱ yi̱i̱”.
Á “xi̱ku̱a̱ʼa̱”.