Apocalipsis 3:1-22

  • Tu̱ʼun ña̱ ku̱a̱ʼa̱n nu̱ú na̱ ndóo chí Sardis (1-6), Filadelfia (7-13), xíʼin Laodicea (14-22)

3  ”Kaʼyí ña̱yóʼo nu̱ú ta̱ ángel ta̱ ndíka̱a̱ chí congregación ña̱ Sardis: Ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼa̱n ta̱ níʼi u̱xa̱ espíritu Ndióxi̱ ta níʼitura u̱xa̱ ki̱mi: ‘Kúnda̱a̱va-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼún ta kúnda̱a̱tu-inii̱ ña̱ káʼa̱nna xa̱ʼún ña̱ tákuvaún, soo xa̱a̱ ni̱xi̱ʼi̱vaún.  Kiʼinníún kuenta ta chika̱a̱ ndee̱ xíʼin na̱ kíndo̱o na̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kuvi,* chi ta̱ʼán kunii̱ ña̱ saxínún ndiʼi chiñu ña̱ xíniñúʼu keʼún nu̱ú Ndióxi̱ miíi̱.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, ndakaʼán xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ nda̱kiʼún ta xi̱niso̱ʼún. Kǒo sandákoún ña̱ kandíxaún ña̱yóʼo ta ndikó-ini xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼún. Chi tá ná va̱ása ndakáxi-iniún, kixii̱ nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼé iin ta̱ kui̱ʼná ta ni va̱ása kunda̱a̱-iniún ndáa hora kixai̱.  ”’Soo chí Sardis ñúʼu savana xíʼún, na̱ kǒo ní ixayaku̱a̱ ti̱ko̱to̱na ta na̱yóʼo kúú na̱ kundixi ti̱ko̱to̱ yaa ta kutáʼanna kakana xíʼi̱n, saáchi na̱yóʼo kúú na̱ xíniñúʼu ndakiʼin ña̱yóʼo.  Na̱ ku̱chiñu, na̱kán kúú na̱ kundixi ti̱ko̱to̱ yaa ta nda̱a̱ ni iin ki̱vi̱ va̱ása ndakatai̱ ki̱vi̱na nu̱ú libro nu̱ú va̱xi ki̱vi̱ na̱ kutaku, chi nu̱ú yivái̱ xíʼin na̱ ángel na̱ kúúmiíra ndakunii̱ ña̱ xíni̱vai̱ na̱yóʼo.  Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n espíritu santo xíʼin na̱ congregación’.  ”Kaʼyí ña̱yóʼo nu̱ú ta̱ ángel ta̱ ndíka̱a̱ chí congregación ña̱ Filadelfia: Ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼa̱n ta̱ yi̱i̱, ta̱ kúú ta̱ nda̱a̱, ta̱ kúúmií llave ta̱ David, tá ndákunára yéʼé ni iinna kǒo kívi ndakasiña, soo tá ná ndakasiraña ni iinna kǒo kivi kunáña:  ‘Kúnda̱a̱va-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼún. (Yi̱ʼi̱ xu̱nái̱ iin yéʼé nu̱ún ta nda̱a̱ ni iinna kǒo kívi ndakasi ña̱yóʼo). Ta kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ ni loʼova kúú ndee̱ kúúmiíún, ka̱ndíxaún tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼi̱n ta nda̱kúní ni̱xi̱yo iniún xíʼi̱n.*  Ta na̱ kítáʼan xíʼin* ta̱ Ndi̱va̱ʼa, na̱ káʼa̱n kúú judío soo su̱ví ndixa na̱ judío kúúna chi ña̱ vatáva* káʼa̱nna, na̱kán kixina ta kuxítína nu̱ún,* ta na̱ʼi̱ nu̱úna ña̱ kúʼvi̱-inii̱ xínii̱ yóʼó. 10  Xa̱ʼa̱ ña̱ ke̱ʼún nda̱a̱ táki̱ʼva ke̱ʼé yi̱ʼi̱ ña̱ ndakú ni̱xi̱yo inii̱, yi̱ʼi̱ sakǎkui̱ yóʼó tá ná kixaa̱ ki̱vi̱* ña̱ kotoi̱ ndáa ña̱ʼa kúú ña̱ kéʼé na̱ yiví na̱ íyo iníísaá nu̱ú ñuʼú. 11  Si̱lóʼo kúma̱ní ña̱ kixai̱. Kǒo sandákoún ña̱ kúúmiíún, ña̱kán kǒo nda̱a̱ ni iinna kindaa premio ña̱ nda̱kiʼún. 12  ”’Na̱ ku̱chiñu, xa̱a̱na koona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin columna ti̱xin veʼe Ndióxi̱ miíi̱, ta va̱ása kitakana. Ta te̱ʼé* na̱kán kaʼyíi̱ ki̱vi̱ Ndióxi̱ miíi̱, saátu ki̱vi̱ ñuura ña̱ kúú Jerusalén ña̱ xa̱á ña̱ va̱xi chí ndiví chí nu̱ú íyo Ndióxi̱ miíi̱ ta saátu kaʼyíi̱ ki̱víi̱ ña̱ xa̱á nu̱úna. 13  Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n espíritu santo xíʼin na̱ congregación’. 14  ”Kaʼyí ña̱yóʼo nu̱ú ta̱ ángel ta̱ ndíka̱a̱ chí congregación ña̱ Laodicea: Ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼa̱n ta̱ naní Saá koo,* ta̱ testigo ta̱ nda̱kúní-ini ta kúúra ta̱ nda̱a̱, ta̱ nu̱ú va̱ʼa i̱xava̱ʼa Ndióxi̱: 15  ‘Kúnda̱a̱va-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼún ta kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ ni va̱ása vi̱xiún ta ni va̱ása niʼníún. Va̱ʼaníva tá vi̱xin níxi̱yoún á niʼní níxi̱yoún. 16  Soo xa̱ʼa̱ ña̱ íyoún nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ti̱kui̱í tá ni̱ndi̱ko,* ña̱ ni va̱ása niʼníún ta ni va̱ása vi̱xiún, nduxai̱n yóʼó. 17  Yóʼó káchiún “kúikávai̱, ta kúúmiíi̱ ku̱a̱ʼání ña̱ ku̱i̱ká ta kǒo ni iin ña̱ʼa xíniñúʼi̱”, soo kǒo kíʼún kuenta ña̱ va̱ása si̱í íyoún, ña̱ ndáʼviún, ña̱ kúáún ta saátu ña̱ íyo cháláún. 18  Ña̱kán káʼi̱n xíʼún ña̱ ná satáún* oro nu̱úi̱, oro ña̱ va̱ʼa ña̱ xa̱a̱ xi̱tondosóna nu̱ú ñuʼu̱, ña̱ va̱ʼa ndukúikáún, ta saátu ña̱ satáún ti̱ko̱to̱ yaa nu̱úi̱ ña̱ va̱ʼa kundixiún ta va̱ása koo cháláún ta kukaʼan nu̱ún ta saátu satáún pomada nu̱úi̱ ña̱ chika̱ún nu̱ún ña̱ va̱ʼa kotoún. 19  ”’Ndiʼi na̱ kúʼvi̱-inii̱ xínii̱, táxii̱ consejo* ndaʼa̱na ta ndáchika̱i̱na yichi̱ nda̱kú. Xa̱ʼa̱ ña̱kán, ndikó-ini xa̱ʼa̱ ku̱a̱chiún ta kachíñu nu̱ú Ndióxi̱ xíʼin ndiʼi níma̱ún. 20  Kotoún, xa̱a̱ níndichii̱ káni ndaʼíi̱ yéʼé. Tá iinna ná kuniso̱ʼo ña̱ káʼi̱n ta ná ndakunána yéʼé, ki̱ʼvii̱ veʼena ta kuxui̱ xíʼinna ta na̱kán kuxuna xíʼi̱n. 21  Na̱ ku̱chiñu, xa̱a̱na koona xíʼi̱n nu̱ú íyoi̱ xáʼndachíñui̱, nda̱a̱ táki̱ʼva ku̱chiñu miíi̱ ta íyoi̱ xíʼin yivái̱ nu̱ú xáʼndachíñura. 22  Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n espíritu santo xíʼin na̱ congregación’”.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ña̱ kíndo̱o ña̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kuvi”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “xíʼin ki̱víi̱”.
Á “sinagoga”.
Inka variante “ña̱ to̱ʼónva”.
Á “ixato̱ʼóna yóʼó”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “hora ña̱ prueba”.
Inka variante “ta̱ʼya̱”, “ti̱e̱ʼé”.
Ña̱yóʼo kúú iin ki̱vi̱ ña̱ ndákiʼin ta̱ Jesús.
Á “tá vi̱si̱n”, “tá vi̱xi̱n”.
Inka variante “kueún”.
Koto glosario, disciplina.