Apocalipsis 22:1-21

  • Yu̱ta tá táxi ña̱ kutakuna (1-5)

  • Nu̱ú ndíʼiña (6-21)

    • “Na̱ kúni̱ koʼo ti̱kui̱í tá táxi ña̱ kutakuna ná kixina ta kǒo chaʼvina xa̱ʼa̱rá” (17)

    • “Naʼa táta Jesús” (20)

22  Ta ni̱na̱ʼa̱ra nu̱úi̱ iin yu̱ta tá táxi ña̱ kutakuna, káxikaví* náʼa̱ nu̱úrá nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ ña̱ vidrio, ta kéerá va̱xirá chí nu̱ú íyo trono Ndióxi̱ ta saátu chí nu̱ú íyo tí ndikachi,*  ta ma̱ʼñú calle káʼnu ña̱ kúúmií ñuu yóʼo yáʼará ku̱a̱ʼa̱nrá. Ta u̱vi̱ saá yuʼú yu̱ta yóʼo íyo yitu̱n tú táxi ña̱ kutakuna, ta 12 yichi̱ táxinú ku̱i̱ʼi nu̱ú ku̱i̱ya̱, yo̱o̱ tá yo̱o̱ táxinú ku̱i̱ʼi. Ta yu̱ku̱ ndaʼa̱ yitu̱n yóʼo kúú ña̱ sándaʼa na̱ yiví.  Ndióxi̱ va̱ása chika̱a̱ra chiʼña ñuu yóʼo, saáchi trono mií Ndióxi̱ ta saátu trono tí ndikachi koonú ñuu yóʼo, ta na̱ káchíñu nu̱úra keʼéna chiñu yi̱i̱ nu̱úra,  kunina nu̱úra ta ka̱ʼyi̱ ki̱vi̱ra te̱ʼéna.*  Ta va̱ása kuñuúka, ta ni va̱ása kuniñúʼukana iin lámpara á ñu̱ʼu* ña̱ kutuu̱nña nu̱úna, saáchi mií Jehová* Ndióxi̱ kúú ta̱ natuun nu̱úna, ta na̱kán kaʼndachíñuna ndiʼi tiempo.  Ta ta̱ ángel kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Na̱ yiví kivi kandíxana tu̱ʼun yóʼo ta mií ña̱ nda̱a̱ kúúña, saá íyoña, Jehová* Ndióxi̱ ta̱ ni̱ka̱ʼa̱n xíʼin na̱ profeta, chi̱ndaʼára iin ángelra ña̱ va̱ʼa na̱ʼa̱ra nu̱ú na̱ káchíñu nu̱úra ndáaña kúú ña̱ xa̱a̱ ku̱nu̱mí kuu.  Xa̱a̱ ku̱nu̱míní kixai̱, si̱íní íyo na̱ yiví na̱ kándíxa ndiʼi tu̱ʼun ña̱ va̱xi nu̱ú rollo yóʼo, ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ kuu chí nu̱únínu”.  Yi̱ʼi̱ ta̱ Juan kúú ta̱ xi̱niso̱ʼo ndiʼi ña̱ʼa yóʼo ta xi̱nii̱ña. Tándi̱ʼi xi̱nii̱ña ta xi̱niso̱ʼi̱ña, xi̱kuxítíi̱ nu̱ú ta̱ ángel ta̱ ni̱na̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa yóʼo nu̱úi̱ ña̱ va̱ʼa ndasakáʼnui̱ra.  Soo ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Kuenta koún. Va̱ása keʼún ña̱yóʼo. Yi̱ʼi̱ iin esclavo kuitíva kúi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo miíún xíʼin na̱ ñaniún na̱ kúú profeta, ta saátu nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ndiʼi na̱ kándíxa tu̱ʼun ña̱ va̱xi nu̱ú rollo yóʼo. Ndasakáʼnu Ndióxi̱”. 10  Ta ni̱ka̱ʼa̱nkara: “Va̱ása taán se̱ʼún tu̱ʼun ña̱ va̱xi nu̱ú rollo yóʼo ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ kuu chí nu̱únínu, saáchi tiempo ña̱ kooña xa̱a̱ ku̱yatinníña. 11  Ta na̱ kéʼé ña̱ va̱ása nda̱kú ná ndakundeéna keʼéna ña̱ va̱ása nda̱kú, ta na̱ kéʼé ña̱ yaku̱a̱ ná ndakundeéna keʼéna ña̱ yaku̱a̱. Soo na̱ kǒo ku̱a̱chi kúúmií ná ndakundeéna keʼéna ña̱ va̱ʼa, ta na̱ yi̱i̱ ná ndakundeéna keʼéna ña̱ yi̱i̱. 12  ”‘Kuniso̱ʼo. Xa̱a̱ ku̱nu̱mí kixai̱ ta ña̱ʼa ña̱ taxii̱ ndaʼa̱na xa̱a̱ va̱xiña xíʼi̱n, ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ ke̱ʼéna saá koo ña̱ taxii̱ ndaʼa̱na. 13  Yi̱ʼi̱ kúú Alfa xíʼin Omega,* yi̱ʼi̱ kúú ta̱ nu̱ú ta kúútui̱ ta̱ so̱ndíʼi.* 14  Si̱íní íyo na̱ ndákata ti̱ko̱to̱ káni̱ ña̱ ndíxina ña̱ va̱ʼa ki̱ʼvina nu̱ú íyo yitu̱n tú táxi ña̱ kutakuna ta saátu ña̱ va̱ʼa ki̱ʼvina chí yéʼé ñuu yóʼo. 15  Chí ke̱ʼe íyo tí ti̱na* ta saátu ndiʼi na̱ kéʼé ña̱ tási, na̱ kíʼvi ku̱a̱chi kini,* na̱ xáʼní, na̱ ndásakáʼnu ndióxi̱ vatá ta saátu ndiʼi na̱ kútóoní ka̱ʼa̱n ña̱ vatá* ta nina mií ña̱yóʼo káʼa̱nna’. 16  ”‘Yi̱ʼi̱ ta̱ Jesús chi̱ndaʼíi̱ ángel miíi̱ ña̱ va̱ʼa natúʼunra xíʼinndó xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱yóʼo ña̱ va̱ʼa chindeétáʼanña xíʼin na̱ congregación. Yi̱ʼi̱ kúú ti̱oʼo* ta̱ David ta saátu ki̱xii̱ ti̱xin na̱ veʼera, ta kúútui̱ ki̱mi tí yéʼe̱ní tí kíta tá xi̱ta̱a̱n’”. 17  Ña̱ espíritu santo ta saátu ñá tindaʼa̱ xíʼin tí ndikachi káchina: “Naʼa”. Ta ndiʼi na̱ xíniso̱ʼo ná ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo “Naʼa”. Ta ndiʼi na̱ yíchi̱-ini ña̱ koʼona ti̱kui̱í ná kixina. Ta ndiʼi na̱ kúni̱ koʼo ti̱kui̱í tá táxi ña̱ kutakuna ná kixina ta kǒo chaʼvina xa̱ʼa̱rá. 18  “Ta ndiʼi na̱ xíniso̱ʼo tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú rollo yóʼo ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ kuu, ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼi̱n xíʼinna: tá iinna ndáchinúukana ña̱ va̱xi nu̱ú ña̱yóʼo, Ndióxi̱ ndachinúukara tu̱ndóʼo ña̱ ndakiʼinna ña̱ xa̱a̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú rollo yóʼo; 19  ta tá iinna kíndaana tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ nu̱ú rollo yóʼo ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ña̱ kuu, Ndióxi̱ va̱ása taxikara ña̱ ndakiʼinna ña̱ʼa ña̱ va̱ʼa ña̱ káʼa̱n rollo yóʼo xa̱ʼa̱, ña̱yóʼo kúni̱ kachiña ña̱ va̱ása taxira kaxína ku̱i̱ʼi ña̱ kána ndaʼa̱ yitu̱n tú táxi ña̱ kutakuna ta va̱ása taxira ki̱ʼvina ñuu ña̱ yi̱i̱. 20  ”Ta̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa yóʼo káchira: ‘Saá íyoña, xa̱a̱ ku̱nu̱míní kixii̱’”. “Saá koo. Naʼa táta Jesús”. 21  Mií tátayó Jesús ná na̱ʼa̱ra ña̱ va̱ʼaní-inira xíʼin na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱.*

Nota

Inka variante “kúiikaví”.
Inka variante “levo”.
Inka variante “ta̱ʼya̱na”.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Á “A xíʼin Z”. Alfa kúú ki̱vi̱ letra ña̱ nu̱ú va̱ʼa va̱xi ti̱xin tu̱ʼun griego ta omega kúú ki̱vi̱ letra ña̱ va̱xi nda̱a̱ so̱ndíʼi.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ta̱ ki̱xáʼa xa̱ʼa̱ ta saátu ta̱ so̱ndíʼi”.
Inka variante “ñina”. Ña̱yóʼo káʼa̱nña xa̱ʼa̱, na̱ kútóoní keʼé ña̱ʼa ña̱ kúkini-ini Ndióxi̱ xínira.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.
Inka variante “yoʼo̱”.
Á “na̱ santo”.