Apocalipsis 21:1-27

  • Ndiví xa̱á xíʼin ñuʼú xa̱á (1-8)

    • Va̱ása kuvikana (4)

    • “Ndásaxa̱ái̱ ndiʼi ña̱ʼa” (5)

  • Ña̱ káʼa̱n xa̱ʼa̱ ndáa ki̱ʼva íyo Jerusalén ña̱ xa̱á (9-27)

21  Tasaá xi̱nii̱ iin ndiví xa̱á xíʼin iin ñuʼú xa̱á, saáchi ndiví yatá xíʼin ñuʼú yatá xa̱a̱ nda̱ñúʼuvaña, ta tá mar kǒokará íyo.  Ta saátu xi̱nii̱ ñuu ña̱ yi̱i̱ ña̱ kúú Jerusalén ña̱ xa̱á, ta nda̱a̱ chí ndiví nu̱ú íyo Ndióxi̱ ke̱eña va̱xinuuña. Ta ña̱yóʼo xa̱a̱ íyo tu̱ʼvaña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo iin ñá ñaʼá ñá xa̱a̱ íyo tu̱ʼva ña̱ tindaʼa̱ñá xíʼin ta̱ koo yiíñá.  Tándi̱ʼi xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna chí nu̱ú íyo trono, ta ka̱china: “Veʼe Ndióxi̱ xa̱a̱ íyoña xíʼin na̱ yiví. Ta̱kán koora xíʼinna, ta na̱kán koona na̱ ñuura, mií Ndióxi̱ kúú ta̱ koo xíʼin na̱yóʼo.  Ta ndaya̱kúnra ti̱kui̱í nu̱úna, ta va̱ása kuvikana, ni va̱ása kusuchíka-inina, ni va̱ása kuakukana, ni va̱ása xo̱ʼvi̱kana. Ndióxi̱ sandíʼi-xa̱ʼa̱ra ndiʼi ña̱ʼa ña̱ sa̱xóʼvi̱ miíyó”.  Ta ta̱ íyo nu̱ú trono ni̱ka̱ʼa̱nra ña̱yóʼo: “Ndásaxa̱ái̱ ndiʼi ña̱ʼa”. Ta saátu ka̱chira: “Kaʼyí tu̱ʼun yóʼo, saáchi na̱ yiví kivi kandíxanaña, ta mií ña̱ nda̱a̱ kúúña”.  Ta ka̱chira: “Xa̱a̱ ni̱xi̱nuvaña. Yi̱ʼi̱ kúú Alfa xíʼin Omega,* ta̱ ki̱xáʼa xa̱ʼa̱ ta saátu ta̱ so̱ndíʼi. Ta ndiʼi na̱ yíchi̱-ini, taxii̱ ña̱ koʼona ti̱kui̱í tá kána nu̱ú kána ti̱kui̱í tá táxi ña̱ kutakuna, ta kǒo chaʼvina xa̱ʼa̱rá.  Ta ndiʼi na̱ ku̱chiñu xíʼin ñuyǐví ndakiʼinna ña̱ʼa yóʼo, ta yi̱ʼi̱ koi̱ Ndióxi̱na, ta na̱kán koona se̱ʼi̱.  Soo na̱ i̱yoní, na̱ va̱ása kándíxa yi̱ʼi̱, na̱ yaku̱a̱ní ta kéʼéna ña̱ kini, na̱ xáʼní, na̱ kíʼvi ku̱a̱chi kini,* na̱ kéʼé ña̱ tási, na̱ ndásakáʼnu ndióxi̱ vatá ta saátu ndiʼi na̱ káʼa̱n ña̱ vatá* ku̱ʼu̱nna nu̱ú xíxi̱ ñuʼu̱ xíʼin azufre,* ta ña̱yóʼo kúni̱ kachiña ña̱ kuvina yichi̱ u̱vi̱”.  Ta iin ta̱ ángel ta̱ kítáʼan xíʼinna ña̱ kúúna u̱xa̱ ángel na̱ níʼi u̱xa̱ ko̱ʼo̱ nu̱ú ñúʼu u̱xa̱ tu̱ndóʼo ña̱ so̱ndíʼi, ki̱xira ta ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Naʼa ta na̱ʼi̱ nu̱ún ñá tindaʼa̱ xíʼin tí ndikachi* ñá koo ñá síʼirí”. 10  Ta xi̱niñúʼura espíritu santo ta níʼira yi̱ʼi̱ ni̱xa̱ʼi̱n nda̱a̱ iin yuku̱* ña̱ káʼnuní ta súkunníña, ta kán ni̱na̱ʼa̱ra nu̱úi̱ ñuu yi̱i̱ ña̱ kúú Jerusalén, ta nda̱a̱ chí ndiví nu̱ú íyo Ndióxi̱ ke̱eña va̱xinuuña, 11  ta yéʼe̱níña xíʼin ña̱ va̱ʼa ña̱ kúúmií Ndióxi̱. Ta ña̱yóʼo nda̱a̱ táki̱ʼva yéʼe̱ iin yu̱u̱ ña̱ liviní saá yéʼe̱ña, nda̱a̱ táki̱ʼva íyo yu̱u̱ ña̱ naní jaspe ña̱ ndeéní táxa. 12  Ta iníí sa̱tá ña̱yóʼo xi̱ndika̱a̱ iin nama̱ ña̱ káʼnuní ta súkunníña, ta 12 xi̱kuu yéʼéña, ta iin tá iin yéʼé níndichi iin ángel, ta ki̱vi̱ 12 saá tribu na̱ se̱ʼe ta̱ Israel ni̱ka̱ʼyi̱ña yéʼé yóʼo. 13  Ta chí este ni̱xi̱yo u̱ni̱ yéʼé, chí norte ni̱xi̱yo u̱ni̱ yéʼé, chí sur ni̱xi̱yo u̱ni̱ yéʼé ta chí oeste ni̱xi̱yo u̱ni̱ yéʼé. 14  Ta saátu nu̱ú ka̱na xa̱ʼa̱ nama̱ yóʼo íyo 12 yu̱u̱, ta nu̱ú ña̱yóʼo ni̱ka̱ʼyi̱ 12 saá ki̱vi̱ na̱ 12 apóstol tí ndikachi. 15  Ta ta̱ káʼa̱n xíʼi̱n níʼira iin ndo̱o̱ tú oro tú kuniñúʼura ña̱ chuʼunra* ñuu, yéʼéña xíʼin nama̱ sa̱táña. 16  Ta ñuu yóʼo ku̱mí kúú ti̱tu̱nña, iin ki̱ʼva ndíka̱ña xíʼin ña̱ káni̱ña. Ta ta̱kán ta̱vára ki̱ʼva ñuu yóʼo xíʼin tú ndo̱o̱ tú níʼira, ki̱ʼva 2,220 kilómetro kúúña, iin ki̱ʼva káni̱ña, ndíka̱ña ta súkunña. 17  Ta chu̱ʼuntura nama̱, 144 codo kúúña,* ña̱yóʼo kúú ki̱ʼva ña̱ chúʼun na̱ yiví ta saátu na̱ ángel. 18  Ta ña̱ nama̱ na̱kuva̱ʼaña xíʼin yu̱u̱ ña̱ jaspe, ta mií ñuu yóʼo na̱kuva̱ʼaña xíʼin oro ña̱ va̱ʼa, ta íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo vidrio ña̱ va̱ʼaní káxi túvi. 19  Ta nu̱ú ka̱na xa̱ʼa̱ nama̱ ñuu yóʼo, ku̱a̱ʼání yu̱u̱ livi xi̱kuumiíña, ña̱ nu̱ú xi̱kuuña ña̱ jaspe, ña̱ u̱vi̱ ña̱ zafiro, ña̱ u̱ni̱ ña̱ calcedonia, ña̱ ku̱mí ña̱ esmeralda, 20  ña̱ u̱ʼu̱n ña̱ sardónica, ña̱ i̱ñu̱ ña̱ sardio, ña̱ u̱xa̱ ña̱ crisólito, ña̱ u̱na̱ ña̱ berilo, ña̱ i̱i̱n ña̱ topacio, ña̱ u̱xu̱ ña̱ crisoprasa, ña̱ u̱xu̱ iin ña̱ jacinto ta ña̱ u̱xu̱ u̱vi̱ xi̱kuuña ña̱ amatista. 21  Ta xíʼin 12 perla na̱kuva̱ʼa 12 yéʼé, iin tá iin yéʼé na̱kuva̱ʼaña xíʼin iin perla. Ta calle káʼnu ña̱ ñuu yóʼo na̱kuva̱ʼaña xíʼin oro ña̱ va̱ʼa, ta íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo vidrio ña̱ va̱ʼaní káxi túvi. 22  Ta kǒo ni iin templo níxinii̱ ini ñuu yóʼo, saáchi Jehová* Ndióxi̱ ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱ ta̱kán kúú temploña, ta saátu tí ndikachi. 23  Ta ñuu yóʼo va̱ása xíniñúʼuña ña̱ kutuu̱n ñu̱ʼu* á yo̱o̱ nu̱úña, saáchi ña̱ yéʼe̱ ña̱ kúúmií Ndióxi̱ kúú ña̱ túun nu̱úña, ta tí ndikachi kúú lámparaña. 24  Ta ñuʼu̱ ña̱ kúúmiíña, kutuu̱nña nu̱ú ndiʼi na̱ ñuu ña̱ va̱ʼa kakana, ta na̱ rey na̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo sandáye̱ʼe̱na nu̱úña xíʼin ña̱ yéʼe̱ ña̱ kúúmiína. 25  Ta nda̱a̱ ni iin ki̱vi̱ va̱ása ndakasina yéʼéña, saáchi kán kǒo ñuú koo. 26  Ta na̱ yiví na̱ íyo ndiʼi ñuu, ndasakáʼnuna ñuu yóʼo ta ixato̱ʼónaña. 27  Soo nda̱a̱ ni iin na̱ ku̱yaku̱a̱, ni na̱ kéʼé ña̱ kininí, ni na̱ sándaʼvi, nda̱a̱ ni iin ki̱vi̱ va̱ása ki̱ʼvina ini ña̱yóʼo. Chi na̱ ki̱ʼvi kuití ini ña̱yóʼo kúú na̱ ni̱ka̱ʼyi̱ ki̱vi̱ nu̱ú rollo nu̱ú va̱xi ki̱vi̱ na̱ kutaku, rollo yóʼo kúú kuenta tí ndikachi.

Nota

Á “A xíʼin Z”. Alfa kúú ki̱vi̱ letra ña̱ nu̱ú va̱ʼa va̱xi ti̱xin tu̱ʼun griego ta omega kúú ki̱vi̱ letra ña̱ va̱xi nda̱a̱ so̱ndíʼi.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.
Ña̱yóʼo kúú iin ya̱a̱ ña̱ kamaní xíxi̱ ta kininí xáʼa̱nña tá xíxi̱ña.
Inka variante “levo”.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “kiʼin ku̱úʼvara”.
Ki̱ʼva 64 metro. Koto glosario, codo.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.