Apocalipsis 2:1-29

  • Tu̱ʼun ña̱ ku̱a̱ʼa̱n nu̱ú na̱ ndóo chí Éfeso (1-7), Esmirna (8-11), Pérgamo (12-17), xíʼin Tiatira (18-29)

2  ”Kaʼyí ña̱yóʼo nu̱ú ta̱ ángel ta̱ ndíka̱a̱ chí congregación ña̱ Éfeso: Ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼa̱n ta̱ níʼi u̱xa̱ ki̱mi chí ndaʼa̱ kúaʼara, ta xíkara ma̱ʼñú u̱xa̱ candelabro ña̱ oro:  ‘Xíni̱vai̱ ña̱ kéʼún, xíni̱i̱ ña̱ ndeéní káchíñún ta saátu ña̱ ndakúní íyo iniún. Kúnda̱a̱tu-inii̱ ña̱ va̱ása kíndo̱o-iniún xíniún na̱ yiví na̱ kéʼé ña̱ va̱ása va̱ʼa, ta xi̱tondosóún na̱ káʼa̱n ña̱ kúúna apóstol soo su̱ví ña̱ ndixa kúú ña̱ káʼa̱nna, ta na̱kunda̱a̱-iniún ña̱ kúúna na̱ vatá.  Ni ku̱a̱ʼání ña̱ʼa xóʼvi̱ún xa̱ʼa̱ ki̱víi̱, náʼún ña̱ ndakúní-iniún ta va̱ása kúnaún.  Soo íyo iin ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼún: ña̱ va̱ása* kúʼvi̱ka-iniún xíniún Ndióxi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva xi̱kuʼvi̱-iniún xi̱xiniúnra tá xa̱ʼa̱.  ”’Xa̱ʼa̱ ña̱kán, ndakaʼán xa̱ʼa̱ ña̱ xi̱kuumiíún tá ya̱chi̱ soo vitin kǒokaña kúúmiíún,* ndikó-iniún ta keʼé tuku ña̱ʼa ña̱ xi̱keʼún tá xa̱ʼa̱. Chi tá ná kǒo ndikó-iniún, kixii̱ ta kindai̱ candelabro ña̱ kúúmiíún.  Soo íyova iin ña̱ va̱ʼa kéʼún: ña̱ kúndasíún xíniún ña̱ʼa ña̱ kéʼé na̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Nicolás, ta ña̱kán kúútu ña̱ kúndasí nu̱úi̱ xínii̱.  Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó* ña̱ káʼa̱n espíritu santo xíʼin na̱ congregación: na̱ ku̱chiñu, na̱kán kúú na̱ kaxí ña̱ʼa ña̱ íyo ndaʼa̱ yitu̱n tú táxi ña̱ kutakuna, tú níndichi nu̱ú ñuʼú livi* ña̱ kúú kuenta Ndióxi̱’.  ”Kaʼyí ña̱yóʼo nu̱ú ta̱ ángel ta̱ ndíka̱a̱ chí congregación ña̱ Esmirna: Ña̱yóʼo kúú ña̱ káchi ta̱kán, ta̱ nu̱ú ta kúútura ta̱ so̱ndíʼi, ta̱ ni̱xi̱ʼi̱ ta nda̱takura:  ‘Kúnda̱a̱-inii̱ ña̱ xóʼvi̱ún, ta saátu ña̱ ndáʼviún ni kúúmiívaún ña̱ ku̱i̱ká. Kúnda̱a̱tu-inii̱ ña̱ káʼa̱n-ndi̱va̱ʼana xa̱ʼún, ta na̱ kéʼé ña̱yóʼo kúú na̱ káʼa̱n ña̱ kúúna judío soo su̱ví ña̱ ndixa kúúña; chi na̱ kítáʼan xíʼin* ta̱ Ndi̱va̱ʼa kúúna. 10  Va̱ása yi̱ʼvíún nu̱ú ña̱ saxóʼvi̱ yóʼó. Ta̱ Ndi̱va̱ʼa ndakundeéra taánkara sava ndóʼó veʼeka̱a ña̱ va̱ʼa kotondosó va̱ʼara ndóʼó, ta 10 ki̱vi̱ ixandi̱va̱ʼana xíʼinndó.* Nda̱kúní koo iniún nda̱a̱ ná kuviún ta yi̱ʼi̱ taxi ña̱ kutakún. 11  Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n espíritu santo xíʼin na̱ congregación: na̱ ku̱chiñu va̱ása xa̱a̱kana kuvina ña̱ yichi̱ u̱vi̱’. 12  ”Kaʼyí ña̱yóʼo nu̱ú ta̱ ángel ta̱ ndíka̱a̱ chí congregación ña̱ Pérgamo: Ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼa̱n ta̱ kúúmií espada ña̱ u̱vi̱ yuʼú, ña̱ káni̱ ta xi̱ínña: 13  ‘Xíni̱vai̱ nu̱ú íyoún, íyoún nu̱ú íyo trono ta̱ Ndi̱va̱ʼa. Soo ni saá nda̱kúva íyo iniún xíʼi̱n.* Ta kǒo níka̱ʼún ña̱ va̱ása kándíxaún yi̱ʼi̱ tá tiempo ña̱ ni̱xi̱yo ta̱ Antipas ta̱ nda̱kúní ni̱xi̱yo ini xíʼi̱n, ta̱ xa̱ʼnína ñuundó nu̱ú íyo ta̱ Ndi̱va̱ʼa. 14  ”’Soo íyo sava ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼún: ña̱ xíʼin miíún íyo na̱ ndíku̱nka ña̱ sa̱náʼa̱ ta̱ Balaam, chi ta̱yóʼo sa̱náʼa̱ra ta̱ Balac ndáa ki̱ʼva kotondosóra* na̱ ñuu Israel ña̱ va̱ʼa kuxuna ku̱ñu ña̱ ni̱so̱kóna nu̱ú ndióxi̱ vatá ta ki̱ʼvina ku̱a̱chi kini.* 15  Ta saátu xíʼún íyo na̱ ndíku̱nka ña̱ sánáʼa̱ na̱ kítáʼan xíʼin ta̱ Nicolás. 16  Xa̱ʼa̱ ña̱kán xíniñúʼu ndikó-iniún. Chi tá ná kǒo keʼún ña̱yóʼo, si̱lóʼo kúma̱ní ña̱ kixii̱ ta kuniñúʼi̱ espada káni̱ ña̱ kíta yuʼíi̱ ña̱ kanitáʼi̱n xíʼin na̱kán. 17  ”’Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n espíritu santo xíʼin na̱ congregación: na̱ ku̱chiñu, taxii̱ maná ña̱ íyo se̱ʼé ndaʼa̱na ta taxii̱ iin yu̱u̱ loʼo ña̱ yaa ndaʼa̱na. Ta nu̱ú ña̱yóʼo va̱xi iin ki̱vi̱ xa̱á ta nda̱a̱ ni iinna va̱ása xíni̱ña, chi na̱ ndákiʼin kuitíña kúú na̱ xíni̱ña’. 18  ”Kaʼyí ña̱yóʼo nu̱ú ta̱ ángel ta̱ ndíka̱a̱ chí congregación ña̱ Tiatira: Ña̱yóʼo kúú ña̱ káʼa̱n ta̱ kúú se̱ʼe Ndióxi̱, ta̱ kúúmií nduchúnu̱ú ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ñuʼu̱ ña̱ xíxi̱, ta xa̱ʼa̱ra íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo cobre ña̱ va̱ʼa: 19  ‘Kúnda̱a̱va-inii̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼún, xa̱ʼa̱ ña̱ kúʼvi̱ní-iniún xíniún Ndióxi̱ ta kúʼvi̱-iniún xíniún inkana, ta saátu ña̱ kándíxaníún Ndióxi̱, kúnda̱a̱tu-inii̱ xa̱ʼa̱ chiñu ña̱ kéʼún ta saátu ña̱ ndakúní íyo iniún. Ta kúnda̱a̱tu-inii̱ ña̱ vitin ku̱a̱ʼáka kúú ña̱ kéʼún nu̱úka ña̱ xi̱keʼún tá xa̱ʼa̱. 20  ”’Soo íyo iin ña̱ va̱ása va̱ʼa kéʼún: ña̱ táxiún sánáʼa̱ ñá Jezabel ña̱ vatá, ñáyóʼo káʼa̱nñá ña̱ kúúñá profeta, ta xíʼin ña̱yóʼo sándaʼviñá na̱ káchíñu nu̱úi̱ ña̱ ki̱ʼvina ku̱a̱chi kini,* ta saátu ña̱ kuxuna ku̱ñu ña̱ sóko̱na nu̱ú ndióxi̱ vatá. 21  Ta̱xii̱ tiempo ndaʼa̱ñá ña̱ ndikó-iniñá xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéñá, soo ñákán va̱ása xíínñá ndikó-iniñá xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi kini* ña̱ kíʼviñá. 22  Taxii̱ ña̱ kuumiíñá iin kue̱ʼe̱ ña̱ ndeéní ta va̱ása kivika ndako̱oñá, ta ndiʼi na̱ ni̱ki̱ʼvi ku̱a̱chi xíʼinñá,* ndeéní saxóʼvi̱i̱na* tá ná kǒo ndikó-inina xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ sa̱xínu̱ñá-inina* ke̱ʼéna.* 23  Ta na̱ se̱ʼe ñákán kaʼníi̱na xíʼin iin kue̱ʼe̱ ña̱ ndeéní. Saá kúú ña̱ kunda̱a̱-ini ndiʼi na̱ congregación ña̱ yi̱ʼi̱ kúú ta̱ kúnda̱a̱-ini xa̱ʼa̱ ña̱ ndákanixi̱nína, nda̱a̱ ña̱ ñúʼu se̱ʼé va̱ʼa* ta saátu ña̱ ñúʼu níma̱na. Ta nda̱a̱ táki̱ʼva kéʼéndó saá koo ña̱ keʼíi̱ xíʼin iin tá iinndó. 24  ”’Ta savaka ndóʼó na̱ ndóo chí Tiatira, na̱ va̱ása ndíku̱n ña̱ sánáʼa̱ ñá Jezabel ta va̱ása xíni̱ndó xa̱ʼa̱ “ña̱ vatá* ña̱ sánáʼa̱ ta̱ Ndi̱va̱ʼa”, ña̱yóʼo káʼi̱n xíʼinndó: “Kǒoka inka ña̱ʼa ndúkúi̱ nu̱úndó. 25  Soo kǒo sandákoondó ña̱ʼa ña̱ kúúmiíndó nda̱a̱ ná kixai̱. 26  Na̱ ku̱chiñu ta kǒo nísandákoona yichíi̱ nda̱a̱ nu̱ú ndíʼi, taxii̱ ña̱ kaʼndachíñuna nu̱ú na̱ ñuu na̱ íyo iníísaá ñuyǐví, 27  nda̱a̱ táki̱ʼva ta̱xi yivái̱ chiñu ndaʼíi̱. Ta kuniñúʼuna iin yitu̱n tú ka̱a ña̱ kaʼndachíñuna nu̱ú na̱ ñuu ta sandíʼi-xa̱ʼa̱nana ta xa̱a̱na koona nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ki̱si ñuʼú ña̱ ni̱ta̱ʼví. 28  Ta taxii̱ ki̱mi tí kíta xi̱ta̱a̱n ndaʼa̱na. 29  Vií va̱ʼa kuniso̱ʼondó ña̱ káʼa̱n espíritu santo xíʼin na̱ congregación”’.

Nota

Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “sa̱ndákoún”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ndáa míí nda̱kavaún”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “Na̱ íyo so̱ʼo ná kuniso̱ʼona”.
Á “paraíso”.
Á “sinagoga”.
Á “saxóʼvi̱na ndóʼó”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “kǒo sándakoún ki̱víi̱”.
Á “sandákavara”.
Tu̱ʼun griego, pornéia. Koto glosario.
Koto glosario, adulterio.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “tu̱ndóʼo káʼnu”.
Inka variante “sa̱núuñá-inina”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ña̱ʼa ña̱ ke̱ʼéñá”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “nduchú-inina”.
Inka variante “ña̱ to̱ʼón”.