Apocalipsis 19:1-21

  • Ná ndukáʼnu Jehová xa̱ʼa̱ ña̱ nda̱tiinra ku̱a̱chi (1-10)

    • Tíndaʼa̱ tí ndikachi (7-9)

  • Ta̱ yósó tí kuáyi̱ yaa (11-16)

  • Ña̱ i̱xavií Ndióxi̱ kuxu kití (17, 18)

  • Kití yukú ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱rí (19-21)

19  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna chí ndiví nda̱a̱ táki̱ʼva táku̱ ña̱ káʼa̱n ku̱a̱ʼání na̱ yiví. Ta na̱kán xi̱kachina: “Ndasakáʼnundó Jehová,* Ndióxi̱yó kúú ta̱ sáka̱ku na̱ yiví, káʼnuníra ta kúúmiíníra ndee̱,  saáchi nda̱kúní íyo ña̱ kéʼéra ta nina ña̱ nda̱a̱ kúúña, ta̱kán xa̱a̱ nda̱tiinra ku̱a̱chi xíʼin ñá kísi̱ xíʼin ku̱a̱ʼání ta̱a, ñá i̱xayaku̱a̱ ñuʼú xa̱ʼa̱ ku̱a̱chi kini* ña̱ kíʼviñá ta xa̱a̱ nda̱chaʼviñá xa̱ʼa̱ ña̱ xa̱ʼníñá na̱ káchíñu nu̱úra”.  Ta ndi̱ku̱n ni̱ka̱ʼa̱n tukuna ña̱yóʼo: “Ndasakáʼnundó Jehová.* Yi̱ʼma̱ ña̱ xíxi̱ ña̱yóʼo, ndiʼi tiempo kooña”.  Ta 24 saá na̱ anciano xíʼin ku̱mí na̱ querubín xi̱kuxítína ta nda̱sakáʼnuna Ndióxi̱ ta̱ íyo nu̱ú trono ta ka̱china: “Saá koo. Ndasakáʼnundó Jehová”.*  Ta chí nu̱ú íyo trono ni̱ka̱ʼa̱n iinna ta ka̱china: “Ndasakáʼnundó Ndióxi̱yó, ndiʼi ndóʼó na̱ káchíñu nu̱úra, na̱ yíʼvi xíniñaʼá, kúúndó na̱ va̱lí á na̱ náʼnu”.  Ta xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna nda̱a̱ táki̱ʼva táku̱ ña̱ káʼa̱n ku̱a̱ʼání na̱ yiví ta saátu káʼa* nda̱a̱ táki̱ʼva káʼa* tá kóyo ku̱a̱ʼání ti̱kui̱í, ta saátu ndeéní ni̱ni̱ʼi nda̱a̱ táki̱ʼva ndeéní níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱. Ta na̱kán xi̱kachina: “Ndasakáʼnundó Jehová.* Saáchi Jehová* Ndióxi̱yó, ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱ xa̱a̱ ki̱xáʼara xáʼndachíñura.  Ná kusi̱íní-iniyó ta ná ndasakáʼnuyóra, saáchi xa̱a̱ ki̱xaa̱ ki̱vi̱ ña̱ tindaʼa̱ tí ndikachi* ta ñá síʼirí xa̱a̱ íyo tu̱ʼvañá.  Saá íyoña, ta̱xina ña̱ kundixiñá ti̱ko̱to̱ ña̱ lino mií ña̱ va̱ʼaka, ña̱ yéʼe̱ní ta kǒo ña̱ yaku̱a̱ kúúmiíña, saáchi ña̱ lino ña̱ va̱ʼaní kúú ndiʼi ña̱ va̱ʼa ña̱ kéʼé na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱”.*  Ta ta̱ ángel ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Kaʼyí ña̱yóʼo: ‘Si̱íní íyo na̱ ku̱a̱ʼa̱n vikó ña̱ tíndaʼa̱ tí ndikachi’”. Ta ka̱chikatura: “Ña̱yóʼo tu̱ʼun Ndióxi̱ kúúña, ta ña̱ nda̱a̱ kúúña”. 10  Tándi̱ʼi ku̱u ña̱yóʼo, xi̱kuxítíi̱ nu̱úra ña̱ ndasakáʼnui̱ra. Soo ta̱kán ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼi̱n: “Kuenta koún. Va̱ása keʼún ña̱yóʼo. Yi̱ʼi̱ iin esclavo kúi̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo miíún xíʼin na̱ ñaniún na̱ kúúmií chiñu ña̱ natúʼunna xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús. Ndasakáʼnu Ndióxi̱. Saáchi profecía ni̱ka̱ʼyi̱ña ña̱ va̱ʼa ka̱ʼa̱nña ña̱ nda̱a̱ xa̱ʼa̱ ta̱ Jesús”. 11  Tasaá xi̱nii̱ ña̱ ni̱nu̱ná chí ndiví; ta ki̱ta iin kuáyi̱ yaa. Ta ta̱ yósó* tíyóʼo naníra Ta̱ nda̱kúní-ini ta nanítura Ta̱ káʼa̱n ña̱ nda̱a̱, ta nda̱kúní ndátiinra ku̱a̱chi ta saátu íyo ki̱ʼva ña̱ kánitáʼanra. 12  Ta nduchúnu̱úra íyoña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ñuʼu̱ ña̱ xíxi̱ ta ndósó ku̱a̱ʼání corona xi̱níra. Ta kúúmiíra iin ki̱vi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ ña̱ iinlá mií kuitíra xíni̱ ta nda̱a̱ ni iinkana va̱ása xíni̱ ña̱yóʼo. 13  Ta ndíxira iin ti̱ko̱to̱ ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ xíʼin ni̱i̱ ta nanítura: Tu̱ʼun Ndióxi̱. 14  Ta na̱ ndóo chí ndiví na̱ chíndeétáʼan xíʼinra ña̱ kanitáʼanra, ndíku̱nna va̱xina sa̱tára ta yósóna kuáyi̱ yaa ta ndíxina ti̱ko̱to̱ ña̱ lino ña̱ va̱ʼaní, yaaña ta kǒo ña̱ yaku̱a̱ kúúmiíña. 15  Ta chí yuʼúra kíta iin espada ña̱ káni̱ ta xi̱ínña, ta kuniñúʼura ña̱yóʼo ña̱ kanitáʼanra xíʼin ndiʼi na̱ ñuu. Ta kuniñúʼura yitu̱n tú ka̱a ña̱ kaʼndachíñura nu̱úna. Ta saátu xáñi̱ndosóra* tí uva tí ñúʼu nu̱ú ñúʼu ña̱ sáa̱ Ndióxi̱ ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱. 16  Ta nu̱ú ti̱ko̱to̱ra, yatin nu̱ú si̱ʼinra ni̱ka̱ʼyi̱ iin ki̱vi̱ ña̱ káchi: ta̱ kúú Rey nu̱ú na̱ xáʼndachíñu ña̱ kúúna rey, ta kúúra ta̱ xáʼndachíñu nu̱ú nda̱a̱ ndáaka na̱ chíñu. 17  Ta saátu xi̱nii̱ iin ángel ta̱ níndichi nu̱ú ñu̱ʼu.* Ta ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nra xíʼin ndiʼi kití tí ndáchí ma̱ʼñú ndiví* ta ka̱chira: “Naʼandó. Yóʼo ndatakandó ña̱ va̱ʼa kuxundó ña̱ i̱xavií Ndióxi̱. 18  Ta kuxundó ku̱ñu na̱ rey, na̱ xáʼndachíñu nu̱ú na̱ soldado, na̱ ta̱a na̱ kúúmiíní ndee̱, kuxundó ku̱ñu kuáyi̱ ta saátu ku̱ñu na̱ yósórí; kuxundó ku̱ñu ndiʼina, ku̱ñu na̱ yiví libre á na̱ kúú esclavo, ku̱ñu na̱ va̱lí xíʼin na̱ náʼnu”. 19  Ta xi̱nii̱ tí kití yukú ta saátu na̱ kúú rey nu̱ú ñuʼú yóʼo xíʼin na̱ soldado na̱ kítáʼan xíʼinna, ndiʼina nda̱kutáʼanna ña̱ kanitáʼanna xíʼin ta̱ yósó kuáyi̱ ta saátu na̱ kítáʼan xíʼin ta̱yóʼo. 20  Ta ta̱ yósó tí kuáyi̱, ti̱inra tí kití yukú ta saátu ta̱ profeta vatá ta̱ ke̱ʼé ku̱a̱ʼání milagro nu̱ú tíyóʼo ña̱ sa̱ndáʼvira na̱ yiví na̱ nda̱kiʼin tuni̱ tí kití yukú ta saátu na̱ nda̱sakáʼnu na̱ʼná tíyóʼo. Nani tákuka tí kití yukú xíʼin ta̱ profeta vatá, ta̱ yósó tí kuáyi̱ sa̱kánara na̱yóʼo nu̱ú ñúʼu ñuʼu̱ ña̱ xíxi̱ xíʼin azufre.* 21  Soo ta̱ yósó tí kuáyi̱ xa̱ʼníra na̱ ki̱ndoo xíʼin espada káni̱ ña̱ kíta yuʼúra. Ta ndiʼi kití tí ndáchí xa̱xírí ku̱ñu na̱yóʼo nda̱a̱ ni̱xa̱a̱-inirí.*

Nota

Á “Aleluya”. Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña “ndasakáʼnundó Jah”. “Jah” kúú inka ki̱ʼva ña̱ káʼa̱nna xíʼin Jehová. Koto glosario.
Tu̱ʼun griego, pornéia. Koto glosario.
Á “Aleluya”. Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña “ndasakáʼnundó Jah”. “Jah” kúú inka ki̱ʼva ña̱ káʼa̱nna xíʼin Jehová. Koto glosario.
Á “Aleluya”. Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña “ndasakáʼnundó Jah”. “Jah” kúú inka ki̱ʼva ña̱ káʼa̱nna xíʼin Jehová. Koto glosario.
Á “Aleluya”. Ña̱yóʼo kúni̱ kachiña “ndasakáʼnundó Jah”. “Jah” kúú inka ki̱ʼva ña̱ káʼa̱nna xíʼin Jehová. Koto glosario.
Á “xáa̱”.
Á “xáa̱”.
Inka variante “levo”.
Á “na̱ santo”.
Inka variante “ta̱ nánóo sa̱ta̱”.
Inka variante “xíniʼnira”.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Á “chí nu̱ú ta̱chí”, “chí nu̱ú súkun”.
Ña̱yóʼo kúú iin ya̱a̱ ña̱ kamaní xíxi̱ ta kininí xáʼa̱nña tá xíxi̱ña.
Inka variante “nda̱a̱ nda̱ʼa-inirí”.