Apocalipsis 18:1-24

  • “Babilonia ña̱ káʼnu xa̱a̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña” (1-8)

    • “Keendó ti̱xinña ndóʼó na̱ ñuu miíi̱” (4)

  • Kúsuchí-inina xa̱ʼa̱ ña̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ Babilonia (9-19)

  • Kúsi̱í-ini na̱ ndóo chí ndiví xa̱ʼa̱ ña̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ Babilonia (20)

  • Nda̱a̱ táki̱ʼva sákanana iin yu̱u̱ saá sakánana Babilonia nu̱ú tá mar (21-24)

18  Tándi̱ʼi ku̱u ndiʼi ña̱yóʼo, chí ndiví xi̱nii̱ ki̱ta iin ángel ta̱ kúúmiíní ndee̱, ta xa̱ʼa̱ ña̱ yéʼe̱níra, iníísaá ñuʼú yóʼo nda̱ye̱ʼe̱ nu̱úña.  Ta ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nra: “Xa̱a̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña, Babilonia ña̱ káʼnu xa̱a̱ ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña. Ta ni̱xa̱a̱ña ndu̱uña nu̱ú ñúʼu na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa, nu̱ú kivi koo na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa* xíʼin ndiʼi kití yaku̱a̱ tí ndáchí tí kúndasína xínina.  Saáchi ndiʼi na̱ ñuu ni̱xi̱niina xíʼin vino, táyóʼo kúú ku̱a̱chi kini* ña̱ kútóoníñá keʼéñá, ta na̱ rey na̱ íyo nu̱ú ñuʼú yóʼo ni̱ki̱si̱na xíʼinñá, ta ndiʼi na̱ íxi̱kó ña̱ʼa na̱ íyo nu̱ú ñuʼú ndu̱kúikána xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ yaʼvi ña̱ kúúmií ñá ñaʼá yóʼo, ta va̱ása kúkaʼan nu̱úñá xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kúúmiíñá”.  Ta xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n inkana chí ndiví, ta ka̱china: “Keendó ti̱xinña ndóʼó na̱ ñuu miíi̱, tá kǒo kúni̱ndó kuisondó ku̱a̱chi xíʼinña ta kǒo kúni̱ndó ndakiʼinndó tu̱ndóʼo ña̱ ndakiʼinña.  Saáchi ku̱a̱chiña ku̱a̱ʼání kúúña ta nda̱a̱ ndiví ni̱xa̱a̱ña, ta Ndióxi̱ nda̱kaʼánra xa̱ʼa̱ ña̱ va̱ása va̱ʼa ña̱ ke̱ʼéña.*  Nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ ke̱ʼéñá saá koo ña̱ keʼéndó xíʼinñá. Saá íyoña, sandándikóndó nu̱úñá ña̱ ke̱ʼéñá ta nda̱a̱ u̱vi̱ka yichi̱ keʼéndóña xíʼinñá. Ta ini mií copa nu̱ú i̱xava̱ʼañá ña̱ xi̱ʼiñá, u̱vi̱ka yichi̱ taánndóña koʼoñá.  Ta nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ña̱ ndeéní nda̱sakáʼnuñá miíñá ta saátu ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kúúmiíñá ña̱ kǒo kúkaʼan nu̱úñá xíʼin, ki̱ʼva saá koo ña̱ saxóʼvi̱ndóñá ta sakúsuchíndó-iniñá. Chi ñáyóʼo ndákundeéñá ndákani-iniñá: ‘Nda̱a̱ táki̱ʼva íyo reina saá íyoi̱, va̱ása níxi̱ʼi̱ yiíi̱ ta nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása kusuchí-inii̱’.  Xa̱ʼa̱ ña̱kán, iin kuití ki̱vi̱ kixi tu̱ndóʼo nu̱úñá, koo so̱ko nu̱úñá, kusuchí-iniñá ta kuviñá, ta koko nííñá xíʼin ñuʼu̱. Saáchi Jehová* Ndióxi̱ ta̱ nda̱tiin ku̱a̱chi xíʼinñá ndakúníra.  ”Na̱ rey na̱ ni̱ki̱si̱ xíʼinñá* ta xi̱niñúʼuna xíʼinñá ndiʼi ña̱ ku̱i̱ká ña̱ xi̱kuumiíñá ña̱ kǒo níkukaʼan nu̱úñá xíʼin, tá ná kuni na̱yóʼo ña̱ kee yi̱ʼma̱ ña̱ xíxi̱ñá, kuakuna ta kanina kándíkana xa̱ʼa̱ ña̱ kúsuchí-inina xa̱ʼa̱ñá. 10  Ta xa̱ʼa̱ ña̱ yíʼvina kundoʼona táʼan ña̱ ndo̱ʼoñá, ndáa xíká kuití kunditana nu̱úñá ta kachina: ‘Ndáʼviníún, ndáʼviníún yóʼó ñá kúú ñuu káʼnu, Babilonia, ñuu ña̱ ndakúní. Saáchi iin kuití hora nda̱tiinna ku̱a̱chi xíʼún’.* 11  ”Ta saátu na̱ íxi̱kó ña̱ʼa nu̱ú ñuʼú yóʼo kuakuna ta kusuchí-inina xa̱ʼa̱ña, saáchi kǒo nda̱a̱ ni iin na̱ satá* ña̱ʼa ña̱ íxi̱kóna. 12  Saá íyoña, kǒo na̱ satá ña̱ íxi̱kóna tá kúú oro, plata, yu̱u̱ ña̱ livi, perla, lino ña̱ va̱ʼa, ti̱ko̱to̱ ña̱ ndíʼi,* ti̱ko̱to̱ ña̱ seda xíʼin ti̱ko̱to̱ ña̱ kúáʼa ña̱ ndeéní yéʼe̱. Ta nda̱a̱ ni iinna va̱ása satána ndiʼi ña̱ʼa ña̱ kúva̱ʼa xíʼin yitu̱n tú táminí xáʼa̱n, ta saátu ña̱ kúva̱ʼa xíʼin marfil xíʼin yitu̱n tú liviní, ni ña̱ kúva̱ʼa xíʼin cobre, hierro á mármol, 13  ta ni kǒo na̱ satá canela, ni ña̱ʼa ña̱ xáʼa̱n támi,* ni ña̱ʼa ña̱ chíʼmána, ni aceite tá xáʼa̱n támi, ni olíbano, ni vino, ni aceite tá oliva, ni harina ña̱ va̱ʼa, ni trigo, ni si̱ndi̱ki̱, ni ndikachi,* ni kuáyi̱, ni carreta, ni na̱ esclavo á inkaka na̱ yiví. 14  Saá íyoña, ña̱ʼa va̱ʼa ña̱ xi̱kuni̱níún sa̱ndákooña yóʼó, ta ndiʼi ña̱ʼa ña̱ xi̱xikóna nu̱ún, ña̱ ya̱si̱nní ta liviníña, va̱ása xi̱kókanaña nu̱ún ta nda̱a̱ ni iin yichi̱ va̱ása ndikókaña nu̱ún. 15  ”Na̱ xi̱xikó ña̱ʼa yóʼo ta ndu̱kúikána i̱xaañá, ndáa xíká kuití kunditana xa̱ʼa̱ ña̱ yíʼvina kundoʼona táʼan ña̱ ndo̱ʼo ñákán. Kuakuna ta kusuchí-inina 16  ta kachina: ‘Ndáʼviníñá, ndáʼviní ñá kúú ñuu káʼnu, ñá ndíxi ti̱ko̱to̱ ña̱ lino ña̱ va̱ʼaní, ña̱ color ndíʼi* xíʼin ña̱ kúáʼa ña̱ yéʼe̱ní, ta xíniñúʼuñá ku̱a̱ʼání ña̱ʼa ña̱ oro, yu̱u̱ ña̱ livi xíʼin perla. 17  Saáchi iin kuití hora, ndiʼi ña̱ ku̱i̱ká ña̱ ndáyáʼviní ña̱ kúúmiíñá ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña’. ”Ta na̱ ndísochíñu xíʼin tú barco xíʼin na̱ xíka xíʼin túyóʼo ta saátu ndiʼi na̱ káchíñu nu̱ú tá mar, ndáa xíká kuití xi̱kunditana xítona. 18  Ta tá xi̱nina ña̱ kána yi̱ʼma̱ ña̱ xíxi̱ña, ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nna ña̱yóʼo: ‘¿Á íyo inka ñuu ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ñuu káʼnu yóʼo?’. 19  Ta xi̱chika̱a̱na ya̱a̱ xi̱nína ta xi̱xakuna ta xi̱kusuchí-inina ta ndeéní xi̱ka̱ʼa̱nna: ‘Ndáʼviníña, ndáʼviní ña̱ ñuu káʼnu yóʼo, saáchi xíʼin ña̱ ku̱i̱ká ña̱ xi̱kuumiíña ndu̱kúiká ndiʼi na̱ xi̱kuumií barco nu̱ú tá mar, ta iin hora kuití ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña’. 20  ”Ndóʼó na̱ ndóo chí ndiví xíʼin na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱* ta saátu na̱ kúú apóstol xíʼin na̱ profeta, xíniñúʼu kusi̱í-inindó xa̱ʼa̱ ña̱yóʼo. Saáchi Ndióxi̱ xa̱a̱ nda̱tiinra ku̱a̱chi xíʼin ña̱kán xa̱ʼa̱ ndiʼi ña̱ʼa ña̱ ke̱ʼéña xíʼinndó”. 21  Ta iin ángel ta̱ ndakúní nda̱niʼira iin yu̱u̱ ña̱ káʼnuní* ta sa̱kánaraña nu̱ú tá mar, ta ka̱chira: “Ki̱ʼva siaʼa kúú ña̱ kundoʼo Babilonia ña̱ ñuu káʼnu, ta va̱ása ndikókana kuninaña, chi iin kama kuití sakánanaña chí ni̱nu̱. 22  Ta chí Babilonia va̱ása kuniso̱ʼokana ña̱ katana ta sakáʼana arpa ni ña̱ sakáʼana yaa, ni ña̱ tivina flauta ni ña̱ tivina trompeta. Ta va̱ása kooka ni iin na̱ kachíñu kán ni na̱ ndiko trigo ña̱ va̱ʼa keʼéna harina. 23  Ta va̱ása ndatuu̱nka nda̱a̱ ni iin lámpara ñuu kán, ta ni va̱ása kuniso̱ʼokana ña̱ ka̱ʼa̱n iin ta̱ tíndaʼa̱ á iin ñá tíndaʼa̱. Saáchi na̱ xi̱xikó ña̱ʼa kán xi̱kuu mií na̱ ku̱i̱ká va̱ʼa na̱ xi̱ndoo nu̱ú ñuʼú, ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ sa̱ndáʼviña ndiʼi na̱ ñuu xíʼin ndiʼi ña̱ʼa ña̱ tási ña̱ xi̱keʼéña. 24  Saá íyoña, ñuu yóʼo kúú ña̱ kúúmií ku̱a̱chi xa̱ʼa̱ ña̱ ni̱xi̱ta̱ ni̱i̱ na̱ profeta, na̱ nda̱kaxin Ndióxi̱,* ta saátu ndiʼi na̱ xa̱ʼnína nu̱ú ñuʼú”.

Nota

Á sana “ta̱chí yaku̱a̱”.
Tu̱ʼun griego, pornéia. Koto glosario.
Á “ku̱a̱chi ña̱ ni̱ki̱ʼviña”.
Tu̱ʼun griego, pornéia. Koto glosario, ku̱a̱chi kini.
Á “nda̱kiʼún castigo”.
Inka variante “kueen”.
Á “morado”.
Iin planta tú naní cardamomo tú íyo chí India.
Inka variante “levo”.
Á “morado”.
Á “na̱ santo”.
Á “iin yu̱u̱ ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo yu̱u̱ káʼnu ña̱ xíniñúʼuna ña̱ ndíkona trigo”.
Á “na̱ santo”.