Apocalipsis 16:1-21

  • U̱xa̱ ko̱ʼo̱ nu̱ú ñúʼu ña̱ sáa̱ Ndióxi̱ (1-21)

    • Xátana ña̱ ñúʼu iniña nu̱ú ñuʼú (2), nu̱ú tá mar (3), nu̱ú yu̱ta ta saátu nu̱ú kána ti̱kui̱í (4-7), nu̱ú ñu̱ʼu (8, 9), nu̱ú trono tí kití yukú (10, 11), nu̱ú yu̱ta Éufrates (12-16), ta saátu nu̱ú ta̱chí (17-21)

    • Guerra Ndióxi̱ ña̱ naní Armagedón (14, 16)

16  Tasaá xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna chí ini templo, ta ni̱ka̱ʼa̱nna xíʼin u̱xa̱ saá na̱ ángel: “Kúáʼanndó ta kuniʼindó u̱xa̱ saá ko̱ʼo̱ nu̱ú ñúʼu ña̱ sáa̱ Ndióxi̱, ta katandó ña̱ ñúʼu iniña nu̱ú ñuʼú”.  Ta ta̱ ángel ta̱ nu̱ú, ki̱tara ku̱a̱ʼa̱nra ta xa̱tara ña̱ ñúʼu ini ko̱ʼo̱ ña̱ níʼira nu̱ú ñuʼú. Ta iin ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo kue̱ʼe̱ táʼyi ña̱ ndeéní, ki̱ʼinña na̱ yiví na̱ kúúmií tuni̱ tí kití yukú ta ndásakáʼnuna na̱ʼnárí, ta ndeéní sa̱xóʼvi̱ñana.  Ta̱ ángel ta̱ u̱vi̱, xa̱tara ña̱ ñúʼu ini ko̱ʼo̱ ña̱ níʼira nu̱ú tá mar. Ta táyóʼo ndu̱ura ni̱i̱ nda̱a̱ táki̱ʼva íyo ni̱i̱ iin na̱ ni̱xi̱ʼi̱, ta ni̱xi̱ʼi̱ ndiʼi kití tí ñúʼu ini tá mar.  Ta̱ ángel ta̱ u̱ni̱, xa̱tara ña̱ ñúʼu ini ko̱ʼo̱ ña̱ níʼira nu̱ú yu̱ta ta saátu ndiʼi nu̱ú kána ti̱kui̱í. Ta táyóʼo ndu̱ura ni̱i̱.  Tasaá xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱n ta̱ ángel ta̱ xáʼndachíñu nu̱ú ti̱kui̱í, ta ka̱chira: “Yóʼó ta̱ íyo vitin ta íyotún xi̱naʼáví, ta̱ nda̱kúní-ini. Nda̱kúní-iniún saáchi va̱ʼaní nda̱tiún ku̱a̱chi.  Xa̱ʼa̱ ña̱ xa̱ʼnína na̱ nda̱kaxiún,* ta saátu ke̱ʼéna xíʼin na̱ profeta, yóʼó ta̱xiún ni̱i̱ koʼona. Ña̱yóʼo kúú ña̱ xíniñúʼu keʼún xíʼinvana”.  Ta xi̱niso̱ʼi̱ ña̱ ni̱ka̱ʼa̱nna chí altar, ta káchina: “Ndixava, Jehová* Ndióxi̱ ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱, nda̱kúní ndátiún ku̱a̱chi ta va̱ʼaní kéʼún ña̱yóʼo”.  Ta ta̱ ángel ta̱ ku̱mí, xa̱tara ña̱ ñúʼu ini ko̱ʼo̱ ña̱ níʼira nu̱ú ñu̱ʼu.* Ta ña̱ ñu̱ʼu nda̱kiʼinña nda̱yí* ña̱ kaʼmiña na̱ yiví.  Ta xa̱ʼa̱ ña̱ niʼníní ñu̱ʼu xa̱ʼmiña na̱ yiví soo na̱yóʼo ni̱ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼana xa̱ʼa̱ ki̱vi̱ Ndióxi̱, ta̱ kúúmií ndee̱ ña̱ taxira tu̱ndóʼo yóʼo, ta va̱ása níndikó-inina ni va̱ása níndasakáʼnunara. 10  Ta̱ ángel ta̱ u̱ʼu̱n, xa̱tara ña̱ ñúʼu ini ko̱ʼo̱ ña̱ níʼira nu̱ú trono tí kití yukú. Ta ndiʼi ña̱ xáʼndachíñurí nu̱ú ku̱naá nu̱úña. Ta xa̱ʼa̱ ña̱ xóʼvi̱ní na̱ yiví ki̱xáʼana xáxina nu̱ú yáa̱na,* 11  soo ni̱ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼana xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ ta̱ íyo chí ndiví xa̱ʼa̱ ña̱ xóʼvi̱nína, ta saátu xa̱ʼa̱ ña̱ ki̱ʼin kue̱ʼe̱na ña̱ íyo nda̱a̱ táki̱ʼva íyo kue̱ʼe̱ táʼyi, ta va̱ása níndikó-inina xa̱ʼa̱ ña̱ kéʼéna. 12  Ta ta̱ ángel ta̱ i̱ñu̱, xa̱tara ña̱ ñúʼu ini ko̱ʼo̱ ña̱ níʼira nu̱ú yu̱ta káʼnu tá naní Éufrates. Ta ti̱kui̱í tá ñúʼu ini yu̱ta yóʼo ni̱yi̱chi̱rá ña̱ va̱ʼa ya̱ʼa na̱ rey na̱ va̱xi chí nu̱ú kíta ñu̱ʼu. 13  Xi̱nii̱ u̱ni̱ tu̱ʼun yaku̱a̱* ña̱ náʼa̱ nda̱a̱ táki̱ʼva náʼa̱ saʼva̱, ta tíyóʼo ki̱xáʼarí kéerí yuʼú tí dragón, yuʼú tí kití yukú ta saátu yuʼú ta̱ profeta vatá. 14  Ta tu̱ʼun yóʼo kuenta na̱ ta̱chí ndi̱va̱ʼa kúúña, ta ndiʼi na̱ rey na̱ íyo nu̱ú ñuʼú xíniso̱ʼonaña. Tu̱ʼun yóʼo kéʼéña ku̱a̱ʼání ña̱ ndákanda̱-inina* xíʼin, ña̱ va̱ʼa sandákutáʼanña na̱ rey na̱ íyo nu̱ú ñuʼú ña̱ kanitáʼanna xíʼin Ndióxi̱ ta̱ kúúmií ndiʼi ndee̱ tá ná kixaa̱ ki̱vi̱ káʼnura. 15  “Kiʼinníún kuenta, chi va̱xii̱ nda̱a̱ táki̱ʼva va̱xi iin ta̱ kui̱ʼná. Si̱íní íyo na̱ ndíto ta ndíxina ti̱ko̱to̱na,* ña̱ va̱ása kaka chálána ta na̱ yiví kuninana ta kukaʼan nu̱úna”. 16  Ta sa̱ndákutáʼanna na̱ rey nu̱ú iin lugar ña̱ naní Armagedón,* ta ña̱yóʼo tu̱ʼun hebreo kúúña. 17  Ta̱ ángel ta̱ u̱xa̱, xa̱tara ña̱ ñúʼu ini ko̱ʼo̱ ña̱ níʼira nu̱ú ta̱chí. Ta ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna chí ini templo nu̱ú níndichi trono Ndióxi̱, ta káchina: “Xa̱a̱ ni̱xi̱nu ndiʼiña”. 18  Ta ka̱ni taxa, ndeéní ni̱ka̱ʼa̱nna, ndeéní ni̱ni̱ʼi nda̱a̱ táki̱ʼva ndeéní níʼi tá ndáʼyi̱ sa̱vi̱ ta ndeéní ni̱ta̱an, ta nda̱a̱ ni iin yichi̱ ta̱ʼán ta̱an nda̱a̱ táki̱ʼva ni̱xi̱yo ña̱yóʼo nani tá ki̱xáʼa na̱ yiví íyona nu̱ú ñuʼú. Ndeéní ni̱ta̱an. 19  Ta ña̱ ñuu káʼnu u̱ni̱ nda̱taʼvíña, ta ndiʼi ñuu ndi̱ʼi-xa̱ʼa̱ña, ta Ndióxi̱ nda̱kaʼánra xa̱ʼa̱ Babilonia ña̱ káʼnu, ña̱ taxira koʼoña copa ña̱ vino ña̱ chútú xíʼin ña̱ sáa̱ra. 20  Ta saátu ndiʼi isla xi̱nuña ta ndiʼi yuku̱* nda̱ñúʼuña. 21  Ta chí ndiví ki̱xáʼa kóyo ñíí* sa̱tá na̱ yiví, ta ña̱yóʼo náʼnuníña nda̱a̱ táki̱ʼva íyo yu̱u̱, ta iin iin ña̱yóʼo ki̱ʼva 20 kilo ve̱eña,* ta na̱ yiví ni̱ka̱ʼa̱n-ndi̱va̱ʼana xa̱ʼa̱ Ndióxi̱ xa̱ʼa̱ ña̱ kúunní ñíí, saáchi tu̱ndóʼo yóʼo ndeéní káʼnu ni̱xi̱yoña.

Nota

Á “na̱ santo”.
Inka variante “ña̱ ka̱ndii”.
Inka variante “ndee̱”.
Inka variante “láa̱na”.
Á “espíritu ña̱ yaku̱a̱”.
Inka variante “iin ku̱a̱ʼa̱n-inina”, “ndákaʼnda-inina”.
Tu̱ʼun ña̱ ni̱ka̱ʼyi̱ña káchiña “ta táan va̱ʼana ti̱ko̱to̱na”.
Tu̱ʼun griego, Har Maguedṓn. Ka̱naña ti̱xin iin tu̱ʼun hebreo ña̱ kúni̱ kachi ‘yuku̱ ña̱ Meguidó’.
Inka variante “xi̱kí”.
Inka variante “íʼin”, “ñíʼi”.
Koto glosario, talento.